Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz W PRZEDSZKOLU celem podniesienia efektywności kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz W PRZEDSZKOLU celem podniesienia efektywności kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 1 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz W PRZEDSZKOLU celem podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewa Gwiazda Marzec 2012

2 2 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty. Rozporządzenie MEN z dn. 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych. Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych. Rozp. MEN z dnia 17. listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.Rozp. MEN z dnia 17. listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.Rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. Rozporządzenie MEN z dn. 18. września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

3 3 TERMINARZ § TERMINARZ Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § do 31 marca 2012 rw przypadku uczniów objętych w roku szk. 2011/12 pomocą psychologiczno- pedagogicznąDYREKTORZY szkół podstawowychutworzą dla uczniów ZESPOŁY. 1.W terminie do 31 marca 2012 r., w przypadku uczniów objętych w roku szk. 2011/12 pomocą psychologiczno- pedagogiczną, DYREKTORZY szkół podstawowych utworzą dla uczniów ZESPOŁY. KIPU IPET po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy. 2.Zespoły wykonają zadania tj. założą KIPU lub IPET, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy. do 30 kwietnia 2012 r., DYREKTOR szkoły, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania pomocy psych.-pedagog. USTALĄ DLA UCZNIÓW formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szk. 2012/13 3.W terminie do 30 kwietnia 2012 r., DYREKTOR szkoły, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania pomocy psych.-pedagog. USTALĄ DLA UCZNIÓW formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szk. 2012/13

4 4 Terminarz c.d. Niezwłocznie, po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji, DYREKTORZYinformują na piśmie rodziców uczniówNiezwłocznie, po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji szkół, na rok szk. 2012/13, DYREKTORZY szkół informują na piśmie rodziców uczniów o ustalonych formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szk. 2012/13 do 30 września 2012 r.ZESPOŁY Plany Działań Wspierających, Program Eduk.-Terap. Dla ucz z orzeczeniem do kszt. Sp.W terminie do 30 września 2012 r. ZESPOŁY opracowują dla uczniów Plany Działań Wspierających, realizowane w roku 2012/13 oraz Indyw. Program Eduk.-Terap. Dla ucz z orzeczeniem do kszt. Sp.

5 5 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc psychologiczno-pedagogicznaw przedszkolu, szkole i placówce Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na: -rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, -rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: 1.niepełnosprawności 2.niedostosowania społecznego 3.zagrożenia niedostosowaniem społecznym 4.szczególnych uzdolnień 5. specyficznych trudności w uczeniu się 6. zaburzeń komunikacji językowej 7. choroby przewlekłej 8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 9. niepowodzeń edukacyjnych 10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu kontaktami środowiskowymi 11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 12. innych potrzeb ucznia (zaburzenia zachowania, zagrożenia uzależnieniem, zaburzenia psychiczne)

6 6 Kto udziela pomocy psych.- pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z uczniem: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi we współpracy z: 1.rodzicami uczniów 2.poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 3.placówkami doskonalenia nauczycieli 4.innymi przedszkolami, szkołami i placówkami 5.organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7 7 Pomoc psych.-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej asystenta edukacji romskiej pomocy nauczyciela

8 8 Formy pomocy w szkole!!!! W szkole pomoc psych.-pedagog. udzielana jestW szkole pomoc psych.-pedagog. udzielana jest w formie: UCZNIOM w formie: do 15 uczniów / ; wymagana opinia poradni psych.-pedagog. 1. Klas terapeutycznych / do 15 uczniów / ; wymagana opinia poradni psych.-pedagog. do 8 uczniów / 45 min. 2. Zajęć rozwijających uzdolnienia / do 8 uczniów / 45 min. do 8 uczniów / 45 min. 3. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych / do 8 uczniów / 45 min. 4. Zajęć specjalistycznych: do 5 uczniów / 60 min korekcyjno-kompensacyjnych / do 5 uczniów / 60 min do 4 uczniów / 60 min logopedycznych / do 4 uczniów / 60 min do 10 uczniów / 60 min socjoterapeutycznych / do 10 uczniów / 60 min do 10 uczniów/60 min innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne / do 10 uczniów/60 min 5. Porad i konsultacji dla uczniów 6. Zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych dodatkowych zajęciach edukacyjnych. RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM: -porad i konsultacji -warsztatów i szkoleń W UZASADNIONYCH PRZPADKACH, DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE GODZIN ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ 60 MIN., ZACHOWUJĄC ŁĄCZNY CZAS ZAJĘĆ USTALONY DLA DANEGO UCZNIA.

9 9 W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie: DZIECIOM -zajęć specjalistycznych: 5/60 korekcyjno-kompensacyjnych, 5/60 4/60 logopedycznych, 4/60 10/60 socjoterapeutycznych, oraz innych o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne 10/60 porad i konsultacji RODZICOM I NAUCZYCIELOM -porad i konsultacji -warsztatów i szkoleń

10 10 Rodzaje i charakterystyka zajęć osoby prowadzące Rodzaje i charakterystyka zajęć oraz osoby prowadzące Zajęcia rozwijające uzdolnieniaZajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy / na-le i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dla w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształceniaZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego / na-le i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju Zajęcia specjalistyczneZajęcia specjalistyczne / na-le i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju 1. korekcyjno-kompensacyjne, 1. korekcyjno-kompensacyjne, organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się 2. zajęcia logopedyczne, 2. zajęcia logopedyczne, organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; 3. zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym, 3. zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym, organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

11 11

12 12 Organizacja pomocy Nauczyciele i wychowawcy grup wychowawczych specjaliści Nauczyciele i wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole (..) działania pedagogiczne mające na celu: 1.rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień zaplanowanie wsparcia 1.rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów 2.rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznióworaz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności 2.rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w: -przedszkolu- -przedszkolu- obserwacja pedagogiczną zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do nauki w szkole, -klasach I-III szk. podstawowej- na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się -klasach I-III szk. podstawowej- obserwacje i pomiary pedagogiczne oraz inne metody mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się

13 13 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psych.-pedagogicznej? DYREKTOR Za zorganizowanie pomocy psych.-pedagog. odpowiedzialny jest DYREKTOR szkoły, przedszkola, placówki. Planowanie i koordynowanie zadaniem zespołuPlanowanie i koordynowanie udzielania pomocy jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu.Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje W MIARĘ POTRZEB osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż 2x w roku szkolnym.Spotkania zespołu zwołuje W MIARĘ POTRZEB osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż 2x w roku szkolnym.

14 14 Przykładowy skład zespołu - CZŁONKOWIE ZESPOŁU wychowawca klasy oraz co najmniej jeden nauczyciel uczący w klasie, logopeda, albo n-l terapeuta, który prowadzi lub będzie prowadził zajęcia z uczniem, pedagog specjalny, jeżeli uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, psycholog lub pedagog szkolny. Efektywny skład zespołu to 3-6 osób, ale może być więcej, zależnie od potrzeb. Konfiguracje członków zespołu mogą być różne Konfiguracje członków zespołu mogą być różne, zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka.

15 15 Organizacja pracy Zespołu Zespół niezwłocznie po uzyskaniu dla ucznia posiadającegoZespół tworzy DYREKTOR szkoły, (…) niezwłocznie po uzyskaniu opinii lub orzeczenia, dla ucznia posiadającego: opinię opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej, orzeczenia o orzeczenia o: potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego. stwierdził potrzebę objęcia pomocą wobec którego n-l, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych (niezwłocznie po otrzymaniu informacji),

16 16 Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu? Rodzice ucznia, 1. Rodzice ucznia, mogą uczestniczyć w części pracy Zespołu dotyczącej ich dziecka: -o terminie informuje dyrektor (uzgodnić w jakiej formie) -o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestniczenia rodzica w pracy Zespołu informuje dyrektor (uzgodnić w jakiej formie) 2. Przedstawiciel poradnina wniosek 2. Przedstawiciel poradni psych.- pedagog.- na wniosek dyrektora 3. Na wniosek rodzica- inne osoby, w szczególności: lekarz, psycholog, rehabilitant, logopeda i in. UWAGA! Wszystkich obowiązuje nieujawnianie spraw poruszanych na Zespole.

17 17 ZADANIA ZESPOŁU ustala zakresw którym uczeń potrzebuje pomocy psych.-pedagog.z 1.Zespół ustala zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy psych.-pedagog.z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne. 2.Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielani pomocy, 2.Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielani pomocy, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii. działania mediacyjne i interwencyjne 3.Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Określa działania wspierające rodziców zakres współdziałania z poradniami psych.- pedagog. i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 4. Określa działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psych.- pedagog. i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Plan Działań Wspierających. 5. Opracowuje Plan Działań Wspierających.

18 18 Dokonuje oceny efektywności pomocy psych.-pedagog 6. Dokonuje oceny efektywności pomocy psych.-pedagog., udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć; -dokonując oceny określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem. Zakłada i prowadzi 7. Zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

19 19 Po każdymzespołu KARTĘ przedstawia się dyrektorowiPo każdym spotkaniu zespołu KARTĘ przedstawia się dyrektorowi szkoły/ przedszkola. Po zakończeniu rodzice ucznia otrzymują oryginał karty, w szkole, pozostaje kopia kartyPo zakończeniu uczęszczania do szkoły ucznia oraz przejścia ucznia do innej placówki, rodzice ucznia otrzymują oryginał karty. W dokumentacji działalności przebiegu nauczania, w szkole, pozostaje kopia karty. Za zgodą rodzicówZa zgodą rodziców ucznia, dyrektor przekazuje kopię karty do szkoły do której uczeń został przyjęty.

20 20 Dla kogo zakłada się KIPU? Dla ucznia posiadającego: -opinię -opinię poradni psych.-pedagog. -orzeczenie -orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego -orzeczenie -orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, -dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia dziecka pomocą.

21 21 Dla kogo nie zakłada się KIPU? 1.Dla ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. 2. Dla dziecka posiadającego opinię o wwr.

22 22 Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny

23 23 Kształcenie specjalne dla: 1.Niesłyszących, 2.Słabosłyszących 3.Niewidomych, 4.Słabowidzących 5.Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 6.Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 7.Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 8.Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 9.Z niepełnosprawnościami sprzężonymi 10.Uczeń niedostosowany społecznie 11.Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym

24 24 ( IPE-T ); formy, sposoby i okres działania wspierające rodziców ( IPE-T ); określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, działania wspierające rodziców ucznia, zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. orzeczenia do kształcenia specjalnego wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia W przypadku orzeczenia do kształcenia specjalnego zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Zespół nie zakłada KIPU i nie pisze Planu Działań Wspierających)

25 25 IPET, opracowuje się uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu. IPET, opracowuje się uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu. IPET na okres, na jaki zostało opracowane orzeczenie, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.IPET opracowuje Zespół na okres, na jaki zostało opracowane orzeczenie, nie dłuższy niż etap edukacyjny, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

26 26 Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPE-T) zawiera: zakres dostosowania wymagań edukacyjnychzakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów ucznia niepełnosprawnego- zagrożonego niedostosowaniem społecznym- ; ucznia niedostosowanego społecznie-rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów w tym przypadku: ucznia niepełnosprawnego- zakres działań o charakterze rewalidacyjnym; ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym- zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym ; ucznia niedostosowanego społecznie- zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym formy i metody pracy z uczniem,formy i metody pracy z uczniem, ustalone przez DYREKTORA formy, sposoby i okres udzielana pomocy psych.-pedagog. oraz wymiar godzinustalone przez DYREKTORA formy, sposoby i okres udzielana pomocy psych.-pedagog. oraz wymiar godzin zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia stosownie do potrzeb;zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia stosownie do potrzeb; działania wspierające rodzicóworaz zakres współdziałania z poradniami, placówkamidziałania wspierające rodziców ucznia, oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami.

27 27 PIECZĄTKA SZKOŁY Część A INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY na rok szkolny 2012/13 oraz 2013/2014 MARIA WILCZUR WILCZUR UCZENNICA KLASY II a SP Nr 1 w SOBÓTCE Opracowany r. na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Nr 47/2011/2012 wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sobótce

28 28 Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczennicy Obszar Mocne strony Słabe strony Słabe strony (przykłady zapisu) Poziom intelektualny Wybitna sprawność intelektualna; dobrze pracuje w krótkich okresach czasu; Upośledzenie w stopniu……; mniej niż przeciętna sprawność ; Sprawność motoryczna Samodzielnie porusza się; Koordynacja wzrok-ruchowa Percepcja nadwrażliwość słuchowa i wzrokowa; Komunikacja spisać z orzeczenia orzeczenia Obustronny niedosłuch, alergia, astma Kontakty z innymi Stan zdrowia Inne (to co się dowiemy od rodziców)

29 29 Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych. Obszar Sposób dostosowania Sposób dostosowania (przykłady zapisu) Program nauczania Uczeń realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego wg. programów nauczania znajdujących się w szkolnym zestawie programów nauczania Metody i formy pracy -Na wszystkich zajęciach uczeń powinien siedzieć w pierwszej ławce, naprzeciw tablicy (tablica czarna lub zielona, kreda biała lub żółta) - W miarę możliwości kserograficzne powiększanie tekstów, na których pracuje klasa. Kontrola-ocena wiadomości oraz umiejętności Dostosowanie form sprawdzianów, zadań domowych, zgodnie ze szkolnym WSO; umożliwienie pisania prac na komputerze; wydłużenie czasu pisania; ocenianie wiadomości w sposób pisemny. Inne Umożliwienie dziecku podawania leków; warunki na sprawdzian, egzamin…….

30 30 Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli. Cele Sposoby niwelowania rozwojowych i edukacyjnych zaburzeń Metody i formy pracy (przykłady zapisu) Terapeutyczne - usprawnianie motoryki całego ciała -usprawniane mowy i percepcji słuchowej -poprzez rehabilitację ruchową - wydłużanie samogłosek, dialog z nauczycielem, nagrywanie mowy Wychowawcze -wyrabianie nawyków higienicznych i samoobsługowych ---- Edukacyjne - Usprawnianie umiejętności takich jak: czytanie, pisanie, obserwowanie celowe….. -

31 31 Formy, sposoby, okres udzielania pomocy psycholog.- pedagog. oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Rok szk. FormaSposóbOkresWymiar 2012/13 Zajęcia kor. – kompensacyjne indywidualne I sem. 1 godz. tygodniowo Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego grupoweCały rok 2 godz. tygodniowo Zajęcia logopedyczne Na terenie Poradni w Sobótce oraz poza szkołą- Promyk Słońca we Wrocławiu 2013/14 Pieczątka i podpis dyrektora dyrektora

32 32 Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiedzialne ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowo- edukacyjne. Rodzaj zajęć (przykład zapisu)Cele Formy i metody pracy Wymiar godzin Rewalidacyjne tyflopedagogiczne

33 33 Działania wspierające rodziców Rodzaj działania (przykłady zapisu) Osoba odpowiedzialna (przykłady zapisu) W miarę potrzeb konsultacje wychowawcze psycholog; pedagog; wychowawca grupy Pomoc w kontaktach z PCPR pracownik Poradni w Sobótce

34 34 Zakres współpracy i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji niniejszego programu. ZakresOsoba odpowiedzialna Podpisy członków Zespołu: Podpisy rodziców:

35 35 Uwaga! posiadają jednocześnie:W przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie: ORZECZENIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO i ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIAlub ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOQWANIA PRZEDSZKOLNEGO, ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOQWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NIE opracowuje się Planu Działań Wspierających, NIE opracowuje się Planu Działań Wspierających, uczniowie mają wówczas tylko IPE-T

36 36 PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH (PDW) opracowuje się dla: 1.ucznia lub grupy uczniów, o jednorodnym rozpoznaniu, 1.ucznia lub grupy uczniów, o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne określono potrzebę pomocy psych.- pedagog., opinię poradni psych.- pedagogicznej, 2.posiadającego opinię poradni psych.- pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego 3.posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego 4.posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

37 37 KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Pieczątka szkoły Część A KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA MARIA WILCZUR UCZENNICA KLASY I a SP Nr 1 w SOBÓTCE Założono r. na podstawie opinii Nr 47/2011/2012 wydanej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sobótce

38 38 Zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne Zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ( można spisać z opinii ) Data Ustalenia Zespołu Ustalenia Zespołu (przykłady zapisu) 1.Usprawnianie tempa pracy pisemnej. 2.Wyrabianie nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym. 3.Uzupełnienie podstawowych zasad ortograficznych, szczególnie w zakresie pisowni wyrazów z ó,u, rz,ż. 4.Usprawnienie percepcji i uwagi słuchowej.

39 39 Zalecane przez Zespół formy, sposoby i okresy udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. DataForma (przykłady zapisu) Sposób Sposób (przykłady zapisu)Okres Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne. Zajęcia indywidualne I semestr Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego. Zajęcia grupowe 2-3 miesiące Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Terapia grupowa do 2 osób I semestr Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców. Indywidualnie lub grupowo- zależnie od formy. Rok szk. 2011/12 Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu:

40 40 Ustalone przez DYREKTORA formy, sposób, okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. DataFormaSposóbOkresWymiar Grupa. Indywid. Pieczątka i podpis dyrektora

41 41 Ocena efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Data Ocena efektywności formy pomocy. (przykłady zapisu) Ocena efektywności udzielanej pomocy w roku szk. 2011/12 1.Nieznaczna poprawa….. 2.Zwiększenie tempa pisania. 3.Słabe opanowanie podstawowych zasad pisowni wyrazów z ó,u, rz, ż 4.Niska sprawność artykulacyjna Wnioski i zalecenia - dalszy udział w zajęciach k.-k. -- kontynuacja zajęć logopedycznych -- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu:

42 42 Rok szk. Data Cel spotkania Osoby zaproszone Spotkania zespołu zwołuje W MIARĘ POTRZEB osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż 2x w roku szkolnym. TERMINARZ POSIEDZENIA ZESPOŁU

43 43 SPRAWDZIAN Uczeń dyslektyczny w warunkach i formie dostosowanychUczeń dyslektyczny może przystąpić do sprawdzianu, egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie opinii psych.- pedagog. Dostosowanie warunków sprawdzianów i egzaminówpodaje Dyrektor Komisji CentralnejDostosowanie warunków sprawdzianów i egzaminów, /szczegółową informację/ podaje Dyrektor Komisji Centralnej na str. internetowej do dn. 1.IX. w roku w którym przeprowadzony jest sprawdzian lub egzamin. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania sprawdzianu lub egzaminu do potrzeb i możliwości swoich uczniów.Rada pedagogiczna spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przez Dyrektora Komisji Centralnej wskazuje sposób lub sposoby dostosowania sprawdzianu lub egzaminu do potrzeb i możliwości swoich uczniów.

44 44 SPRAWDZIAN na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarzaUczeń niesprawny lub chory może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. Uczeń z zaburzeniami komunikacji językowej; uczeń ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną; uczeń z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z kształceniem się za granicą na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.Uczeń z zaburzeniami komunikacji językowej; uczeń ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną; uczeń z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z kształceniem się za granicą może przystąpić do sprawdzianu i warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Dostosowanie warunków sprawdzianów i egzaminów, /szczegółową informację/ podaje Dyrektor Komisji CentralnejDostosowanie warunków sprawdzianów i egzaminów, /szczegółową informację/ podaje Dyrektor Komisji Centralnej na str. internetowej do dn. 1.IX. w roku w którym przeprowadzony jest sprawdzian lub egzamin. Rada pedagogiczna spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przez Dyrektora Komisji Centralnej wskazuje sposób lub sposoby dostosowania sprawdzianu lub egzaminu do potrzeb i możliwości swoich uczniów.Rada pedagogiczna spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przez Dyrektora Komisji Centralnej wskazuje sposób lub sposoby dostosowania sprawdzianu lub egzaminu do potrzeb i możliwości swoich uczniów.

45 45 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, wynikających z PROGRAMU NAUCZANIA do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zaburzenia i odchylenia rozwojowenastępuje na podstawie opinii, która stwierdza u ucznia zaburzenia i odchylenia rozwojowe; specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. na podstawie opinii, która stwierdza specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Treść tej opinii stanowi podstawę do DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUK., wynikających z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimn. i w szkole ponadgimnazjalnej i egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.

46 46 PRZYKŁAD zapisu zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania. Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, bez rozszerzonych treści z programu nauczania poszczególnych przedmiotów. Podczas egzaminów dostosowanie formy i warunków zgodnie z wytycznymi OKE dla uczniów …….. (dla uczniów słabo słyszących); ………(dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim); ……..(ze specyficznymi trudnościami w nauce);

47 47 Przykłady:dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie formy wymagań : Przykłady: dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie formy wymagań : omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności; podawanie poleceń w prostszej formie; częste odwoływanie się do konkretu; zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie; wydłużenie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury; zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność

48 48 Przykłady: indywidualizowanie pracy z uczniem przygotowywanie kart pracy związanych z tematyką zajęć, czcionka Ariel 24, wydłużenie czasu na pracę z tekstem czytanym i pisanym- gdy zabraknie czasu uczeń powinien dokończyć zadania w ustalonym z nauczycielem czasie, stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych przybliżających uczniowi realizowany materiał.

49 49PODSUMOWANIE IndywidualizowanieIndywidualizowanie pracy z uczniem ODBYWA SIĘ na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach. Dostosowanie wymagań edukacyjnych Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dotyczy ucznia: - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /IPET/ - posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania /KIPU i PDW/ - posiadającego opinię poradni psych.-pedagog. o specyficznych trudnościach lub inną opinię poradni - posiadającego opinię poradni psych.-pedagog. o specyficznych trudnościach lub inną opinię poradni /KIPU i PDW/ - nieposiadającego opinii lub orzeczenia - nieposiadającego opinii lub orzeczenia /KIPU i PDW/

50 50 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZAUWAGĘ

51 51


Pobierz ppt "1 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz W PRZEDSZKOLU celem podniesienia efektywności kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google