Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalendarz Styczeń - luty Aktywne działania sołtysa i rady sołeckiej zmierzające do przekonania radę gminy do poparcia inicjatywy wyodrębniania funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalendarz Styczeń - luty Aktywne działania sołtysa i rady sołeckiej zmierzające do przekonania radę gminy do poparcia inicjatywy wyodrębniania funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Kalendarz Styczeń - luty Aktywne działania sołtysa i rady sołeckiej zmierzające do przekonania radę gminy do poparcia inicjatywy wyodrębniania funduszu sołeckiego w budżecie gminy (np. organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców z udziałem ekspertów, organizacja spotkania sołtysów z radnymi, przygotowanie petycji/wniosku do rady gminy itp.) MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Marzec Do 31 marca – rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku w którym została podjęta. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. Wójt/burmistrz/prezydent - określa ogólne ramy podziału zadań: zadania samorządu gminy (główne, duże, kluczowe inwestycje), zadania sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (inwestycje uzupełniające, zadania „miękkie” związane z poprawą warunków życia). 1

2 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Kwiecień - maj Urząd Gminy – może zorganizować szkolenia dla sołtysów dotyczące określania zadań z funduszu sołeckiego na kolejny rok: ramy strategii gminy, wymagania formalne budżetu gminy, ogólne zasady dla zadań inwestycyjnych, ogólne zasady prawa o zamówieniach publicznych. Czerwiec Do 31 czerwca rada gminy w drodze uchwały może zwiększyć środki z FS ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1, określając zasady zwiększenia tych środków. Zwiększona wysokość środków FS nie jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu, od którego przysługuje częściowy zwrot na podstawie art. 3 ust. 7 Rada sołecka: określa wstępną listę zadań do zaproponowania na zebraniu wiejskim, przygotowuje wstępne oszacowanie kosztów. 2

3 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Lipiec Do 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy: wójt (burmistrz, prezydent )przekazuje sołtysom informację o wysokości środków przypadających na każde sołectwo, o których mowa w ust. 1, oraz środków określonych na podstawie uchwały, o której mowa w art. 4 ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent) przekazuje informację wojewodzie o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb). Nie przekazanie tej informacji skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach fs w danym roku budżetowym. Sołtys i członkowie rady sołeckiej: weryfikacja kosztów wykonania zadań, zebranie opinii mieszkańców nt. propozycji zadań. 3

4 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Sierpień - wrzesień Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys przekazuje wniosek sołectwa do wójta, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Sołtys i członkowie rady sołeckiej określają ostateczną listę zadań do zaproponowania na zebraniu wiejskim wg zweryfikowanych kosztów. Sołtys przygotowuje zebranie wiejskie (skutecznie dociera z informacją o celu zebrania do możliwie największej liczby mieszkańców sołectwa). Sołtys organizuje zebranie zgodnie z zapisami w statucie sołectwa (o tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne oraz w jaki sposób powinno przebiegać i być udokumentowane mówi statut sołectwa). Propozycję wniosku do dyskusji może złożyć sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy sołectwa aktywnie uczestniczą w zebraniu uchwalając wniosek dot. funduszu sołeckiego. Sołtys przekazuje wniosek do wójta w nieprzekraczal- nym terminie do 30 września. 4

5 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Październik - grudzień W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2,3 i 5-11. Wniosek ten nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Wójt/burmistrz/prezydent – w terminie 7 dni od otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 i informuje o tym sołtysa. Sołtys – w terminie 7 dni od otrzymania informacji od wójta: podtrzymuje wniosek niespełniający warunków, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), bądź ponownie organizuje zebranie wiejskie w celu uchwalenia poprawnego wniosku i przekazuje go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 5

6 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Październik - grudzień Rada gminy: w terminie 30 dni od otrzymania podtrzymanego wniosku przez sołtysa, rozpatruje go i odrzuca w przypadku gdy nie spełnia on warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 lub został przekazany po terminie o którym mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od otrzymania od sołtysa ponownie uchwalonego wniosku rozpatruje go i odrzuca w przypadku gdy nie spełnia on warunków określonych w art. 5 ust. 2 lub 3 lub został przekazany po terminie o którym mowa w ust. 8. WÓJT ZWIĄZANY JEST ROZSTRZYGNIĘCIEM RADY GMINY Rada gminy uchwalając budżet odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7. 6

7 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONOGRAM Rok wdrażania zadań (kolejny rok po przyjęciu zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego) Styczeń - luty Sołtys i rada sołecka - doprecyzowuje zadania w ramach przyjętego do realizacji przedsięwzięcia m.in.: co jest do zrobienia? do kiedy to musi być zrobione? kto, jakie obowiązki przejmie? niezbędny zakres wkładu pracy mieszkańców, z kim należy się kontaktować w Urzędzie Gminy? jakie procedury prawne należy przeprowadzić? Ponadto: przygotowuje listę zakupów usług i towarów jakie muszą być dokonane, mobilizuje mieszkańców lub partnerów przewidzianych w projekcie. Bieżąca współpraca sołtysów i rady sołeckiej z odpowiednimi pracownikami Urzędu Gminy. Zadania ze strony pracowników Urzędu Gminy: przygotowanie projektów lub opisów technicznych niezbędnych do spełnienia wymogów prawa budowlanego (jeżeli jest to konieczne), przeprowadzenie odpowiedniej procedury wyboru usługodawcy (jeżeli jest to konieczne) itp. 7

8 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONOGRAM Rok wdrażania zadań (kolejny rok po przyjęciu zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego) Marzec - grudzień Realizacja zadań – projektów, inicjatyw. Wójt/burmistrz/prezydent/: kontrola terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia, sprawowanie nadzoru finansowego, między innymi nad celowością i prawidłowością wydatkowania środków z budżetu gminy, stała współpraca z sołtysem/rada sołecką zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami. Sołtys/rada sołecka: kontrola terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia, sprawowanie nadzoru finansowego, między innymi nad celowością i prawidłowością wydatkowania środków z budżetu gminy, stała współpraca z sołtysem/rada sołecką zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami. 8

9 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONOGRAM Rok wdrażania zadań (kolejny rok po przyjęciu zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego) Marzec - grudzień Mieszkańcy sołectwa: biorą udział w realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie wcześniej ustalonego zakresu prac, współpracują z pozostałymi wykonawcami zadania. Wójt: rozlicza zadania finansowane z funduszu sołeckiego i sporządza wniosek o zwrot części poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w następującej wysokości: 40% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju, 30% wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju, 20% wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi w drodze rozporządzenia: wzory informacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4, tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego oraz wzór wniosku o ten zwrot. 9


Pobierz ppt "Kalendarz Styczeń - luty Aktywne działania sołtysa i rady sołeckiej zmierzające do przekonania radę gminy do poparcia inicjatywy wyodrębniania funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google