Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ"— Zapis prezentacji:

1 ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ

2 W wyniku niewłaściwych warunków pracy co roku odnotowujemy znaczną liczbę wypadków. Efektywność działań w kierunku eliminacji wypadków przy pracy w znacznej mierze zależy od dostępu do właściwych danych i informacji. Wiedza teoretyczna i praktyczna o przyczynach powstawania wypadków ma istotny wpływ na prawidłowo wykonywaną ocenę ryzyka zawodowego oraz skuteczną prewencję wypadkową. Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ: w trakcie podróży służbowej, chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

3 Wypadek - to nagłe i nieoczekiwane
zdarzenie związane z pracą i wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć pracownika. Może ono nastąpić: a) podczas wykonywania zwykłych czynności na rzecz pracodawcy lub na polecenie przełożonych pracownika b) w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy lub w podróży związanej z zatrudnieniem c) podczas wykonywania zwykłych czynności w interesie zakładu, nawet bez poleceń przełożonych

4 Zagrożenia wypadkowe - to wszelkie zjawiska, które mogą doprowadzić do wypadku. Ma na nie wpływ środowisko materialne i organizacja pracy oraz, w bardzo dużym stopniu, niewłaściwe zachowanie człowieka. Pierwszym sygnałem są zdarzenia wypadkowe (nagłe i nieoczekiwane sytuacje), które dzięki korzystnemu zbiegowi okoliczności nie spowodowały utraty zdrowia pracownika.

5 Zmniejszanie liczby wypadków w miejscu pracy-porady dla pracodawców :
Ważne zagrożenia i ryzyko: Należy zająć się wszystkimi zagrożeniami ujawnionymi w procesie oceny ryzyka zawodowego. Rodzaj zagrożenia, stopień ryzyka, jaki sobą przedstawia, oraz dotkliwość szkody, jaką może skutkować, są różne w zależności od miejsca pracy i sektora. Poniżej przedstawiono zaledwie niektóre z tych kwestii. Wyposażenie i instalacje robocze: niedostateczne zabezpieczenia mechaniczne, brak konserwacji wyposażenia roboczego i pojazdów, rany cięte spowodowane przez ostrza, naroża, blachę, narzędzia lub krawędzie tnące, zagrożenia elektryczne. Miejsce pracy: niski standard utrzymania —słaba widoczność w miejscach, w których pracują pojazdy i takie urządzenia dźwigowe, jak żurawie samojezdne, połączenie strumieni ludzi i pojazdów, zwłaszcza przy wjazdach i wyjazdach w garażach, magazynach i składach. Transport wewnątrzzakładowy: niekontrolowane przemieszczanie się przedmiotów-podczas składowania, transportu, dystrybucji lub przenoszenia. Ludzie uderzani lub potrącani przez poruszające się pojazdy, spadający z pojazdów, uderzani przez przedmioty spadające z pojazdów lub z przewracających się pojazdów. Czynniki psychospołeczne: stres może zwiększyć ryzyko wypadków w przemyśle.

6 Substancje niebezpieczne:
Siła robocza: brak informacji, instrukcji, szkolenia, nadzoru i wykształcenia. Praca na wysokości: na rusztowaniach, drabinach, schodach ruchomych i pochylniach; istnieje także ryzyko związane z upuszczeniem przedmiotów na ludzi pracujących niżej. Oparzenia: oparzenia termiczne przy pracy z gorącymi powierzchniami, gorącymi płynami, oparami, gazami lub z układami grzewczymi, oparzenia chemiczne spowodowane przez substancje korozyjne, w szczególności przez silne kwasy i zasady, stosowane w ich postaci własnej jako środki czyszczące. Pożary i wybuchy: spowodowane połączeniem trzech czynników — paliwa, tlenu i źródła zapłonu. Substancje niebezpieczne: ich wdychanie może być przyczyną zgonu, przykładem może być "cichy zabójca" - tlenek węgla powstający w wyniku spalania niezupełnego np. gazy spalinowe. Uduszenie się: niektóre prace związane są z narażeniem na ryzyko uduszenia się, tj. braku tlenu niezbędnego do życia. Może to nastąpić w przestrzeniach zamkniętych np. w zbiornikach, reaktorach lub rurach.

7 WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- pracownik winien przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń psychotropowych - przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty oraz bez nakryć głowy okrywających włosy - posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych - ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej, nosić hełm ochronny i przypadkach przewidzianych instrukcją obsługi okulary - stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza - zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i zapoznanie się z instrukcjami obsługi - ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu - ukończone 18 lat PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM!

8 Badanie i rejestrowanie wypadków przy pracy, analiza ich przyczyn i okoliczności, a także analiza wypadkowości w zakładzie, branży, regionie czy też w skali kraju jest ważnym elementem monitorowania środowiska pracy i ma istotne znaczenie dla prewencji wypadkowej. Jest ono również ważne z punktu widzenia ubezpieczenia wypadkowego. Uznanie bowiem określonego zdarzenia powodującego uraz u pracownika, za wypadek przy pracy jest niezbędne do uzyskania świadczeń ubezpieczeniowych.

9 Analiza okoliczności i przyczyn wypadku
Ustalenie przyczyn wypadku przy pracy wymaga od zespołu powypadkowego dokonania rzetelnej i wszechstronnej analizy okoliczności wypadku. Analizy tej, dokonuje zespół w oparciu o oględziny miejsca wypadku, wyjaśnienia i informacje uzyskane od poszkodowanego (ych) i świadka (ów), uzyskane opinie lekarza innych specjalistów oraz w oparciu o inne zebrane w toku postępowania powypadkowego materiały.

10 Identyfikacja zagrożeń - informacja o zagrożeniach: Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne

11 Np. praca na dachu baz zastosowania ochrony.

12 Np. na dachu w nadmiernej ilości

13

14

15 · lekceważenie istniejących zagrożeń,
Do wzrostu liczby wypadków przy pracy przyczyniają się: · stosowanie niebezpiecznych metod pracy i brak świadomości istniejących zagrożeń, · lekceważenie istniejących zagrożeń, · brak osłon ruchomych części maszyn oraz brak nawyku stosowania środków ochrony indywidualnej, · wykonywanie napraw sprzętu we własnym zakresie bez odłączania napędu lub zasilania elektrycznego, · starzenie się i zużycie eksploatacyjne środków produkcji, · stosowanie niebezpiecznego sprzętu wykonanego we własnym zakresie lub sprowadzonego z zagranicy, · wykonywanie prac przez osoby starsze i angażowanie dzieci do prac, których nie powinny wykonywać.

16 Przykładowe zagrożenia ujawnione przez kamerę.
GRUPA I Warunki statyczne wywołujące zagrożenia: a) maszyny i urządzenia tarasujące przejście. b) nieprawidłowa organizacja dostawy i odbioru materiałów na stanowisku pracy GRUPA II Nieprzestrzeganie wewnętrznych przepisów ruchu drogowego: a) pojazdy silnikowe -niewłaściwa jazda, naruszanie sygnału stop itp. b) pojazdy inne, z napędem ręcznym -niewłaściwe ładowanie, utrudniona widoczność GRUPA III Niebezpieczne czynności pracowników: a) niewłaściwe użycie narzędzi b) nieużywanie osłon c) palenie papierosów w miejscach niedozwolonych d) niebezpieczne metody pracy


Pobierz ppt "ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google