Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inicjatywy i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inicjatywy i."— Zapis prezentacji:

1

2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inicjatywy i możliwości uzyskania wsparcia w Sieci KIGNET Innowacje SEMINARIUM POPRAWA PEWNOŚCI ZASILANIA W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Bielsko-Biała, 27 Maja 2010

3 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponad-regionalnym. Okres realizacji projektu - 2009 – 2012 (3 lata) TYTUŁ PROJEKTU KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

4 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.Cel projektu 2.Uczestnicy projektu – Partnerzy sieci KIGNET INNOWACJE 3.Cele szczegółowe projektu 4.Usługi doradcze dla klastrów / inicjatyw klastrowych 5.Usługi doradcze – biznes-nauka-biznes / dyfuzja innowacji 6/7. Warunki i schemat uzyskania bezpłatnego doradztwa w ramach Projektu. 8. Podsumowanie KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

5 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.Cel projektu Celem Projektu jest rozwój zintegrowanej, ponadregionalnej Sieci KIGNET INNOWACJE, świadczącej wysokiej jakości usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.

6 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.Uczestnicy projektu – Partnerzy Sieci KIGNET INNOWACJE 1.Krajowa Izba Gospodarcza – Lider Projektu 2.Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu 3.Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa w Łodzi 4.Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie 5.Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku - Białej 6.Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach 7.Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 8.Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Poznaniu 9.Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu 10.Polska Izba Turystyki w Warszawie 11.Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu 12.Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Płocku 13.Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada Miejska w Gliwicach

7 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.Cele szczegółowe projektu I.Utworzenie na bazie Sieci KIGNET INNOWACJE ponadregionalnej sieci wsparcia współpracy, zarządzania i promocji klastrów II.Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy firmami oraz pomiędzy firmami a sektorem nauki BIZNES-NAUKA-BIZNES III.Rozwój nowych / nowego zakresu, usług doradczych proinnowacyjnych dla firm oraz świadczenie tych usług IV.Rozwój współpracy z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi

8 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.Usługi doradcze dla klastrów / inicjatyw klastrowych Doradztwo w zakresie inicjowania działalności rynkowej klastra Doradztwo w zakresie organizacji inicjatywy klastrowej Doradztwo w zakresie finansowania inicjatyw klastrowych i klastrów Doradztwo w zakresie opracowania wizji i strategii rozwoju dla klastra Doradztwo wspierające działalność rynkową dla przedsiębiorców zgrupowanych w klastrach

9 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego KLASTRY i INICJATYWY KLASTROWE – wsparte i tworzone w ramach projektu KIGNET Innowacje Klaster Energetyczny - Bielsko-Biała / Katowice Szlakiem Zabytków Techniki Wodnej na Odrze i Kanale Gliwickim w Województwie Opolskim Klaster Turystyczny Mazowsza Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji ELPROTECH Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Lubelski Klaster Branży Spożywczej Klaster Wieprzowiny z Podlasia

10 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5.Usługi doradcze – biznes-nauka-biznes / dyfuzja innowacji - Doradztwo w zakresie praktyk i staży dla studentów w innowacyjnych firmach - Audyt technologiczny - Kojarzenie partnerów zagranicznych/doradztwo proeksportowe w tym z udziałem w międzynarodowych imprezach wystawienniczych, targach, misjach gospod. - Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia w firmie planu rozwoju eksportu - Usługa doradcza w zakresie wdrażania i certyfikacji systemów zarządzania jakością, w tym systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym - Kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania i podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, w tym powołanie Centrum Doradztwa Innowacyjności - Podnoszenie efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstw, w tym audyty energetyczne - Doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla wszystkich przedsiębiorców

11 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5.Usługi doradcze – biznes-nauka-biznes / dyfuzja innowacji (cd) - Analiza działań modernizacyjnych i możliwości ich finansowania w celu wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach - Zmiana procesu zarządzania gruntami przez przedsiębiorców poprzez ustanowienie służebności infrastruktury technicznej - Mapowanie procesów oraz reengineering - Usługa doradcza związana z Zarządzaniem Ryzykiem, w tym punkt konsultacyjny ds. Zarządzania Ryzykiem - Certyfikacja udziału w Innowacyjnym Programie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski - Opracowanie i doradztwo we wdrożeniu standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim "Zatrudnienie Fair Play" - Usługa doradcza w zakresie projektowania i budowy stron internetowych poprzez zapewnienie elementów interaktywnych w użytkowaniu strony oraz innych rozwiązań wykorzystujących nowe techniki marketingowe i rozwiązania informatyczne.

12 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6. Warunki uzyskania bezpłatnego doradztwa o charakterze proinnowacyjnym Pomoc w ramach projektu jest pomocą de minimis Usługobiorca spełnia przesłanki uprawniające go do skorzystania z Usługi realizowanej w ramach projektu KIGNET INNOWACJE – Izbowy system wsparcia Innowacyjności przedsiębiorstw, jeżeli: - jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.-, oraz z siedzibą na terenie Polski, - nie jest przedsiębiorcą działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, - nie jest przedsiębiorcą działającym w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie,

13 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - nie jest przedsiębiorcą w sektorze węgla kamiennego, - nie jest przedsiębiorcą w sektorze towarowego transportu drogowego – wnioskującym o pomoc na nabycie pojazdów, - nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z zasadami obowiązującymi na wspólnym rynku, - nie podlega kryteriom znajdowania się w trudnej sytuacji ekonomicznej o której mowa w pkt. 9 -11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw - Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r. str. 2, - nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy de minimis, 6. Warunki uzyskania bezpłatnego doradztwa o charakterze proinnowacyjnym - cd

14 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6. Warunki uzyskania bezpłatnego doradztwa o charakterze proinnowacyjnym - cd - przedstawi (przed podpisaniem umowy) zaświadczenia o pomocy de minimis wykazując, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, pomoc dla jednego przedsiębiorcy: - nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro, - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro. - przedstawi (przed podpisaniem umowy) oświadczenie o wielkości pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

15 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7. Schemat uzyskania bezpłatnego doradztwa Wniosek o uzyskanie bezpłatnego doradztwa o charakterze proinnowacyjnym www.kignet.pl weryfikacja Formularz informacyjny, Oświadczenia, Sprawozdania finansowe (dokumenty – załączniki do umowy Weryfikacja formalna wstępna NIE Koniec

16 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7. Schemat uzyskania bezpłatnego doradztwa - cd Weryfikacja formalna ostateczna KONSULTANT – FIRMA: szczegółowe określenie zakresu doradztwa. Zawarcie Umowy KIG – FIRMA na wykonanie usługi doradczej. Wydanie Zaświadczenia o pomocy de minimis. Realizacja usługi zgodnie z Umową. kk Konsultant samodzielnie świadczy usługę TAK K Koniec NIE TAK NIE

17 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7. Schemat uzyskania bezpłatnego doradztwa - cd Zlecenie prac eksperckich, specjalistycznych na rzecz FIRMY, w ramach świadczonej usługi przez DORADCÓW, EKSPERTÓW, CTT, B+R, itd. przez KIG. Realizacja specjalistycznego-eksperckiego doradztwa, zakończonego protokółem odbioru. Wykonanie całej usługi KIG – FIRMA Zakończenie - Raport/Protokół odbioru

18 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego à propos Efektywność energetyczna – realizacja pakietu energetyczno-klimatycznego – strategia UE 2020 wymagają współpracy, zaangażowania i inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym. (oszczędność energii, oze, zmniejszenie emisji CO2) Widoczną cechą regionalnej polityki innowacyjnej jest stosunkowo niewielka skala twardych przedsięwzięć proinnowacyjnych np. z zakresu transferu technologii – z mat. PARP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu

19 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8. Inicjatywa klastra regionalnego -jako czynnik rozwoju gospodarczego i regionalnego, -jako element regionalnego systemu innowacji, -jako platforma współpracy samorządu regionalnego, sektora nauki, przedsiębiorstw, samorządu gospodarczego, IOB -jako narzędzie systematycznego podnoszenia zdolności innowacyjnych regionu, -jako źródło poprawy innowacyjności podmiotów regionalnych,

20 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego CEL 1 - IZBOWA SIEĆ KLASTRÓW Zadania 1) Opracowanie i wdrożenie narzędzi i metod współpracy pomiędzy klastrami w Polsce, w tym stworzenie platformy internetowej dla inicjatyw klastrowych. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego CENTRUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGÓLNA KONCEPCJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

23 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego CENTRUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORANŻERIA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego CENTRUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORANŻERIA PALMIARNIA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

25 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego CENTRUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POKÓJ TECHNOLOGICZNY ENERGIA Z ZIEMI dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

26 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POKÓJ PREZENTACJI TECHNOLOGII ZAŁOŻENIA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

27 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POKÓJ PREZENTACJI TECHNOLOGII ZAŁOŻENIA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

28 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

29 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

30 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

31 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

33 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dziękuje za uwagę dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Adam Wojewodzic Kierownik Zespołu Doradców tel; 33 8126418, awojewodzic@cci.pl

34 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPRASZAMY do współpracy i korzystania z usług Sieci KIGNET INNOWACJE. Barbara Kosicka – dyr. Biura KIGNET, koordynator Projektu bkosicka@kig.pl Krajowa Izba Gospodarcza Biuro KIGNET 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 tel.: +48 (22) 630 97 03 fax: +48 (22) 827 46 73 e-mail: kignet@kig.plkignet@kig.pl www.kig.pl


Pobierz ppt "dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inicjatywy i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google