Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie praktyczne obejmuje : Zajęcia praktyczne Praktykę zawodową i jest realizowane poza terenem szkoły w renomowanych warszawskich hotelach np.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie praktyczne obejmuje : Zajęcia praktyczne Praktykę zawodową i jest realizowane poza terenem szkoły w renomowanych warszawskich hotelach np.:"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie praktyczne obejmuje : Zajęcia praktyczne Praktykę zawodową i jest realizowane poza terenem szkoły w renomowanych warszawskich hotelach np.:

2 W Hotelu Sheraton

3 W Hotelu Holiday Inn

4 Zajęcia praktyczne stanowią bardzo istotny element nauczania zawodu. Praktyczna nauka zawodu dotyczy zastosowania teoretycznej wiedzy zdobytej w szkole w działaniu praktycznym. Uczeń podczas tych zajęć poznaje zagadnienia technologiczne, techniczne i organizacyjne związane z działalnością danego zakładu. Programy nauczania praktycznej nauki zawodu umożliwiają wszechstronne przygotowanie absolwenta, który będzie mógł odnaleźć się w ciągle zmieniającym się rynku pracy.

5 Szkolenie praktyczne w Zasadniczej Szkole Spożywczo- Gastronomicznej im. Jana Pawła II realizowane jest w zależności od zawodu i poziomu kształcenia w formie: z zajęć praktycznych (1 lub 2 dni)

6 Szkolenie praktyczne w Technikum Spo ż ywczo-Gastronomicznym im Jana Paw ł a II i Technikum Uzupe ł niaj ą cym Nr 2 realizowane jest w zale ż no ś ci od zawodu i poziomu kszta ł cenia w formie: zaj ęć praktycznych (1 dzie ń w tygodniu) zaj ęć praktycznych (1 dzie ń w tygodniu) i 4 - tygodniowej praktyki 4 - tygodniowej praktyki.

7 Zapraszamy


Pobierz ppt "Szkolenie praktyczne obejmuje : Zajęcia praktyczne Praktykę zawodową i jest realizowane poza terenem szkoły w renomowanych warszawskich hotelach np.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google