Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Problemy… Konferencja System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Problemy… Konferencja System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy."— Zapis prezentacji:

1 Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Problemy… Konferencja System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Warszawa, 13.10.2009 Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maria Michalak – ŁCDN i KP Elżbieta Hejłasz - KOWEZiU

2 Problemy pojawiające się w trakcie wdrażania modułowych programów kształcenia zawodowego oraz sposoby ich rozwiązywania Temat wiodący

3 Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego Tradycyjne kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym nie jest dostosowane do wymogów gospodarki opartej na wiedzy Oferta edukacyjna szkół zawodowych, CKP oraz CKU wymaga uatrakcyjnienia, uelastycznienia oraz skorelowania z potrzebami rynku pracy

4 Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego Absolwenci szkół zawodowych mają trudności z poruszaniem się po rynku pracy Wielu uczniów i słuchaczy ma niedostatecznie ukształtowane umiejętności samodzielnego uczenia się i ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego

5 Istniejące regulacje prawne stwarzają podstawy do wdrażania modułowych programów nauczania dla zawodów W Polsce nie udało się powszechnie wprowadzić do praktyki szkolnej modułowych programów kształcenia zawodowego Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego

6 Działania związane z wdrażaniem programów modułowych do praktyki szkolnej mają charakter przedsięwzięć podejmowanych przez najbardziej aktywnych i poszukujących innowacyjnych rozwiązań dyrektorów Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego

7 Sylwetka absolwenta Absolwent współczesnej szkoły zawodowej powinien: legitymować się wysokim poziomem umiejętności ponadzawodowych, ogólnozawodowych i zawodowych oraz charakteryzować się: aktywnością zawodową mobilnością otwartością na kształcenie ustawiczne

8 Nowe wyzwania - działania Podnieść rangę kształcenia zawodowego Spopularyzować w środowisku edukacyjnym oraz wśród samorządowców model kształcenia zawodowego bardziej efektywny niż tradycyjny

9 Nowe wyzwania - działania Inspirować i aktywizować szkoły i placówki do wdrożenia programów modułowych Zapewnić wsparcie umożliwiające szkołom i placówkom oświatowym sprawne przygotowanie do wdrażania programów o strukturze modułowej

10 Nowe wyzwania - działania Przygotować atrakcyjną ofertę edukacyjną skorelowaną z potrzebami rynku pracy Przygotować absolwentów do efektywnego wykonywania zadań zawodowych

11 Zadanie do wykonania Zidentyfikowanie problemów i trudności, na jakie Państwo natrafili wdrażając innowacyjne programy kształcenia zawodowego Wskazanie sposobów ich rozwiązywania

12 Kształcenie modułowe - ograniczenia Bariery prawne Trudności organizacyjne Warunki zatrudniania nauczycieli, specjalistów Wyposażenie szkół/placówek w nowoczesny sprzęt/środki dydaktyczne

13 Planowanie kształcenia modułowego ProblemSposoby rozwiązywania Konieczność przekonania np. organu prowadzącego o zaletach (konieczności) wdrożenia programów modułowych Opiniowanie nowych form kształcenia przez organizacje pracodawców, urzędy pracy, podjęcie współpracy pomiędzy CKU i CKP Uzyskanie wiarygodnych informacji o zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy Z tej samej miejscowości lub regionu Diagnoza rynku pracy – współpraca z WYP, PUP, organizacjami pracodawców Skąd pozyskać środki na utworzenie nowych pracowni Współpraca z zakładami pracy Współpraca z CKP Lobbowanie – przekonywanie lokalnych decydentów Systemowe utworzenie doradztwa zawodowego w gimnazjach Stworzenie jednolitego systemu obejmującego doradztwo dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – jedna osoba dla jednej szkoły Konieczność powołania (zatrudnienia) koordynatora ds. nowych karier kształcenia (szkolenia) Przekonanie o racjach dyrekcji szkół, ewentualnie organu prowadzącego

14 Organizacja kształcenia modułowego ProblemSposoby rozwiązywania Znalezienie pracodawców oferujących zakres robót zgodnie z realizowanym programem (budownictwo) Zmienianie pracodawców Ćwiczenia na warsztatach szkolnych Sponsorowanie materiału do ćwiczeń W budownictwie materiały jednorazowego użytku Sponsorzy Miejsca pracy u pracodawców Brak środków finansowych na materiały do ćwiczeń W szkołach zaocznych brak możliwości sprawdzenia przez nauczyciela samodzielności pracy Wprowadzenie konsultacji zaliczeniowych bądź innej formy np. obrona pracy zaliczeniowej przez słuchaczy

15 Baza dydaktyczna ProblemSposoby rozwiązywania Ujednolicenie programów komputerowych w szkołach dotyczy także sprzętu Ujednolicenie programów komputera ze ośrodkami egzaminacyjnymi OKE Brak finansowania ze strony organu prowadzącego - zakup sprzętu Więcej programów MEN-u na doposażenie pracowni Nieprzystosowanie infrastruktury szkołySzukanie środków finansowych w projektach Unijnych u pracodawców

16 Dokumentacja szkoły/placówki ProblemSposoby rozwiązywania Brak odpowiednich dzienników lekcyjnychZmiany w odpowiednich rozporządzeniach o dziennikach, świadectwach i arkuszach ocen Brak opracowanych arkuszy ocenZmiany w odpowiednich rozporządzeniach o dziennikach, świadectwach i arkuszach ocen Brak miejsca na świadectwie szkołyZmiany w odpowiednich rozporządzeniach o dziennikach, świadectwach i arkuszach ocen Ilość godzin dla ucznia w tygodniowym planie lekcji Płynna ilość określająca ramy np. od 35-40 dla ucznia w różnych okresach roku szkolnego Nazewnictwo jednostek modułowych i modułów – zbyt dzisiejsze i nie mieszczących się w arkuszach Zmiana w programach nauczania Rozliczanie nauczycieli prowadzących różne jednostki modułowe Możliwości płacenia za np. 1,77 godziny średniorocznie/ tygodniowe

17 Kadra pedagogiczna ProblemSposoby rozwiązywania Brak wykwalifikowanych specjalistów- budownictwo Większość kobiet prowadzących przedmioty zawodowe Możliwość zatrudniania specjalistów – stawki godzinowe Umowy o dzieło (osoby bez przygotowania pedagogicznego na stawkach minimum nauczyciela mianowanego)

18 Współpraca z organem prowadzącym ProblemSposoby rozwiązywania Brak przekonania do konieczności przekazania większych środków - finansowych na kształcenie modułowe Konieczność finansowania docelowego szkół prowadzących kształcenie modułowe

19 Współpraca z organem nadzorującym ProblemSposoby rozwiązywania Nieodpowiednia struktura kuratoriów – brak wydziałów do spraw kształcenia zawodowego Jednolita struktura w kraju organów nadzorujących Konieczność zatrudniania osoby do pisania projektów w szkołach nauczających w modułach Określenie w przepisach prawa do jednostek szkół Brak finansowania narzędzi materiałów do ćwiczeń Różne prawa rządzące naborem dla szkół publicznych i niepublicznych Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego

20 Inne ProblemSposoby rozwiązywania Brak pakietów edukacyjnychOpracowanie własne (ćwiczeni) Brak studiów podyplomowych lub kursów doskonalących dla nauczycieli Udział w projektach finansujących dokształcanie nauczycieli Zbyt mała ilość miejsc do odbywania praktykPraktyki w firmie symulacyjnej Ustawowe wskazanie liczebności grupy modułowej (max. 10 osób) Zbyt wygórowane wymagania od uczniów szkół średnich np. program dla mechatronika wymaga całek funkcji trygonometrycznych itp.. Tworzenie programów modułowych musza opierać się na aktualnych podstawach programowych np. z matematyki, fizyki itp.. Brak finansów na bazę dydaktycznąCzęściowe pozyskiwanie pieniędzy z Funduszy UE

21 Współpraca z pracodawcami ProblemSposoby rozwiązywania Brak pracodawców chętnych do współpracyPromocja pracodawców współpracujących ze szkołami Brak pracodawców w regionieRozwiązania systemowe Problemy organizacyjne dla osób uzupełniających wykształcenie w formach zaocznych Sposób organizacji zajęć Wykorzystywanie młodocianych pracowników jako taniej siły roboczej – nagminne łamanie przepisów bhp Szkolenie i uświadamianie opiekunów praktyk, stażów edukowanie pracodawców, zatrudnianie kompetentnych koordynatorów praktyk, zajęć

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Problemy… Konferencja System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google