Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Prawne – Inspekcja Weterynaryjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Prawne – Inspekcja Weterynaryjna"— Zapis prezentacji:

1 Zadania powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

2 Podstawy Prawne – Inspekcja Weterynaryjna
Ustawa z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z r. Nr 69,poz. 625 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U nr 129 poz. 1372), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz.U nr 218 poz. 1397).

3 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U Nr 69 poz. 625) Art. 54. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii i Główny Lekarz Weterynarii, w zakresie swojej właściwości, przygotowują i aktualizują plany gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt.

4 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U Nr 69 poz. 625) 2. Plany gotowości zawierają w szczególności: 1) wykaz aktów prawnych dotyczących zwalczania choroby zakaźnej zwierząt; 2) opis choroby zakaźnej zwierząt; 3) określenie sposobu i źródeł finansowania zwalczania choroby zakaźnej zwierząt;

5 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U Nr 69 poz. 625) 4) określenie struktury i organizacji zespołów kryzysowych powiatowego lekarza weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii i Głównego Lekarza Weterynarii; 5) określenie zadań dotyczących zwalczania choroby zakaźnej zwierząt oraz organów, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację tych zadań; 6) plany szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych jednostek i podmiotów, o których mowa w pkt. 5;

6 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U Nr 69 poz. 625) 4. Realizacja zadań wynikających z planów gotowości przez podmioty wymienione w ust. 3, jest finansowana ze środków budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

7 Załącznik nr 2, 2010-07-08 WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA  
1) pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD); 2) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis); 3) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease – SVD); 4) księgosusz (Rinderpest); 5) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants – PPR);

8 6) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia – CBPP);
Załącznik nr 2, WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA 6) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia – CBPP); 7) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease – LSD); 8) gorączka doliny Rift (Rift valley fever); 9) choroba niebieskiego języka (Bluetongue); 10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

9 11) afrykański pomór koni (African horse sickness);
Załącznik nr 2, WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA 11) afrykański pomór koni (African horse sickness); 12) afrykański pomór świń (African swine fever – ASF); 13) klasyczny pomór świń (Clasical swine fever – CSF, Hog cholera); 14) grypa ptaków (Avian influenza); 15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease – ND);

10 16) wścieklizna (Rabies); 17) wąglik (Anthrax);
Załącznik nr 2, WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA 16) wścieklizna (Rabies); 17) wąglik (Anthrax); 18) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis); 19) bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (B. abortus, B. melitensis, B. suis); 20) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis – EBL); 21) przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiformen cephalopathies of ruminants – TSE);

11 22) zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood);
Załącznik nr 2, WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA 22) zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood); 23) (uchylony); 24) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis – IHN); 25) zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia – ISA); 26) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia – VHS);

12 28) bonamioza (Bonamia ostreae);
Załącznik nr 2, WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA 27) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer EHD); 28) bonamioza (Bonamia ostreae); 29) marteilioza (Marteilia refringens); 30) bonamioza (Bonamia exitiosa); 31) perkinsoza (Perkinsus marinus); 32) mikrocytoza (Microcytos mackini);

13 33) zespół Taura (Taura syndrome);
Załącznik nr 2, WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA 33) zespół Taura (Taura syndrome); 34) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease); 35) zespół WSS (White Spot Syndrome); 36) zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus – KHV); 37) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis – EHN); 38) zakaźny zespół owrzodzenia (Epizootic ulcerative syndrome – EUS).

14 Struktura inspekcji, a reagowanie w sytuacji kryzysowej
Główny Lekarz Weterynarii, powołuje - KZK przy GLW Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powołuje - WZK przy WLW Powiatowy Lekarz Weterynarii, powołuje - PZK przy PLW

15 Różnica między zespołami kryzysowymi przy organach Inspekcji a zespołami zarządzania kryzysowego
KZK przy GLW MRiRW , RCB, RZZK WZK przy WLW Wojewoda – WZZK PZK przy PLW Starosta – PZZK Wójt - GZZK

16 Zadania PZK przy PLW Utrzymanie stanu gotowości zwalczania choroby w tym: tworzenie i aktualizacja powiatowego planu gotowości i przedkładanie go do akceptacji Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, koordynacja działań i nadzór nad czynnościami jednostek podległych i wykonujących czynności w terenie, (np. wyznaczonych lekarzy weterynarii) aktywacja PZK w dniu uzyskania informacji o podejrzeniu, Przygotowanie dla PLW – PZZK – Starosty ostatecznych dokumentów, propozycji ewentualnych działań i potrzeb.

17 Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania:
1) pryszczyca (FMD); 2) choroba pęcherzykowa świń (SVD); 3) afrykański pomór świń (ASF); 4) klasyczny pomór świń (CSV); 5) wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI); 6) rzekomy pomór drobiu (ND); 7) gąbczasta encefalopatia bydła (BSE); 8) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

18 Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania, c.d.
9) choroby zakaźne ryb: • zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), • wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), • zakaźna anemia łososi (ISA),

19 Dla danej jednostki chorobowej istnieje rozporządzenie dot
Dla danej jednostki chorobowej istnieje rozporządzenie dot. szczegółowego sposobu i trybu jej zwalczania: 1. sposobu i trybu postępowania przy podejrzeniu choroby 2. sposobu i trybu postępowania przy stwierdzeniu choroby 3. rodzaju próbek pobieranych do badań diagnostycznych oraz sposobu ich pobierania i wysyłania 4. Sposobie i warunkach określenia ogniska choroby , obszaru zapowietrzonego i zagrożonego

20 5. procedur czyszczenia, odkażania, dezynsekcji, oraz deratyzacji
6. sposobu i trybie postępowania przy wygaszaniu ogniska choroby 7. warunkach i sposobie ponownego umieszczenia zwierząt w gospodarstwie

21 PLW odpowiada za przyjęcie zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby oraz za czynności mające na celu wykrycie lub wykluczenie wystąpienia choroby. Odpowiedzialność za zwalczanie choroby w powiecie spoczywa na Staroście lub Prezydencie Miasta, który ceduje odpowiedzialność funkcjonalną z tytułu takich działań, na właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powiatowy Lekarz Weterynarii jest członkiem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).

22 Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii

23 Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby
Zarejestrowanie zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia choroby Powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o podejrzeniu wystąpienia choroby oraz aktywacja PZK Objęcie nadzorem gospodarstwa podejrzanego, przeprowadzenie dochodzenia epizootycznego, przebadanie zwierząt z gatunków wrażliwych, pobranie prób do badań diagnostycznych

24 Schemat organizacyjny Powiatowego Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii - PZK
Przewodniczący Koordynator - Sekretarz Z-ca Przewodniczącego Zespół zwalczania choroby organizacji, nadzoru, kontroli BHP i dobrostanu zwierząt Zespół Analizy Zagrożeń Zespół Monitoringu Obsługa administracyjna

25 Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby
Wydanie decyzji o podejrzeniu wystąpienia choroby zawierającej: nakazy spisu i aktualizacji wszystkich zwierząt w gospodarstwie, odosobnienie zwierząt z gat. wrażliwych, zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa i budynków w których przebywają zwierzęta w maty dezynfekcyjne, sporządzenie rejestrów produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy, ściółki.

26 Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby
zakazy przemieszczenia zwierząt do i z gospodarstwa, przemieszczania osób , zwierząt z gat. niewrażliwych oraz środków transportu na terenie gospodarstwa , wwożenia, wnoszenia mięsa, produktów pochodzenia zwierzęcego, nawozów, paszy, ściółki, sprzętu….

27 Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby w ognisku
Powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby i wstrzymanie prac podjętych przez PZK Wydanie decyzji uchylającej decyzję o podejrzeniu wystąpienia choroby

28 Po potwierdzeniu wystąpienia choroby w ognisku
Przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby staroście , który aktywuje Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK ) . PLW zostaje członkiem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK). Przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, oraz PLW powiatów ościennych.

29 Po potwierdzeniu wystąpienia choroby w ognisku
Na podstawie art. 104 kpa, w związku z art. 44 „ustawy zakaźnej wydanie decyzji o stwierdzeniu ogniska choroby, utrzymanie środków zastosowanych decyzją o podejrzeniu oraz nakazuje i nadzoruje niezwłocznie: dokonywanie wyceny wartości użytkowej zwierząt zabicie w gospodarstwie zwierząt z gat. wrażliwych, pobranie odpowiednich prób od zwierząt przed lub w trakcie zabijania zwierząt, przetworzenie zwłok zwierząt poprzez utylizację odpowiednie zabezpieczenie mięsa, mleka, ściółki, paszy, do czasu ich przetworzenia,

30 Po potwierdzeniu wystąpienia choroby w ognisku c.d.
przeprowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji raportowanie o kolejnych działaniach do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz PZZK. występowanie o odpowiednie środki finansowe z rezerw budżetu wojewody na zwalczanie choroby wnioskowanie o wsparcie PZK przez WZK Ścisła współpraca z Wojewódzkim Zespołem Kryzysowym przy Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii. Ścisła współpraca z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego przy staroście.

31 Po potwierdzeniu wystąpienia choroby w ognisku c.d.
W drodze rozporządzenia , art. 45 „ustawy zakaźnej” – aktu prawa miejscowego: określa zasięg obszaru zapowietrzonego ( co najmniej 3 km) i zagrożonego ( co najmniej 7 km) oraz określa sposób oznakowania w/w obszarów wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu osób i pojazdów, zakazuje organizacji widowiski, zgromadzeń, targów, wystaw itp….

32 Po potwierdzeniu wystąpienia choroby w ognisku c.d.
ogranicza przemieszczanie i obrót zwierzętami określonych gatunków, produktów pochodzenia zwierzęcego, sprzętu, które mogą spowodować szerzenie się choroby, nakazać zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii nakazać przeprowadzenie szczepień zwierząt

33 Po potwierdzeniu wystąpienia choroby w ognisku c.d.
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami niezbędnymi do zwalczenia choroby. Zabezpieczenie przepływu informacji i sporządzanie raportów dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii . Opracowanie materiałów informacyjnych dla mediów . Komunikat zostaje przekazany do wiadomości mediów po akceptacji WLW .

34 Po potwierdzeniu wystąpienia choroby w ognisku c.d.
Po ostatecznym oczyszczaniu i odkażaniu, w ognisku choroby PLW wydaje decyzję uchylającą decyzję o stwierdzeniu wystąpienia choroby. Poinformowanie o wygaszeniu ogniska choroby WLW, Starosty, oraz PLW powiatów ościennych.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawy Prawne – Inspekcja Weterynaryjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google