Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Egzamin maturalny w roku 2009 czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Egzamin maturalny w roku 2009 czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Egzamin maturalny w roku 2009 czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku

2 2 Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić absolwenci Liceów ogólnokształcących Liceów profilowanych Techników Uzupełniających liceów ogólnokształcących Techników uzupełniających Absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną we wcześniejszych latach

3 3 Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia

4 4 Matura w roku 2009 język polskijęzyk obcywybrany przedmiot Obowiązkowy egzamin pisemny (podstawowy lub rozszerzony) Dodatkowy egzamin pisemny (tylko na poziomie rozszerzonym) pierwszy dodatkowy drugi dodatkowy trzeci dodatkowy Język polski (jeden poziom) język obcy ( podstawowy lub rozszerzony ) Obowiązkowy egzamin ustny biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, WOS, wiedza o tańcu Maturzysta ma możliwość przystąpienia do co najwyżej trzech pisemnych egzaminów dodatkowych

5 5 Egzaminy obowiązkowe pięć egzaminów z trzech przedmiotów: – z języka polskiego w części ustnej i pisemnej – z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - z przedmiotu wybranego w części pisemnej

6 6 Lista przedmiotów obowiązkowych do wyboru w części pisemnej Każdy egzamin można zdawać albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

7 7 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2009 roku Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu.

8 8 Przedmioty dodatkowe są zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym W jednej sesji egzaminacyjnej można zdawać maksymalnie trzy przedmioty wybrane jako dodatkowe spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy zdawany również w części ustnej),

9 9 Podwyższanie wyników egzaminu Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech).

10 10 Maturzystom, którzy w roku 2008 przystąpili do egzaminu na poziomie rozszerzonym, ustalono także – wykorzystując odpowiedni przelicznik – wynik egzaminu na poziomie podstawowym. Wynik ten, dla celów rekrutacji na uczelnie, wpisano na świadectwie. Przelicznik ?

11 11 Deklaracje Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. Deklarację wstępną do 30 września 2007 r. Deklarację ostateczną do 7 lutego 2008 r.

12 12 Deklaracje Deklaracje zgłoszenia do egzaminu maturalnego dla: –przystępujących do egzaminu po raz pierwszy –przystępujących do egzaminu po raz kolejny są dostępne na stronach: www.cke.edu.pl – Matura 2009www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl – Egzamin maturalny – Matura 2009www.oke.krakow.pl

13 13 Wymagania egzaminacyjne Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem dostępne są w informatorach o egzaminie maturalnym od 2009 roku

14 14 Informatory dostępne są na stronach: www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl - Informatory www.oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl – Egzamin maturalny – Matura 2009 Informatory

15 15

16 16

17 17 Egzamin poprawkowy Od roku 2008 wprowadzony został sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie.

18 18 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.

19 19 Krajowy Rejestr Matur https://krem.uw.edu.pl W KreM są wyniki od maja 2006 roku Zgodę na przekazywanie danych zdających do KReM-u : –pierwszy raz –podwyższających wynik należy zaznaczyć w deklaracji

20 20 Egzaminy maturalne od 2009 roku informatyka język łaciński i kultura antyczna filozofia

21 21 Egzamin maturalny z matematyki do 2009 roku jako przedmiot obowiązkowy wybrany lub jako przedmiot dodatkowy od 2010 jako przedmiot obowiązkowy


Pobierz ppt "1 Egzamin maturalny w roku 2009 czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google