Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KARTA MOTOROWEROWA Prezentacja powstała na podstawie materiałów zgromadzonych przez kl. Ia, Ib, Ic GIMNAZJUM oraz www.szkolnictwo.pl A. Kiełpińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KARTA MOTOROWEROWA Prezentacja powstała na podstawie materiałów zgromadzonych przez kl. Ia, Ib, Ic GIMNAZJUM oraz www.szkolnictwo.pl A. Kiełpińska."— Zapis prezentacji:

1 KARTA MOTOROWEROWA Prezentacja powstała na podstawie materiałów zgromadzonych przez kl. Ia, Ib, Ic GIMNAZJUM oraz A. Kiełpińska

2 Budowa drogi Droga to wydzielony pas terenu lub akwenu.
Budowla wraz z obiektami drogowymi inżynierskimi urządzeniami technicznymi oraz instalacjami, stanowią całość przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego.

3 Zasada ograniczonego zaufania
Zasada ograniczonego zaufania - jest jedną z pierwszych i najważniejszych zasad, jakimi każdy uczestnik ruchu drogowego powinien się kierować zawsze i wszędzie, bez wyjątku. Zasada ta stanowi, iż zarówno każdy uczestnik ruchu drogowego, jak też inna osoba znajdująca się na drodze oraz w jej otoczeniu, ma prawo liczyć, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów kodeksu drogowego. Może się zdarzyć, że inni użytkownicy drogi nie będą stosować się do przepisów. Zaufanie do innych musi być więc ograniczone.

4 Zasada ostrożności polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu się uczestnika ruchu do warunków na drodze w stopniu umożliwiającym szybkie reagowanie na zmiany (bezpieczne hamowanie, zatrzymanie się, zmiana kierunku jazdy) oraz unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.

5 Zasada prędkości bezpiecznej
Mimo, że pod względem rozwijanych prędkości motorower nie dorównuje samochodom, zawsze gdy nim jedziesz, musisz stosować się do dwóch zasad: jechać z prędkością zapewniającą panowanie rowerem, jechać z prędkością dającą możliwość reakcji przy zmieniających się warunkach drogowych, np. gdy jadący przed tobą pojazd zacznie hamować.

6 Zasada prawej ręki Na skrzyżowaniu równorzędnym każdy kierujący ma obowiązek udzielić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.

7 ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU
Zbliżając się do skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu: A) wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z twojej prawej strony; B) skręcając w lewo - wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka, jadącym na wprost lub skręcającym w prawo; C) pojazdom szynowym, nawet gdy nadjeżdżają z twojej lewej strony.

8 Powyższe przepisy mają zastosowanie przede wszystkim na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, tzn. takich, gdzie żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem, ani drogą podporządkowaną. Skrzyżowania takie albo są oznakowane następującym znakiem albo też nie posiadają żadnego oznakowania.

9 Na skrzyżowaniach dróg podporządkowanych oznakowanych znakami
z drogami z pierwszeństwem oznakowanymi znakami zawsze przynajmniej dwie drogi spotykające się na skrzyżowaniu, są równorzędne względem siebie.

10 SKRZYŻOWANIA Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem B skręcający w lewo, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A nadjeżdżającemu z przeciwka, jadącemu na wprost.

11 SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ PODPORZĄDKOWANĄ
Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście C, ponieważ obaj znajdują się na drogach równorzędnych względem siebie (zasada pierwszeństwa z prawej strony). Pojazd szynowy B, znajdujący się na drodze podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa obu rowerzystom. Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście B, przejeżdża natomiast przed rowerzystą C, który skręcając w lewo - zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony - musi mu ustąpić pierwszeństwa

12 ZATRZYMANIE I POSTÓJ Zabrania się zatrzymywania pojazdu:
-w odległości mniejszej niż 10 m, *na przejściu dla pieszych, *na przejeździe dla rowerzystów,pieszych itp. *od przejazdu kolejowego i tramwajowego, *od skrzyżowania, * od przedniej strony znaku, -w odległości mniejszej niż 15 metrów od przystanku, -na drodze dla rowerów. Zabrania się postoju: -W miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej.

13 Zatrzymywanie i postój

14 Zatrzymanie i postój Zabrania się zatrzymywania pojazdu
na drodze ekspresowej i autostradzie.

15 ZATRZYMANIE I POSTÓJ

16 ZATRZYMANIE I POSTÓJ Pojazd pozostawiony w miejscu, w którym jest to zabronione, chociaż nie utrudnia ruchu lub nie zagraża jego bezpieczeństwu, może być unieruchomiony na koszt właściciela poprzez założenie blokady kół.

17 WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU 1. Włączanie się do ruchu to wjeżdżanie:
*na drogę z nieruchomości (np. z podwórka), *z obiektu przydrożnego (np. ze stacji benzynowej) lub dojazdu do takiego obiektu, *z drogi nie będącą drogą publiczną *ze strefy zamieszkania, *na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej, *na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych, *na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, 2. Obowiązki kierowcy włączającego się do ruchu Zachować szczególną ostrożność. Ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Nie utrudniać ruchu (np. pieszemu).

18 Wymijanie Wymijanie jest to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika
ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

19 Omijanie Omijaniem nazywamy przejeżdżanie obok nie poruszającego się
pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Podczas omijania powinniśmy zachować bezpieczną odległość, a w razie potrzeby zwolnić oraz zachować szczególną ostrożność.

20 Omijanie

21 WYPRZEDZANIE to przejeżdżanie lub przechodzenie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku, lecz z mniejszą prędkością.

22

23

24 Wyprzedzanie Nie wolno wyprzedzać: 1.
w miejscach, gdzie zakazują tego znaki drogowe, 2. na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, 3. na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi, 4. na przejazdach tramwajowych z wyjątkiem przejazdów o ruchu kierowanym, 5. na przejazdach kolejowych, 6. "na trzeciego" to znaczy wtedy, gdy pojazd, który chcesz wyprzedzić, wyprzedza inny pojazd lub omija przeszkodę, 7. pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. 8. przed wzniesieniem, przed zakrętem.

25 Zawracanie Zawracanie - Manewr ten polega na wykonaniu skrętu o 180 stopni w celu kontynuacji jazdy w kierunku przeciwnym. Manewr ten można wykonywać tylko wtedy, gdy nie będzie on utrudniał ruchu, ani zagrażał bezpieczeństwu innych pojazdów, przy czym podczas zawracania należy zachować szczególną ostrożność.

26 Zawracanie jest zabronione
Kategorycznie zabrania się zawracania: - w tunelach, na mostach i wiaduktach, - na autostradach, - na drogach ekspresowych z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego, - na drogach jednokierunkowych, - w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

27 Zmiana kierunku jazdy, zmiana pasa ruchu.
Kierujący pojazdami 1 i 3 ustępują pierwszeństwa pojazdowi 2, kierujący pojazdom 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1.

28 Zmiana kierunku jazdy, zmiana pasa ruchu.
Podczas zawracania na jezdni kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z przeciwnego pasa ruchu.

29 Przecinanie się kierunków ruchu
Na skrzyżowaniu równorzędnym kierujący zamierzając skręcić w lewo jest Zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z przeciwnego kierunku, jadącego na wprost lub skręcającego w prawo.

30 Przecinanie się kierunków ruchu
W tej sytuacji kierujący wyjeżdżający z drogi podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa kierującym znajdującym się na drodze z pierwszeństwem. Kierujący jadący drogą z pierwszeństwem i zamierzający skręcić w lewo ustępuje pierwszeństwa jadącemu tą drogą na wprost.

31 Jazda w ruchu okrężnym Znak C-12 występujący razem ze znakiem ostrzegawczym A-7 nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na tym skrzyżowaniu.

32 Jazda w ruchu okrężnym Wjazd na rondo z zamiarem skręcenia w prawo – dojeżdżamy do ronda z włączonym prawym kierunkowskazem i zajmujemy prawy pas dojazdowy, Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie i zajmujemy prawy pas i odpowiednio wcześnie sygnalizujemy prawym kierunkowskazem zjazd z ronda.

33 Jazda w ruchu okrężnym Wjazd na rondo z zamiarem jazdy na wprost – zajmujemy dowolny z pasów dojazdowych (znajdując się na prawym, środkowym lub lewym pasie dojazdowym zajmujemy odpowiednio ten sam pas na rondzie), ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie i zajmujemy odpowiedni pas, i odpowiednio wcześnie sygnalizujemy prawym kierunkowskazem zjazd z ronda.

34 Jazda w ruchu okrężnym Wjazd na rondo z zamiarem zawrócenia - dojeżdżamy do ronda z włączonym lewym kierunkowskazem i zajmujemy lewy pas ruchu, ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie i zajmujemy wewnętrzny pas, po objechaniu połowy ronda zajmujemy środkowy a następnie prawy pas sygnalizując ten manewr prawym kierunkowskazem i ustępując pierwszeństwa pojazdom jadącym tymi pasami zjeżdżamy z ronda.

35 Jazda w ruchu okrężnym Pojazd szynowy ma pierwszeństwo bez względu na to z której strony nadjeżdża, chyba że znaki stanowią inaczej (znak C-12 oraz A-7), wówczas ma pierwszeństwo tylko podczas opuszczania skrzyżowania.

36 Ruch pojazdów w kolumnie
Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10; rowerów jednośladowych - 15; pozostałych pojazdów - 5.

37 Ruch pojazdów w kolumnie
Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.

38 Prędkość i hamowanie Dopuszczalne prędkości maksymalne są uzależnione od rodzaju pojazdu, drogi, pory dnia i roku oraz obszaru, w jakich ruch drogowy się odbywa.

39 Dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym między godziną 5:00 a 23:00 wynosi 50 km/h.

40 Dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym między godziną 23:00 a 5:00 wynosi 60 km/h.

41 Dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

42 Dopuszczalna prędkość pojazdu podczas holowania na obszarze zabudowanym wynosi 30 km/h.
Dopuszczalna prędkość pojazdu podczas holowania poza obszarem zabudowanym wynosi 60 km/h. Dopuszczalna prędkość pojazdu podczas holowania na drodze ekspresowej wynosi 60 km/h.

43 Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Ponadto ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba te światła jednocześnie, oraz może włączyć tylne światła przeciwmgłowe, gdy widoczność jest mniejsza niż 50 m.

44 Podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, kierujący innym pojazdem niż silnikowe (np. rowerem) jest obowiązany jechać poboczem, a w razie jego braku lub gdy nie jest to możliwe, jak najbliżej krawędzi jezdni oraz włączyć światła w które jest wyposażony. Pojazd taki ma zakaz wyprzedzania innych pojazdów.

45 W okresie ograniczonej przejrzystości powietrza podczas wyprzedzania lub omijania kierujący pojazdem powinien dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe.

46 Przejazdy kolejowe Zabroniony jest wjazd na przejazd kolejowy, gdy po jego drugiej stronie Przejazdu nie ma wystarczająco dużo miejsca do kontynuowania dalszej jazdy.

47 Przejazdy kolejowe Zabroniony jest wjazd na przejazd kolejowy, gdy rozpoczęto opuszczanie zapór oraz kiedy nie zostały one do końca podniesione.

48 Przejazdy kolejowe Zakazuje się wjazdu za sygnalizator, gdy miga sygnał czerwony lub dwa migające na przemian sygnały czerwone.

49 Hierarchia sygnałów i znaków
Najważniejsze, mające pierwszeństwo przed innymi są sygnały dawane przez osobę uprawnioną. Będzie taką osobą najczęściej policjant. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi. Jeżeli natomiast sygnały świetlne nie rozstrzygają o pierwszeństwie, to należy stosować się do przepisów ogólnych.

50 WYPOSAŻENIE MOTOROWERU
Jest to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 cm sześciennych, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Karta motorowerowa uprawnia do kierowania nie tylko motorowerem, lecz także skuterem i motorynką, jeśli tylko ich konstrukcja i osiągi odpowiadają przedstawionemu opisowi. Zasada ważna dla ciebie Motorower musi być zarejestrowany w Wydziale Komunikacji właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Osoba niepełnoletnia, poniżej 18 roku życia, rejestruje motorower w towarzystwie rodziców lub opiekunów. Po dokonaniu rejestracji urzędnik wydaje dowód rejestracyjny i tablice z numerem rejestracyjnym.

51 WYPOSAŻENIE MOTOROWERU
Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. 1.Światło białe samodzielnie świecące do przodu, oświetlające drogę na odległość przynajmniej 30 metrów. 2. Światło pozycyjne i odblaskowe czerwone z tyłu. 3. Dwa sprawnie działające hamulce. 4. Sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym brzmieniu. 5. Tłumik wydechu. 6. Lusterko wsteczne z lewej strony - dopuszcza się usterko z prawej strony.

52


Pobierz ppt "KARTA MOTOROWEROWA Prezentacja powstała na podstawie materiałów zgromadzonych przez kl. Ia, Ib, Ic GIMNAZJUM oraz www.szkolnictwo.pl A. Kiełpińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google