Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida Czerwiec 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida Czerwiec 2011."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida Czerwiec 2011

2 Pytania kluczowe: Jak popularne wśród młodzieży były koła zainteresowań? Jaki jest poziom zadowolenia z uczestnictwa w kołach zainteresowań, wśród uczniów i ich rodziców? Czy koła zainteresowań wpływają na wzrost wiedzy i rozwój zainteresowań uczniów?

3 Cele: zweryfikowanie dotychczas realizowanej oferty kół zainteresowań pod kątem oczekiwań uczniów i rodziców ocena stopnia zadowolenia z uczestnictwa w kołach zainteresowań, dokonana przez uczniów i ich rodziców sformułowanie wniosków do opracowania planu kół zainteresowań na przyszły rok szkolny wyciągnięcie wniosków do ewentualnego udoskonalenia planów pracy na zajęciach kół zainteresowań analiza osiągniętych rezultatów, zdiagnozowanie występujących problemów

4 Kryteria sukcesu: przynajmniej 70% zdeklarowanych uczniów regularnie uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań przynajmniej 25% uczniów szkoły uczęszcza na zajęcia kół zainteresowań oferta kół zainteresowań jest adekwatna do oczekiwań uczniów - 70%

5 Kryteria sukcesu: poziom zadowolenia uczniów: aktywność uczniów na zajęciach wynosi przynajmniej - 80% tematyka zajęć jest interesująca - 80% atmosfera pracy podczas zajęć jest przyjazna - 90% uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań - 80%

6 Kryteria sukcesu: przyrost wiedzy: zajęcia rozwijają zainteresowania i pasje - 80 % zajęcia poszerzają wiedzę i umiejętności - 80 % zajęcia przygotowują do udziału w konkursach i olimpiadach - 80 %

7 Kryteria sukcesu: poziom zadowolenia rodziców: rodzice uważają, że koła pogłębiają wiedzę i zainteresowania ich dzieci - powyżej 80% rodzice są usatysfakcjonowani ofertą kół zainteresowań w szkole - 70% zdaniem rodziców dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań - 80%

8 Metody badawcze: analiza dokumentów (dzienniki kół zainteresowań) kwestionariusz ankiety skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców

9 Próba badawcza: klasy: IA i IB oraz IIA i IIB liceum nauczyciele prowadzący koła zainteresowań nauczyciele nie prowadzący kół zainteresowań rodzice badanych uczniów

10 Wnioski z opracowania ankiety skierowanej do nauczycieli nauczyciele powinni zachęcać uczniów na początku każdego roku szkolnego do udziału w zajęciach koła, przedstawić uczniom program tych zajęć i starać się wybrać jak najbardziej odpowiadający uczniowi termin. nauczyciele prowadzący koła powinni aktywizować uczniów do udziału w zajęciach poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod pracy oraz stwarzanie przyjaznej atmosfery podczas zajęć. nauczyciele powinni zachęcać i motywować uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, dzięki którym mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. nauczyciele w większości (80%) są usatysfakcjonowani frekwencją uczniów uczęszczających na zajęcia.

11 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do rodziców należy poprawić sposób informowania rodziców o działających w szkole kołach, ponieważ 23% rodziców w Liceum deklaruje, że nie zna oferty kół zainteresowań. rodzice są usatysfakcjonowani ofertą kół zainteresowań w szkole (79%, zakładane kryterium sukcesu 70%) 69% ankietowanych rodziców uważa, ze koła pogłębiają wiedzę i zainteresowania ich dzieci, co jest niższe od zakładanego 80% kryterium sukcesu. Najprawdopodobniej przyczyną tego wyniku jest niski procent wśród ankietowanych rodziców tych, którzy zadeklarowali uczestnictwo swojego dziecka w zajęciach w stosunku do rodziców dzieci, które nie korzystają z tych zajęć.

12 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do rodziców c.d. zdaniem 56% rodziców ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach kół, co jest niższe od zakładanego 80% kryterium sukcesu. Opinia rodziców nie pokrywa się z informacjami uzyskanymi od ankietowanych uczniów, z których 79 % twierdzi, że było na wszystkich lub na większości zajęć - należy informować rodziców o frekwencji uczniów na kołach, a także przekazywać rodzicom opinie uczniów o zajęciach. rodzice wypełniając ankiety często zaznaczali wykluczające się odpowiedzi np. 38 osób zadeklarowało uczestnictwo swojego dziecka w zajęciach kół a potem na pytanie czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach 40 osób odpowiedziało, że dość chętnie lub bardzo chętnie a 7, że niechętnie, wynikałoby z tego pytania, że w zajęciach uczestniczy 47 osób a nie jak wcześniej podano 38. Przed przeprowadzeniem ankiety należy w przyszłości przeprowadzić rozmowę i wprowadzić rodziców do tematu aby ankiety zostały rzetelnie i poprawnie wypełniane.

13 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do uczniów Regularność uczestniczenia w różnych kołach zainteresowań jest zróżnicowana co może wiązać się z atrakcyjnością lub terminem tych zajęć dla uczniów. Celem poprawienia frekwencji na zajęciach, które nie spełniają kryterium sukcesu należy motywować uczniów do regularnego uczęszczania na koło, ustalać jak najdogodniejszy termin dla ucznia (niekoniecznie dla nauczyciela), stosować zachęty, pokazywać korzyści płynące z udziału w kole. W liceum średnio na zajęcia kół zainteresowań uczęszcza 31% uczniów co jest wyższe o 6 % od zakładanego kryterium sukcesu. Jak wynika z badania, uczestnikami kół zainteresowań są przede wszystkim uczniowie klas I i II., gdzie od 34 – 50% uczniów uczęszcza na koła. Tylko 11% uczniów klas maturalnych uczęszcza na koła zainteresowań, co może świadczyć o tym, że koła nie są dla nich zajęciami, które pomagają dodatkowo w przygotowaniu do matury.

14 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do uczniów c.d. Tylko 52% ankietowanych uczniów twierdzi, ze oferta kół jest adekwatna do ich oczekiwań (kryterium sukcesu 70%). Zmodyfikować ofertę kół o propozycje uczniów. Koła, które w opinii uczniów należy wprowadzić do oferty to: biologiczne (22,9%), chemiczne (18,75%), fotograficzne (9,37%), j. angielskiego (8,3%), taneczne (7,3%), filmowe (6,25%), brydżowe (4,16). Tylko 52% ankietowanych uczniów twierdzi, ze oferta kół jest adekwatna do ich oczekiwań (kryterium sukcesu 70%). Nie wszyscy uczniowie znają ofertę szkoły w zakresie kół zainteresowań ( np. uczniowie proponują powołanie kół już działających). Należy poprawić, rozszerzyć sposób informowania uczniów o działających kołach. Ponadto nauczyciel prowadzący koło powinien poinformować uczniów o programie pracy koła co ułatwi im podjęcie decyzji o uczęszczaniu na dane koło.

15 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do uczniów c.d. Poziom zadowolenia uczniów z pracy na kołach zainteresowań przekracza wszystkie zakładane kryteria sukcesu. Koła zainteresowań aktywizują uczniów, tematyka zajęć jest dla nich interesująca, a panująca atmosfera przyjazna – świadczy to o dużym zadowoleniu uczniów z tych zajęć. 27,08% ankietowanych uczniów twierdzi, że uczestniczyło we wszystkich zajęciach, a 52,08%, ze była na większości zajęć (w sumie 79,16%). Należy wnioskować, ze uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach kół, co też świadczy o ich zadowoleniu z tych zajęć.

16 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do uczniów c.d. 32% ankietowanych uczniów twierdzi, że na zajęciach kół rzadko wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, a 22%, że wcale. Należy zwiększyć wykorzystanie na zajęciach kół pomocy dydaktycznych, zadbać o ich różnorodność, pozwolić na pracę z tymi pomocami uczniom. Pozwoli to na podniesienie atrakcyjności tych zajęć dla uczniów. Koła powodują przyrost wiedzy uczniów, jednak należy zweryfikować pracę na tych zajęciach i zwiększyć w nich treści i umiejętności, pozwalających uczniom na udział w konkursach i olimpiadach (dotyczy przede wszystkim kół przedmiotowych). Słusznym wydaje się, aby na lekcjach nauczyciel weryfikował wiedzę i umiejętności uzyskane na kole zainteresowań, co pozwoliłoby uczestnikom uzyskać wyższe oceny i mieć większą satysfakcję z udziału w kołach. Np. pytania dla chętnych – wykraczające poza podstawę programową – a omawiane na kole czy też prezentowane klasie. Opracowały: M. Kargol, V. Makowska, M. Rodak


Pobierz ppt "EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida Czerwiec 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google