Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU 2007 16 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU 2007 16 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU 2007 16 stycznia 2007

2 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3 00 - 513 Warszawa tel. (022) 661 14 02 faks. (022) 661 04 60 adres internetowy: www.pozytek.gov.pl adres e-mail: fio@mps.gov.pl

3 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2007 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. CEL:

4 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2007 wynosi 30 mln zł Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r. możliwość złożenia nie więcej niż 2 wniosków w ramach ogłoszonego konkursu

5 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł minimalna: 5 tys. zł łączna wnioskowana kwota dotacji dla wszystkich złożonych przez organizację wniosków nie może przekroczyć 250 tys. zł) Wymagany wkład własny: - co najmniej 10% wartości projektu - dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; - dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finansowy; - co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy);

6 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2007 r. do 7 lutego 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) Składanie ofert: Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.pozytek.gov.plw w.pozytek.gov.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo. Dwa egzemplarze wniosku (jeden oryginał i kopię) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz z wersją elektroniczną wniosku należy wysłać pocztą na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa w pok. 421.

7 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Zabezpieczenie społeczne - Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa - Problemy dzieci i młodzieży – w szczególności rozwijanie form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom; - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych - Wspieranie podstawowych funkcji rodziny - Promocja zdrowia - Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych Działania realizowane w ramach FIO 2007

8 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania realizowane w ramach FIO 2007 2. Integracja i aktywizacja społeczna - Wolontariat w organizacjach pozarządowych i wolontariat pracowniczy (rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi) - Porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej - Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych - Działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży - Rozwój potencjału organizacji pozarządowych - Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych - Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców

9 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania realizowane w ramach FIO 2007 3. Prawa i wolności człowieka i obywatela: - Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego - Ochrona i upowszechnianie praw dziecka - Kobiety w życiu publicznym - Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - Ochrona praw konsumenta - Przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych - Dostęp do informacji publicznej

10 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania realizowane w ramach FIO 2007 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie: - Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej - Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna - Lokalne programy – równość szans w edukacji - Lokalne programy ekologiczne - Działania na rzecz ochrony zwierząt - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym - Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską - Działania na rzecz pogłębiania wiedzy w Polsce o kulturalnej i historycznej roli Kresów Wschodnich

11 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania realizowane w ramach FIO 2007 5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa: - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży - Inicjatywy na rzecz promocji obronności i bezpieczeństwa narodowego - Model lokalnego bezpieczeństwa powszechnego - Inicjatywy na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej

12 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich KOSZTY KWALIFIKOWALNE koszty związane BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania, w tym m. in.: - Koszty osobowe administracji i obsługi projektu – do wysokości 10% wartości dotacji, - Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania) - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.); - Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu – w stosownej części,– do wysokości 10% wartości dotacji;

13 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich KOSZTY KWALIFIKOWALNE koszty związane BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania, w tym m. in.: - Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania do 3.500 zł i jednocześnie nie więcej niż 5% wartości dotacji; - Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000 zł.; - Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu; - Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji, nie więcej jednak niż 5.000 zł

14 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU - Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących - Sprawozdanie z działalności wnioskodawcy za rok 2006 zawierające: - nazwa wnioskodawcy, - siedziba i adres, - data wpisu do rejestru, nr w rejestrze, - dane dotyczące członków organów wnioskodawcy, - określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną, - informację na temat prowadzenia działalności gospodarczej, - opis działalności prowadzonej w roku 2006.

15 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU - Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy: dla projektów o wnioskowanej dotacji do 25 tys. zł (włącznie) – zestawienie przychodów i kosztów, dla projektów o wnioskowanej dotacji powyżej 25 tys. zł – bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy (lub stosowne oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z obowiązku sporządzania i w takim przypadku zestawienie przychodów i kosztów). Kościoły i związki wyznaniowe, które nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego muszą zamieścić stosowne oświadczenie z podaniem podstawy prawnej. - Statut wnioskodawcy

16 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich UWAGA! Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez upoważnione osoby oraz powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Do każdego z egzemplarzy wniosku należy dołączyć komplet załączników. ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

17 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich UZYSKIWANIE INFORMACJI DOT. PROGRAMU FIO Pytania w zakresie Programu FIO będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem numeru telefonu (022) 661 14 02 w godzinach 13:00-15:00 oraz adresu e-mail: fio@mps.gov.pl.fio@mps.gov.pl


Pobierz ppt "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU 2007 16 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google