Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość – podstawowe pojęcia cz. I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość – podstawowe pojęcia cz. I"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość – podstawowe pojęcia cz. I

2 Rachunkowość jest ukierunkowana na procesy decyzyjne oraz na rozliczanie kadry zarządzającej z efektów jej działań w zakresie wykorzystania majątku i pomnażania kapitałów oraz zachowania pozycji na rynku.

3 Zadania rachunkowości:
Jest językiem biznesu – umożliwia porozumienie między różnymi podmiotami gospodarczymi Identyfikuje, dokonuje pomiaru i rejestruje zdarzenia i transakcje w podmiotach gospodarczych

4 Pomaga w planowaniu przyszłych działań, w podejmowaniu decyzji, w kontrolowaniu działalności poprzez rejestrację zdarzeń, które wystąpiły i porównywanie ich z założeniami. Dostarcza informacji na temat transakcji dokonanych w danym okresie, ich efektywności z punktu widzenia właściciela zainwestowanego kapitału

5 Zadaniem rachunkowości jest ocena przeszłości – rejestracja, analiza i raportowanie przeszłych zdarzeń, jak również spojrzenie w przyszłość – pomoc w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji i kontroli.

6 Rachunkowość finansowa
Zajmuje się pomiarem oraz ewidencją transakcji podmiotu gospodarczego, jak również przygotowaniem sprawozdań finansowych w oparciu o tę ewidencję Rachunkowość zarządcza Dostarcza informacji potrzebnych kierownictwu przedsiębiorstwa do zarządzania oraz do planowania.

7 Użytkownicy informacji finansowych przedsiębiorstwa:
użytkownicy wewnętrzni – zarząd, pracownicy, użytkownicy zewnętrzni - pożyczkodawcy, kredytodawcy, agendy rządowe, odbiorcy i dostawcy, konkurenci.

8 Sprawozdania finansowe
Są odwzorowaniem rachunkowości, pokazują wyniki podmiotu gospodarczego w danym okresie oraz sytuację finansową i majątkową w określonym momencie. Sprawozdania finansowe stanowią część procesu sprawozdawczości finansowej.

9 Sprawozdania finansowe powinna cechować:
rzeczowość zrozumiałość wiarygodność kompletność sprawdzalność obiektywizm prawidłowość porównywalność aktualność

10 Jednostkowe sprawozdanie finansowe podmiotu gospodarczego obejmuje:
Bilans rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych informacje dodatkowe (noty do pozycji sprawozdań finansowych) zestawienie zmian w kapitale własnym

11 Bilans Jest podstawowym sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa.
Przedstawia stan majątku (aktywa) oraz stan źródeł finansowania (pasywa) w ujęciu wartościowym na dany dzień.

12

13 Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne
Należności długoterminowe Rzeczowe składniki majątku Finansowy majątek trwały

14 Wartości niematerialne i prawne - koszty nabycia praw majątkowych (np
Wartości niematerialne i prawne - koszty nabycia praw majątkowych (np. licencje, znaki towarowe), wartość firmy, oprogramowanie komputerów, koszty organizacji firmy

15 Rzeczowe aktywa trwałe to przede wszystkim środki trwałe.
Do środków trwałych zalicza się nieruchomości (grunty, budowle, budynki), maszyny, środki transportu, urządzenia oraz inne środki stanowiące własność jednostki gospodarczej i przekazane do użytkowania na przewidywany okres dłuższy niż 1 rok.

16 Wartość rzeczowych aktywów trwałych jest z reguły na tyle wysoka, iż podlega procesowi umarzania w czasie.

17 Amortyzacja to część wydatku poniesionego w przeszłości, odpisany w ciężar kosztów w danym miesiącu, natomiast umorzenie to suma wszystkich dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

18 Amortyzacji można dokonywać dwiema metodami:
metodą liniową - kwoty rocznych odpisów ustala się w drodze systematycznego rozłożenia wartości początkowej na przewidywane lata użytkowania środka proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,

19 metodą degresywną - odpisów dokonuje się w ratach malejących przy czym w pierwszych okresach odpisy są wysokie i zmniejszają się z upływem lat (ta metoda dotyczy przede wszystkim środków produkcyjnych i środków transportu).

20 Roczna kwota amortyzacji
Am = (Wb x P) / 100% gdzie: Wb - wartość brutto środka trwałego P - stawka procentowa odpisu amortyzacyjnego

21 Przykład: Wiedząc, że wartość brutto środka trwałego wynosi 6.000,- zł, stawka amortyzacji rocznej wynosi 10% Ile będzie wynosił roczny odpis amortyzacyjny? Ile będzie wynosił miesięczny odpis amortyzacyjny? W ciągu ilu lat nastąpi całkowite zużycie się tego środka?

22 Środek trwały zostanie całkowicie zamortyzowany
Rozwiązanie Obliczamy roczny odpis amortyzacyjny Am = (6000 x 10%)/100% = 600 zł Obliczamy miesięczny odpis amortyzacyjny 600 zł : 12 = 50 zł Obliczamy ilość lat w ciągu których nastąpi całkowite umorzenie środka 6.000 : 600 = 10 lat Środek trwały zostanie całkowicie zamortyzowany w ciągu 10 lat

23 Majątek trwały Należności długoterminowe z podziałem na należności długoterminowe od jednostek powiązanych oraz należności długoterminowe od pozostałych jednostek. Finansowy majątek trwały Nieprzeznaczone do obrotu udziały, akcje, papiery wartościowe innych przedsiębiorstw.

24 Majątek obrotowy – aktywa charakteryzujące się okresem użytkowania do jednego roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku trwałego. Mogą być zużyte lub zamienione na gotówkę w krótkim czasie.

25 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Majątek obrotowy Środki pieniężne Zapasy Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności

26 Zapasy rzeczowe – majątek obrotowy, który ze względu na spełniane funkcje w danym podmiocie gospodarczym dzieli się rodzajowo na: materiały produkcję niezakończoną produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostaw

27 Materiały – nabywane w celu zużycia na wewnętrzne potrzeby danej jednostki gospodarczej. Są one zużywane jednorazowo i całkowicie w danym cyklu produkcyjnym.

28 Do materiałów należą: surowce materiały podstawowe i pomocnicze półfabrykaty obcej produkcji opakowania, paliwo części zapasowe maszyn i urządzeń odpadki

29 Produkcja niezakończona – produkcja w toku oraz półfabrykaty, czyli niegotowe jeszcze wyroby własnej produkcji. Produkty gotowe – wykonane we własnym zakresie i przeznaczone do sprzedaży innym jednostkom całkowicie zakończone wyroby gotowe i wykonane usługi.

30 Towary – rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte przez daną jednostkę gospodarczą w celu dalszej ich odsprzedaży.

31 Należności krótkoterminowe – tj
Należności krótkoterminowe – tj. : wszystkie należności z tytułu dostaw i usług – niezależnie od terminu wymagalności, lecz z wyszczególnieniem, których okres spłaty przekracza 12 miesięcy, a których nie. Należności są również dzielone ze względu na dłużnika, czy jest to jednostka powiązana, czy też inna jednostka.

32 Inwestycje krótkoterminowe – krótkoterminowe aktywa finansowe z wyszczególnieniem, czy inwestycja jest w jednostkę powiązaną, czy w inną jednostkę, w tym udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, środki pieniężne i inne aktywa finansowe oraz inwestycje krótkoterminowe.

33 Długoterminowe rozliczenia między okresowe czynne z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne.

34 Warunki ujęcia zasobów majątkowych w księgach i zaprezentowania ich w aktywach bilansu:

35 jednostka gospodarcza sprawuje kontrolę nad tymi zasobami
zasoby dostarczą jednostce w przyszłości korzyści ekonomicznych, można, uwzględniając pewien stopień pewności, wiarygodnie określić przyszłe korzyści ekonomiczne i w oparciu o nie dokonać wyceny składnika aktywów.

36 Wnioski z analizy struktury aktywów
Ograniczenia, jakie należy uwzględnić przy wyciąganiu wniosków z analizy struktury aktywów i jej dynamiki: bilans księgowy prezentuje obraz finansowy całego przedsiębiorstwa,

37 warunkiem zaprezentowania w bilansie zasobów jednostki są m. in
warunkiem zaprezentowania w bilansie zasobów jednostki są m.in. możliwości ich kontroli i wiarygodnej wyceny, w przypadku takich zasobów jak: wysoko wykwalifikowani pracownicy, znana, wypracowana przez wiele lat marka firmy i innych zasobów określanych jako intelektualne często nie można mówić o sprawowaniu nad nimi kontroli przez podmiot gospodarczy i wiarygodnej wycenie

38 O czym informuje struktura aktywów ?
aktywa bilansu prezentują wyrażone wartościowo składniki aktywów trwałych i aktywów obrotowych. Użytkownik sprawozdania uzyskuje informacje o tym, jaka jest wartość i udział w ogólnej sumie bilansu aktywów zaangażowanych w działalność firmy w długim okresie oraz zasobów, które uczestniczą w działalności nieprzekraczającej jednego roku.

39 Struktura aktywów jest zależna od specyfiki działalności jednostki, rodzaju, branży, technologii wytwarzania i asortymentu produktów. Wysoki udział aktywów trwałych w ogólnej sumie aktywów świadczy o małej możliwości dostosowania się jednostki do zmieniającego się otoczenia.

40 Aktywa trwałe są zaangażowane w jednostce przez dłuższy czas.
Nie można szybko się ich pozbyć lub ich wymienić bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku zmniejszonego popytu na produkty firmy pojawiają się koszty związane z niewykorzystanymi zasobami produkcyjnymi

41 Pasywa – to źródła finansowania posiadanego majątku (aktywów).
Są one uszeregowane według rosnącej wymagalności, czyli długości czasu dysponowania określonym źródłem. Kapitały zasadniczo można podzielić na dwie grupy kapitały własne oraz kapitały obce.

42 Kapitały własne Wynik finansowy netto danego okresu Kapitał podstawowy
Rezerwy Niepodzielony zysk z okresów poprzednich Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy

43 Kapitał własny - to wartość zaangażowania właścicieli w przedsiębiorstwo oraz środki wypracowane przez jednostkę w toku jej działalności, jako rezultat zatrzymania części lub całości zysku na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Kapitał własny jest z reguły powierzony firmie bezterminowo.

44 Kapitały obce Długoterminowe Krótkoterminowe

45 Zobowiązania długoterminowe mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwo na finansowanie działalności bez potrzeby ich odnawiania przez dłuższy okres, sięgający kilku lub nawet więcej niż 10 lat. Tego typu zobowiązania wraz z kapitałami własnymi firmy są określane jako kapitały stałe Kapitał stały = kapitał zobowiązania własny długoterminowe

46 Kryteria warunkujące ujęcie w księgach i prezentację w bilansie zobowiązań
Zobowiązania powstają w wyniku zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości jako efekt normalnej praktyki gospodarczej, zwyczajów, dobrych stosunków gospodarczych i ich wielkość może być określona poprzez szacunek

47 Rozliczenia międzyokresowe bierne lub rezerwy na zobowiązania
obejmują zobowiązania, przy których kwotę trzeba oszacować wierzyciel oraz termin zapłaty nie są znane

48 Kapitał jest odbiciem majątku !!!

49

50 W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego

51 Przykład: Spółka z o.o. posiada na dzień roku następujące składniki bilansu: Budynki ,- Należności ,- Kapitał zakładowy ,- Zobowiązania długoterminowe ,- Środki pieniężne na rachunkach bankowych ,- Materiały ,- Środki w kasie ,- Zobowiązania bieżące ,- Środki transportu ,-

52


Pobierz ppt "Rachunkowość – podstawowe pojęcia cz. I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google