Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś Leader małe projekty grudzień 2009r.. Zakres pomocy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 1.Różnicowanie w kierunku działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś Leader małe projekty grudzień 2009r.. Zakres pomocy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 1.Różnicowanie w kierunku działalności."— Zapis prezentacji:

1 Oś Leader małe projekty grudzień 2009r.

2 Zakres pomocy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 2.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 3.Odnowa i rozwój wsi. 4.Małe projekty- podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn.8 lipca 2008r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. nr 71, poz. 613)

3 Małe projekty Małe projekty – są to projekty, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 PROW 2007-2013, jednak przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

4 Zakres realizacji małych projektów obejmuje : a)podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; b)podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LSR, m.in. poprzez: udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;

5 c)rozwój lokalnej aktywności, poprzez: promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej oraz artystycznej z wykorzystaniem lokalnego historycznego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, języka oraz gwary; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; d)zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000; poprzez: zakup i nasadzenie tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin;

6 e)rozwój agroturystyki i turystyki na obszarze objętym LSR wiejskich, w tym poprzez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego LSR; budowę lub odbudowę małej infrastruktury turystycznej np. punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych;

7 f) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego: odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów (tzw. małej architektury) wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków kulturowych, historycznie ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości takich jak np. pomniki, przydrożne kapliczki; odnawianie ogrodzeń, elewacji i dachów prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla krajobrazu danego regionu; wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich oraz muzeów.

8 g)inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; h)wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem rolniczej.

9 Realizacja małych projektów przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych (strategicznych) oraz szczegółowych zawartych w LSR. 1. Cel strategiczny : Rozwój turystyki i rekreacji preferowane operacje: podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

10 rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, inicjowanie powstawanie, przetwarzanie lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów. Cele szczegółowe LSR: rozwój infrastruktury turystycznej, rozwój usług turystycznych oraz promocja obszaru

11 2. Cel strategiczny : Zrównoważony rozwój społeczny preferowane operacje: jak powyżej oraz dodatkowo: podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR.

12 Cele szczegółowe LSR: poprawa rozwoju infrastruktury społecznej, wspomaganie inicjatyw lokalnych i integrację mieszkańców, służącą budowaniu lokalnej tożsamości.

13 Beneficjenci małych projektów, czyli kto może uzyskać pomoc: b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. a) osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub prowadzące działalność gospodarczą na tym obszarze.

14 Forma i wysokość pomocy dla małych projektów Pomoc ma formę zwrotu części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy nie może przekroczyć: 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

15 Koszty, (tzw. kwalifikowane), które podlegają refundacji w ramach realizacji małych projektów: ogólne: przygotowanie dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, opłat za patenty lub licencje, badań lub analiz, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz roboty budowlane,

16 wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym prawniczych i księgowych, podłączenia do Internetu, opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych w tym audiowizualnych, dot, małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczania mat. prasowych w prasie, najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu, zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich, zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu polega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu lub dzierżawy przekraczałby koszt zakupu, organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych

17 wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych, utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej, tworzenia stron internetowych, upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów, wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia, podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń, noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej 2 dni, tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim. Źródło: załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn.8 lipca 2008r.

18 Dofinansowanie dla małych projektów w poszczególnych latach: 2009 – 424 479,42 zł/55projektów 2010 – 409 043,80 zł/53 projekty 2011 – 401 326 zł/52 projekty 2012 – 401 326 zł/52 projekty 2013 – 385 890,38 zł/52 projekty Razem: 2 022 206,55 zł/264 projekty Średnia wartość dofinansowania dla projektu w ramach operacji małe projekty to 7.718,81 zł

19 Szacunkowy podział środków finansowych* przeznaczonych dla beneficjentów z poszczególnych gmin na realizację małych projektów 1.Gmina Dominowo – ok. 13 977 zł 2.Gmina Jaraczewo – ok. 40 360 zł 3.Gmina Jarocin – ok. 91 410 zł 4.Gmina Kórnik – ok. 87 235 zł 5.Gmina Krzykosy – ok. 31 725 zł 6.Gmina Książ Wlkp.- ok. 41 373 zł 7.Gmina Śrem – ok. 47 240 zł 8.Gmina Środa Wlkp.- ok. 41 090 zł 9.Gmina Zaniemyśl – ok. 30 069 zł * (dot. kwoty przeznaczonej na pierwszy nabór wniosków w 2009r.)

20 Procedura naboru wniosków: Termin rozpoczęcia naboru wniosków to 30.12.2009r. Wnioski można składać do 28.01.2010r. Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne na naszej stronie internetowej : www.liderzielonejwielkopolski.pl oraz www.prow.umww.pl

21 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Członkowie Rady dokonują oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Członkowie Rady oceniają osobno zgodność operacji z: celami ogólnymi celami szczegółowymi przedsięwzięciami, Operacja zostaje uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym oraz z co najmniej jednym celem szczegółowym oraz z co najmniej jednym przedsięwzięciem. Operacja, która została uznana za zgodną z LSR, przechodzi do dalszej procedury oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Każdorazowe decyzje Rady podejmowane będą w formie uchwał.

22 Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny wniosków Działanie PROW Lokalne kryteria oceny projektuPrzyznana ocena Małe projekty 1. Wnioskodawca ma doświadczenie w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków zewnętrznych w ostatnich 5 latach (weryfikowanie na podstawie oświadczenia): Nie pozyskał środków - 0 punktów, Pozyskał 1 dotację - 1 punkt, Pozyskał 2 dotacje – 2 punkty, Pozyskał 3 i więcej dotacji - 3 punkty 2. Wnioskodawca: Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów, Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty 3. Operacja nawiązuje do tradycyjnych zawodów, obrzędów, tradycji lokalnych w sposób: Mało znaczący – 0-1 punktów, Średnio znaczący – 2-3 punktów, Bardzo znaczący – 4-5 punktów 4. Operacja jest realizowana w miejscowości: Od 3 do 5 tys. mieszkańców – 2 punkty, Do 3 tys. mieszkańców (włącznie) – 5 punktów 5. Operacja integruje różne środowiska lokalne na obszarze LGD w sposób: Mało znaczący – 0-2 punktów, Średnio znaczący – 3-4 punktów, Bardzo znaczący – 5-8 punktów 6. Operacja jest skierowana do: Dzieci i młodzieży – 2 punkty, Osób niepełnosprawnych – 2 punkty, Osób zagrożonych wykluczeniem – 2 punkty. RAZEM Imię i nazwisko oceniającego:Data i podpis:

23 Następnie Komisja Skrutacyjna sumuje oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji Razem i dzieli się przez liczbę ważnie oddanych głosów. Na podstawie wyników głosowania sporządza się listę operacji wybranych do finansowania. Operacja musi uzyskać, co najmniej 60% ogólnej liczb punktów, aby zostać zaakceptowaną. W przypadku, gdy operacje uzyskają taką samą liczbę punktów, decyzje o kolejności podejmuje Rada w głosowaniu.

24 Każdy wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji Rady! Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania odmownej decyzji do Biura Stowarzyszenia. Odwołanie musi zawierać następujące dane: –Nazwisko i imię Wnioskodawcy (lub osoby prawomocnej), –Numer odrzuconego wniosku, –Uzasadnione powody zastrzeżeń. Wnioskodawca ma prawo do złożenia tylko 1 odwołania. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

25 Kilka ważnych uwag! Całkowity planowany koszt małego projektu wynosi co najmniej 4,5tys. zł. Mały projekt może być współfinansowany z Funduszu Kościelnego oraz ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa na podstawie, której przyznawana jest pomoc na małe projekty w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość małego projektu bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 1 tys. zl. w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu. Do kosztów kwalifikowanych małego projektu stanowiącego koszty ogólne zalicza się koszty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt1 w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych małych projektów.

26 Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się także: 1.podatek od towarów i usług (VAT), jeśli Wnioskodawca nie może go odzyskać, 2.wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, lecz nie więcej niż 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych. Ustalając termin zakończenia realizacji poszczególnych etapów operacji należy wziąć pod uwagę: czas potrzebny LGD na dokonanie wyboru operacji, sporządzenie dokumentacji związanej z wyborem i przekazanie jej do właściwego UM (45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków) oraz czas potrzebny UM na rozpatrzenie wniosku od dnia wpływu do UM przekazanego przez LGD wniosku wraz z kompletną i poprawną dokumentacją dotyczącą wyboru przez LGD operacji do finansowania, na uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii, itp. a także fakt, iż planowany okres realizacji całej operacji (jednoetapowej lub dwuetapowej) nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy z tym, że zakończenie realizacji operacji, tj. złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić do 31 grudnia 2014 roku.

27 W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się również koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

28 Dziękuję za uwagę. Marta Mazurek kontakt: mazurek@liderzielonejwielkopolski.pl mazurek@liderzielonejwielkopolski.pl tel. (061) 285-20-66


Pobierz ppt "Oś Leader małe projekty grudzień 2009r.. Zakres pomocy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 1.Różnicowanie w kierunku działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google