Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroby Otępienne anna maria kocwa klinika neurologii II WL AM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroby Otępienne anna maria kocwa klinika neurologii II WL AM."— Zapis prezentacji:

1 Choroby Otępienne anna maria kocwa klinika neurologii II WL AM

2 Mózg ludzki liczy ponad 100 miliardów neuronów i wielokrotnie więcej komórek glejowych co umożliwia niezwykłą sprawność naszego mózgu Uszkodzenia sprawności poznawczej mogą być spowodowane różnymi okolicznościami i w różnych okresach życia

3 Zaburzenia procesów poznawczych Niezależne od wieku urazy mózgu, zatrucia, zakażenia wirusowe Zaburzenia rozwojowe powodujące anormalne wykształcenie obwodów neuronalnych zaangażowanych w funkcje poznawcze Procesy neurodegeneracyjne związane z wiekiem prowadzące do otępień, jak np.. otępienie typu alzheimerowskiego

4 Łagodne zaburzenia poznawcze MCI (Mild Cognitive Impairment; Mild Cognitive Disorder) 3 stadium w Skali Ogólnej Deterioracji (GDS) Kryteria diagnostyczne amnestycznego MCI: Skargi na zaburzenia pamięci potwierdzone Deficyt pamięci większy niż odpowiedni do wieku Prawidłowe ogólne funkcjonowanie poznawcze Niezaburzona codzienna aktywność życiowa Brak otępienia  MCI - stan poprzedzający otępienie w 50-80%  najczęstszą przyczyną MCI jest rozwijająca się AD

5 Zaburzenia procesów poznawczych Przyczyną otępienia typu AD jest wymieranie neuronów cholinergicznych (w wyniku procesów zapalnych i stresu oksydacyjnego) Stres oksydacyjny wynika z gromadzenia się wolnych rodników (co może się wiązać z deficytem witamin- C i E; Vit. B12 i B5, spadkiem poziomu kwasu foliowego, jak również gromadzeniem się metali grup przejściowych)

6 Zaburzenia procesów poznawczych W obwodzie odpowiedzialnym za funkcje kognitywne, najważniejszym obszarem jest kora przedczołowa i podstawne przodomózgowie, sygnały dostarczają neuroprzekaźniki a zaburzenia w transmisji zależnej od acetylocholiny, dopaminy, GABA, kwasu glutaminowego i serotoniny odbijają się na sprawności procesów poznawczych.

7 Demencja-według ICD-10  Zespół spowodowany chorobą mózgu zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym trwającym co najmniej 6 mcy  Osłabienie zdolności przyswajania nowych informacji, myślenia, oceny, orientacji i funkcji językowych  Świadomość nie jest zaburzona  Pogorszenie funkcjonowania codziennego  Utrata kontroli emocjonalnych – chory łatwo zniechęca się, jest płaczliwy, drażliwy

8 Otępienie w neurologii Powodem neurologicznym otępienia może być : guz krwiak wodogłowie zwyrodnienia istoty białej (demielinizacja) procesy neurodegeneracyjne współwystępowanie z chorobami takimi jak.: choroba Parkinsona,

9 Otępienie korowe  charakteryzują się głównie zanikiem kory mózgu  zaburzenia poznawcze wynikają z uszkodzenia obszarów asocjacyjnych odpowiedzialnych za mowę (afazje), wyuczone czynności ruchowe (apraksje) oraz percepcję (agnozję) oraz zaburzenia pamięci Przykładem demencji korowej jest choroba Alzheimera (AD), choroba Picka, otępienie czołowo skroniowe (FLD), Zespół Zakrętu Kątowego

10 Kryteria diagnostyczne otępienia typu Alzheimerowskiego (AD) wg DSM-IV A. Rozwój licznych deficytów poznawczych przejawiających się przez: 1. Zaburzenia pamięci 2. Obecność jednego lub więcej zaburzeń korowych: –afazja –apraksja –agnozja –zaburzenia funkcji wykonawczych (planowanie, organizacja, abstrahowanie) B. Zaburzenia te powodują znaczące zaburzenie funkcjonowania społecznego lub zawodowego i cechują się wyraźną deterioracją C. Przebieg charakteryzuje się stopniowym początkiem i ciągłym narastaniem zaburzeń poznawczych D. Zaburzenia te nie są wywołane inną określoną chorobą.

11 Cechy charakterystyczne AD  Początek niezauważalny, przebieg powoli postępujący  Wczesne zaburzenia pamięci  Zaburzenia językowe (nazywania, znaczenia słów, uproszczone formy gramatyczne)  Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne (rysowanie, orientacja przestrzenna, apraksja, zapominanie o celowości używania przedmiotów)  Zaburzenia osobowości (drażliwość, przytępienie uczuciowości)  Objawy psychopatologiczne (urojenia, omamy, zaburzenia afektu-depresja, zaburzenia behawioralne-agresja)

12 Objawy neurologiczne w AD  Objawy deliberacyjne  Afazja  Zaburzenia pozapiramidowe (bradykineza, sztywność)  Napady padaczkowe (GM)  Mioklonie  Zaburzenia chodu  Zaburzenia moczowe (późno)

13 Otępienie z ciałami Lewy’ego DLB (Dementia with Lewy Bodies) Drugie po AD otępienie pod względem częstości występowania (15%-36%) Ciała Lewy’ego to wtręty cytoplazmatyczne złożone z alfa-synukleiny, białka złożonego z 140 aminokwasów,kodowanego przez gen SNCA na chromosomie 4 Ciała Lewy’ego zlokalizowane są w pniu mózgu, jądrach podkorowych,korze limbicznej i korze nowej (szczególnie w płacie skroniowym oraz równomiernie w czołowym i ciemieniowym)

14 Otępienie z ciałami Lewy’ego DLB Objawy kliniczne: Zmienne zaburzenia funkcji poznawczych (głównie uwagi i gotowości do działania) Zaburzenia pamięci (nie zawsze w 1.stadium) Halucynacje wzrokowe i omamy Cechy zespołu parkinsonowskiego (bradykinezja, sztywność pozapiramidowa,maskowata twarz, zab. chodu) Dodatkowo: upadki, omdlenia, zaburzenia świadomości, nadwrażliwość na neuroleptyki

15 Objawy potwierdzające DLB  Nagłe upadki  Nadwrażliwość na neuroleptyki  Brak reakcji na L-dopę  Depresja  Urojenia i omamy  Anosmia  Idiopatyczne zaburzenia snu

16 Otępienie czołowo-skroniowe FTD (Frontotemporal Dementia) Trzecie pod względem częstości występowania otępienie po AD (12,3%-22% wszystkich otępień zwyrodnieniowych) Proces zwyrodnieniowy obejmuje symetrycznie bądź niesymetrycznie płaty czołowe i skroniowe z obecnością komórek Picka, zanikiem korowym z gliozą i obrzękiem

17 Kryteria diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowego (FLD)  Podstępny początek, powolne narastanie objawów  Relatywnie zachowana pamięć i orientacja przestrzenna, zaburzona uwaga  Zaburzenia zachowania (zaniedbanie higieny, hiperoralność, stereotypie, perseweracje, zachowania użytkownika)  Zaburzenia emocjonalne (stępienie emocjonalne, adynamia, apatia, depresja lub odhamowanie)  Zaburzenia mowy (zubożenie, perseweracje, echolalia, stereotypy, nawet mutyzm)

18 Otępienie czołowo-skroniowe FTD Warianty kliniczne FTD CZOŁOWY wariant otępienia SKRONIOWY wariant otępienia NIEPŁYNNA POSTĘPUJĄCA AFAZJA We wszystkich pojawić się mogą: prymitywne odruchy czołowe, akinezja, sztywność pozapiramidowa i drżenie.

19 Czołowy wariant FTD Obejmuje trzy obszary płata czołowego o różnej funkcji i różnych objawach klinicznych Typowe dla płata podstawno-czołowego: Zachowania antysocjalne, zaburzenia behawioralne, rozhamowanie, słaby napęd Późniejszy okres: hiperoralność, wzmożona aktywność seksualna, cechy zespołu Klüver-Bucy’ego

20 Skroniowy wariant FTD To demencja semantyczna Utrata pamięci długoterminowej z relatywnie zachowaną pamięcią świeżą i orientacją ( w przeciwieństwie do AD) Skargi na utratę słów U pacjentów z atrofią płatów czołowych prawej półkuli – postępująca prozopagnozja, w tym zaburzenia identyfikacji osób bliskich

21 Niepłynna postępująca afazja ( Nonfluent Progressive Aphasia) Najrzadziej występujący wariant FTD Zaburzenia kojarzenia Pamięć krótka względnie dobra, rozumienie początkowo dobre

22 Demencje podkorowe  zmiany głównie w istocie białej półkul mózgu i jądrach podkorowych  stopniowe obniżanie sprawności intelektualnej, przy zachowanych zwykle obszarach asocjacyjnych  bez objawów afazji, agnozji, apraksji  ograniczone zaburzenia pamięci  brak napędu (apatia), obniżenie poziomu aktywacji  wahania nastrojów Typowym przykładem może być otępienie w przebiegu Choroby Parkinsona (PD).

23 Otępienie w chorobie Parkinsona PD Zaburzenia kognitywne w PD są wynikiem uszkodzenia neuronów dopaminergicznych substancji czarnej, neuronów noradrenergicznych jądra sinawego, cholinergicznych jądra podstawnego Maynerta i degeneracji kory mózgu. Neuropatologia: obecność ciał Lewy’ego oraz płytki starcze i zwyrodnienia neurofibrylarne typowe dla AD u 42-85%.

24 Otępienie w chorobie Parkinsona PD Objawy otępienia mogą się pojawić w każdym okresie trwania choroby (u 41% chorych) W parkinsonizmie objawy otępienia mają charakter podkorowy

25 Otępienie w chorobie Parkinsona PD  spowolnienie procesów umysłowych  upośledzenie pamięci, zaburzenia uwagi  ograniczenie spontaniczności w myśleniu i działaniu  zaburzenia konstrukcyjne, wzrokowo-przestrzenne  zaburzenia nastroju, apatia  brak afazji, apraksji, agnozji  brak płynności mowy z zachowaną funkcją języka  + bogate objawy neurologiczne (wskutek uszkodzenia układu pozapiramidowego)

26 Otępienie naczyniowe VaD Przyczyny:  liczne, zupełne lub niezupełne martwice w korze i strukturach podkorowych wywołane zamknięciem dużego naczynia  jeden zawał w obszarze tzw. strategicznym (np.: obustronne ogniska - we wzgórzu, w zakręcie kątowym półkuli dominującej, podstawnych strukturach podwzgórza lub zakręcie obręczy)  choroba drobnych naczyń mózgowych (kolagenozy, zmiany w przebiegu nadciśnienia lub cukrzycy)  liczne, drobne wynaczynienia

27 Otępienie naczyniopochodne VaD Objawy kliniczne: Zależą od topografii zawałów (miejsca zamknięcia i rodzaju naczynia) Ważne jest nagłe pojawienie się objawów otępiennych z objawami ogniskowymi (wyraźny związek czasowy) Zaburzenia funkcji poznawczych narastają skokowo Objawy neurologiczne: niedowład połowiczy, zaburzenia chodu, obj. Rzekomoopuszkowe z zaburzeniami afektu, nietrzymanie moczu, etc.

28 Otępienie naczyniowe VaD Oprócz ognisk zawałowych, u pacjentów z otępieniem VaD występują ogniska rozrzedzenia okołokomorowego w istocie białej - LEUKOARAIOSIS (związane z przewlekłym niedokrwieniem). Rozrzedzenie struktury okołokomorowej najczęściej dot. okolicy rogów przednich i potylicznych komór bocznych. Neuropatologicznie w ogniskach rozrzedzenia dominuje demielinizacja oraz różnego stopnia odczyn glejowy.

29 Otępienie naczyniowe VaD Skala Hachinsky’ego  nagły początek i skokowy postęp choroby  fluktuacyjny przebieg  nocne stany splątania  względnie zachowana struktura osobowości  depresja, Chwiejność emocjonalna  skargi na zaburzenia somatyczne  nadciśnienie tętnicze w wywiadzie  udar niedokrwienny w wywiadzie  inne objawy miażdżycy  ogniskowe i podmiotowe objawy neurologiczne

30 Podział O.Naczyniowego  Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem  Otępienie wielozawałowe  Otępienie naczyniowe podkorowe  Otępienie naczyniowe mieszane (korowe i podkorowe)

31 Kryteria diagnostyczne VaD Pewne: Rozpoznanie pewnego otępienia naczyniowego wymaga histopatologicznego badania mózgu oraz: Klinicznych objawów otępienia potwierdzonych badaniem neuropsychologicznym Neuropatologicznego potwierdzenia licznych zawałów nie tylko móżdżku

32 Otępienie mieszane Mixed Dementia Występowanie jednoczesne otępienia naczyniowego z otępieniem typu Alzheimera  W VaD często stwierdza się obecność płytek starczych i/lub zwyrodnienie neurofibrylarne (10- 23%)  Wysoka częstość występowania mieszanej postaci otępienia związana jest z angiopatią amyloidową charakterystyczną dla AD, będącą również czynnikiem etiologicznym krwotoków i zawałów mózgu.

33 Zwyrodnienie korowo-podstawne zwojowe Objawy kliniczne: Jednostronny zespół pozapiramidowy Apraksja, dyskalkulia, dyzartria Zespół lekceważenia w jednej kończynie górnej Mioklonie wywołane ruchem lub bodźcem czuciowym Objawy porażenia nadjądrowego Patologiczne objawy piramidowe Brak reakcji na preparaty L-dopy

34 Zwyrodnienie korowo-podstawne zwojowe Początkowo: objawy otępienia pochodzenia ciemieniowego z apraksją konstrukcyjną, dyskalkulią, zaburzeniami przestrzennymi Później: głębokie zaburzenia funkcji poznawczych oraz objawy z płata czołowego Neuropatologia: korowy ubytek w płatach czołowym, ciemieniowym i skroniowym, glioza, ubytek neuronów w jądrach podkorowych, zwyrodnienie neurofibrylarne w korze i podkorowowo.

35 Postępujące porażenie nadjądrowe (Progressive Supranuclear Palsy) Zespół Steele’a-Richardsona-Olszewskiego Zaburzenia spozierania w osi pionowej Zespół rzekomo-opuszkowy Sztywność pozapiramidowa karku i tułowia Zaburzenia chodu, objawy wegetatywne Zaburzenia emocjonalne, spowolnienie myślenia,zmiany osobowości, trudności w uczeniu się, Neuropatologia: zwyrodnienie neurofibrylarne, ubytek neuronów z gliozą w śródmózgowiu, jądrach móżdżku i pniu mózgu.

36 profil zaburzeń poznawczych Funkcja poznawcza Otępienie korowe Otępienie podkorowe Językafazjafunkcje mowy zachowane Pamięć - Odtwarzanie Podpowiadanie Kodowanie zaburzone nieefektywne zaburzone efektywne Zab. wzrokowo- przestrzenne poważnełagodne

37 profil zaburzeń poznawczych Funkcja poznawcza Otępienie korowe Otępienie podkorowe Funkcje wykonawczeproporcjonalne do całości deficytu znacznie bardziej nasilone Liczenieakalkuliabez deficytu Tempo proc. informacjinormalnezwolnione Osobowość/nastrójbrak wglądu, rzadko depresja, wgląd, apatia, abulia, depresja

38 profil zaburzeń poznawczych Funkcja poznawcza Otępienie korowe Otępienie podkorowe Funkcje ruchowe: Mowa Postawa Chód Koordynacja Ruchy mimowolne artykulacja dobra norma mioklonie w późnej fazie dyzartria pochylona,sztywna wczesne zaburzenia drżenie,dystonie,tiki

39 Zaburzenia zachowania w otępieniu Zmiany osobowości - upór, zmiana nawyków, drażliwość, gniewliwość, impulsywność, apatia, obniżenie zainteresowań i aktywności Błądzenie, agresja słowna i fizyczna, niepokój ruchowy, zaburzenia łaknienia, krzyk, zachowania perseweracyjne. Odwrócenie rytmu sen-czuwanie Zespół zachodzącego słońca

40 Objawy psychotyczne w otępieniu U blisko 50% chorych mogą wystąpić : Omamy (wzrokowe, słuchowe) Urojenia (ksobne, prześladowcze, porzucenia, niewiary małżeńskiej) Zespół błędnego rozpoznawania (rozmawianie z lustrem, TV, obecność nieistniejących osób w domu, nierozpoznawanie i mylenie domowników)

41 Przyczyny okresowych zaburzeń pamięci: leczenie farmakologiczne (sic!) zaburzenia wodno-elektrolitowe (niedobory sodu, potasu) zaburzenia metabolizmu (np. cukrzyca) zakażenia bakteryjne i wirusowe niedoczynność i nadczynność tarczycy choroba niedokrwienna serca, choroba nowotworowa niedokrwistość, choroby układowe niewydolność nerek i wątroby choroba nadciśnieniowa zespoły niedoborowe (kwas foliowy, Vit.B12)

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Choroby Otępienne anna maria kocwa klinika neurologii II WL AM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google