Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe po nowemu wicedyrektor Grzegorz Zieliński Barlinek dn. 30.10.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe po nowemu wicedyrektor Grzegorz Zieliński Barlinek dn. 30.10.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe po nowemu wicedyrektor Grzegorz Zieliński Barlinek dn. 30.10.2012 r.

2 Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dzu z 2012 r. poz. 7) Rozporządzenie MEN z dnia 24.02.2012 r. zmieniającego rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( DZU z 12.03.2012 r. poz.184) Rozporządzenie MEN z dnia 07.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ( DzU z 2012 r. poz. 184 )

3 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 09.09.2012 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji ( DzU z 22.08.2012 r. poz. 945) Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( DzU z 2012 r. poz. 186 ) Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych ( DzU z 2012 r. poz. 188)

4 Dla kogo egzamin potwierdzający Kwalifikacje zawodowe ? Uczniów zsz i techników oraz uczniów (słuchaczy)szkół policealnych Uczeń (słuchacz) składa: deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły, na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

5 Dla kogo egzamin potwierdzający Kwalifikacje zawodowe ? Absolwentów szkół Absolwent składa: deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE, świadectwo ukończenia szkoły, na 4 miesiące przed terminem egzaminu

6 Absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) Absolwent KKZ składa: deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE właściwej dla miejsca kursu, zaświadczenie ukończenia kursu, na 4 miesiące przed terminem egzaminu; Dla kogo egzamin potwierdzający Kwalifikacje zawodowe ?

7 Termin przeprowadzania egzaminu Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

8 Części egzaminu Część pisemna: test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru, czas 60 min. Część praktyczna: test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego, czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

9 Miejsce przystąpienia do egzaminu – część pisemna 1.Uczeń (słuchacz) do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza, 2. Absolwent do części pisemnej egzaminu przystępuje w szkole, którą ukończył, 3. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE.

10 10 Przykładowa organizacja pomieszczenia egzaminacyjnego 10

11 11 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) – dyrektor szkoły 1 2 3 4 56 7 9 8 10 Operator systemu Zespół nadzorujący część pisemną 11 Nie jest członkiem ZN część pisemną. Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu. Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE Nie jest członkiem ZN część pisemną. Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu. Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE

12 Miejsce przystąpienia do egzaminu -część praktyczna 1.Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczna naukę zawodu. 2. Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole, którą ukończyli lub u pracodawcy, u którego odbywali praktyczna naukę zawodu. 3. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE.

13 Skład zespołu nadzorującego – część pisemna W skład zespołu nadzorującego wchodzą: – w szkole lub placówce - co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce; – u pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców. W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

14 – część praktyczna W skład zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu (ZNCP) wchodzą: – w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce, – u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę. W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. Skład zespołu nadzorującego

15 15 Uczestnicy egzaminu Zespół nadzorujący część praktyczną Egzaminator Asystent techniczny 15

16 Kto ocenia część praktyczną ? Egzaminator na egzaminie zawodowym: obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego (o ile taki występuje), stosując kryteria oceniania opracowaneprzez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego. Po egzaminie ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia karty oceny zdających, stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego

17 Co podlega ocenie przez egzaminatora ? Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia: jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, jakość rezultatu pośredniego, przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego

18 Dziękuję!,,Szkoła uczy i egzaminuje


Pobierz ppt "Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe po nowemu wicedyrektor Grzegorz Zieliński Barlinek dn. 30.10.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google