Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

fmax 1kHz 4kHz 8kHz B 12kHz 48kHz 96kHz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "fmax 1kHz 4kHz 8kHz B 12kHz 48kHz 96kHz"— Zapis prezentacji:

1 fmax 1kHz 4kHz 8kHz B 12kHz 48kHz 96kHz
23. Szerokość pasma sygnału PM, w którym dewiacja fazy ΔψPM = mφ = 5 jest stała, wyznaczona na podstawie przybliżonego wzoru Carsona dla sygnałów modulujących o różnych częstotliwościach: 1 kHz, 4 kHz i 8 kHz , wynosi fmax 1kHz 4kHz 8kHz B 12kHz 48kHz 96kHz

2 24. Nieprawdziwe są informacje?
Znaczną poprawę stosunku sygnału do zakłócenia systemu FM uzyskuje się przez „deemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie nadawczej i „preemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie odbiorczej.

3

4

5 25. W modulatorze bezpośrednim, wykorzystującym generator LC z dwójnikiem reaktancyjnym w postaci diody pojemnościowej, pomiędzy dewiacją częstotliwości ΔF, a częstotliwością nośną F0 musi zachodzić związek

6 Modulację bezpośrednią uzyskuje się przez zmianę częstotliwości drgań generatora za pomocą sterowanego elementu reaktancyjnego, którym jest najczęściej pojemność, która jest funkcją czasu uzależnioną od sygnału modulującego. Przy założeniu, że spełniony jest warunek „wolnej modulacji” pulsacja chwilowa Ω(t) obwodu LC o parametrycznej pojemności C(t) wynosi. gdzie Jest pulsacją drgań przy braku sygnału modulującego

7 Rozwijając to wyrażenie w szereg potęgowy otrzymujemy
Otrzymaliśmy nieliniową funkcję sygnału modulującego, aby ta zależność była w przybliżeniu liniowa liniowa musi być spełniony warunek:

8 26. W modulatorze Armstronga (pośredni modulator FM), wąskopasmowa modulacja FM posiada widmo ograniczone praktycznie do jednej pary wstęg bocznych gdy zastosujemy modulator AM DSB SC z małym współczynnikiem głębokości modulacji, sygnał modulujący zostanie scałkowany, a do sygnału AM DSB SC dodamy nośną przesuniętą o kąt fazowy –π/2.

9 Modulator Armstronga Sygnał modulujący przechodzi przez korektor całkujący, więc na wejściu sumatora mamy przebieg FM. Dalsze bloki za sumatorem służą do powielania i mieszania częstotliwości tak, aby w końcowym efekcie uzyskać żądaną względną dewiację pulsacji.

10 27. Nie są prawdziwe informacje, dotyczące demodulatorów AM
Synchroniczne detektory kluczowane znajdują zastosowanie do demodulacji wszystkich rodzajów sygnałów zmodulowanych: AM, AM-S.C., SSB-S.C. i SSB. Tylko AM-SC, oraz SSB-SC. Detektor kluczowany pracuje przy znikomej amplitudzie fali nośniej.

11

12 28. Nie są prawdziwe następujące cechy synchronicznego demodulatora kluczowanego AM, porównując go z konwencjonalnymi detektorami diodowymi W przypadku sygnałów z równoczesną modulacją AM i FM, wielkość produktów intermodulacji między nośnymi jest dużo mniejsza. - źle

13 29. Nie są prawdziwe informacje, dotycząca koincydencyjnego demodulatora FM podwójnie zrównoważonego (rysunek poniżej) Funkcję przesuwnika fazowego pełni układ złożony z kondensatora C i obwodu rezonansowego LC1 dostrojonego do częstotliwości nośnej F0 sygnału FM. – to jest prawda

14

15 30. Nie są prawdziwe informacje, dotyczące przemiany częstotliwości
Operacja przemiany częstotliwości jest operacją nieliniową, analogiczną do procesu AM-S.C., z tą różnicą, że rolę sygnału modulującego odgrywa tutaj pasmowy sygnał użytkowy w. cz. o częstotliwości środkowej fs, na wyjściu zaś wykorzystywana jest tylko jedna wstęga boczna. - prawda

16 Modulacja AM

17 31. Prawdziwe są informacje, dotyczące superheterodynowego radia (rysunek poniżej):
Jest to architektura „front-end” nowoczesnego superheterodynowego radia z podwójną przemianą, z niską częstotliwością pośrednią.

18 32. Prawdziwe są informacje, dotyczące radia SDR (software-defined radio)?
Chociaż koncepcja radia SDR zapewnia maksymalną elastyczność rozwiązania, nie może być zrealizowana przy dzisiejszych technologiach w systemach radiokomunikacyjnych.

19 33. Prawdziwe są informacje, dotyczące uniwersalnego radia SDR (software-defined radio)?
Uniwersalne radio SDR, wykorzystuje dodatkowo szerokopasmową przemianą częstotliwości w celu ograniczenia szerokości pasma i zakresu dynamicznego dla złagodzenia ostrych wymagań dla przetworników a/c i przetwarzania DSP.

20 34. Prawdziwe są informacje, dotyczące wielostandardowego uniwersalnego radia kognitywnego COGUR (rysunek poniżej)? Kilka szerokopasmowych równolegle połączonych bloków odbiorczych może być wykorzystanych dla pokrycia głównych pasm częstotliwości.


Pobierz ppt "fmax 1kHz 4kHz 8kHz B 12kHz 48kHz 96kHz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google