Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz W PRZEDSZKOLU celem podniesienia efektywności kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz W PRZEDSZKOLU celem podniesienia efektywności kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz W PRZEDSZKOLU celem podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewa Gwiazda Marzec 2012

2 Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty.
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty. Rozporządzenie MEN z dn. 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych. Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych. Rozp. MEN z dnia 17. listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. Rozporządzenie MEN z dn. 18. września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

3 TERMINARZ Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r
TERMINARZ Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 37.1. W terminie do 31 marca 2012 r., w przypadku uczniów objętych w roku szk. 2011/12 pomocą psychologiczno- pedagogiczną, DYREKTORZY szkół podstawowych utworzą dla uczniów ZESPOŁY. Zespoły wykonają zadania tj. założą KIPU lub IPET, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy. W terminie do 30 kwietnia 2012 r., DYREKTOR szkoły, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania pomocy psych.-pedagog. USTALĄ DLA UCZNIÓW formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szk. 2012/13

4 Terminarz c.d. Niezwłocznie, po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji szkół, na rok szk. 2012/13, DYREKTORZY szkół informują na piśmie rodziców uczniów o ustalonych formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szk. 2012/13 W terminie do 30 września 2012 r. ZESPOŁY opracowują dla uczniów Plany Działań Wspierających, realizowane w roku 2012/13 oraz Indyw. Program Eduk.-Terap. Dla ucz z orzeczeniem do kszt. Sp.

5 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: niepełnosprawności niedostosowania społecznego zagrożenia niedostosowaniem społecznym szczególnych uzdolnień 5. specyficznych trudności w uczeniu się 6. zaburzeń komunikacji językowej 7. choroby przewlekłej 8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 9. niepowodzeń edukacyjnych 10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu kontaktami środowiskowymi 11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 12. innych potrzeb ucznia (zaburzenia zachowania, zagrożenia uzależnieniem, zaburzenia psychiczne)

6 Kto udziela pomocy psych.-pedagogicznej?
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z uczniem: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi we współpracy z: rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli innymi przedszkolami, szkołami i placówkami organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7 Pomoc psych.-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej asystenta edukacji romskiej pomocy nauczyciela

8 Formy pomocy w szkole!!!! W szkole pomoc psych.-pedagog. udzielana jest UCZNIOM w formie: 1. Klas terapeutycznych / do 15 uczniów / ; wymagana opinia poradni psych.-pedagog. 2. Zajęć rozwijających uzdolnienia / do 8 uczniów / 45 min. 3. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych / do 8 uczniów / 45 min. 4. Zajęć specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych / do 5 uczniów / 60 min  logopedycznych / do 4 uczniów / 60 min  socjoterapeutycznych / do 10 uczniów / 60 min  innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne / do 10 uczniów/60 min 5. Porad i konsultacji dla uczniów 6. Zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych dodatkowych zajęciach edukacyjnych. RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM: porad i konsultacji warsztatów i szkoleń W UZASADNIONYCH PRZPADKACH, DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE GODZIN ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ 60 MIN., ZACHOWUJĄC ŁĄCZNY CZAS ZAJĘĆ USTALONY DLA DANEGO UCZNIA.

9 W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie:
DZIECIOM -zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 5/60  logopedycznych, 4/60  socjoterapeutycznych, oraz innych o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne 10/60 porad i konsultacji RODZICOM I NAUCZYCIELOM warsztatów i szkoleń

10 Rodzaje i charakterystyka zajęć oraz osoby prowadzące
Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy / na-le i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego / na-le i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju Zajęcia specjalistyczne / na-le i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju korekcyjno-kompensacyjne, organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się zajęcia logopedyczne, organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym, organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

11 Czas trwania pomoc psych.-pedagogicznej w tym:
nauka w klasie terapeutycznej, udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psych.-pedagog. Uwaga! Dokonanie oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, PRZED upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy może nastąpić na wniosek rodziców lub n-la prowadzącego zajęcia.

12 Organizacja pomocy Nauczyciele i wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole (..) działania pedagogiczne mające na celu: rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w: przedszkolu- obserwacja pedagogiczną zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do nauki w szkole, klasach I-III szk. podstawowej- obserwacje i pomiary pedagogiczne oraz inne metody mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się

13 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psych.-pedagogicznej?
Za zorganizowanie pomocy psych.-pedagog. odpowiedzialny jest DYREKTOR szkoły, przedszkola, placówki. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje W MIARĘ POTRZEB osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż 2x w roku szkolnym.

14 Przykładowy skład zespołu -CZŁONKOWIE ZESPOŁU
wychowawca klasy oraz co najmniej jeden nauczyciel uczący w klasie, logopeda, albo n-l terapeuta, który prowadzi lub będzie prowadził zajęcia z uczniem, pedagog specjalny, jeżeli uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, psycholog lub pedagog szkolny. Efektywny skład zespołu to 3-6 osób, ale może być więcej, zależnie od potrzeb. Konfiguracje członków zespołu mogą być różne, zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka.

15 Organizacja pracy Zespołu
Zespół tworzy DYREKTOR szkoły, (…) niezwłocznie po uzyskaniu opinii lub orzeczenia, dla ucznia posiadającego:  opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej, orzeczenia o: potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego.  wobec którego n-l, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych (niezwłocznie po otrzymaniu informacji),

16 Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?
1. Rodzice ucznia, mogą uczestniczyć w części pracy Zespołu dotyczącej ich dziecka: o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestniczenia rodzica w pracy Zespołu informuje dyrektor (uzgodnić w jakiej formie) 2. Przedstawiciel poradni psych.- pedagog.- na wniosek dyrektora 3. Na wniosek rodzica- inne osoby, w szczególności: lekarz, psycholog, rehabilitant, logopeda i in. UWAGA! Wszystkich obowiązuje nieujawnianie spraw poruszanych na Zespole.

17 ZADANIA ZESPOŁU Zespół ustala zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy psych.-pedagog.z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne. Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielani pomocy, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii. Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 4. Określa działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psych.-pedagog. i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 5. Opracowuje Plan Działań Wspierających.

18 Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
6. Dokonuje oceny efektywności pomocy psych.-pedagog., udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć; dokonując oceny określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem. 7. Zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

19 Po każdym spotkaniu zespołu KARTĘ przedstawia się dyrektorowi szkoły/ przedszkola.
Po zakończeniu uczęszczania do szkoły ucznia oraz przejścia ucznia do innej placówki, rodzice ucznia otrzymują oryginał karty. W dokumentacji działalności przebiegu nauczania, w szkole, pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców ucznia, dyrektor przekazuje kopię karty do szkoły do której uczeń został przyjęty.

20 Dla kogo zakłada się KIPU?
Dla ucznia posiadającego: opinię poradni psych.-pedagog. orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia dziecka pomocą.

21 Dla kogo nie zakłada się KIPU?
Dla ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. 2. Dla dziecka posiadającego opinię o wwr.

22 Program Edukacyjno-Terapeutyczny
Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

23 Kształcenie specjalne dla:
Niesłyszących, Słabosłyszących Niewidomych, Słabowidzących Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Z niepełnosprawnościami sprzężonymi Uczeń niedostosowany społecznie Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym

24 ( IPE-T ); określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej , działania wspierające rodziców ucznia, zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. W przypadku orzeczenia do kształcenia specjalnego zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Zespół nie zakłada KIPU i nie pisze Planu Działań Wspierających)

25 IPET, opracowuje się uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu.
IPET opracowuje Zespół na okres , na jaki zostało opracowane orzeczenie, nie dłuższy niż etap edukacyjny, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

26 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPE-T) zawiera:
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów w tym przypadku: ucznia niepełnosprawnego- zakres działań o charakterze rewalidacyjnym; ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym- zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym ; ucznia niedostosowanego społecznie- zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym formy i metody pracy z uczniem, ustalone przez DYREKTORA formy, sposoby i okres udzielana pomocy psych.-pedagog. oraz wymiar godzin zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia stosownie do potrzeb; działania wspierające rodziców ucznia, oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami.

27 WILCZUR UCZENNICA KLASY II a SP Nr 1 w SOBÓTCE
PIECZĄTKA SZKOŁY Część A INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY na rok szkolny 2012/13 oraz 2013/ MARIA WILCZUR UCZENNICA KLASY II a SP Nr 1 w SOBÓTCE Opracowany r. na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Nr 47/2011/2012 wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sobótce

28 Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczennicy
Obszar Mocne strony Słabe strony (przykłady zapisu) Poziom intelektualny Wybitna sprawność intelektualna; dobrze pracuje w krótkich okresach czasu; Upośledzenie w stopniu……; mniej niż przeciętna sprawność ; Sprawność motoryczna Samodzielnie porusza się; Koordynacja wzrok-ruchowa Percepcja nadwrażliwość słuchowa i wzrokowa; Komunikacja spisać z orzeczenia Obustronny niedosłuch, alergia, astma Kontakty z innymi Stan zdrowia Inne (to co się dowiemy od rodziców)

29 Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych.
Obszar Sposób dostosowania (przykłady zapisu) Program nauczania Uczeń realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego wg. programów nauczania znajdujących się w szkolnym zestawie programów nauczania Metody i formy pracy -Na wszystkich zajęciach uczeń powinien siedzieć w pierwszej ławce, naprzeciw tablicy (tablica czarna lub zielona, kreda biała lub żółta) - W miarę możliwości kserograficzne powiększanie tekstów, na których pracuje klasa. Kontrola-ocena wiadomości oraz umiejętności Dostosowanie form sprawdzianów, zadań domowych, zgodnie ze szkolnym WSO; umożliwienie pisania prac na komputerze; wydłużenie czasu pisania; ocenianie wiadomości w sposób pisemny. Inne Umożliwienie dziecku podawania leków; warunki na sprawdzian, egzamin…….

30 Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli.
Cele Sposoby niwelowania rozwojowych i edukacyjnych zaburzeń Metody i formy pracy (przykłady zapisu) Terapeutyczne - usprawnianie motoryki całego ciała -usprawniane mowy i percepcji słuchowej -poprzez rehabilitację ruchową - wydłużanie samogłosek, dialog z nauczycielem, nagrywanie mowy Wychowawcze wyrabianie nawyków higienicznych i samoobsługowych - Edukacyjne - Usprawnianie umiejętności takich jak: czytanie, pisanie, obserwowanie celowe…..

31 Rok szk. Forma Sposób Okres Wymiar 2012/13 I sem. grupowe Cały rok
Formy, sposoby, okres udzielania pomocy psycholog.-pedagog. oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Rok szk. Forma Sposób Okres Wymiar 2012/13 Zajęcia kor. –kompensacyjne indywidualne I sem. 1 godz. tygodniowo Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego grupowe Cały rok 2 godz. tygodniowo Zajęcia logopedyczne Na terenie Poradni w Sobótce oraz poza szkołą- „Promyk Słońca” we Wrocławiu 2013/14 Pieczątka i podpis dyrektora

32 Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiedzialne ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowo- edukacyjne. Rodzaj zajęć (przykład zapisu) Cele Formy i metody pracy Wymiar godzin Rewalidacyjne tyflopedagogiczne -

33 Działania wspierające rodziców
Rodzaj działania (przykłady zapisu) Osoba odpowiedzialna W miarę potrzeb konsultacje wychowawcze psycholog; pedagog; wychowawca grupy Pomoc w kontaktach z PCPR pracownik Poradni w Sobótce

34 Zakres współpracy i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji niniejszego programu.
Osoba odpowiedzialna Podpisy członków Zespołu: Podpisy rodziców:

35 Uwaga! i W przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie: lub
ORZECZENIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO i ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA lub ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOQWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NIE opracowuje się Planu Działań Wspierających, uczniowie mają wówczas tylko IPE-T

36 PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH (PDW) opracowuje się dla:
ucznia lub grupy uczniów, o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne określono potrzebę pomocy psych.- pedagog., posiadającego opinię poradni psych.-pedagogicznej, posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

37 Pieczątka szkoły Część A KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
MARIA WILCZUR UCZENNICA KLASY I a SP Nr 1 w SOBÓTCE Założono r. na podstawie opinii Nr 47/2011/2012 wydanej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sobótce

38 Ustalenia Zespołu (przykłady zapisu)
Zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ( można spisać z opinii ) Data Ustalenia Zespołu (przykłady zapisu) Usprawnianie tempa pracy pisemnej. Wyrabianie nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym. Uzupełnienie podstawowych zasad ortograficznych, szczególnie w zakresie pisowni wyrazów z ó,u, rz,ż. Usprawnienie percepcji i uwagi słuchowej.

39 Sposób (przykłady zapisu)
Zalecane przez Zespół formy, sposoby i okresy udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Data Forma (przykłady zapisu) Sposób (przykłady zapisu) Okres Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne. Zajęcia indywidualne I semestr Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego. Zajęcia grupowe 2-3 miesiące Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Terapia grupowa do 2 osób Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców. Indywidualnie lub grupowo- zależnie od formy. Rok szk. 2011/12 Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu:

40 Data Forma Sposób Okres Wymiar
Ustalone przez DYREKTORA formy, sposób, okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Data Forma Sposób Okres Wymiar Grupa. Indywid. Pieczątka i podpis dyrektora

41 Ocena efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Data Ocena efektywności formy pomocy. (przykłady zapisu) Ocena efektywności udzielanej pomocy w roku szk. 2011/12 Nieznaczna poprawa….. Zwiększenie tempa pisania. Słabe opanowanie podstawowych zasad pisowni wyrazów z ó,u, rz, ż Niska sprawność artykulacyjna Wnioski i zalecenia - dalszy udział w zajęciach k.-k. - kontynuacja zajęć logopedycznych - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu:

42 TERMINARZ POSIEDZENIA ZESPOŁU
Rok szk. Data Cel spotkania Osoby zaproszone Spotkania zespołu zwołuje W MIARĘ POTRZEB osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż 2x w roku szkolnym.

43 SPRAWDZIAN Uczeń dyslektyczny może przystąpić do sprawdzianu, egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie opinii psych.- pedagog. Dostosowanie warunków sprawdzianów i egzaminów, /szczegółową informację/ podaje Dyrektor Komisji Centralnej na str. internetowej do dn. 1.IX. w roku w którym przeprowadzony jest sprawdzian lub egzamin. Rada pedagogiczna spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przez Dyrektora Komisji Centralnej wskazuje sposób lub sposoby dostosowania sprawdzianu lub egzaminu do potrzeb i możliwości swoich uczniów.

44 SPRAWDZIAN Uczeń niesprawny lub chory może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. Uczeń z zaburzeniami komunikacji językowej; uczeń ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną; uczeń z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z kształceniem się za granicą może przystąpić do sprawdzianu i warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Dostosowanie warunków sprawdzianów i egzaminów, /szczegółową informację/ podaje Dyrektor Komisji Centralnej na str. internetowej do dn. 1.IX. w roku w którym przeprowadzony jest sprawdzian lub egzamin. Rada pedagogiczna spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przez Dyrektora Komisji Centralnej wskazuje sposób lub sposoby dostosowania sprawdzianu lub egzaminu do potrzeb i możliwości swoich uczniów.

45 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, wynikających z PROGRAMU NAUCZANIA do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia następuje na podstawie opinii, która stwierdza u ucznia zaburzenia i odchylenia rozwojowe; na podstawie opinii, która stwierdza specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Treść tej opinii stanowi podstawę do DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUK., wynikających z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimn. i w szkole ponadgimnazjalnej i egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.

46 PRZYKŁAD zapisu zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.
Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, bez rozszerzonych treści z programu nauczania poszczególnych przedmiotów. Podczas egzaminów dostosowanie formy i warunków zgodnie z wytycznymi OKE dla uczniów …….. (dla uczniów słabo słyszących); ………(dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim); ……..(ze specyficznymi trudnościami w nauce);

47 Przykłady: dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie formy wymagań:
omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności; podawanie poleceń w prostszej formie; częste odwoływanie się do konkretu; zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie; wydłużenie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury; zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność

48 Przykłady: indywidualizowanie pracy z uczniem
przygotowywanie kart pracy związanych z tematyką zajęć, czcionka Ariel 24, wydłużenie czasu na pracę z tekstem czytanym i pisanym- gdy zabraknie czasu uczeń powinien dokończyć zadania w ustalonym z nauczycielem czasie, stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych przybliżających uczniowi realizowany materiał.

49 PODSUMOWANIE Indywidualizowanie pracy z uczniem ODBYWA SIĘ na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dotyczy ucznia: - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /IPET/ - posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania /KIPU i PDW/ - posiadającego opinię poradni psych.-pedagog. o specyficznych trudnościach lub inną opinię poradni /KIPU i PDW/ - nieposiadającego opinii lub orzeczenia /KIPU i PDW/

50 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ

51


Pobierz ppt "ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz W PRZEDSZKOLU celem podniesienia efektywności kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google