Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowania Województwa Dolnośląskiego do okresu programowania 2007-2013 (Zintegrowany Program Wojewódzki oraz Regionalny Program Operacyjny) Wydział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowania Województwa Dolnośląskiego do okresu programowania 2007-2013 (Zintegrowany Program Wojewódzki oraz Regionalny Program Operacyjny) Wydział"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowania Województwa Dolnośląskiego do okresu programowania 2007-2013 (Zintegrowany Program Wojewódzki oraz Regionalny Program Operacyjny) Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Koncepcja prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Zintegrowany Program Wojewódzki (ZPW) na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 Narodowy Plan Rozwoju 2007 - 2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013

3 Zintegrowany Program Wojewódzki na lata 2007-2013 - zawierać będzie następujące części: 1.Wprowadzenie 2.Diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; 3.Informację na temat wykorzystania pomocy publicznej uzyskanej przez region, przede wszystkim ze środków unijnych; 4.Syntezę strategii rozwoju województwa; 5.Priorytety i działania realizowane w ramach programu wojewódzkiego; 6.Szacunkowy procentowy plan finansowy w podziale na priorytety i działania; 7.Rozwiązania w zakresie systemu wdrażania programu 8.Załączniki. Zintegrowany Program Wojewódzki na lata 2007-2013

4 Zintegrowany Program Wojewódzki na lata 2007-2013 dokument przyjmowany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego; ostateczne zapisy Programu ustalane na szczeblu regionalnym; priorytety i działania wynikające ze Strategii Województwa, Narodowego Planu Rozwoju, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty; procentowy podział środków na priorytety i działania; ogólne propozycje dotyczące systemu wdrażania; Zintegrowany Program Wojewódzki na lata 2007-2013

5 Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - dokumenty przyjmowany przez Zarząd Województwa zawierać będzie następujące części: 1.Wprowadzenie 2.Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, którego dotyczą, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych - charakterystyka regionu 3.Strategia rozwoju regionu – synteza 4.Priorytety i działania realizowane w ramach programu operacyjnego 5.Kwotowy plan finansowy w podziale na priorytety operacyjne 6.System realizacji programu 7.Załączniki 8.Ocena programu przed rozpoczęciem realizacji (ocena ex-ante) 9.Ocena przewidywanego oddziaływania programu na środowisko 10.Słowniczek

6 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dokument przyjmowany przez Zarząd Województwa; ostateczna wersja RPO negocjowana ze stroną rządową i Komisją Europejską; dokument mogący podlegać modyfikacjom w trakcie wdrażania Programu; przy ustalaniu zapisów priorytetów i działań należy brać pod uwagę przede wszystkim Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Sektorowe Programy Operacyjne (linia demarkacyjna); kwotowy podział środków na priorytety i działania ze wskazaniem źródeł współfinansowania; szczegółowe określenie systemu wdrażania; wymagana ocena ex-ante Programu. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

7 Zgodnie z obecną propozycją dla wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych przewiduje się w okresie 2007-2013: 21 601,5 mln euro środków unijnych, z tego 18 121,9 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 3 479,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dla Województwa Dolnośląskiego z tej kwoty przyznano 7,688 % (3 wielkość alokacji po woj. mazowieckim i śląskim). Dla Województwa Dolnośląskiego przewiduje się 1 660,6 mln euro: z tego 1 393,1 mln euro z EFRR oraz 267,5 3 479,6 mln euro EFS. Średnio na rok w okresie 2007 – 2013: 237,2 mln euro Dla porównania w ramach ZPORR dla Województwa Dolnośląskiego: 223, 6 mln euro, z tego 188,1 mln euro z EFRR (priorytet I i III ZPORR) oraz 35,5 mln euro z EFS (priorytet II ZPORR) Średnio na rok w okresie 2004-2006: 74,5 mln euro. Środki finansowe przeznaczone na RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

8 Harmonogram przygotowania ZPW i RPO Ogólny harmonogram prac nad przygotowaniem RPO 2007-2013 -organizacja trzech konferencji dla partnerów społeczno-gospodarczych dot. planowanych przedsięwzięć na lata 2007-2013 zgodnych z projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. : druga połowa września 2005 r.; -możliwość zgłaszania propozycji przedsięwzięć na lata 2007-2013: październik 2005 r.; -analiza zgłoszonych przedsięwzięć oraz dokumentów unijnych i krajowych - przygotowanie pierwszej wersji ZPW: listopad 2005 r; -konsultacje projektu ZPW i RPO : listopad - grudzień 2005 r.; -przyjęcie ZPW przez Sejmik Województwa: grudzień 2005 r. ; -uszczegóławianie ZPW pod kątem wymagań funduszy strukturalnych UE i budżetu państwa – przygotowanie pierwszej wersji RPO: styczeń-luty 2006 r; -konsultacje RPO z partnerami społeczno-gospodarczymi: marzec 2006 r.; -rozpoczęcie negocjacji RPO ze stroną rządową a następnie z Komisją Europejską – II kwartał 2006 r.

9 9 Grupa Robocza ds. przygotowania projektu ZPW i RPO (1) - skład Zarządzeniem Marszałka Województwa została powołana Grupy roboczej ds. przygotowania projektu Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 2007 –2013 oraz projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 –2013. Przewodniczącym grupy jest Wicemarszałek odpowiedzialny w Zarządzie Województwa za sprawy związane z rozwojem regionalnym. Zastępcą przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. W skład Grupy roboczej wchodzą min: dyrektorzy departamentów i niektórych wydziałów UMWD, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W skład Grupy roboczej wchodzić będą także członkowie zespołu redakcyjnego odpowiedzialni za przygotowanie niezbędnych materiałów do prac Grupy roboczej.

10 10 Grupa Robocza ds. przygotowania projektu ZPW i RPO (2) - zadania Do zadań Grupy roboczej należy: akceptacja dla Zarządu Województwa kolejnych wersji Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego oraz projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 –2013 w oparciu o zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz wytyczne Komisji Europejskiej, rządu RP i Ministerstwa Gospodarki i Pracy); udział w konsultacjach przygotowanych dokumentów z partnerami społeczno-gospodarczymi; analiza najistotniejszych dla regionu planowanych przedsięwzięć (projektów lub grup projektów) w ramach poszczególnych priorytetów i działań; ustalenie potrzeb w zakresie przygotowania ekspertyz i dodatkowych opracowań; przygotowanie propozycji sytemu zarządzania, monitoringu i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego; realizacja innych zadań wynikających z ustaleń Grupy roboczej.

11 11 Zespół redakcyjny ds. przygotowania projektu ZPW i RPO (2) - zadania Zespół redakcyjny składa się z osób, które będą odpowiedzialne za przygotowanie dokumentów w ramach poszczególnych priorytetów i działań wynikających ze sfer określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego : Do zadań zespołu redakcyjnego należy : wprowadzanie zmian w projektach dokumentów wynikających z prac Grupy roboczej oraz wytycznych Komisji Europejskiej, rządu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz ustaleń z ministerstwami odpowiedzialnymi za Sektorowe Programy Operacyjne; określenie szczegółowego zakresu zlecanych ekspertyz i opracowań; przegotowanie propozycji zapisów do ZPW i RPO, które będą przedmiotem prac Grupy roboczej; zebranie i zestawienie najistotniejszych dla regionu planowanych przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów; przygotowanie propozycji systemów zarządzania programem, wdrażania poszczególnych priorytetów i działań oraz systemów monitoringu i kontroli; organizacja konsultacji projektów dokumentów oraz przygotowanie propozycji zmian zapisów w dokumentach programowych wynikających z przeprowadzanych konsultacji; koordynacja kolejnych etapów prac nad dokumentami programowymi; określenie sposobu oceny Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z wymaganiami funduszy strukturalnych; realizacja innych zadań wskazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Grupy roboczej.

12 12 Konsultacje ZPW i RPO W ramach prac nad Zintegrowanym Programem Wojewódzkim i Regionalnym Programem Operacyjnym przewidywane są konsultacje tych dokumentów z partnerami społeczno-gospodarczymi: do udziału w pracach Grupy mogą zostać zaproszeni przedstawiciele partnerów społecznych i eksperci; konsultowanie wyników prac Grupy w trakcie specjalnie organizowanych spotkań; w ramach prac nad ZPW i RPO planuje się na podstawie informacji uzyskanych do samorządów lokalnych oraz najważniejszych partnerów społeczno-gospodarczych zebranie i zestawienie najistotniejszych dla regionu planowanych przedsięwzięć (w ramach poszczególnych priorytetów i działań); projekt Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 2007 – 2013 zostanie skonsultowany z Regionalnym Komitetem Sterującym ds. Rozwoju Regionu oraz zostanie także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu i wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu; dokument ten będzie również opiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i zatwierdzany przez Sejmik Wojewódzki; ogłoszenia o konsultacjach będzie zamieszczone w prasie regionalnej.

13 Problemy w przygotowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Kwestie zewnętrzne niezależne od samorządu województwa: brak zatwierdzonych dokumentów programowych na poziomie wspólnoty oraz krajowym: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, Narodowy Plan Rozwoju 2007- 2013, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia; brak nawet projektów zmian ustaw pozwalających na dalszą decentralizację wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, przede wszystkim dotyczących: ustawy o finansach publicznych, ustawy o Narodowym Planie Rozwoju; brak określenia podziału priorytetów i działań pomiędzy Sektorowe Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne (tzw. linia demarkacyjna pomiędzy programami operacyjnymi) oraz przewidywane priorytety i rola samorządów wojewódzkich we wdrażaniu tzw. 17 Programu Regionalnego obejmującego obszar całego kraju; brak określenie roli samorządów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich w zarządzaniu i wdrażaniu funduszy strukturalnych w ramach Regionalnych i Sektorowych Programów Operacyjnych; brak w chwili obecnej środków krajowych na przygotowanie i zatrudnienie kadry niezbędnej do przygotowania i wdrażania funduszy strukturalnych w następnych okresie programowym.

14 Problemy w przygotowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Kwestie wewnętrzne: brak zatwierdzonej zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego; trwają prace nad zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, min. podział obecnych zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego na dwa departamenty (w jednym z nich planuje się realizować całość zagadnień związanych z programowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego); niewystarczające na chwilę obecną zasoby ludzkie, lokalowe i sprzętowe.

15 Adresy internetowe www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki i Pracy www. umwd.pl (zakładka Dolnośląski Program Operacyjny – prace nad projektem). www. umwd.pl (zakładka Prace nad projektem SRWD do 2020 r) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowania Województwa Dolnośląskiego do okresu programowania 2007-2013 (Zintegrowany Program Wojewódzki oraz Regionalny Program Operacyjny) Wydział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google