Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej
Poraj 13 listopad 2015 r. Michał Arciszewski

2 rozporządzenie nr 44/2001 (Bruksela I) rozporządzenie nr 805/2004 (europejski tytuł egzekucyjny) rozporządzenie nr 1896/2006 (europejski nakaz zapłaty) rozporządzenie nr 861/2007 (drobne roszczenia) rozporządzenie nr 1215/2012 (Bruksela I bis)

3 Rozporządzenie jako akt prawa Unii
Bezpośrednie stosowanie z jednej strony prawo obywatela do powoływania się bezpośrednio na przepisy rozporządzenia już od daty jego stosowania z drugiej obowiązek państwa bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzeń w toku prowadzonych postępowań i w wydawanych rozstrzygnięciach bez względu na wprowadzenie przepisów krajowych

4 Rozporządzenie jako akt prawa Unii
Bezpośrednie stosowanie prawo krajowe powinno zostać dostosowane do rozporządzenia w innym przypadku w zakresie swojego zastosowania, przepisy rozporządzenia, z mocy prawa, zastępują w danej sytuacji wszystkie niezgodne z nimi przepisy prawa krajowego

5 rozporządzenie Bruksela I

6 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

7 Zasada Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania

8 Przesłanki odmowy uznania - art. 34
Orzeczenia nie uznaje się, jeżeli: 1) uznanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie 2) pozwanemu, który nie wdał się w spór, nie doręczono dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiających mu przygotowanie obrony, chyba że pozwany nie złożył przeciwko orzeczeniu środka zaskarżenia, chociaż miał do tego możliwość

9 Możliwość złożenia środka zaskarżenia
Wyrok w sprawie C 283/05 ASML pozwany ma „możliwość” złożenia środków zaskarżenia od orzeczenia zaocznego zapadłego w jego sprawie tylko wówczas, gdy faktycznie poznał treść orzeczenia, doręczonego mu w odpowiednim terminie, umożliwiającym przygotowanie obrony przed sądem państwa pochodzenia

10 Przesłanki odmowy uznania- art. 34 - cd.
Orzeczenia nie uznaje się również, jeżeli: 3) orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym między tymi samymi stronami w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie 4) orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim albo w państwie trzecim w sporze o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki konieczne do jego uznania w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie

11 Wyłączenie kontroli merytorycznej
Orzeczenie zagraniczne nie może być w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej

12 Przebieg postępowania
z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia postępowanie toczy się zgodnie z prawem państwa, w którym orzeczenie ma zostać uznane

13 Właściwość sądu – k.p.c. Art. 11481.  § 1. Wniosek, o którym mowa w art [o uznanie lub stwierdzenie, że orzeczenie nie podlega uznaniu], rozpoznaje sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu państwa obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy - Sąd Okręgowy w Warszawie

14 Wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych - zasada
orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim i w tym państwie wykonalne będą wykonywane w innym państwie członkowskim, jeżeli ich wykonalność w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego

15 Wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych - właściwość sądu
Wniosek składa się do sądu albo innego właściwego organu wskazanego w wykazie w załączniku II do rozporządzenia Właściwość miejscową określa się na podstawie miejsca zamieszkania dłużnika lub na podstawie miejsca, w którym egzekucja powinna zostać przeprowadzona

16 (Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych i handlowych)
Wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych - właściwość sądu - jak szukać ? (Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych i handlowych)

17 Wykonywanie orzeczeń - prawo krajowe
do postępowania w sprawie składania wniosku stosuje się prawo państwa członkowskiego wykonania

18 Pełnomocnik do doręczeń
wnioskodawca wskazuje adres do doręczeń w okręgu sądu, do którego składa wniosek Jeżeli prawo państwa członkowskiego wykonania nie przewiduje wskazywania takiego adresu, wnioskodawca wskazuje pełnomocnika do doręczeń

19 Dokumenty dołączane do wniosku o stwierdzenie wykonalności
Do wniosku dołącza się: 1) odpis orzeczenia spełniającego warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową 2) zaświadczenie wystawione na wniosek na formularzu stanowiącym załącznik V do rozporządzenia przez sąd albo inny właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym wydane zostało orzeczenie

20 Wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych - brak zaświadczenia
Jeżeli zaświadczenie nie zostało przedstawione, sąd albo inny właściwy organ może wyznaczyć termin do jego przedstawienia lub poprzestać na dokumencie równorzędnym albo zwolnić od obowiązku przedstawienia zaświadczenia, jeżeli dalsze wyjaśnianie uzna za niekonieczne

21 Tłumaczenie dokumentów
na żądanie sądu albo innego właściwego organu przedstawia się tłumaczenie dokumentów tłumaczenie powinno być uwierzytelnione przez osobę do tego uprawnioną w jednym z państw członkowskich

22 Postępowanie - automatyczne stwierdzenie wykonalności
po złożeniu wniosku oraz wymaganych dokumentów następuje niezwłoczne stwierdzenie wykonalności orzeczenia bez badania przesłanek odmowy stwierdzenia wykonalności dłużnik w tym stadium postępowania nie ma możliwości złożenia jakiegokolwiek oświadczenia

23 Dalszy przebieg postępowania
o orzeczeniu wydanym po rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie wykonalności wnioskodawca zostaje niezwłocznie zawiadomiony w formie przewidzianej przez prawo państwa członkowskiego wykonania stwierdzenie wykonalności i, o ile to jeszcze nie nastąpiło, orzeczenie doręcza się dłużnikowi

24 każda ze stron może wnieść środek zaskarżenia od orzeczenia
Odwołanie każda ze stron może wnieść środek zaskarżenia od orzeczenia środek zaskarżenia jest rozpoznawany zgodnie z przepisami właściwymi dla postępowania, w którym wysłuchane zostają obydwie strony

25 Odwołanie - terminy Środek zaskarżenia przeciwko stwierdzeniu wykonalności należy wnieść w ciągu miesiąca od jego doręczenia. Jeżeli dłużnik ma miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym nastąpiło stwierdzenie wykonalności, termin do wniesienia środka zaskarżenia wynosi dwa miesiące i biegnie od dnia doręczenia stwierdzenia wykonalności dłużnikowi osobiście lub w jego mieszkaniu Przedłużenie tego terminu z powodu dużej odległości jest wyłączone

26 Dalsze odwołanie Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia może być wniesiony tylko środek zaskarżenia zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia

27 K.p.c. Art. 11481.  § 3. Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie ustalenia przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego - skarga kasacyjna; można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem w przedmiocie ustalenia, oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.

28 Odmowa stwierdzenia wykonalności
Sąd rozpoznający środek zaskarżenia w dowolnej instancji może odmówić stwierdzenia wykonalności tylko i wyłącznie z tych samych powodów, dla których może odmówić uznania (art. 34 oraz art jurysdykcja wyłączna, konsumenci, ubezpieczenia)

29 Ograniczenie egzekucji
W czasie biegu terminu do wniesienia (pierwszego) środka zaskarżenia i do chwili rozpoznania środka zaskarżenia nie może być prowadzona z majątku dłużnika egzekucja, z wyjątkiem środków zabezpieczających

30 Wyłączenie możliwości ustalenia wpisu stosunkowego
W postępowaniu o stwierdzenie wykonalności w państwie członkowskim wykonania nie można pobierać żadnych opłat skarbowych lub należności ustalanych od wartości przedmiotu sporu

31 Opłata – ustawa o kosztach sadowych
Art. 24. 1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o: 1) ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu; 2) stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ; (…) 3) uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem.

32 Bruksela I - ramy czasowe
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie tylko do takich powództw i dokumentów urzędowych, które zostały wytoczone bądź sporządzone po jego wejściu w życie, tj. po 1 marca 2002 r., ale w odniesieniu do Polski datą tą jest 1 maja 2004 r. (przystąpienie do UE)

33 rozporządzenie Bruksela I bis

34 Artykuł k.p.c. Tytułami wykonawczymi w Rzeczypospolitej Polskiej są: 1) orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzące z tych państw ugody i dokumenty urzędowe, objęte zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1215/2012, jeżeli nadają się do wykonania w drodze egzekucji; 2) orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzące z tych państw ugody i dokumenty urzędowe, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 3) europejskie nakazy zapłaty wydane przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej, których wykonalność została stwierdzona w tych państwach na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1896/2006; 4) orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem na podstawie przepisów rozporządzenia nr 861/2007;

35 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona)

36 Stosowanie rozporządzenia Bruksela I bis
rozporządzenie stosuje się od dnia 10 stycznia 2015 r. (art. 81) ale uwaga!!! art. 66

37 Stosowanie rozporządzenia Bruksela I bis – art.66 ust.1
przepisy rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do postępowań sądowych wszczętych, do formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych dokumentów urzędowych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie

38 Stosowanie rozporządzenia Bruksela I bis – art.66 ust.2
niezależnie od art. 80, rozporządzenie nr 44/2001 (Bruksela I) nadal ma zastosowanie do orzeczeń wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych, dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych przed dniem 10 stycznia 2015 r.

39 b) zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53.
Uznawanie - dokumenty Strona, która chce powołać się w państwie członkowskim na orzeczenie wydane w innym państwie członkowskim, przedstawia: a) odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności; oraz b) zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53.

40 Dokumenty - tłumaczenie
Sąd lub organ, przed którym powołano się na orzeczenie wydane w innym państwie członkowskim, może w razie konieczności wezwać do przedstawienia tłumaczenia lub transliteracji treści zaświadczenia. Jeżeli sąd lub organ nie jest w stanie prowadzić postępowania bez tłumaczenia samego orzeczenia, może wezwać stronę do przedstawienia takiego tłumaczenia zamiast tłumaczenia treści zaświadczenia.

41 Zawieszenie postępowania
Sąd lub organ, przed którym powołano się na orzeczenie wydane w innym państwie członkowskim, może zawiesić postępowanie, w całości lub części, jeżeli: a) orzeczenie zostało zaskarżone w państwie członkowskim pochodzenia; lub b) wystąpiono o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że nie zachodzą podstawy do odmowy uznania, o których mowa w art. 45, lub orzeczenia stwierdzającego, że w oparciu o jedną z tych podstaw należy odmówić uznania.

42 Przesłanki odmowy uznania art. 45
Analogicznie jak w rozporządzeniu Bruksela I drobne różnice przy jurysdykcji – ograniczenie do sytuacji, w której pozwanym był ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony z tytułu ubezpieczenia, poszkodowany, konsument lub pracownik (w miejsce całych sekcji) Przy badaniu podstaw jurysdykcji sąd lub inny właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie, jest związany ustaleniami faktycznymi, na których sąd państwa członkowskiego pochodzenia oparł swą jurysdykcję

43 Bruksela I bis – wykonanie orzeczeń
orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest wykonalne w tym państwie członkowskim, jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności i upoważnia z mocy prawa do zastosowania wszelkich środków zabezpieczających przewidzianych w prawie wezwanego państwa

44 Bruksela I bis – wykonanie orzeczeń
Do celów wykonania w państwie członkowskim orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim wnioskodawca przedstawia właściwemu organowi egzekucyjnemu: a) odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności; oraz b) zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53

45 Bruksela I bis – zaświadczenie z art. 53 - k.p.c.
Zaświadczenie (w formie postanowienia) wydaje sąd na wniosek. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy. Art Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie.

46 k.p.c.– doręczenie zaświadczenia dłużnikowi
Art § 1. W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art pkt 1, wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji organ egzekucyjny doręcza dłużnikowi także określone w przepisach rozporządzenia nr 1215/2012 zaświadczenie wystawione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którego pochodzi tytuł wykonawczy.

47 Bruksela I bis – wykonanie orzeczeń – tłumaczenia
w razie konieczności właściwy organ egzekucyjny może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia tłumaczenia zaświadczenia organ egzekucyjny może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia tłumaczenia orzeczenia wyłącznie wtedy, gdy organ ten nie jest w stanie prowadzić postępowania bez takiego tłumaczenia.

48 Bruksela I bis – wykonanie orzeczeń – tłumaczenia
Jeżeli wystąpiono o wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim, zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53 zostaje doręczone osobie, wobec której występuje się o wykonanie orzeczenia przed pierwszym środkiem wykonawczym. Zaświadczenie doręczane jest wraz z orzeczeniem, jeżeli przedmiotowe orzeczenie nie zostało uprzednio doręczone tej osobie

49 tłumaczenia na żądanie dłużnika
dłużnik może zażądać tłumaczenia orzeczenia, aby sprzeciwić się wykonaniu, jeżeli orzeczenie nie zostało sporządzone w jednym z poniższych języków lub gdy nie dołączono do niego tłumaczenia na jeden z poniższych języków: język, który ta osoba rozumie; lub b) język urzędowy państwa członkowskiego, w którym ta osoba ma miejsce zamieszkania

50 tłumaczenia na żądanie dłużnika
UWAGA!!! jeżeli tłumaczenia orzeczenia zażądano na mocy akapitu pierwszego, nie można zastosować żadnych środków wykonawczych innych niż środki zabezpieczające, aż do chwili doręczenia takiego tłumaczenia dłużnikowi

51 tłumaczenia na żądanie dłużnika – k.p.c.
Art § 2. Jeżeli dłużnik zażądał tłumaczenia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1215/2012, organ egzekucyjny ogranicza egzekucję do środków zabezpieczających, stosując odpowiednio przepisy o sposobach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym. Dalsze czynności egzekucyjne są dopuszczalne po doręczeniu tłumaczenia dłużnikowi. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

52 wniosek o odmowę wykonania
Na wniosek osoby, przeciwko której wystąpiono o wykonanie orzeczenia, odmawia się wykonania orzeczenia w przypadku stwierdzenia jednej z podstaw odmowy uznania wniosek składa się do wskazanego przez państwo wykonania sądu (atlas sądowniczy)

53 wniosek o odmowę wykonania (uznania)
Na wniosek osoby, przeciwko której wystąpiono o wykonanie orzeczenia, odmawia się wykonania orzeczenia w przypadku stwierdzenia jednej z podstaw odmowy uznania wniosek składa się do wskazanego przez państwo wykonania sądu (atlas sądowniczy)

54 wniosek o odmowę wykonania (uznania)
Wnioskodawca przedstawia odpis orzeczenia oraz, w razie konieczności, jego tłumaczenie lub transliterację. Sąd może zwolnić od tego obowiązku, a nawet wezwać drugą stronę do przedstawienia tłumaczenia, jeżeli uzna to za uzasadnione

55 wniosek o odmowę wykonania (uznania)
W sprawie wniosku sąd orzeka niezwłocznie Każda ze stron może zaskarżyć wydane orzeczenie, oraz, jeżeli dopuszcza taka możliwość dane państwo członkowskie – wnieść dalsze odwołanie

56 wniosek o odmowę wykonania (uznania) – zawieszenie postępowania
Sąd może zawiesić postępowanie, jeśli w państwie wydania orzeczenia został wniesiony zwykły środek zaskarżenia lub nie upłynął termin do jego wniesienia. W tej drugiej sytuacji Sąd może wyznaczyć termin na wniesienie tego środka.

57 dostosowanie środka – nowa możliwość w porównaniu do Brukseli I
Jeżeli orzeczenie zawiera środek lub zarządzenie nieznane w prawie wezwanego państwa członkowskiego, to środek ten lub to zarządzenie powinny zostać dostosowane tak dalece, jak to możliwe do środka lub zarządzenia znanego prawu tego państwa członkowskiego, które ma równorzędne skutki i służy podobnym celom i interesom. Takie dostosowanie nie może powodować skutków wykraczających poza skutki przewidziane w prawie państwa członkowskiego pochodzenia. Każda strona może zaskarżyć przed sądem dostosowanie danego środka lub zarządzenia.

58 dostosowanie środka – nowa możliwość w porównaniu do Brukseli I – k. p
dostosowanie środka – nowa możliwość w porównaniu do Brukseli I – k.p.c. Art organ egzekucyjny wydaje postanowienie w przedmiocie dostosowania. W razie potrzeby komornik może zwrócić się do sądu o wydanie postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

59 Opłata – ustawa o kosztach sadowych
Art. 24. 1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o: (…) 2a) odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Bruksela I bis (…); 2b) odmowę uznania albo stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, o których mowa w przepisach rozporządzenia (…)

60 Przykładowe wyłączenia w rozporządzeniu nr 1215/2012 (Bruksela I bis)
sprawy alimentacyjne – rozporządzenie nr 4/2009 sprawy z zakresu upadłości, układów i innych podobnych postępowań – rozporządzenie nr 1346/2000 (uchylone ze skutkiem od r. przez rozporządzenie nr 2015/848) spadki i testamenty – rozporządzenie nr 650/2012 (stosuje się od r.) sprawy z zakresu sądownictwa polubownego

61 Europejski nakaz zapłaty

62 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1896/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

63 Europejski nakaz zapłaty tylko jedną z możliwości
rozporządzenie nie pozbawia powoda możliwości dochodzenia roszczenia na podstawie innego postępowania dostępnego zgodnie z przepisami państwa członkowskiego lub prawa Unii (art. 1 ust. 2)

64 Sprawy transgraniczne
Sprawa, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę Charakter sprawy jako transgranicznej jest oceniany według stanu z daty wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

65 Roszczenia postępowanie umożliwia dochodzenie roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu

66 Oświadczenie powoda W załączniku do pozwu powód może poinformować sąd, że w razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego, sprzeciwia się on skierowaniu sprawy do zwykłego postępowania cywilnego. Powód może złożyć takie oświadczenie później, musi to jednak nastąpić przed wydaniem nakazu

67 Wstępne badanie sprawy przez właściwy sąd
Sąd rozpatrujący sprawę bada, tak szybko jak to możliwe, czy spełnione są wymogi określone w rozporządzeniu: rodzaj sprawy (art. 2) transgraniczny charakter (art. 3) wymogi dotyczące roszczenia (art. 4) właściwość sądu (art. 6) wymogi formalne pozwu (art. 7) oraz czy pozew wydaje się być uzasadniony Badanie takie może mieć formę procedury zautomatyzowanej

68 Art. 7 – warunki formalne pozwu
Pozew musi zawierać: nazwy oraz adresy stron i ich przedstawicieli oznaczenie sądu kwotę dochodzonego roszczenia, w tym odsetki, kary umowne i koszty uzasadnienie roszczenia, w tym opis okoliczności opis dowodów na poparcie roszczenia okoliczności uzasadniające właściwość sądu uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy

69 Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
pozew składa się przy użyciu formularza A (załącznik I do rozporządzenia)

70 Wyrok TSUE sprawa C-215/11 Szyrocka
w.p.s.? PESEL/NIP/KRS? odpisy pozwu dla strony przeciwnej? pełnomocnictwo? załączniki (dokumenty/dowody)? dowód uiszczenia opłaty?

71 Wyrok TSUE sprawa C-215/11 Szyrocka
Artykuł 7 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że reguluje on wyczerpująco wymogi, jakim powinien odpowiadać pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

72 Wyrok TSUE sprawa C-215/11 Szyrocka
Sąd krajowy zachowuje na mocy art. 25 wspomnianego rozporządzenia i z zastrzeżeniem warunków określonych w tym artykule swobodę określenia kwoty opłat sądowych według sposobów przewidzianych przez prawo krajowe, pod warunkiem że sposoby te nie są mniej korzystne niż w wypadku podobnych sytuacji podlegających prawu wewnętrznemu oraz że nie uniemożliwiają w praktyce ani nie czynią nadmiernie utrudnionym wykonywania praw przyznanych przez prawo Unii.

73 Odsetki? sprawa C-215/11 Szyrocka
Artykuł 4 i art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by powód w pozwie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty żądał odsetek za okres od dnia ich wymagalności do dnia zapłaty roszczenia głównego.

74 Częściowe spełnienie warunków
Jeżeli wymogi określone w rozporządzeniu są spełnione tylko w odniesieniu do części roszczenia, sąd powiadamia o tym powoda, korzystając z formularza C (załącznik III)

75 Częściowe spełnienie warunków – oświadczenie powoda i jego skutki
jeżeli powód przyjmuje propozycję sądu, sąd wydaje europejski nakaz zapłaty tylko w odniesieniu do zaakceptowanej części roszczenia skutki w stosunku do pozostałej części pierwotnego roszczenia określa prawo krajowe jeżeli powód nie prześle odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez sąd lub odrzuci propozycję sądu, sąd odrzuca w całości pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

76 Częściowe spełnienie warunków wymaganych dla wydania europejskiego nakazu zapłaty - ustawa
Art § 1 kpc Jeżeli europejski nakaz zapłaty może zostać wydany tylko co do części roszczenia i powód wyraża na to zgodę, sprawę co do pozostałej części roszczenia sąd rozpoznaje we właściwym trybie. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym

77 Inne wypadki odrzucenia pozwu (poza odrzuceniem propozycji sądu przez powoda)
Sąd odrzuca pozew, jeżeli: wymogi określone w art. 2, 3, 4, 6 i 7 nie zostały spełnione roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione powód nie uzupełni braków pozwu w terminie wyznaczonym przez sąd O przyczynach odrzucenia pozwu powód jest informowany przy użyciu formularza D, określonego w załączniku IV

78 Skutki odrzucenia pozwu dla powoda
od odrzucenia pozwu nie przysługuje odwołanie odrzucenie pozwu nie zamyka powodowi możliwości dochodzenia roszczenia w nowym pozwie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub przy zastosowaniu dowolnej innej procedury przewidzianej prawem państwa członkowskiego (art. 11 ust. 3)

79 Wydanie europejskiego nakazu zapłaty
jeżeli spełnione są warunki przewidziane rozporządzeniem, sąd, tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty przy użyciu formularza E do biegu terminu nie wlicza się czasu, który zajęły uzupełnienie, poprawienie lub zmiana pozwu nakaz jest wydawany wraz z odpisem pozwu

80 Odsetki? sprawa C-215/11 Szyrocka
w razie gdy sąd krajowy nakazuje pozwanemu zapłacić powodowi odsetki narosłe do dnia zapłaty roszczenia głównego, sąd zachowuje swobodę wyboru konkretnych sposobów wypełniania formularza

81 Odsetki? sprawa C-215/11 Szyrocka
Jednakże formularz w ten sposób wypełniony musi pozwolić pozwanemu: stwierdzić, bez żadnych wątpliwości, że zgodnie z rozstrzygnięciem sądu powinien on zapłacić powodowi odsetki narosłe do dnia zapłaty roszczenia głównego, oraz ustalić jednoznacznie stawkę odsetek oraz datę, począwszy od której żądane są odsetki.

82 Europejski nakaz zapłaty
nakaz zawiera pouczenie, że pozwany może zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie lub wnieść sprzeciw poprzez jego przesłanie sądowi wydania w terminie 30 dni od doręczenia mu nakazu

83 Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty
pozwany może wnieść do sądu wydania sprzeciw przy użyciu formularza F (załącznik VI), który jest doręczany pozwanemu wraz z europejskim nakazem zapłaty sprzeciw musi zostać wysłany w terminie 30 dni od doręczenia nakazu pozwanemu w sprzeciwie pozwany wskazuje, że kwestionuje roszczenie, bez konieczności precyzowania powodów

84 Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty – zarzut braku jurysdykcji sądu
Czy niepowołanie tego zarzutu w sprzeciwie pozbawia możliwości powołania go w dalszym toku postępowania? Jak jest w sytuacji, kiedy w sprzeciwie nie wskazujemy żadnych okoliczności uzasadniających sprzeciw, a jak w sytuacji, w której takie okoliczności wskazujemy?

85 C-144/12 Goldbet Sportwetten
Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty – zarzut braku jurysdykcji sądu wyrok w sprawie C-144/12 Goldbet Sportwetten sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty, który nie zawiera zarzutu braku jurysdykcji państwa członkowskiego wydania, nie może być uważany za wdanie się w spór w rozumieniu art. 24 rozporządzenia nr 44/2001, a okoliczność, iż pozwany przedstawił w ramach wnoszonego przez siebie sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty argumenty co do istoty sprawy, jest w tym kontekście pozbawiona znaczenia

86 Prowadzenie postępowania po wniesieniu sprzeciwu – ustawa
Art § 1 kpc W razie wniesienia sprzeciwu europejski nakaz zapłaty traci moc, a sąd rozpoznaje sprawę we właściwym trybie W wypadkach wskazanych w ustawie sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym

87 Prowadzenie postępowania po wniesieniu sprzeciwu – ustawa – cd.
Art § 4 kpc Jeżeli powód zgodnie z przepisami odrębnymi zażądał zakończenia postępowania na wypadek wniesienia sprzeciwu, sąd umarza postępowanie, orzekając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu [termin dwutygodniowy na wniosek pozwanego o przyznanie kosztów].

88 Stwierdzenie wykonalności nakazu przez sąd
Jeżeli, w terminie określonym w rozporządzeniu i przy uwzględnieniu odpowiedniego czasu potrzebnego do wpłynięcia oświadczenia do sądu, do sądu wydania nie wpłynie sprzeciw pozwanego, sąd wydania niezwłocznie stwierdza z urzędu wykonalność europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu formularza G (załącznik VII) Wymogi formalne dotyczące wykonalności podlegają prawu krajowemu państwa członkowskiego wydania Sąd przesyła wykonalny europejski nakaz zapłaty powodowi

89 Stwierdzenie wykonalności nakazu przez sąd z urzędu –ustawa
Art kpc § 1. Sąd, który wydał europejski nakaz zapłaty, stwierdza z urzędu jego wykonalność, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach odrębnych. § 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy Art kpc Na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności przysługuje zażalenie

90 Doręczenie nakazu pozwanemu
Doręczenie zgodnie z art rozporządzenia (minimalne standardy) a co w przypadku ich niezachowania? jak może bronić się dłużnik, jeżeli już trwa egzekucja? wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu? wyrok w sprawach połączonych C‑119/13 i C‑120/13 eco cosmetics

91 wyrok w sprawach połączonych C‑119/13 i C‑120/13 eco cosmetics
procedura wnoszenia sprzeciwu nie ma zastosowania gdy okazuje się, że europejski nakaz zapłaty nie został doręczony w sposób zgodny z minimalnymi standardami określonymi w art. 13–15 w sytuacji gdy uchybienie takie zostanie ujawnione dopiero po stwierdzeniu wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, pozwany powinien mieć możliwość powołania się na to uchybienie; jeżeli zostanie ono należycie dowiedzione, powinno skutkować nieważnością stwierdzenia wykonalności

92 Sytuacje szczególne – „wznowienie” postępowania
Po upływie terminu do złożenia sprzeciwu pozwany jest uprawniony do złożenia wniosku o ponowne zbadanie nakazu przez właściwy sąd w państwie członkowskim wydania w przypadkach, gdy: nakaz zapłaty został doręczony zgodnie z art. 14 (doręczenie bez potwierdzenia odbioru), ale doręczenie to nie nastąpiło w czasie umożliwiającym pozwanemu przygotowanie się do obrony, bez winy z jego strony nie miał możliwości sprzeciwienia się roszczeniu z powodu siły wyższej lub z powodu nadzwyczajnych okoliczności, które były przez niego niezawinione - pod warunkiem niezwłocznego podjęcia przez niego działań w obu tych przypadkach

93 Sytuacje szczególne – „wznowienie” postępowania – cd.
również w przypadku gdy wydanie nakazu zapłaty było w sposób oczywisty błędne w świetle wymogów określonych w rozporządzeniu lub ze względu na inne wyjątkowe okoliczności Jeżeli sąd odrzuci wniosek pozwanego z tego powodu, że nie zachodzi żadna z okoliczności, na które pozwany się powołuje, uzasadniających ponowne zbadanie nakazu, europejski nakaz zapłaty pozostaje w mocy Jeżeli sąd uzna, że ponowne zbadanie nakazu jest uzasadnione europejski nakaz zapłaty traci moc

94 Uchylenie nakazu – k.p.c. art. 50520 k.p.c.:
§ 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach rozporządzenia nr 1896/2006 podstawa do uchylenia europejskiego nakazu zapłaty, na wniosek pozwanego sąd, który go wydał, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - sąd, przed którym wytoczono powództwo, uchyla nakaz zapłaty. § 2. Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. § 3. Przed uchyleniem europejskiego nakazu zapłaty sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub zażąda od niego oświadczenia na piśmie. § 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia europejskiego nakazu zapłaty przysługuje zażalenie.

95 Wykonanie europejskiego nakazu zapłaty
Postępowanie wykonawcze podlega prawu państwa członkowskiego wykonania Europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach jak wykonalne orzeczenie wydane w państwie członkowskim wykonania

96 Wykonalność europejskiego nakazu zapłaty w innych państwach członkowskich
Europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w państwie członkowskim wydania, jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu (zniesienie exequatur)

97 Wykonanie europejskiego nakazu zapłaty – dokumenty do wykonania
W celu wykonania nakazu w innym państwie członkowskim powód przedstawia właściwym organom egzekucyjnym tego państwa członkowskiego: odpis europejskiego nakazu zapłaty, którego wykonalność została stwierdzona przez sąd wydania i który spełnia wymogi niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności oraz w razie potrzeby tłumaczenie europejskiego nakazu zapłaty na język urzędowy państwa członkowskiego wykonania

98 Odmowa wykonania europejskiego nakazu zapłaty
Na wniosek pozwanego sąd właściwy w państwie członkowskim wykonania odmawia wykonania, jeżeli europejskiego nakazu zapłaty nie można pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem lub nakazem wydanym w jednym z państw członkowskich albo w państwie trzecim

99 Odmowa wykonania europejskiego nakazu zapłaty – cd.
Na wniosek sąd odmawia również wykonania, jeżeli – i w takim zakresie, w jakim – pozwany zapłacił powodowi kwotę orzeczoną w europejskim nakazie zapłaty W żadnym przypadku europejski nakaz zapłaty nie może być przedmiotem ponownego badania pod względem merytorycznym w państwie członkowskim wykonania

100 Stosunek do krajowego prawa procesowego
Wszelkie zagadnienia proceduralne, które nie są uregulowane w rozporządzeniu podlegają prawu krajowemu np. koszty

101 Opłaty sądowe w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
Łączne opłaty sądowe w przypadku postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz zwykłego postępowania cywilnego, które toczy się w przypadku wniesienia sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty w państwie członkowskim, nie mogą być wyższe niż opłaty sądowe w przypadku zwykłego postępowania cywilnego, które odbyłoby się bez poprzedzającego je postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty w tym państwie członkowskim Do celów rozporządzenia uznaje się, że opłaty sądowe obejmują opłaty i należności na rzecz sądu, których kwota jest ustalana zgodnie z prawem krajowym

102 Koszty sądowe w europejskim postępowaniu nakazowym –ustawa
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. d) Sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od: d) pozwu w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli uprawomocnił się europejski nakaz zapłaty

103 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 861/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

104 Stosowanie przepisów o europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
Rozporządzenie ma zastosowanie w transgranicznych sprawach cywilnych i gospodarczych, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, nie przekracza 2000 EUR w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu

105 Stosowanie przepisów o europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
Przepisy dotyczące postępowania w sprawie drobnych roszczeń stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

106 Prawo właściwe Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń podlega przepisom proceduralnym państwa członkowskiego, w którym prowadzone jest postępowanie

107 K.p.c. – właściwość sądów; procedura
Art § 1. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. § 2. Referendarz sądowy może wydawać zarządzenia. Art Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym. Sąd może wyznaczyć rozprawę w wypadkach wskazanych w przepisach odrębnych.

108 Wszczęcie postępowania
Pozew - formularz pozwu składa się go we właściwym sądzie (można elektronicznie, jeśli sąd dopuszcza taki tryb) pozew zawiera opis dowodów w stosownych przypadkach dołącza się do niego wszelkie odpowiednie dokumenty

109 Wszczęcie postępowania
jeżeli powództwo nie dotyczy spraw objętych zakresem zastosowania rozporządzenia, sąd informuje o tym powoda jeżeli powód nie cofnie pozwu, sąd prowadzi postępowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami proceduralnymi państwa członkowskiego, w którym prowadzone jest postępowanie (nie w trybie drobnych roszczeń)

110 Wszczęcie postępowania – cd.
sąd może wezwać do uzupełnienia pozwu, chyba że powództwo jest oczywiście bezzasadne lub niedopuszczalne sąd wzywa na formularzu B w przypadku gdy powództwo jest oczywiście bezzasadne lub niedopuszczalne lub powód nie uzupełni lub nie skoryguje danych zawartych w formularzu pozwu w określonym terminie, pozew zostaje zwrócony

111 Opłata stała od pozwu w sprawie drobnych roszczeń - ustawa
Art. 27b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.) Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

112 Przebieg postępowania
!!! postępowanie pisemne !!! rozprawa: tylko, jeśli sąd uznaje to za konieczne lub jeśli wnosi o to jedna ze stron (może być wideokonferencja) sąd może oddalić taki wniosek, jeżeli uzna, że w odniesieniu do okoliczności towarzyszących danej sprawie rozprawa nie jest konieczna do rzetelnego przeprowadzenia sprawy. Postanowienie o oddaleniu wniosku uzasadniane jest na piśmie. Od postanowienia nie przysługuje zażalenie

113 Odpowiedź na pozew - możliwości
kwestionowanie wartości przedmiotu sporu powództwo wzajemne (dopuszczalne)

114 Kwestionowanie w.p.s. przez pozwanego
Jeżeli w swojej odpowiedzi pozwany twierdzi, że wartość roszczenia niepieniężnego przekracza 2000 EUR, sąd decyduje, w terminie 30 dni od wysłania odpowiedzi powodowi, czy roszczenie jest objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Postanowienie w tym przedmiocie nie podlega odrębnemu zaskarżeniu!!!

115 składa się na formularzu A (tym samym, co pozew)
Powództwo wzajemne składa się na formularzu A (tym samym, co pozew) powództwo i inne dokumenty przesyłane są powodowi (pozwanemu wzajemnemu) za potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni od ich otrzymania przez sąd powód ma 30 dni od daty doręczenia na przesłanie odpowiedzi na powództwo wzajemne

116 Powództwo wzajemne – w.p.s.
jeśli w sprawie z powództwa wzajemnego wartość przedmiotu sporu przekracza 2000 EUR, roszczenia dochodzonego z powództwa głównego, a także roszczenia dochodzonego z powództwa wzajemnego nie można dochodzić w ramach postępowania w sprawie drobnych roszczeń, lecz zgodnie z odpowiednimi przepisami proceduralnymi mającymi zastosowanie w państwie członkowskim, w którym prowadzone jest postępowanie

117 Tłumaczenie załączników:
Język postępowania pozew, odpowiedź na pozew, powództwo wzajemne, odpowiedź na powództwo wzajemne oraz wszelkie opisy istotnych dokumentów uzupełniających są składane w języku sądu Tłumaczenie załączników: sąd może wymagać tłumaczenia jedynie w przypadku, gdy tłumaczenie takie jest niezbędne do wydania orzeczenia

118 Tłumaczenie gdy odmowa
sąd może wezwać do dostarczenia tłumaczenia dokumentu, jeżeli druga strona odmówi przy doręczeniu jego przyjęcia może to zrobić, gdy nie jest on sporządzony w jednym z następujących języków: a) w języku (lub jednym z języków) urzędowym państwa członkowskiego, do którego jest skierowany, lub b) w języku, który adresat rozumie

119 Postępowanie dowodowe
prowadzone zgodnie z zasadami postępowania dowodowego w państwie, w którym postępowanie się toczy Ale: sąd może dopuścić dowód z pisemnych zeznań świadków, biegłych lub stron, ale tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wydania orzeczenia sąd lub trybunał wybiera najprostsze i najmniej kłopotliwe sposoby prowadzenia postępowania dowodowego – cokolwiek to znaczy 

120 Zeznania na piśmie – k.p.c.
Art § 1. Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. Świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek obowiązany jest złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd. Przepisy art. 165 § 2 (oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej równoważne z wniesieniem go do sądu), art. 274 § 1 (grzywna dla świadka za niestawiennictwo) i art. 276 (grzywna za nieuzasadnioną odmowę składania zeznań) stosuje się odpowiednio.

121 Zeznania na piśmie – k.p.c.
§ 2. Przesłuchanie strony następuje na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. Przepisu art. 303 (przesłuchanie bez odbierania przyrzeczenia) nie stosuje się.

122 Zakończenie postępowania - orzeczenie
Sąd wydaje orzeczenie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rozprawy albo od otrzymania wszystkich informacji orzeczenie doręcza się stronom za potwierdzeniem odbioru

123 Uchybienie terminowi przez stronę - orzeczenie
!!! jeśli sąd nie otrzyma odpowiedzi od właściwej strony w terminie, wydaje orzeczenie w sprawie z powództwa głównego lub z powództwa wzajemnego

124 możliwość regulowana przez prawo krajowe
Odwołanie możliwość regulowana przez prawo krajowe państwa członkowskie maja obowiązek powiadomienia Komisji, czy zgodnie z ich prawem możliwe jest złożenie środka odwoławczego i w jakim terminie należy wnieść taki środek odwoławczy (Atlas cywilny)

125 Wydanie orzeczenia – k.p.c.
Art Wyrok wiąże sąd od chwili podpisania sentencji. Sąd z urzędu doręcza wyrok obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia.

126 Odwołanie od orzeczenia – k.p.c.
Art § 1. Przepisy art – 50511, art § 1 i 3 oraz art stosuje się (apelacja w postępowaniu uproszczonym)

127 Koszty postępowania ponosi strona przegrywająca
jednak sąd nie zasądza na rzecz strony wygrywającej kosztów, które były zbędne lub nieproporcjonalne do wartości przedmiotu sporu

128 Ponowne zbadanie orzeczenia- minimalne standardy
Pozwany ma prawo złożyć wniosek o ponowne zbadanie w sądzie znajdującym się w państwie członkowskim, w którym wydano orzeczenie, jeśli: a) pozew lub wezwanie na rozprawę zostały doręczone bez potwierdzenia osobistego odbioru przez tę stronę w sposób przewidziany w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 805/2004 i doręczenie nie nastąpiło w czasie wystarczającym dla umożliwienia pozwanemu przygotowanie się do obrony bez jego winy; lub

129 Ponowne zbadanie orzeczenia- minimalne standardy
Pozwany ma prawo złożyć wniosek o ponowne zbadanie w sądzie znajdującym się w państwie członkowskim, w którym wydano orzeczenie, jeśli: b) pozwany nie miał możliwości wniesienia odpowiedzi na pozew z powodu siły wyższej lub z powodu nadzwyczajnych okoliczności, które były przez niego niezawinione - pod warunkiem niezwłocznego podjęcia przez niego działań w obu przypadkach

130 jeśli uwzględni wniosek, orzeczenie zostaje uchylone
Decyzje sądu jeśli sąd oddali wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia z braku podstaw, orzeczenie pozostaje w mocy jeśli uwzględni wniosek, orzeczenie zostaje uchylone

131 Ponowne zbadanie orzeczenia- k.p.c.
art a § 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach rozporządzenia nr 861/2007 podstawa do uchylenia wyroku, na wniosek pozwanego sąd, który go wydał, uchyla wyrok. § 2. Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie wyroku. § 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia wyroku przysługuje zażalenie.

132 Wykonalność orzeczenia
orzeczenie jest natychmiast wykonalne - bez uszczerbku dla możliwości wniesienia odwołania

133 Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w innym państwie członkowskim
Orzeczenie wydane w państwie członkowskim w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania

134 Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w innym państwie członkowskim – cd.
na wniosek jednej ze stron sąd lub trybunał wydaje zaświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV do rozporządzenia

135 (również referendarz)
Zaświadczenie – k.p.c. art. 7958 § 1. Sąd, który wydał orzeczenie w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, wydaje na wniosek zaświadczenie dotyczące tego orzeczenia, określone w przepisach rozporządzenia nr 861/2007, jeżeli spełnione są warunki określone w tym rozporządzeniu. (również referendarz)

136 Dokumenty do wykonania orzeczenia
odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności kopię zaświadczenia (załącznik IV), oraz, w razie potrzeby, jego tłumaczenie (języki akceptowane przez dane państwo w Atlasie cywilnym)

137 a) res iudicata (tożsamość roszczenia i stron);
Odmowa wykonania na wniosek dłużnika właściwy sąd w państwie wykonania odmawia wykonania, jeżeli orzeczenia nie można pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem, o ile (łącznie!): a) res iudicata (tożsamość roszczenia i stron); b) wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w państwie członkowskim wykonania lub spełnia warunki niezbędne do uznania go w tym państwie; c) niemożność pogodzenia nie była i nie mogła być podniesiona w formie zarzutu w postępowaniu sądowym w państwie członkowskim, w którym wydano orzeczenie w sprawie drobnych roszczeń

138 Zawieszenie lub ograniczenie wykonania
W przypadku: 1) wniesienia środka zaskarżenia; lub 2) jeśli termin na jego wniesienie jeszcze nie minął; lub 3) gdy strona złożyła wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia,

139 Zawieszenie lub ograniczenie wykonania
właściwy sąd lub organ (najczęściej egzekucyjny) w państwie wykonania, na wniosek dłużnika, może: a) ograniczyć postępowanie egzekucyjne do środków zabezpieczających; lub b) uzależnić wykonanie od złożenia zabezpieczenia; lub c) w wyjątkowych przypadkach zawiesić postępowanie wykonawcze

140 ZAŚWIADCZENIE EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO

141 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

142 Stosowanie Rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na charakter sądu lub trybunału Rozporządzenie stosuje się wyłącznie do orzeczeń wydanych, ugod sądowych zatwierdzonych lub zawartych oraz dokumentów formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych jako dokumenty urzędowe po wejściu w życie rozporządzenia, tj. po dniu 21 stycznia 2005 r.

143 Co podlega wykonaniu ? Orzeczenia sądów Ugody Dokumenty urzędowe

144 a) odnosi się do podpisu i treści dokumentu oraz
Dokument urzędowy Pod pojęciem dokumentu urzędowego należy zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia rozumieć dokument, który został formalnie sporządzony lub zarejestrowany jako dokument urzędowy i którego autentyczność: a) odnosi się do podpisu i treści dokumentu oraz b) została stwierdzona przez władzę publiczną lub inną władzę upoważnioną do tego celu przez Państwo Członkowskie, w którym wydano dany dokument lub c) porozumienie odnoszące się do zobowiązań alimentacyjnych zawarte z władzami administracyjnymi lub przez nie poświadczone.

145 Ugoda Ugoda zawarta przez strony przed sądem lub w innym postępowaniu (na przykład mediacyjnym) i następnie zatwierdzona przez właściwy sąd, która podlega wykonaniu w państwie członkowskim, w którym została zatwierdzona lub zawarta Wykonaniu na podstawie rozporządzenia nie podlegają jednakże jakiekolwiek orzeczenia wydane w postępowaniu arbitrażowym, co odnosi się również do ugod kończących takie postępowanie

146 Roszczenie Na podstawie rozporządzenia możliwa jest egzekucja wyłącznie: roszczeń bezspornych, dotyczących zapłaty konkretnej kwoty pieniężnej, która stała się wymagalna lub dla której termin wymagalności został określony w orzeczeniu, ugodzie sądowej lub dokumencie urzędowym

147 Nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
zaświadczenie wydaje się na wniosek złożony w dowolnym czasie w sądzie, w którym zostało wydane orzeczenie, zatwierdzona ugoda lub w którego okręgu sporządzony został dokument urzędowy

148 Nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
Orzeczeniu może być nadane zaświadczenie, jeżeli: orzeczenie jest wykonalne w państwie członkowskim wydania nie stoi w sprzeczności z przepisami dotyczącymi jurysdykcji w zakresie jurysdykcji dotyczącej umów ubezpieczeń oraz jurysdykcji wyłącznej postępowanie sądowe w państwie członkowskim wydania spełniło minimalne standardy roszczenie jest bezsporne

149 Minimalne standardy Standardy dotyczące: doręczeń w toku postępowania
należytego poinformowania dłużnika o roszczeniu należytego poinformowania dłużnika o niezbędnych krokach proceduralnych wymaganych w celu zakwestionowania roszczenia

150 Doręczenie bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika (art. 14)
Doręczenia Doręczenie za potwierdzeniem odbioru przez dłużnika (art. 13) Doręczenie bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika (art. 14) Doręczenie osobom reprezentującym dłużnika (art. 15)

151 Doręczenie za potwierdzeniem odbioru
osobiste doręczenie potwierdzone poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru i podpisanym przez dłużnika osobiste doręczenie potwierdzone dokumentem podpisanym przez właściwą osobę, która dokonała doręczenia, stwierdzającym, że dłużnik otrzymał dokument lub odmówił jego przyjęcia bez żadnego uzasadnienia prawnego, oraz zawierającym datę doręczenia doręczenie drogą pocztową za poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru, podpisanym i zwróconym przez dłużnika doręczenie drogą elektroniczną, tj. faksem, pocztą elektroniczną, za poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru, podpisanym i zwróconym przez dłużnika

152 Doręczenie bez potwierdzenia odbioru
osobiste doręczenie na adres dłużnika do rąk osób mieszkających z dłużnikiem w tym samym gospodarstwie domowym lub tam zatrudnionych w przypadku dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą lub osoby prawnej - osobiste doręczenia w lokalu przedsiębiorstwa dłużnika, do rąk osób zatrudnionych przez dłużnika złożenia dokumentu w skrzynce pocztowej dłużnika złożenie dokumentu na poczcie lub we właściwym organie władzy publicznej, za pisemnym powiadomieniem o takim złożeniu pozostawionym w skrzynce pocztowej dłużnika, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wyraźnie określa charakter dokumentu jako dokumentu sądowego doręczenie drogą pocztową bez potwierdzenia, gdy dłużnik ma adres w państwie członkowskim wydania drogą elektroniczną, za automatycznym potwierdzeniem dostarczenia, pod warunkiem że dłużnik uprzednio wyraźnie zgodził się na taką metodę doręczenia

153 Zakaz doręczenia bez potwierdzenia odbioru
doręczenia bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika nie jest jednakże dopuszczalne, jeżeli nie ma pewności co do adresu dłużnika (art. 14 ust. 2)

154 Należyte poinformowanie dłużnika o roszczeniu
w celu zapewnienia należytego poinformowania dłużnika o roszczeniu, dokument wszczynający postępowanie lub równoważny dokument musi zawierać: nazwiska i adresy stron kwotę roszczenia jeżeli żądane są odsetki od roszczenia, stopę procentową oraz okres, za jaki odsetki są żądane, chyba że odsetki ustawowe są doliczane automatycznie do kwoty głównej zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania określenie podstawy roszczenia

155 konsekwencje braku sprzeciwu lub niestawiennictwa
Należyte poinformowanie dłużnika o niezbędnych krokach proceduralnych wymaganych w celu zakwestionowania roszczenia w dokumencie wszczynającym postępowanie, równoważnym dokumencie lub jakimkolwiek wezwaniu na rozprawę sądową lub wraz z tym dokumentem lub wezwaniem doręczonym pouczeniu muszą być jasno wskazane: wymagania proceduralne dla zakwestionowania roszczenia, w tym termin, w jakim można zakwestionować roszczenie na piśmie, lub, w danym przypadku, termin rozprawy sądowej, nazwa i adres instytucji, do której kieruje się odpowiedź, lub, w danym przypadku, przed którą należy się stawić, oraz informacje, czy reprezentacja przez adwokata jest obligatoryjna konsekwencje braku sprzeciwu lub niestawiennictwa (w szczególności możliwość wydania orzeczenia oraz odpowiedzialność za koszty związane z postępowaniem)

156 Konwalidacja braku zgodności z minimalnymi standardami art. 18
Pomimo niespełnienia któregoś z minimalnych standardów nadal możliwe jest wydanie zaświadczenia, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: orzeczenie zostało doręczone dłużnikowi zgodnie z minimalnymi standardami przewidzianymi dla doręczeń dłużnik miał możliwość zaskarżyć orzeczenie za pomocą środków umożliwiających pełną kontrolę sądową i dłużnik został należycie poinformowany w orzeczeniu lub wraz z nim o wymaganiach proceduralnych dotyczących tego zaskarżenia, w tym o nazwie i adresie instytucji, do której należy złożyć środek zaskarżenia oraz, w danym przypadku, o terminie do jego złożenia dłużnik nie zaskarżył orzeczenia zgodnie ze stosownymi wymaganiami proceduralnymi

157 Konwalidacja faktyczna
Jeżeli postępowanie nie spełniło minimalnych standardów w zakresie doręczenia, brak takiej zgodności może być również konwalidowany, jeżeli zachowanie dłużnika w postępowaniu sądowym potwierdza, że osobiście otrzymał on dokument podlegający doręczeniu w czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony

158 Wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
zaświadczenie wydawane jest przy zastosowaniu standardowego formularza (załącznik I) zaświadczenie wydawane jest w tym samym języku, co orzeczenie od wydania zaświadczenia nie przysługuje żadne odwołanie

159 Wydanie zaświadczenia częściowego
Jeżeli tylko części orzeczenia spełniają wymagania rozporządzenia (w szczególności dotyczące bezsporności roszczenia oraz minimalnych standardów) i nie istnieje możliwość konwalidacji tych braków, dla tych części możliwe jest wydanie częściowego zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

160 Sąd właściwy – k.p.c. Art. 7951 kpc
Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego wydawane jest na wniosek wierzyciela przez sąd, który wydał orzeczenie, lub przed którym została zawarta ugoda, bądź też sąd, który ugodę zatwierdził

161 Wydanie zaświadczenia – opłata
Art. 71 pkt 8 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych „Art. 71. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: (…) 8) wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego”

162 Cofnięcie zaświadczenia
na wniosek złożony do sądu wydania, zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego podlega cofnięciu, gdy zostało w sposób oczywisty przyznane niesłusznie, biorąc pod uwagę wymogi ustanowione w rozporządzeniu do cofnięcia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego stosuje się prawo państwa członkowskiego wydania wniosek o cofnięcie zaświadczenia można złożyć przy użyciu standardowego formularza (załącznik VI)

163 Uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego – k.p.c.
Art kpc Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego uchyla sąd, który je wydał Wniosek w przedmiocie uchylenia składa się w terminie miesięcznym od daty doręczenia dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia Wniosek może być złożony na formularzu lub w formie pisma procesowego, w którym dłużnik powinien wskazać okoliczności uzasadniające wniosek

164 Uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego – k.p.c.
Art kpc Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia (stronom) przysługuje zażalenie

165 Uchylenie zaświadczenia – opłata
Art. 71 pkt 9 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych „Art. 71. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: (…) 9) uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego”

166 Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem
Zniesienie procedury exequatur Orzeczenie, któremu nadane zostało zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego jest uznawane i wykonywane w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu

167 Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego – k.p.c.
Art kpc Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami wykonawczymi (od 10 stycznia 2015 r.)

168 Granice wykonalności Zaświadczenie jest skuteczne jedynie
w granicach wykonalności orzeczenia

169 Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
wierzyciel zobowiązany jest przedstawić właściwym organom egzekucyjnym państwa członkowskiego wykonania następujące dokumenty: odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności odpis zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności w razie potrzeby tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego

170 Zabezpieczenie lub kaucja
strona ubiegająca się o wykonanie orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, nie jest zobowiązana do składania żadnego zabezpieczenia lub kaucji, jakkolwiek się je nazywa, z tego tytułu, że jest ona cudzoziemcem lub nie posiada miejsca zamieszkania, bądź nie posiada siedziby w państwie wykonania

171 Odmowa wykonania Na wniosek dłużnika, właściwy sąd w państwie wykonania odmawia wykonania, jeżeli orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w jakimkolwiek państwie członkowskim bądź w państwie trzecim, pod warunkiem że: wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w odniesieniu do tego samego przedmiotu sporu i dotyczyło tych samych stron i wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w państwie członkowskim wykonania lub spełnia warunki konieczne dla jego uznania w państwie członkowskim wykonania i niemożność pogodzenia orzeczeń nie była i nie mogła być podniesiona w formie zarzutu w postępowaniu sądowym w państwie członkowskim wydania

172 Odmowa wykonania - wyłączenie kontroli merytorycznej
w żadnych okolicznościach orzeczenie lub nadanie mu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego nie mogą być przedmiotem kontroli pod względem merytorycznym w państwie członkowskim wykonania

173 Zawieszenie lub ograniczenie wykonania
jeżeli dłużnik zakwestionował orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, w tym złożył wniosek o wznowienie postępowania w związku z pozbawieniem go prawa do obrony lub niemożnością działania w postępowaniu z powodu siły wyższej lub złożył wniosek o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego…

174 Zawieszenie lub ograniczenie wykonania
…właściwy sąd lub organ w państwie członkowskim wykonania może na wniosek dłużnika: ograniczyć postępowanie egzekucyjne do środków zabezpieczających, uzależnić wykonanie od złożenia zabezpieczenia, które wyznaczy, lub w wyjątkowych okolicznościach zawiesić postępowanie egzekucyjne, przy czym brak jest decyzji o ograniczeniu lub utracie wykonalności tytułu, pochodzącej od sądu w państwie wystawienia zaświadczenia

175 Zawieszenie i ograniczenie postępowania egzekucyjnego – k.p.c.
Art k.p.c. W przypadku wniosku dłużnika, sąd może, w warunkach określonych w art. 23 rozporządzenia, zawiesić postępowanie egzekucyjne lub ograniczyć egzekucję do środków zabezpieczających oraz uzależnić wykonanie tytułu od złożenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia Orzekając o ograniczeniu, sąd określa rodzaj środka, stosując odpowiednio art. 747 kpc Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie

176 Zawieszenie lub ograniczenie wykonania - cd.
W przypadku pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, wydaje się, na wniosek złożony w dowolnym czasie w sądzie wydania orzeczenia, zaświadczenie wskazujące na brak lub ograniczenie wykonalności, przy użyciu standardowego formularza przedstawionego w załączniku IV do rozporządzenia. Z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia może wystąpić zarówno wierzyciel jak i dłużnik

177 Zawieszenie lub ograniczenie wykonania – k.p.c.
art : § 1. Przepisy art (wydanie zaświadczenia ETE) i art (sąd jednoosobowo; na niejawnym) stosuje się odpowiednio do wydawania przewidzianych w przepisach rozporządzenia nr 805/2004 zaświadczeń o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć także dłużnik. § 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.

178 Wydanie zaświadczenia – opłata
Art. 71 pkt 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych „Art. 71. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: (…) 10) wydania zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.”

179 Zawieszenie lub umorzenie postepowania egzekucyjnego – tytuły „unijne” – k.p.c.
Art. 820. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

180 Zawieszenie – drobne roszczenia – k.p.c.
Art § 1. W przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, sąd może na wniosek dłużnika zawiesić postępowanie egzekucyjne także wówczas, gdy możliwość taka wynika z przepisów rozporządzenia nr 861/2007.

181 Zawieszenie – drobne roszczenia – k.p.c.
Art § 2. Sąd może również, na wniosek dłużnika, ograniczyć egzekucję do środków zabezpieczających lub uzależnić wykonanie tytułu od złożenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia, jeżeli taką możliwość przewidują przepisy rozporządzenia nr 861/2007. Orzekając o ograniczeniu egzekucji do środków zabezpieczających, sąd określa sposób zabezpieczenia, stosując odpowiednio przepisy o sposobach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

182 Zawieszenie – ETE – k.p.c. Art. 115318
§ 1. Na wniosek dłużnika sąd zawiesza postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego (zaświadczenie ETE), jeżeli dłużnik przedstawił przewidziane w przepisach rozporządzenia nr 805/2004 zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo zawieszone lub uzależnione od złożenia przez wierzyciela zabezpieczenia, które dotychczas nie zostało wpłacone.

183 Zawieszenie – ETE – k.p.c. Art. 115318
§ 2. Jeżeli z zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo ograniczone do środków zabezpieczających, sąd na wniosek dłużnika orzeka o ograniczeniu egzekucji do takich środków. Orzekając o ograniczeniu egzekucji do środków zabezpieczających, sąd określa sposób zabezpieczenia, stosując odpowiednio przepisy o sposobach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

184 Zawieszenie – orzeczenie cywilne – k.p.c.
Art § 3. Na wniosek dłużnika sąd zawiesza postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego (rozporządzenie nr 1215/2012 i nr 4/2009), jeżeli wykonalność tytułu została zawieszona w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którego tytuł pochodzi.

185 Zawieszenie – wszystkie – k.p.c.
Art § 1. Na wniosek dłużnika sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art pkt 1-5, także wówczas, gdy możliwość taka wynika z przepisów, odpowiednio, rozporządzenia nr 1215/2012, rozporządzenia nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006, rozporządzenia nr 861/2007 lub rozporządzenia nr 4/2009.

186 Ograniczenie egzekucji – wszystkie – k.p.c.
Art § 2. Sąd może również, na wniosek dłużnika, ograniczyć egzekucję do środków zabezpieczających lub uzależnić wykonanie tytułu od złożenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia, jeżeli taką możliwość przewidują przepisy rozporządzenia nr 1215/2012, rozporządzenia nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006, rozporządzenia nr 861/2007 lub rozporządzenia nr 4/2009. Orzekając o ograniczeniu egzekucji do środków zabezpieczających, sąd określa sposób zabezpieczenia, stosując odpowiednio przepisy o sposobach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

187 Umorzenie egzekucji – wszystkie – k.p.c.
Art Organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne w całości lub w części na wniosek także wtedy, gdy: 1) postępowanie jest prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego (zaświadczenie ETE), a dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach rozporządzenia nr 805/2004 zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny; 2) prawomocnym orzeczeniem odmówiono uznania lub wykonania tytułu wykonawczego, o którym mowa w art

188 Odmowa wykonania – wszystkie – właściwość sądu k.p.c.
Art § 1. Wniosek o odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia nr 1215/2012, rozporządzenia nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006, rozporządzenia nr 861/2007 wnosi się do sądu okręgowego miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - do sądu okręgowego, w którego okręgu ma być lub jest prowadzona egzekucja. …. § 3. W terminie wyznaczonym przez sąd przeciwnik może przedstawić swoje stanowisko w sprawie. § 4. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym.

189 Odmowa wykonania – środki odwołąwcze – k.p.c.
Art Na postanowienie w przedmiocie odmowy wykonania, odmowy uznania albo stwierdzenia braku podstaw do odmowy uznania przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego - skarga kasacyjna; można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem w przedmiocie odmowy wykonania, odmowy uznania albo stwierdzenia braku podstaw do odmowy uznania, oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.

190 Opłata – ustawa o kosztach sadowych
Art. 24. 1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o: (…) 2a) odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach wszystkich rozporządzeń

191 Stosowanie przepisów k.p.c. po wejściu w życie rozporządzeń
powiadomienie wierzyciela o prowadzonych przeciwko dłużnikowi postępowaniach egzekucyjnych STOSUJE SIĘ – na żądanie wierzyciela, wystarczy tytuł egzekucyjny

192 Rozporządzenia a kpc 763 kpc
zawiadomienie strony o każdej czynności o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna STOSUJE SIĘ W przypadku konieczności wysłania dokumentu do innego państwa członkowskiego UE należy stosować przepisy rozporządzenia 1393/2007 o doręczaniu dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

193 skarga na czynności komornika
Rozporządzenia a kpc 767 kpc skarga na czynności komornika STOSUJE SIĘ

194 zwolnienie od kosztów postępowania
Rozporządzenia a kpc 771 kpc zwolnienie od kosztów postępowania podstawa zwolnienia od kosztów w rozporządzeniach kpc tylko pomocniczo, jako przepis dookreślający

195 rozstrzyganie zbiegu egzekucji sądowych
Rozporządzenia a kpc 7731 kpc rozstrzyganie zbiegu egzekucji sądowych STOSUJE SIĘ

196 Rozporządzenia a kpc 7751 kpc
obowiązek przyjęcia wniosków egzekucyjnych kolejnych wierzycieli, jeżeli pomimo braku właściwości komornik przyjął już wniosek innego wierzyciela o wszczęcie egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, o ile istnieje tożsamość sposobów prowadzenia egzekucji

197 egzekucja przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim
Rozporządzenia a kpc 7761 kpc egzekucja przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim

198 Rozporządzenia a kpc 778 kpc spółka cywilna ??? NIE STOSUJE SIĘ
wyrok sądu innego państwa członkowskiego na spółkę cywilną, a nie na wspólników - taki wyrok powinien być wykonany w granicach wykonalności w państwie pochodzenia, i w odpowiednim przypadku potraktowany tak, jakby klauzula przeciwko wszystkim była nadana – jest to konsekwencją wzajemnego uznawania wyroków z mocy prawa – fakt, że prawo polskie wymaga do egzekucji przeciwko spółce cywilnej tytułu egzekucyjnego przeciwko wspólnikom nie może uzasadniać odmowy wykonania wyroku wydanego w innym państwie członkowskim UE przeciwko spółce cywilnej

199 nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi
Rozporządzenia a kpc 787 kpc nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi ??? NIE STOSUJE SIĘ, chyba że wierzyciel przedstawi ETE przeciwko małżonkowi lub inny tytuł (np. europejski nakaz zapłaty z zaświadczeniem o wykonalności przeciwko małżonkowi lub orzeczenie w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń)

200 Rozporządzenia a kpc 791 par. 1 kpc
tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania indywidualnie określonych nieruchomości, statku lub opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko każdemu kto rzeczą faktycznie włada – ??? - stosuje się, bo jest to metoda prowadzenia egzekucji, nie ingerująca w zakres wykonalności tytułu – egzekucja jest w dalszym ciągu prowadzona przeciwko dłużnikowi wskazanemu w tytule – inaczej sprawa by się miała w przypadku zbycia – tutaj już potrzebne byłoby rozszerzenie/zmiana zakresu wykonalności tytułu zgodnie z prawem państwa wydania tytułu

201 Rozporządzenia a kpc 796 kpc wniosek o wszczęcie egzekucji ???
nie jest wymagany do wszczęcia postępowania !!! stosuje się rozporządzenia – można natomiast powiadomić wierzyciela, że ma możliwość wskazania sposobów egzekucji lub zwrócić się do komornika o poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika (art k.p.c.)

202 – zakres egzekucji – cały majątek
Rozporządzenia a kpc 803 kpc – zakres egzekucji – cały majątek stosuje się, ponieważ nie dotyczy to osoby przeciwko której prowadzona ma być egzekucja, a majątku który może podlegać egzekucji, a ta kwestia w całości pozostawiona jest prawu krajowemu państw członkowskich

203 Windykacja zagraniczna dłużnika polskiego
- na co zwracać uwagę? (m.i.in.: daty orzeczeń, autentyczność, zakres wykonalności w państwie wydania); jak bronić się przed egzekucją – które prawo się stosuje? czy można prowadzić egzekucję jednocześnie w kilku państwach członkowskich UE? inne zagadnienia praktyczne

204 UROPEJSKI ATLAS SĄDOWNICZY W SPRAWACH CYWILNYCH
Przydatne linki E UROPEJSKI ATLAS SĄDOWNICZY W SPRAWACH CYWILNYCH STRONA KOMISJI EUROPEJSKIEJ – INFORMACJE O WSPÓŁPRACY WYMIARÓW SPRAWIEDLIWOŚCI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (W TYM NOWE PROPOZYCJE LEGISLACYJNE) PORTAL E-SPRAWIEDLIWOŚĆ  (PRAWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH; FORMULARZE) https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl EUROPEJSKA SIEĆ SĄDOWNICZA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH (RÓWNIEŻ INFORMACJA O PRAWIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH) STRONA MIĘDZYNARODOWEJ UNII KOMORNIKÓW (INFORMACJA O ORGANACH EGZEKUCYJNYCH I EGZEKUCJI POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH, M.IN. DE, IT, ES)

205 Przydatne linki EGZEKUCJI W UE
INFORMACJA O ORGANACH EGZEKUCYJNYCH I EGZEKUCJI POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH, M.IN. DE, IT REJESTRY HANLDOWE PAŃSTW ŚWIATA REJESTRY HANDLOWE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-pl.do REJESTRY UPADŁOŚCI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-pl.do


Pobierz ppt "Wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google