Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W JEGO OCHRONIE Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska Prowadzący: Anna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W JEGO OCHRONIE Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska Prowadzący: Anna."— Zapis prezentacji:

1 U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W JEGO OCHRONIE Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska Prowadzący: Anna Haładyj

2 T RYB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU 2

3 TRYB UDZIELANIA INFORMACJI „to skonkretyzowanie elementów metody postępowania, tak ażeby poprzez uregulowanie kwestii o charakterze proceduralnym i organizacyjno-technicznym, realizacja prawa do informacji była wykonalna w praktyce” (wyrok TK z dnia 16.09.2002 r., K 38/01). 3

4 4 Zakres i formy udostępniania informacji Bierne udostępnianie informacji na wniosek będącej w posiadaniu organu (lub posiadanej dla organu ) Aktywne udostępnianie informacji obowiązek gromadzenia i aktualizowania informacji obowiązek aktywnego rozpowszechniania informacji (biuletyny, komunikaty, konferencje prasowe) Co wymaga stworzenia systemu zbierania, Gromadzenia, przetwarzania i aktualizacji informacji) Dostęp poprzez internet - forma mieszana

5 U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK ( BIERNE ) (I) Określone procedury obejmujące: Formę żądania informacji udostępnienia żądanej informacji Terminy Opłaty Przesłanki odmowy 5

6 6 F ORMA MIESZANA – DOSTĘP PRZEZ I NTERNET publicznie dostępny wykaz (PDW) Ekoinfonet (?) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, raporty o stanie środowiska Rejestry publiczne (poważnych awarii Informacje przestrzenne (geoportal) Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) Informacje przestrzenne (geoportal) elektroniczne bazy danych

7 F ORMA CZYNNA aktywne rozpowszechnianie informacji na ogół zestawień o charakterze zbiorczym (biuletyny, komunikaty, konferencje prasowe) Np. Konferencja prasowa MŚ Np. Konferencja prasowa 7

8 F ORMA MIESZANA - PRZEZ I NTERNET 8

9 B IULETYN I NFORMACJI P UBLICZNEJ (I) Podstawowa forma udostępniania informacji publicznej Szczegóły: w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) Obowiązkowo umieszcza się w nim informacje wymienione w art. 8 ust. 3 udip, można także wszystkie inne informacje publiczne 9

10 U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI PRZEZ WWW W BIP obejmuje udostępnianie w BIP: Publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (PDW) 10

11 P UBLICZNIE DOSTĘPNE WYKAZY DANYCH O ŚRODOWISKU (1) (PDW) Zbiór danych o pewnych rodzajach dokumentów zawierających informacje o środowisku Odnośnie informacji, o których dane umieszczono w wykazach obowiązuje specjalny reżim udostępniania: w dniu złożenia wniosku bez opłat za wyszukanie i przeglądanie w siedzibie organu Są to informacje nie wymagające wyszukiwania 11

12 P UBLICZNIE DOSTĘPNE WYKAZY DANYCH O ŚRODOWISKU (2) Prowadzone przez organy właściwe w sprawie ( organ I, II instancji) Podstawa pr. : Rozporządzenie MŚ z 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249) 12

13 P UBLICZNIE DOSTĘPNE WYKAZY DANYCH O ŚRODOWISKU (3) Ujmuje się w nich dane o dokumentach uzyskanych po 1.01.2001, wyliczonych w art. 21 uuiś W latach 2001-2010 było 9 rodzajów kart, od 2010 jest jedna. http://wzór kartywzór karty 13

14 P UBLICZNIE DOSTĘPNE WYKAZY DANYCH O ŚRODOWISKU (4) Zgodnie z art. 23 uooś - wykazy muszą być w formie elektronicznej, udostępniane w BIP organu  Przyjęto, że dla wypełnienia obowiązku udostępniania wykazów w BIP wystarczy umieszczenie wykazów na prowadzonym przez Centrum Informacji o Środowisku (w MŚ) Ekoportalu (www.ekoportal.gov.pl) + umieszczeniu na stronie BIP organu linku do bazy na Ekoportalu 14

15 P ROJEKTOWANA ZMIANA UUIŚ 4. Dane w publicznie dostępnych wykazach są zamieszczane w terminie 14 dni od dnia wytworzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1."; 15

16 U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK 16

17 R ELACJE BIP – TRYB WNIOSKOWY Obowiązek pierwotny jest w BIP/PDW Tryb wnioskowy jest wtórny – dla informacji, które nie znajdują się w BIP (dlaczego?) 17

18 S TOSOWANIE K PA Prawo (uuiś i dip) nie przewidują udostępniania w formie decyzji administracyjnej czynność materialno-techniczna (wyrok NSA z 20 czerwca 2002 II Sa/Lu 507/02) Tryb i procedura w ustawach ooś i dip Kpa tylko przez analogię Decyzja i Kpa tylko gdy odmowa 18

19 Z AWARTOŚĆ WNIOSKU 19 Dane osoby wnioskującej wskazanie adresata pisma (organu administracji) Treść żądania oraz forma udostępnienia Własnoręczny podpis wzór wniosku Dane osoby wnioskującej (?) wskazanie adresata pisma (organu administracji) (?) Treść żądania oraz forma udostępnienia Pisemny (wersja papierowa) Elektroniczny

20 O DFORMALIZOWANIE WNIOSKU „Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej jest odformalizowane i uproszczone. Wniosek o udzielenie informacji publicznej może zatem przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Za wniosek pisemny o udzielenie informacji publicznej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Tylko w przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona niezwłocznie, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji może żądać wniosku pisemnego, jednak tylko w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji obowiązku udostępnienia informacji” WSA w Szczecinie, II SAB/Sz 46/11, Ale też: wyrok WSA w Lublinie, II SAB/Lu 10/12, Wyrok NSA I OSK 1277/08, Wyrok Wsa w Warszawie II SAB/Wa 86/07, 20

21 F ORMA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU - ART. 15 UUIŚ (1) Udostępnianie informacji o środowisku następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja o środowisku nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. 21

22 F ORMA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU - ART. 15 UUIŚ (2) Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku. 22

23 T ERMINY NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI - O ŚRODOWISKU I PUBLICZNYCH Dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach - w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji Inne informacje: bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu:  miesiąca od dnia otrzymania wniosku (uuiś)  14 dni od dnia otrzymania wniosku (udip) w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 2 miesięcy (termin zawity) 23

24 P ROJEKTOWANA ZMIANA UUIŚ Dokumenty, o których dane s ą zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1, udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku."; 24

25 I NFORMACJA NIEBĘDĄCA W POSIADANIU ORGANU Jeżeli wniosek dotyczy informacji nieznajdującej się w posiadaniu organu administracji, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku: przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja, i powiadamia o tym wnioskodawcę; przepis art. 65 § 1 zdanie drugie Kpa stosuje się odpowiednio (podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu) zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić właściwego organu Jeśli posiada informację której nie wytworzył (np. decyzję środowiskową) – jest wyszukanie i opłata, której by nie było w urzędzie „pierwotnym” 25

26 O DMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU 26

27 27 obligatoryjne (art. 16 ust. 1) fakultatywne (art. 17) Przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku

28 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA OBLIGATORYJNA (1) Art. 2 ust. 1 uuiś: Przepisy uuiś nie naruszają ustawy o ochronie informacji niejawnych Informacje niejawne informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. Klauzula: ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone 28

29 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA OBLIGATORYJNA (1) danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną, o której mowa w ustawie o statystyce publicznej (2) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;ustawie 3) spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (lub patentowych, o których mowa w ustawie - Prawo własności przemysłowej jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa;ustawie 29

30 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA OBLIGATORYJNA (2) ) danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych;ustawieprzepisy 5) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu; 30

31 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA OBLIGATORYJNA (3) dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju; 7) informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania; 31

32 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA OBLIGATORYJNA (4) 8) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 79 ust. 2; 9) obronności i bezpieczeństwa państwa; 10) bezpieczeństwa publicznego; 32

33 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA OBLIGATORYJNA (5) 11) danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888) o:ustawie a) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, b) zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),art. 18 ust. 1 c) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych. 33

34 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA FAKULTATYWNA (1) Art. 17. Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli: 1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania; 2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się; 3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania; 4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny. 34

35 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA FAKULTATYWNA (2) Organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji na podstawie art. 17 pkt 1, podaje nazwę organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o przewidywanym terminie ich opracowania. 35

36 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA FAKULTATYWNA (3) 2. Jeżeli wniosek dotyczy informacji nieznajdującej się w posiadaniu organu administracji, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku: 1) przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja, i powiadamia o tym wnioskodawcę; 2) zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa w pkt 1. 36

37 W YJĄTKI OD ZASADY JAWNOŚCI – O DMOWA FAKULTATYWNA (4). Jeżeli wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów, o których mowa w art. 21 ust. 1. Uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji na podstawie art. 17 pkt 4. 37

38 W YJĄTEK OD WYJĄTKU Art. 18. Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 1 i 4-8 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy: 1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania; 2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania; 3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania; 4) poziomu emitowanego hałasu; 5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych. 38

39 PROCEDURA Art. 20. 1. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji. 39

40 PROCEDURA Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (z tym że:ustawy 1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 40


Pobierz ppt "U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W JEGO OCHRONIE Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska Prowadzący: Anna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google