Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liczby w Uk ł ad zie S ł oneczny m Wymiary i Odleg ł o ś ci Prezentacj ę przygotowali: Filip Stachurski Marcin Knapik kl.2b.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liczby w Uk ł ad zie S ł oneczny m Wymiary i Odleg ł o ś ci Prezentacj ę przygotowali: Filip Stachurski Marcin Knapik kl.2b."— Zapis prezentacji:

1 Liczby w Uk ł ad zie S ł oneczny m Wymiary i Odleg ł o ś ci Prezentacj ę przygotowali: Filip Stachurski Marcin Knapik kl.2b

2 Kilka s ł ów o Uk ł adzie S ł onecznym Uk ł ad S ł oneczny – uk ł ad planetarny, sk ł adaj ą cy si ę ze S ł o ń ca i powi ą zanych z nim grawitacyjnie cia ł niebieskich. Cia ł a te, to osiem planet, 166 znanych ksi ęż yców, pi ęć planet kar ł owatych i miliardy ma ł ych cia ł Uk ł adu S ł onecznego, do których zalicza si ę planetoidy, obiekty pasa Kuipera, komety, meteoroidy i py ł oko ł oplanetarny.

3 Ś rednice planet Uk ł adu S ł onecznego 1.Merkury 4 879,4km = 4,8794x10 3 km 2.Wenus 12 103,7km = 1,21037x10 4 km 3.Ziemia 12 756,2 km = 1,27562x10 4 km 4.Mars 6 804,9km = 6,8049x10 3 km 5.Jowisz 142 984km = 1,42 984x10 5 km 6.Saturn 120536km = 1,20536x10 5 km 7.Uran 51118km = 5,1118x10 4 km 8.Neptun 49500km=4,95x10 4 km

4 Merkury 1.Odkrywca Babilo ń czycy 2.Data odkrycia znana w staro ż ytno ś ci 3. Ś rednia Odleg ł o ść od S ł o ń ca 57 909 176 km 4.Obwód orbity 36×10 10 m 5.Rok gwiazdowy 87,96935 dni (0,240847 lat) 6. Ś rednia pr ę dko ść orbitalna 47,87 km/s 7.Maksymalna pr ę dko ść 58,98 km/s 8.Minimalna pr ę dko ść 38,86 km/s 9.Satelity naturalne brak Charakterystyka fizyczna Ś rednica na równiku 4879,4 km 10.Powierzchnia 75×10 6 km² 11. Obj ę to ść 6,1×10 10 km³ 12.Masa 3,3302×10 23 kg 13. G ę sto ść 5,427 g/cm³ 14.Przyspieszenie grawitacyjne na równiku 3,701 m/s² 15.Pr ę dko ść wynikaj ą ca z rotacji 10,892 km/h (na równiku) 16.Okres rotacji 58 d 15 h 26 m 17.Nachylenie równika wzgl ę dem p ł aszczyzny orbity 0,027° 18. Ś rednia temp.: Dzie ń 350 °C 19. Ś rednia temp.: Noc – 200°C 20.Temperatura powierzchni min. ś red. maks. 100 K 442,5 K 700 K

5 Wenus 1.Odkrycie Odkrywca Nieznany Data odkrycia Znana w staro ż ytno ś ci Charakterystyka orbity (J2000) 2. Ś rednia odleg ł o ść od S ł o ń ca 108 208 926km 3.Obwód orbity 0,680 Tm 4.Rok gwiazdowy 224,700 96 dni (0,615 197 7 lat) 5.Synodyczny okres obiegu 583,92 d 6. Ś rednia pr ę dko ść orbitalna 35,020 km/s 7.Maksymalna pr ę dko ść orbitalna 35,259 km/s 8.Minimalna pr ę dko ść orbitalna 34,784 km/s 9. Nachylenie orbity wzgl ę dem ekliptyki 3,394 71° (3,86° wzgl ę dem równika s ł onecznego) 10.Satelity naturalne brak

6 Ziemia 1. Ś rednia odleg ł o ść od S ł o ń ca 149 597 890 km 2. Obwód orbity 924 375 700 km 3.Rok gwiazdowy 365,256 dni 4. Obieg synodyczny nie dotyczy 5. Ś rednia pr ę dko ść orbitalna 29,78 km/s 6.Maks. pr ę dko ść 30,29 km/s 7. Min. pr ę dko ść 29,29 km/s 8.Satelity naturalne 1 (Ksi ęż yc) 9. Ś rednica równikowa 12 756,2 km 10. Ś rednica biegunowa 12 713,6 km 11.Przeci ę tny obwód 40 041,455 km 12.Powierzchnia 510 072 000 km² 148 940 000 km² l ą du (29,2%) 361 132 000 km² wody (70,8%) 13.Obj ę to ść 1,08321×10 12 km³ 14.Masa 5,9736×10 24 kg 15.G ę sto ść 5,515 g/cm³ 16. Przyspieszenie ziemskie ś rednie 9,80 m/s 17.Nachylenie równika wzgl ę dem p ł aszczyzny orbity 23,45 18. Temperatura powierzchni [1] min. ś red. maks. 185K -88°C 288K 15 °C 331K 58 °C 19.Ci ś nienie atmosferyczne na poziomie morza 101,325 kPa 20. Sk ł ad atmosfery Azot 78,084% Tlen 20,946% Argon 0,934% Dwutlenek w ę gla 0,0385%

7 Mars 1. Ś rednia odleg ł o ść od S ł o ń ca 227 936 637 km 2.Obwód orbity 1,429 T m 3.Rok gwiazdowy 686,9601 dni (1,8808 lat) 4. Synodyczny okres obiegu 779,96 dni 2,135 lat 5.Pr ę dko ść orbitalna min. 21,97 km/s ś red. 24,13 km/s 6.maks. 26,50 km/s 7.Argument peryhelium 286,46230° 8.Satelity naturalne 2 9. Ś rednica równikowa 6 804,9 km 10. Ś rednica biegunowa 6 754,8 km 11. Sp ł aszczenie 0,00736 12.Powierzchnia 1,448×10 8 km² 13. Obj ę to ść 1,638×10 11 km³ 14.Masa 6,4185×10 23 kg 15.G ę sto ść 3,934 g/cm³ 16. Przyspieszenie grawitacyjne na równiku 3,69 m/s² 17.Okres obrotu 1,025 957 d (24 h 36 min) 18. Pr ę dko ść obrotu 868,22 km/h (na równiku) 19.Nachylenie osi planety 25,19° 20.Temp. powierzchni – minimalna 133K (-140 °C) – ś rednia 210K (-63 °C) – maksymalna 293K (20 °C) 21.Ci ś nienie atmosferyczne 0,7-0,9 kPa 22. Dwutlenek w ę gla 95,32% 23.Sk ł ad atmosfery 24. Azot 2,7% 25. Argon 1,6% 26. Tlen 0,13% 27.Tlenek w ę gla 0,07% 28. Para wodna 0,03% 29. Tlenek azotu 0,01% 30. Neon 2,5 ppm 31. Krypton 300 ppb 32. Ksenon 80 ppb 33. Ozon 30 ppb 34. Metan 10,5 ppb

8 Jowisz 1. Ś rednia odleg ł o ść od S ł o ń ca 778 412 020 km 2.D ł ugo ść orbity 4,774 Tm 3.Satelity naturalne 63 Fizyczne w ł a ś ciwo ś ci Ś rednica równikowa 142 984 km 4. Ś rednica biegunowa 133 709 km 5.Sp ł aszczenie 0,064 87 6.Powierzchnia 62,1796×10 9 km² 7.Obj ę to ść 142,55×10 13 km³ 8.Masa 1,8987×10 27 kg 9. G ę sto ść 1,33 g/cm 3 10.Przyspieszenie grawitacyjne na równiku 24,79 m/s 2 11.Pr ę dko ść ucieczki 59,54 km/s 12.Okres rotacji 9h 55min 30s 13.Pr ę dko ść obrotu na równiku 45 360 km/h 14.Nachylenie osi 3,12° 15.Temperatura powierzchni min – 110 K (-163 °C) ś red. – 152 K (-121 °C) 16. Budowa atmosfery 17.Ci ś nienie 70 kPa 18.Sk ł ad 19.Wodór ~86% 20. Hel ~14% 21.Metan ~0,1% 22.Para wodna ~0,1% 23.Amoniak ~0,02% 24.Etan ~0,0002% 25.Fosforowodór ~0,0001% 26.Siarkowodór <0,0001%

9 Saturn 1. Ś rednia odleg ł o ść od S ł o ń ca 1 426 725 413 km 2.D ł ugo ść orbity 8,958 Tm 3.Satelity naturalne 60 potwierdzonych 4. Ś rednica równikowa 120 536 km 5. Ś rednica biegunowa 108 726 km 6. Sp ł aszczenie 0,097 96 7. Powierzchnia 4,27×10 10 km 2 8.Obj ę to ść 7,46×10 14 km 3 9. Masa 5,68460 ×10 26 kg 10.G ę sto ść 0,687 30 g/cm 3 (mniejsza ni ż wody) 11.Przyspieszenie grawitacyjne na równiku 8,96 m/s 2 12.Pr ę dko ść obrotu (na równiku) 35 500 km/h (9,87 km/s) 13.Nachylenie osi 26,73° 14.Deklinacja 83,54° 15.Albedo 0,47 16.Temperatura wewn ę trzna 12 000K 17.Temperaturapowierzchni 18. min. 82K (-191 °C) ś red. 143K (-130 °C) maks. b.d. 19.Budowa atmosfery 20. Ci ś nienie 140 kPa 21.Wodór ~93% 22.Hel ~6% 23.Metan~0,2% 24. Para wodna ~0,1% 25. Amoniak ~0,01% 26. Etan ~0,0005% 27.Fosforowodór ~0,0001%

10 Uran 1.Odkrywca William Herschel 2.Data odkrycia 13 marca 1781 3. Ś rednia odleg ł o ść od S ł o ń ca 2 870 972 220 km 4.D ł ugo ść orbity 18,029 Tm 5.Peryhelium 2 735 555 035 km 6.Aphelium 3 006 389 405 km 7. Okres orbitalny 30 708,16 dni (84,07 lata) 8.Okres synodyczny 369,65 dni 9. Pr ę dko ść orbitalna min - 6,485 km/s ś rednia - 6,795 km/s max - 7,128 km/s 10.Satelity naturalne 27 11. Ś rednica równikowa 51 118 km 12. Ś rednica biegunowa 49 946 km 13.Sp ł aszczenie 0,0229 14.Powierzchnia 8,084×10 9 km 2 15.Obj ę to ść 6,834×10 13 km 3 16. Masa 8,6832×10 25 kg 17.G ę sto ść 1,318 g/cm 3 18.Przyspieszenie grawitacyjne na równiku 8,69 m/s 2 19.Okres rotacji 17h 14min 24s 20.Pr ę dko ść obrotu na równiku 932 km/h (2,59 km/s) 21. Nachylenie osi 97,77° 22.Temperatura powierzchni min - 59K ś rednia - 68K max - b.d. 23.Budowa atmosfery 24.Wodór ~83% 25.Hel~15% 26. Metan ~1,99% 27.Amoniak ~0,01% 28. Etan ~0,00025% 29.Acetylen ~0,00001% 30.Siarkowodór ś ladowe 31.Tlenek w ę gla

11 Neptun 1.Odkrywca Urbain Le Verrier 2.John Couch Adams Johann Gottfried Galle 3.Data odkrycia 23 wrze ś nia 1846 4. Charakterystyka orbity 5. Ś rednia odleg ł o ś ci od S ł o ń ca 4 498 252 900 km 6.Obwód orbity 28 142 000 000 km 7.Okres orbitalny 60 223,352 8 dni 164,88 lat 8.Okres synodyczny 367,49 dni 9. Ś rednia pr ę dko ść orbitalna 5,432 km/s 10.Maksymalna pr ę dko ść orbitalna 5,479 km/s 11.Minimalna pr ę dko ść orbitalna 5,385 km/s 12.Nachylenie orbity wzgl ę dem ekliptyki1,769° (6,43° wzgl ę dem równika s ł onecznego) 13.Satelity naturalne 13 14. Ś rednica w p ł aszczy ź nie równika 49 500 km 15.Powierzchnia 7,619×10 9 km² (14,937 Ziem) 16. Obj ę to ść 6,2526×10 13 km³ 17. Masa 1,0243×10 26 kg 18.G ę sto ść 1,638 g/cm³ 19.Przyspieszenie grawitacyjne na równiku 11,00 m/s² (1,122 g) Pr ę dko ść ucieczki 23,5 km/s 20.Doba gwiezdna 0,671 250 00 dnia (16 h 6 min 36 s) 21.Pr ę dko ść k ą towa 2,68 km/h (na równiku) 22.Nachylenie osi 29,58° Deklinacja 42,95° Albedo 0,41 Temp. powierzchni* minimalna 50K ś rednia 53K maksymalna Nieznana 23. Ci ś nienie atmosferyczne 100-300 kPa 24.Wodór>84% 25.Hel12% Metan2% 26.Amoniak 0,01% 27. Etan 0,00025% 28.Acetylen 0,00001%

12 Koniec Prezentacje przygotowali: Filip Stachurski Marcin Knapik Materia ł y pochodz ą z e strony : http//:www.wikipedia.pl /


Pobierz ppt "Liczby w Uk ł ad zie S ł oneczny m Wymiary i Odleg ł o ś ci Prezentacj ę przygotowali: Filip Stachurski Marcin Knapik kl.2b."

Podobne prezentacje


Reklamy Google