Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2 Dokumenty programowe na lata 2007 - 2013 Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

3 Oś 4 LEADER 1. Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

4 Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

5 Beneficjenci Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące lub podejmujące działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

6 Zakres pomocy Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

7 Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1)operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 2)operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, 3)operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 4)siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: a) w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej albo - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców W przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

8 b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej albo - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. W przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 5) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

9 Koszty kwalifikowalne: 1. Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 2. Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

10 3. Zagospodarowanie terenu 4. Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu – (tylko nowe) 5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności 6. Zakup środków transportu: - 75 % inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych – świadczenie wyłącznie usług transportowych - 50 % inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych – prowadzenie innej działalności niż usługi transportowe (nie można kupić samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą).

11 7.Raty zapłacone tytułem wykonywania umowy leasingu, nie przekraczające ceny netto nabycia rzeczy ( przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatnośc) 8. Koszty ogólne – do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych ( od 1 stycznia 2007 r.)

12 Koszty ogólne : 1/ przygotowanie dokumentacji: - Kosztorys - Projekt architektoniczny lub budowlany - Ocena lub raport oddziaływania na środowisko - Dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna - Wyrysy lub mapy geodezyjne - Projekt technologiczny 2/ opłaty za patenty lub licencje 3/ koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi Koszty transportu i montażu Koszty niekwalifikowalne: - podatek od towarów i usług – VAT, - nabycie rzeczy używanych.

13 Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. 100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi wynosi 100 tys. zł ( musi powstać przynajmniej jedno miejsce pracy). Poziom pomocy Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zatrudnienie średnioroczne określa się w przeliczeniu na pełne etaty

14 Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Cel działania Celem tego działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie zróżnicowania działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem.

15 Beneficjenci Rolnik, małżonek rolnika lub domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który: -jest obywatelem państwa członkowskiego UE, -jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

16 -mieszka w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców, -nie ma ustalonego prawa do emerytury renty strukturalnej lub okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy, -nieprzerwanie jest ubezpieczony w KRUS, w pełnym zakresie, przez okres co najmniej 12 m-cy przed złożeniem wniosku, -w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskał płatności bezpośrednie, -nie będzie realizował projektu jako wspólnik spółki cywilnej.

17 Zakres pomocy Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

18 Pomoc może być przyznana jeżeli projekt: Jest uzasadniony ekonomicznie, w tym pod względem jego kosztów Spełnia wymagania określone w PROW oraz wynikające z przepisów prawa Nie jest współfinansowany z udziałem innych środków publicznych

19 Koszty kwalifikowalne – Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych z rozbiórki – Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych z rozbiórki – Zagospodarowanie terenu

20 – Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej – Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: w wysokości maksymalnie 50 % inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych – w przypadku działalności polegającej świadczeniu innych usług niż usługi transportowe

21 - Koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją. -Koszty rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingowej, nie przekraczające ceny netto nabycia w/w rzeczy czy usług, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na wnioskodawcę nastąpi nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. -Koszty ogólne – do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych (mogą być poniesione od 1 stycznia 2007 r.)

22 Koszty ogólne : a) przygotowanie dokumentacji technicznej np.: kosztorys projekt architektoniczny lub budowlany ocena lub raport oddziaływania na środowisko dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości projekt technologiczny b) opłaty za patenty lub licencje c) sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Koszty niekwalifikowalne: podatek od towarów i usług – VAT, nabycie rzeczy używanych.

23 Poziom i wysokość pomocy Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

24 Zasady wspólne dla Działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Leasing Zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, może zostać dokonany poprzez leasing – pod warunkiem przeniesienia prawa własności na beneficjenta - realizacja nie więcej niż w 10 etapach - wnioski o płatność nie częściej niż 2 razy w roku - zakończenie realizacji i złożenie wniosku o płatność końcową – w ciągu 5 lat, nie później niż w czerwcu 2015 r. Koszt kwalifikowany – suma rat kapitałowych w wysokości nie wyższej niż wartość początkowa netto rzeczy będącej przedmiotem leasingu

25 Harmonogram realizacji projektu - Realizacja w jednym lub dwóch etapach – płatność końcowa – nie mniej niż 25 % łącznej kwoty pomocy - Wniosek o płatność – nie później niż 24 m-ce od zawarcia umowy - Wniosek o płatność końcową – nie później niż 36 m- cy od zawarcia umowy, lecz nie później niż w czerwcu 2015 r.

26 Kosztorys inwestorski Kosztorys załączony do wniosku o przyznanie pomocy powinien zawierać w szczególności: 1.Nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, 2.Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis, 3.Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis, 4.Datę opracowania kosztorysu, 5.Ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych, 6.Przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości; 7.Kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót budowlanych oraz cenę jednostkową; 8.Wartość kosztorysową robót budowlanych; 9.Tabelę wartości elementów scalonych.

27 Kategorie siły wyższej Nie wymaga się zwrotu dotacji w przypadku: - Wywłaszczenia - Katastrofy naturalnej - Wypadków lub awarii - Kradzieży

28 Wypłata dofinansowania Beneficjent zarejestrował i prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

29 Koszty mogą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 10 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu.


Pobierz ppt "WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google