Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SIEĆ KANALIZACYJNA SIEĆ WODOCIĄGOWA REMONTY DRÓG ODNOWA SZKÓŁ POJEMNIKI DO SEGREGOWANIA ODPADÓW REKREACJA CHODNIKI KOMPUTERYZACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SIEĆ KANALIZACYJNA SIEĆ WODOCIĄGOWA REMONTY DRÓG ODNOWA SZKÓŁ POJEMNIKI DO SEGREGOWANIA ODPADÓW REKREACJA CHODNIKI KOMPUTERYZACJA."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SIEĆ KANALIZACYJNA SIEĆ WODOCIĄGOWA REMONTY DRÓG ODNOWA SZKÓŁ POJEMNIKI DO SEGREGOWANIA ODPADÓW REKREACJA CHODNIKI KOMPUTERYZACJA PODJAZDY OŚWIETLENIE POJAZDY SZKOLNE WINDA – NOWOSIELCE PLAC RYNKOWY – JAĆMIERZ

6 Oczyszczalnia ścieków - jest to zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczalnie dzieli się na: lokalne (służą do oczyszczanie niewielkich ilości ścieków) centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków) grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego regionu)

7 Nowosielce Długie Zarszyn Jaćmierz Bażanówka Posada Jaćmierska Posada Zarszyńska Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna). STUDZIENKA KANALIZACYJNA Na budowę sieci kanalizacyjnej przeznaczono ponad 2,5 miliona PLN!!!

8 Jaćmierz Bażanówka Posada Zarszyńska Zarszyn Długie Na budowę sieci wodociągowych budżet gminy przeznaczył około 2 miliony PLN!!! Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

9 Nowosielce Pielnia Odrzechowa Zarszyn Jaćmierz Długie Posada Zarszyńska Posada Jaćmierska Na remonty dróg budżet gminy przeznaczył około 3,5 miliona PLN!!! Film

10 Bażanówka Nowosielce Odrzechowa Zarszyn Długie Pielnia

11 POJEMNIK NA BUTELKI PLASTIKOWE Na tą inwestycję budżet Gminy Zarszyn przeznaczył ponad 20 tysięcy złotych

12 KORTY TENISOWE W ZARSZYNIE PLAC ZABAW Całkowity koszt wydany na rekreacje wynosi około 310 tysięcy PLN. Plac zabaw - wydzielone miejsce, przeznaczone do zabawy dla dzieci. Wyposażenie placu zabaw najczęściej stanowią: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka, karuzela, bujak sprężynowy, system drabinek Wokół placu powinny być rozmieszczone ławki dla opiekunów bawiących się dzieci. Plac zabaw powinien być również ogrodzony. Place zabaw powstają najczęściej obok szkół, przedszkoli.

13 Kapitał wydany na budowę chodników wynosi około pół miliona złotych Chodnik - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi. Najczęściej wyłożony płytami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem.

14 Komputeryzacja proces wprowadzania nowoczesnych metod przetwarzania danych za pomocą komputerów oraz ich stosowanie w praktycznie wszystkich obszarach ludzkiego działania, np. w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami, nauczaniu, sterowaniu procesami technologicznymi i projektowaniu. Na komputeryzacje Gminy Zarszyn przeznaczono – 73 675 PLN

15 Podjazdy do ośrodków zdrowia w gminnych miejscowościach zostały zbudowane dla ułatwienia dostępu do opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych Ł ą c z n a s u m a p i e n i ę ż n a p r z e z n a c z o n a d l a u s p r a w n i e n i a p o r u s z a n i a s i ę n i e p e ł n o s p r a w n y c h w y n i o s ł a 1 7 6 7 2 9 P L N

16 Latarnia uliczna - PRZEDTEM Latarnia uliczna – TERAZ = 80 855 PLN

17 Autobus szkolny - jest przeznaczony do przewozu dzieci do i ze szkoły. Polskie gimbusy są zazwyczaj koloru pomarańczowego, oznakowane z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami z napisem "autobus szkolny" Autobusy szkolne w Polsce są używane na terenach wiejskich, gdzie zła pogoda i duże odległości między miejscami zamieszkania uczniów a miejscowością, w której położona jest szkoła, mogłyby skutecznie uniemożliwić realizację obowiązku szkolnego

18 P i e n i ą d z e w y d a n e n a b u d o w ę w i n d y w N o w o s i e l c a c h p r z y b u d y n k u o ś r o d k a z d r o w i a t o 9 1 9 3 0 P L N Winda – urządzenie podnoszące zainstalowane na stałe, obudowane szybem obsługujące ustalone poziomy, posiadające kabinę, poruszającą się pomiędzy prowadnicami, służące do transportu osób lub towarów lub też samochodów. PIKTOGRAM PRZEDSTAWIAJĄCY WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Z a g o s p o d a r o w a n i e p l a c u r y n k o w e g o w J a ć m i e r z u w y n i o s ł o a ż - 1 5 9 8 4 5 P L N Ratusz Rynek Kaplica

20 W preambule Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego czytamy między innymi …… społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego. Tak powinno być, tymczasem struktury odziedziczone po PRL zbudowane były według innej zasady, a mianowicie sprawowanie przez władze partyjne pełnej kontroli nad społeczeństwem, ręcznego sterowania procesami gospodarczymi i skupienia większości decyzji w rękach administracji centralnej. Zlikwidowano także całkowicie samorząd terytorialny, utrzymując jedynie jego atrapy w postaci rad narodowych różnych szczebli.

21 Reformy rozpoczęte w roku 1989 miały na celu odbudowanie struktur społecznych w ich naturalnym kształcie. Przywrócono samorząd terytorialny na najniższym szczeblu – gminy. Zaowocowało to nie tylko widocznymi zmianami w obrazie naszych miast i wsi, ale także oszczędniejszą gospodarką groszem publicznym, pojawieniem się na powrót poczucia więzi lokalnej oraz wzrostem społecznej aktywności obywateli. Mamy tego efekty, w ciągu ostatnich 20 lat na obszarze Gminy Zarszyn zostało zrealizowanych szereg imponujących zadań. Do najważniejszych należą: budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej modernizacja i remonty dróg gminnych i rolniczych budowa chodników inwestycje oświatowe, remonty i modernizacje obiektów szkolnych segregacja odpadów komunalnych spójne programy oświatowe – kulturalne, które okazują się doskonałą receptą na budowanie więzi społecznych oraz aktywizowanie środowisk i ich liderów (przykładem mogą być turnieje – spartakiady sportowe, kontakty sportowo-kulturalne ze Słowacją) organizacja większych imprez integrujących mieszkańców gminy (występy zespołów, Biesiady KGW, Przeglądy Kolęd i Pastorałek, Regionalne Wystawy Wielkanocne, Jarmarki na Jaćmierskim Rynku).

22 W części są to zadania inwestycyjne wymagające olbrzymich nakładów finansowych pochodzących z naszych źródeł finansowych oraz pozyskiwanych z zewnątrz. Najważniejsze problemy, z jakimi borykaliśmy się w minionych latach, to: ograniczona liczba zakładów pracy, a w konsekwencji duże bezrobocie trudności w rozwijaniu przedsiębiorczości transformacja rolnictwa potrzeba umiejętnego wykorzystania walorów krajobrazowych i historycznych poszczególnych miejscowości w celu podkreślenia atrakcyjności gminy. Wyrazić należy nadzieję, kontynuując nasze starania o to, aby mieszkańcom Gminy Zarszyn żyło się coraz lepiej, nowe pokolenia samorządowców nie będą szczędzić sił i energii, aby zapewnić naszej Gminie dobrobyt.

23 Jakie inwestycje, zdaniem ankietowanych są najbardziej potrzebne?

24 Prezentację wykonali: Adamska Ewelina Chrząszcz Małgorzata Kowalewicz Paulina Beniak Marzena Kosar Katarzyna Kruczkiewicz Klaudia Węgrzyn Marzena Podolak Kamil


Pobierz ppt "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SIEĆ KANALIZACYJNA SIEĆ WODOCIĄGOWA REMONTY DRÓG ODNOWA SZKÓŁ POJEMNIKI DO SEGREGOWANIA ODPADÓW REKREACJA CHODNIKI KOMPUTERYZACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google