Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy wspólnotowe ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy wspólnotowe ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu."— Zapis prezentacji:

1 Przepisy wspólnotowe ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych Dz. Urz. UE L 143 z , str. 15

2 Przepisy krajowe Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r
Przepisy krajowe Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.— Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296)

3 Cel Utworzenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych umożliwiającego, poprzez ustanowienie minimalnych standardów, swobodny przepływ orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych na obszarze wszystkich państw członkowskich, bez potrzeby wszczynania jakichkolwiek postępowań pośrednich w państwie członkowskim wykonania przed uznaniem i wykonaniem

4 Zakres przedmiotowy Rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na charakter sądu lub trybunału. Niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do orzeczeń wydanych, ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych oraz dokumentów formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych jako dokumenty urzędowe po wejściu w życie rozporządzenia, tj. po dniu 21 stycznia 2005 r.

5 Sprawy cywilne Wyłączenia – art. 2 rozporządzenia
Sprawy skarbowe, celne lub administracyjne, Sprawy dotyczące odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej (acta iure imperii) Sprawy z zakresu stanu cywilnego lub zdolności prawnej osób fizycznych, praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia Sprawy dotyczące upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, porozumień sądowych, układów oraz innych analogicznych postępowań Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych arbitraż

6 Sprawy cywilne – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Badając zakres znaczeniowy pojęcia „sprawy cywilne i handlowe” należy wziąć pod uwagę główne cele i zakres konwencji brukselskiej oraz zasady wynikające z systemów prawnych państw konwencyjnych. Na gruncie tych założeń uznano, że konwencja brukselska mogła być stosowana w odniesieniu do niektórych spraw (lub orzeczeń) między organami administracji publicznej a osobami będącymi podmiotami prawa prywatnego z wyjątkiem takich sytuacji, w których działanie organu administracji polega na wykonywaniu jego publicznoprawnych (władczych w stosunku do podmiotu prawa prywatnego) uprawnień. Decydującego znaczenia dla oceny sprawy jako cywilnej Trybunał nie przyznał zatem samemu charakterowi organu jako organu władzy publicznej, ale charakterowi (naturze prawnej) oraz prawnej podstawie samego roszczenia (wyrok z r. w sprawie C- 29/76 LTU v. Eurocontrol, Zb. orz. 1976, str. 1541; wyrok z r. w sprawie C- 814/79 Królestwo Niderlandów v. R. Rüffer, Zb. Orz. 1980, str. 3807)

7 Sprawy cywilne – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Zasadniczymi kryteriami kwalifikacji sprawy jako cywilnej lub handlowej powinny być: rodzaj roszczeń, których strona dochodzi oraz rodzaj działań, które stanowiły przyczynę wniesienia powództwa, a także ich podstawa prawna

8 Co podlega wykonaniu ? Orzeczenia sądów Ugody Dokumenty urzędowe

9 Orzeczenie Każde orzeczenie wydane przez sąd lub trybunał państwa członkowskiego, bez względu na nazwę jaką takie orzeczenie jest określane, w tym wyrok, nakaz, postanowienie lub nakaz egzekucyjny, a także ustalenie kosztów lub wydatków przez urzędnika sądowego

10 Ugoda Ugoda zawarta przez strony przed sądem lub w innym postępowaniu (na przykład mediacyjnym) i następnie zatwierdzona przez właściwy sąd, która podlega wykonaniu w państwie członkowskim, w którym została zatwierdzona lub zawarta Wykonaniu na podstawie rozporządzenia nie podlegają jednakże jakiekolwiek orzeczenia wydane w postępowaniu arbitrażowym, co odnosi się również do ugód kończących takie postępowanie

11 odnosi się do podpisu i treści dokumentu oraz
Dokument urzędowy Dokumentem urzędowym w rozumieniu rozporządzenia jest dokument, który został formalnie sporządzony lub zarejestrowany jako dokument urzędowy i którego autentyczność: odnosi się do podpisu i treści dokumentu oraz została stwierdzona przez władzę publiczną lub inną władzę upoważnioną do tego celu przez państwo członkowskie, w którym wydano dany dokument (np. będzie to akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji) lub porozumienie odnoszące się do zobowiązań alimentacyjnych zawarte z władzami administracyjnymi lub przez nie poświadczone

12 Roszczenie Na podstawie rozporządzenia możliwa jest egzekucja wyłącznie: roszczeń bezspornych, dotyczących zapłaty konkretnej kwoty pieniężnej, która stała się wymagalna lub dla której termin wymagalności został określony w orzeczeniu, ugodzie sądowej lub dokumencie urzędowym

13 Roszczeniem bezspornym (art. 3) jest takie roszczenie, co do którego:
Roszczenie bezsporne Roszczeniem bezspornym (art. 3) jest takie roszczenie, co do którego: dłużnik wyraźnie zgodził się poprzez uznanie lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd lub zawartej przed sądem w toku postępowania, lub dłużnik nigdy nie wniósł przeciwko niemu sprzeciwu, zgodnie ze stosownymi wymogami proceduralnymi wynikającymi z prawa państwa członkowskiego wydania, w toku postępowania sądowego, lub

14 Roszczenie bezsporne - cd
Roszczeniem bezspornym (art. 3) jest takie roszczenie, co do którego: dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej dotyczącej tego roszczenia, po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania sądowego, pod warunkiem że takie zachowanie traktuje się jako milczące uznanie roszczenia lub uznanie faktów przedstawianych przez wierzyciela na mocy prawa państwa członkowskiego wydania, lub co do którego dłużnik wyraźnie zgodził się w dokumencie urzędowym

15 Nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
Zaświadczenie wydaje się na wniosek złożony w dowolnym czasie w sądzie, w którym zostało wydane orzeczenie, zatwierdzona ugoda lub w którego okręgu sporządzony został dokument urzędowy

16 Nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
Orzeczeniu może być nadane zaświadczenie, jeżeli: orzeczenie jest wykonalne w państwie członkowskim wydania nie stoi w sprzeczności z przepisami dotyczącymi jurysdykcji ustanowionymi rozporządzeniu nr 44/2001 w zakresie jurysdykcji dotyczącej umów ubezpieczeń oraz jurysdykcji wyłącznej postępowanie sądowe w państwie członkowskim wydania spełniło minimalne standardy określone w rozdziale III rozporządzenia 805/2004 roszczenie jest bezsporne

17 Nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
a ponadto w sprawach, w których: roszczenie jest bezsporne oraz odnosi się ono do umowy zawartej przez konsumenta, w celu, który można uznać za wykraczający poza jego działalność gospodarczą lub zawodową, oraz dłużnik jest konsumentem, jeżeli orzeczenie zostało wydane w państwie członkowskim, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 59 rozporządzenia 44/2001

18 Minimalne standardy Standardy dotyczące: doręczeń w toku postępowania
należytego poinformowania dłużnika o roszczeniu należytego poinformowania dłużnika o niezbędnych krokach proceduralnych wymaganych w celu zakwestionowania roszczenia

19 Doręczenie bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika (art. 14)
Doręczenia Doręczenie za potwierdzeniem odbioru przez dłużnika (art. 13) Doręczenie bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika (art. 14) Doręczenie osobom reprezentującym dłużnika (art. 15)

20 Doręczenie za potwierdzeniem odbioru
Dokument wszczynający postępowanie lub równoważny może być doręczony dłużnikowi z zastosowaniem jednej z następujących metod: osobiste doręczenie potwierdzone poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru i podpisanym przez dłużnika osobiste doręczenie potwierdzone dokumentem podpisanym przez właściwą osobę, która dokonała doręczenia, stwierdzającym, że dłużnik otrzymał dokument lub odmówił jego przyjęcia bez żadnego uzasadnienia prawnego, oraz zawierającym datę doręczenia doręczenie drogą pocztową za poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru, podpisanym i zwróconym przez dłużnika doręczenie drogą elektroniczną, tj. faksem, pocztą elektroniczną, za poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru, podpisanym i zwróconym przez dłużnika

21 Doręczenie za potwierdzeniem odbioru
Wezwanie na rozprawę sądową może być doręczone dłużnikowi przy zastosowaniu jednej z powyższych metod lub przekazane ustnie na poprzedniej rozprawie sądowej w sprawie tego samego roszczenia i stwierdzone w protokole tej poprzedniej rozprawy

22 Doręczenie bez potwierdzenia odbioru
Doręczenia dłużnikowi dokumentu wszczynającego postępowanie lub równoważnego dokumentu oraz wszelkich wezwań na rozprawę można również dokonać bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika z zastosowaniem jednej z następujących metod: osobistego doręczenia na adres dłużnika do rąk osób mieszkających z dłużnikiem w tym samym gospodarstwie domowym lub tam zatrudnionych w przypadku dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą lub osoby prawnej, osobistego doręczenia w lokalu przedsiębiorstwa dłużnika, do rąk osób zatrudnionych przez dłużnika złożenia dokumentu w skrzynce pocztowej dłużnika

23 Doręczenie bez potwierdzenia odbioru cd.
Doręczenia dłużnikowi dokumentu wszczynającego postępowanie lub równoważnego dokumentu oraz wszelkich wezwań na rozprawę można również dokonać z zastosowaniem jednej z następujących metod: złożenie dokumentu na poczcie lub we właściwym organie władzy publicznej, za pisemnym powiadomieniem o takim złożeniu pozostawionym w skrzynce pocztowej dłużnika, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wyraźnie określa charakter dokumentu jako dokumentu sądowego lub skutek prawny powiadomienia jako skutkującego doręczeniem i powodującego uruchomienie biegu terminów; doręczenie drogą pocztową bez potwierdzenia, gdy dłużnik ma adres w państwie członkowskim wydania; drogą elektroniczną, za automatycznym potwierdzeniem dostarczenia, pod warunkiem że dłużnik uprzednio wyraźnie zgodził się na taką metodę doręczenia

24 Doręczenie bez potwierdzenia odbioru cd.
Doręczenia bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika nie jest jednakże dopuszczalne, jeżeli nie ma pewności co do adresu dłużnika (art. 14 ust. 2)

25 zastosowaną metodę doręczenia,
Poświadczenie doręczenia bez potwierdzenia odbioru (podpisanego przez dłużnika) Doręczenie poświadcza się za pomocą dokumentu podpisanego przez osobę, która dokonała doręczenia, wskazując: zastosowaną metodę doręczenia, datę doręczenia, a w sytuacji gdy dokument został doręczony innej osobie, również nazwisko tej osoby i stosunek, w jakim pozostaje ona do dłużnika, lub za pomocą potwierdzenia odbioru podpisanego przez osobę, do rąk której nastąpiło doręczenie

26 Doręczenie osobom reprezentującym dłużnika
Doręczenia zgodnie z zasadami określonymi dla doręczeń za potwierdzeniem odbioru przez dłużnika oraz bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika można również dokonać do rąk osoby reprezentującej dłużnika

27 Należyte poinformowanie dłużnika o roszczeniu
W celu zapewnienia należytego poinformowania dłużnika o roszczeniu, dokument wszczynający postępowanie lub równoważny dokument musi zawierać: nazwiska i adresy stron kwotę roszczenia jeżeli żądane są odsetki od roszczenia, stopę procentową oraz okres, za jaki odsetki są żądane, chyba że odsetki ustawowe są doliczane automatycznie do kwoty głównej zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania określenie podstawy roszczenia

28 Należyte poinformowanie dłużnika o niezbędnych krokach proceduralnych wymaganych w celu zakwestionowania roszczenia W dokumencie wszczynającym postępowanie, równoważnym dokumencie lub jakimkolwiek wezwaniu na rozprawę sądową lub wraz z tym dokumentem lub wezwaniem doręczonym pouczeniu muszą być jasno wskazane: wymagania proceduralne dla zakwestionowania roszczenia, w tym termin, w jakim można zakwestionować roszczenie na piśmie, lub, w danym przypadku, termin rozprawy sądowej, nazwa i adres instytucji, do której kieruje się odpowiedź, lub, w danym przypadku, przed którą należy się stawić, oraz informacje, czy reprezentacja przez adwokata jest obligatoryjna konsekwencje braku sprzeciwu lub niestawiennictwa, w szczególności, w danym przypadku, możliwość wydania orzeczenia lub jego wykonania w stosunku do dłużnika oraz odpowiedzialność za koszty związane z postępowaniem sądowym

29 Minimalne standardy - ustawa
Należyte poinformowanie dłużnika o niezbędnych krokach proceduralnych wymaganych w celu zakwestionowania roszczenia Art. 206 § 2 kpc Równocześnie z doręczeniem pozwu i wezwania na pierwszą rozprawę poucza się pozwanego o: czynnościach procesowych, które może lub powinien podjąć, jeżeli nie uznaje żądania pozwu w całości lub w części, w szczególności o możliwości lub obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o obowiązujących w tym zakresie wymaganiach co do terminu i formy, lub przedstawienia swoich wniosków, twierdzeń i dowodów na rozprawie, skutkach niepodjęcia takich czynności, w szczególności o możliwości wydania przez sąd wyroku zaocznego i warunkach jego wykonalności oraz obciążenia pozwanego kosztami postępowania, możliwości ustanowienia przez pozwanego pełnomocnika procesowego i braku obowiązkowego zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego

30 Konwalidacja braku zgodności z minimalnymi standardami art. 18
Pomimo niespełnienia któregoś z minimalnych standardów wskazanych w art rozporządzenia nadal możliwe jest wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: orzeczenie zostało doręczone dłużnikowi zgodnie z minimalnymi standardami przewidzianymi dla doręczeń dłużnik miał możliwość zaskarżyć orzeczenie za pomocą środków umożliwiających pełną kontrolę sądową i dłużnik został należycie poinformowany w orzeczeniu lub wraz z nim o wymaganiach proceduralnych dotyczących tego zaskarżenia, w tym o nazwie i adresie instytucji, do której należy złożyć środek zaskarżenia oraz, w danym przypadku, o terminie do jego złożenia dłużnik nie zaskarżył orzeczenia zgodnie ze stosownymi wymaganiami proceduralnymi

31 Konwalidacja braku zgodności z minimalnymi standardami art
Konwalidacja braku zgodności z minimalnymi standardami art. 18 – konwalidacja faktyczna Jeżeli postępowanie nie spełniło minimalnych standardów w zakresie doręczenia, brak takiej zgodności może być również konwalidowany, jeżeli zachowanie dłużnika w postępowaniu sądowym potwierdza, że osobiście otrzymał on dokument podlegający doręczeniu w czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony

32 - pod warunkiem że w każdym przypadku działa bezzwłocznie
Istnienie gwarancji procesowych jako dodatkowy warunek wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego Orzeczeniu może być nadane zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego tylko wówczas, jeżeli zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania, dłużnik jest uprawniony do złożenia wniosku o kontrolę orzeczenia w przypadkach, gdy: dokument wszczynający postępowanie lub dokument równoważny lub, w danym przypadku, wezwanie na rozprawę sądową zostały doręczone przy zastosowaniu minimalnych standardów odnoszących się do doręczenia bez potwierdzenia odbioru przez dłużnika i doręczenie nie zostało dokonane w odpowiednim czasie umożliwiającym mu przygotowanie się do obrony, bez jakiekolwiek winy z jego strony; lub dłużnik nie mógł sprzeciwić się roszczeniu z powodu siły wyższej lub z powodu nadzwyczajnych okoliczności bez swojej winy - pod warunkiem że w każdym przypadku działa bezzwłocznie

33 Wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego wydawane jest przy zastosowaniu standardowego formularza przedstawionego w załączniku I do rozporządzenia Zaświadczenie wydawane jest w tym samym języku, co orzeczenie Od wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego nie przysługuje żadne odwołanie

34 Sąd właściwy - ustawa Art. 7951 kpc
Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego wydawane jest na wniosek wierzyciela przez sąd, który wydał orzeczenie, lub przed którym została zawarta ugoda, bądź też sąd, który ugodę zatwierdził W odniesieniu do innych tytułów egzekucyjnych w przedmiocie wniosku o wydanie zaświadczenia rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony

35 Skład sądu Art kpc Postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego sąd wydaje w składzie jednego sędziego

36 Wydanie zaświadczenia - projekt
Art kpc „Art Jeżeli przepisy odrębne przewidują wydanie zaświadczenia na potrzeby uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia, ugody lub innego tytułu egzekucyjnego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, zaświadczenie takie wystawia, stosując formularz określony we właściwych przepisach odrębnych, na wniosek zainteresowanego, przewodniczący w sądzie, który wydał orzeczenie albo zatwierdził ugodę lub przed którym ugoda została zawarta. W wypadku innych tytułów egzekucyjnych właściwy do wystawienia zaświadczenia jest przewodniczący w sądzie rejonowym, w którego okręgu tytuł został sporządzony.”

37 Wydanie zaświadczenia – opłata
Art. 71 pkt 8 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.) „Art. 71. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: (…) 8) wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego”

38 Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
Art kpc Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego doręcza się wyłącznie wierzycielowi Na postanowienie to przysługuje (wierzycielowi) zażalenie. Odpisu zażalenia nie doręcza się dłużnikowi.

39 Wydanie zaświadczenia częściowego europejskiego tytułu egzekucyjnego
Jeżeli tylko części orzeczenia spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia (w szczególności dotyczące bezsporności roszczenia oraz minimalnych standardów) i nie istnieje możliwość konwalidacji tych braków, dla tych części możliwe jest wydanie częściowego zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

40 Sprostowanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
Na wniosek złożony do sądu wydania zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego podlega sprostowaniu, gdy na skutek istotnego błędu, istnieje rozbieżność pomiędzy orzeczeniem a zaświadczeniem Do sprostowania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego stosuje się prawo państwa członkowskiego wydania Wniosek o sprostowanie zaświadczenia można złożyć przy użyciu standardowego formularza przedstawionego w załączniku VI do rozporządzenia

41 Cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
Na wniosek złożony do sądu wydania, zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego podlega cofnięciu, gdy zostało w sposób oczywisty przyznane niesłusznie, biorąc pod uwagę wymogi ustanowione w rozporządzeniu Do cofnięcia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego stosuje się prawo państwa członkowskiego wydania Wniosek o cofnięcie zaświadczenia można złożyć przy użyciu standardowego formularza przedstawionego w załączniku VI do rozporządzenia

42 Uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego - ustawa
Art kpc Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego uchyla sąd, który je wydał Wniosek w przedmiocie uchylenia składa się w terminie miesięcznym od daty doręczenia dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia Wniosek może być złożony na formularzu lub w formie pisma procesowego, w którym dłużnik powinien wskazać okoliczności uzasadniające wniosek

43 Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela
Uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego ustawa – procedura Art kpc Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia (stronom) przysługuje zażalenie

44 Uchylenie zaświadczenia – opłata
Art. 71 pkt 9 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.) „Art. 71. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: (…) 9) uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego”

45 Zniesienie procedury exequatur
Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego Zniesienie procedury exequatur Orzeczenie, któremu nadane zostało zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego jest uznawane i wykonywane w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu

46 Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego - ustawa
Art kpc Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności

47 Klauzula wykonalności
Klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja

48 Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego
Granice wykonalności Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego jest skuteczne jedynie w granicach wykonalności orzeczenia

49 Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Wierzyciel zobowiązany jest przedstawić właściwym organom egzekucyjnym państwa członkowskiego wykonania następujące dokumenty: odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności odpis zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności w razie potrzeby tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego

50 Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Strona ubiegająca się w jednym państwie członkowskim o wykonanie orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, nie jest zobowiązana do składania żadnego zabezpieczenia lub kaucji, jakkolwiek się je nazywa, z tego tytułu, że jest ona cudzoziemcem lub nie posiada miejsca zamieszkania, bądź nie posiada siedziby w państwie członkowskim wykonania

51 Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego
Odmowa wykonania Na wniosek dłużnika, właściwy sąd w państwie wykonania odmawia wykonania, jeżeli orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w jakimkolwiek państwie członkowskim bądź w państwie trzecim, pod warunkiem że: wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w odniesieniu do tego samego przedmiotu sporu i dotyczyło tych samych stron i wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w państwie członkowskim wykonania lub spełnia warunki konieczne dla jego uznania w państwie członkowskim wykonania i niemożność pogodzenia orzeczeń nie była i nie mogła być podniesiona w formie zarzutu w postępowaniu sądowym w państwie członkowskim wydania

52 Odmowa wykonania tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego - ustawa
Art kpc Dłużnik, w drodze powództwa, może żądać odmowy wykonania, w całości lub w części, orzeczenia, co do którego w innym państwie członkowskim wydane zostało zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego Odmowa wykonania ma skutki pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności

53 Wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności – opłata
Art. 71 pkt 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.) „Art. 71. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: (…) 10) wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego”

54 Odmowa wykonania - wyłączenie kontroli merytorycznej
Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego Odmowa wykonania wyłączenie kontroli merytorycznej Jednakże w żadnych okolicznościach orzeczenie lub nadanie mu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego nie mogą być przedmiotem kontroli pod względem merytorycznym w państwie członkowskim wykonania

55 Zawieszenie lub ograniczenie wykonania
Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego Zawieszenie lub ograniczenie wykonania Jeżeli dłużnik zakwestionował orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, w tym złożył wniosek o wznowienie postępowania w związku z pozbawieniem go prawa do obrony lub niemożnością działania w postępowaniu z powodu siły wyższej lub złożył wniosek o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego…

56 Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego – art. 23 rozporządzenia …właściwy sąd lub organ w państwie członkowskim wykonania może na wniosek dłużnika: ograniczyć postępowanie egzekucyjne do środków zabezpieczających, lub uzależnić wykonanie od złożenia zabezpieczenia, które wyznaczy, lub w wyjątkowych okolicznościach zawiesić postępowanie egzekucyjne, przy czym decyzję w tym przypadku podejmuje (na wniosek dłużnika) właściwy sąd w państwie wykonania (brak jest decyzji o ograniczeniu lub utracie wykonalności tytułu, pochodzącej od sądu w państwie wystawienia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego)

57 Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie
Zawieszenie i ograniczenie postępowania egzekucyjnego – uzupełnienie art. 23 rozporządzenia Art kpc W przypadku wniosku dłużnika, sąd może, w warunkach określonych w art. 23 rozporządzenia, zawiesić postępowanie egzekucyjne lub ograniczyć egzekucję do środków zabezpieczających oraz uzależnić wykonanie tytułu od złożenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia Orzekając o ograniczeniu, sąd określa rodzaj środka, stosując odpowiednio art. 747 kpc Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie

58 Zawieszenie lub ograniczenie wykonania - cd.
Wykonanie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego Zawieszenie lub ograniczenie wykonania - cd. W przypadku pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, wydaje się, na wniosek złożony w dowolnym czasie w sądzie wydania orzeczenia, zaświadczenie wskazujące na brak lub ograniczenie wykonalności, przy użyciu standardowego formularza przedstawionego w załączniku IV do rozporządzenia. Z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia może wystąpić zarówno wierzyciel jak i dłużnik

59 Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć również dłużnik
Ograniczenie lub utrata wykonalności tytułu zaopatrzonego w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego - ustawa Art i art kpc stosuje się odpowiednio do wydawania zaświadczeń o ograniczeniu lub utracie wykonalności tytułu egzekucyjnego, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć również dłużnik Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie

60 Obligatoryjne zawieszenie postępowania - ustawa
Art § 1 kpc Sąd zawiesza postępowanie egzekucyjne na wniosek dłużnika, jeżeli w toku egzekucji dłużnik przedstawił zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo zawieszone lub uzależnione od złożenia przez wierzyciela zabezpieczenia, które dotychczas nie zostało wpłacone W tym wypadku decyzja o ograniczeniu lub utracie wykonalności została już podjęta przez sąd państwa wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

61 Obligatoryjne zawieszenie postępowania - ustawa
Art § 2 kpc Jeżeli natomiast z przedłożonego przez dłużnika zaświadczenia wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo ograniczone do środków zabezpieczających, sąd (polski) na wniosek dłużnika również orzeka o ograniczeniu postępowania egzekucyjnego do takich środków Orzekając o ograniczeniu, sąd określa także rodzaj środka, stosując odpowiednio art. 747 kpc (sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych) Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie

62 Skutki utraty wykonalności tytułu w państwie wydania - ustawa
Art. 825 pkt 5 kpc Organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne w całości lub w części na wniosek, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności (zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia), z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny


Pobierz ppt "Przepisy wspólnotowe ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google