Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008. Edukacja podstawą rozwoju lokalnego Program pilotażowy Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008. Edukacja podstawą rozwoju lokalnego Program pilotażowy Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej."— Zapis prezentacji:

1 I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008

2 Edukacja podstawą rozwoju lokalnego Program pilotażowy Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej

3 Wstęp Naturalną właściwością dziecka, tak jak każdego człowieka, jest doskonalenie siebie a nie pokonywanie innych w osiąganiu jak najlepszych wyników To od postawy dorosłych zależy, jak dziecko nauczy się siebie postrzegać, jaki obraz samego siebie będzie budowało Wysiłki rodziców i nauczycieli oraz oddziaływanie lokalnego środowiska we współczesnej szkole powinny być skierowane na wspieranie dziecka podejmującego realizację różnorodnych trudnych szkolnych i życiowych zadań

4 Kapitał ludzki a kapitał społeczny Kapitał ludzki: niematerialne zasoby, takie jak: wiedza, doświadczenie kompetencje, zdolności, itp.,

5 Kapitał ludzki a kapitał społeczny Kapitał społeczny: współpraca, zaufanie, relacje z szeroko rozumianym otoczeniem szkoły (rodzice uczniów, lokalne, regionalne i centralne władze oświatowe, organizacje związkowe, stowarzyszenia, instytucje wspierające działania szkoły) Kapitał społeczny to uzupełnienie kapitału ludzkiego. Umożliwia on efektywniejsze działanie grupowe

6 Lokalny kapitał społeczny Szkoła i oświata są podstawowymi instytucjami zwiększającymi lokalny kapitał społeczny. Uczniowie gimnazjów już po 3 latach: będą głosować w wyborach, po 3-5 latach będą szukać pracy na lokalnym rynku.

7 Uczniowie – przyszli mieszkańcy gminy wiejskiej, małego miasta lub powiatu Jak wykazują statystyki: ¼ uczniów osiąga najwyższe wyniki nauczania i prawie wszyscy wyjadą ½ uczniów osiąga średnie wyniki nauczania i część z nich wyjedzie, a część zostanie ¼ uczniów osiąga najniższe wyniki nauczania i prawie wszyscy zostaną

8 Rozwój lokalny To głównie edukacja przyczynia się do tworzenia kapitału ludzkiego w społecznościach lokalnych. Tworzą je: poziom wykształcenia i formalne kwalifikacje mieszkańców umiejętności i postawy mieszkańców

9 Ważne umiejętności i postawy dla rozwoju społecznego: przedsiębiorczość rozumiana jako zdolność zamieniania zamiarów w czyn (umiejętność rozwiązywania problemów, wiara w swoje możliwości, zaradność, pomysłowość, samodzielność, wytrwałość, odwaga) umiejętność współdziałania i pracy zespołowej, zaufanie do innych, uczciwość poczucie solidarności z innymi, odpowiedzialność za sprawy publiczne, gotowość do aktywności obywatelskiej

10 Edukacyjny potencjał środowiskowy społeczności lokalnej Na rozwój i edukację dzieci mają wpływ: rodzina oświata zasoby środowiska lokalnego dostęp do szerszej kultury

11 Szkoła i oświata są podstawowymi instytucjami tworzącymi kapitał społeczny Określają je: zdobyty w szkołach formalny poziom wykształcenia i kwalifikacje uzyskana wiedza wykształcone w procesie edukacji umiejętności i postawy

12 Umiejętności kluczowe Czy szkoła rozwija zainteresowania uczniów? kształci umiejętność uczenia się? uczy rozwiązywania problemów? uczy pracy zespołowej? przygotowuje do odpowiedzialności, samodzielności, zaradności, wytrwałości?

13 Co można zrobić w szkole? poprawa metod nauczania (ocenianie kształtujące, metoda projektu edukacyjnego) zajęcia pozalekcyjne- rozwijające zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze wycieczki edukacyjne

14 Metoda projektu edukacyjnego Kształcenie postawy przedsiębiorczości (jak zamienić zamiar w czyn?) Uczenie się: planowania własnych działań, wytrwałości, umiejętności zdobywania informacji umiejętności współpracy, komunikowania się prezentacji własnych działań i wykorzystania technik informatycznych, skuteczności działania

15 Metoda projektu edukacyjnego Metoda projektów (indywidualnych i zespołowych): rozwija samodzielność i motywację wykorzystuje różne style uczenia się i indywidualne, mocne strony uczniów. przygotowuje do samodzielnego prowadzenia projektów zawodowych i ekonomicznych.

16 Ocenianie, które pomaga uczyć się w kontekście rozwoju lokalnego Co daje uczniom ocenianie kształtujące? wzrost motywacji do nauki – tworzy w klasie atmosferę uczenia się umożliwia przejęcie odpowiedzialności za własne uczenie się pomaga planować proces własnego uczenia się podnosi świadomość postępów w uczeniu się

17 Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej Instytucje realizujące program: Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej (CMPPP) Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

18 Program pilotażowy Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej GMINA OLECKO Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku; Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach; Zespół Szkół w Babkach Oleckich Prowadzony od września 2007 do końca listopada 2008.

19 Program pilotażowy ma przygotować jednostki samorządu terytorialnego i szkoły do działań określonych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Cele

20 Szkoła jako narzędzie rozwoju lokalnego Program ma pokazać możliwości prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego lokalnej polityki oświatowej tak, aby edukacja wspierała rozwój lokalnego kapitału społecznego i przez to służyła rozwojowi lokalnemu.

21 Szkoły uczestniczące w programie pilotażowym będą dążyć do zwiększenia efektywności własnej pracy Modernizacja pracy metodycznej szkoły oparta będzie na zwiększeniu zakresu stosowania przez nauczycieli oceniania kształtującego, co oznacza modyfikację i wzbogacenie metod nauczania.

22 Działania samorządu: (1) Tworzenie i realizowanie lokalnej polityki oświatowej nastawionej na zwiększanie lokalnego kapitału społecznego, w tym na wyrównywanie szans edukacyjnych. (2) Wspieranie udziału szkoły w programie pilotażowym, a następnie we wprowadzaniu zmian, które szkoła w wyniku pilotażu zdecyduje się wprowadzić. (3) Zorganizowanie z pomocą CEO Lokalnego Forum Oświatowego.

23 Szkoła w programie: Zespół ten wprowadza modyfikacje w wybranym przez siebie zakresie - w jednym lub więcej oddziałach szkolnych. W każdej szkole powstał zespół nauczycieli, który jest przygotowany do modyfikacji metod nauczania i oceniania.

24 Program pilotażowy, udział kuratorów oświaty i wizytatorów : Nadzór pedagogiczny został zapoznany z programem i przygotowany do wspierania innowacji metodycznych i organizacyjnych wprowadzanych przez szkoły. Ma to umożliwić upowszechnianie zaobserwowanych przykładów dobrej praktyki dydaktycznej i organizacyjnej w innych szkołach, z którymi nadzór pracuje.

25 Centrum Edukacji Obywatelskiej: koordynacja programu, szkolenia dyrektorów, nauczycieli szkolenia przedstawicieli samorządów w zakresie prowadzenia Lokalnych Forów Oświatowych wewnętrzna ewaluacja programu

26 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP) szkolenia wizytatorów nadzorujących szkoły ew. warsztaty dla rad pedagogicznych (jeśli MEN przeznaczy na to środki)

27 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wsparcie finansowe (w ramach dotacji dla Centrum Edukacji Obywatelskiej na prowadzenie programu Szkoła Ucząca Się) ułatwienie samorządom i społecznościom lokalnym udziału w innych prowadzonych przez PAFW programach.

28 Instytucje realizujące program Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zlecona przez MEN zewnętrzna ewaluacja programu.

29 ……………… Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej przyszłości F.D. Roosevelt

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008. Edukacja podstawą rozwoju lokalnego Program pilotażowy Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google