Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pod tytu ł em „Nasze Nadle ś nictwo” Prezentacj ę nale ż y prze łą cza ć w ł asnor ę cznie ze wzgl ę du na ró ż norodn ą pr ę dko ść czytania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pod tytu ł em „Nasze Nadle ś nictwo” Prezentacj ę nale ż y prze łą cza ć w ł asnor ę cznie ze wzgl ę du na ró ż norodn ą pr ę dko ść czytania."— Zapis prezentacji:

1 pod tytu ł em „Nasze Nadle ś nictwo” Prezentacj ę nale ż y prze łą cza ć w ł asnor ę cznie ze wzgl ę du na ró ż norodn ą pr ę dko ść czytania.

2 Nadle ś nictwo Starogard po ł o ż one w Starogardzie Gda ń skim na ulicy Gda ń skiej 12 jest jednym z 15 nadle ś nictw RDLP w Gda ń sku Powierzchnia ogólna nadle ś nictwa wynosi 21 630 ha z czego: 20 706 ha s ą to grunty zadrzewione, 436 ha grunty rolne, 406 ha nieu ż ytki.

3 Nadle ś nictwo Starogard utworzono 01.01.1973 r. W sk ł ad owego nadle ś nictwa wesz ł y trzy by ł e nadle ś nictwa: Mestwinowo, Pelplin i Starogard. Od nazw drzew b ą d ź drzewostanów powsta ł y nazwy miejscowo ś ci np.: Lipy, Brzu ś ce, Olsze itp…

4 Owe nadle ś nictwo nale ż a ł o w wi ę kszej cz ęś ci do zakonu Cystersów w 1274-1823r. Pocz ą tki polskiej administracji charakteryzowa ł y si ę brakiem fachowej kadry le ś nej polskiego pochodzenia dlatego te ż na tych miejscach pracowali niemieccy le ś niczy. Ten stan rzeczy uleg ł zmianie dopiero 1 X 1922 r. przej ął nadle ś nictwo, nadle ś niczy polskiego pochodzenia in ż. Jan Fija ł kowski. W 1973 nadle ś nictwo zosta ł o zlikwidowane i przy łą czone do nowoutworzonego Nadle ś nictwa Starogard.

5 Mestwinowo równie ż nale ż a ł o do Cystersów lecz w latach 1258-1821. Maj ą tek lasów Mestwinowa zwi ę kszy ł si ę wraz z przej ę ciem starych maj ą tków: Modrowo (198ha); Zapowiednik (520ha); B ą czek (186ha) nale żą ce przed wojn ą do rodziny Modrow, dzi ę ki temu w Mestwinowie powsta ł y dwa nowe le ś nictwa: Zapowiednik i Orle. W 1973 nadle ś nictwo zosta ł o zlikwidowane i przy łą czone do nowoutworzonego Nadle ś nictwa Starogard.

6 Pierwsza informacja na temat roli Starogardu jako o ś rodka administracji le ś nej pochodzi z 1336r. i dotyczy istnienia w Starogardzie dworu krzy ż ackiego w którym urz ę dowa ł brat krzy ż acki, mistrz le ś ny Dydek von Nalesche zarz ą dzaj ą cy okolicznymi lasami. Znacz ą cy wzrost powierzchni mia ł miejsce w latach sze ść dziesi ą tych, kiedy to w ci ą gu kilku lat zalesiono oko ł o 300ha s ł abych gruntów, na tak zwanych Górach Lubiszewskich. Zmiany organizacyjne jakie nast ą pi ł y w 1973 roku doprowadzi ł y do utworzenia du ż ego Nadle ś nictwa Starogard.

7 Konrad Sobek-klasa 2 Mechanik Operator Maszyn Rolniczych Szymon Dzienisz-klasa 1 Liceum Ogólnokszta ł c ą ce

8 Zespó ł Szkó ł Agrotechnicznych i Ogólnokszta ł c ą cych im. Stanis ł awa Staszica w Swaro ż ynie

9 Historia Nadle ś nictwa Starogard


Pobierz ppt "Pod tytu ł em „Nasze Nadle ś nictwo” Prezentacj ę nale ż y prze łą cza ć w ł asnor ę cznie ze wzgl ę du na ró ż norodn ą pr ę dko ść czytania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google