Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym s ą zmysły? Ka ż dego dnia dociera do Ciebie ogromna ilo ść informacji z otoczenia. Mo ż esz zobaczy ć inne osoby lub usłysze ć ich głos. Mo ż esz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym s ą zmysły? Ka ż dego dnia dociera do Ciebie ogromna ilo ść informacji z otoczenia. Mo ż esz zobaczy ć inne osoby lub usłysze ć ich głos. Mo ż esz."— Zapis prezentacji:

1

2 Czym s ą zmysły? Ka ż dego dnia dociera do Ciebie ogromna ilo ść informacji z otoczenia. Mo ż esz zobaczy ć inne osoby lub usłysze ć ich głos. Mo ż esz te ż poczu ć rozmaite zapachy i smaki potraw. Pewnie trudno wyobrazi ć sobie ś wiat gdyby ś nie mógł odbiera ć tych wszystkich wra ż e ń. Umo ż liwiaj ą Ci to liczne narz ą dy zmysłów dzi ę ki którym jeste ś w stanie odpowiednio reagowa ć na napływaj ą ce bod ź ce.

3 Ile ich jest? Jakie s ą ? Za co s ą odpowiedzialne? Człowiek nieustannie odbiera i przetwarza informacje napływające z otoczenia. Mogą to być: bodźce świetlne, na przykład światło słoneczne, bodźce mechaniczne, takie jak dotyk, oraz bodźce termiczne, na przykład ciepło. Organizm reaguje też na obecność cząsteczek różnych substancji, czyli na bodźce chemiczne. Zdolność rejestrowania informacji ze środowiska nazywamy zmysłem. Podstawowe zmysły człowieka to: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Organy służące do odbierania bodźców nazywamy narządami zmysłów. Są zbudowane ze specjalnych komórek, z tzw. Receptorów, które reagują na określony czynnik, wytwarzając impulsy nerwowe. Każdy recepto rejestruje tylko jeden rodzaj bodźca, np. do odbioru bodźców świetlnych służą komórki światłoczułe w oczach. Narządy te dostarczają najwięcej informacji o otaczającym świecie, dlatego muszą być dobrze chronione przed urazami. Odpowiada za to aparat ochronny.

4 Oczy

5 Aparat ochronnyAparat ochronny Najwa ż niejszymi elementami aparatu ochronnego s ą : Powieki Gruczoł łzowy Spojówka (dalej) (kliknij na wybranym)

6 Powieki Powieki to fa ł dy skóry, które co pewien czas nasuwaj ą si ę na oczy. Wyrastaj ą z nich w ł osy zwane rz ę sami. Powieki chroni ą oczy przed zbyt silnym ś wiat ł em i uszkodzeniami. Rz ę sy zapobiegaj ą wpadaniu zanieczyszcze ń do oka. Te, które przedostan ą si ę mi ę dzy rz ę sami s ą usuwane ze ł zami. (dalej) (Wró ć do aparatu ochronnego) (Wró ć do aparatu ochronnego)

7 Gruczoł łzowy Gruczoł łzowy wytwarza łzy-płyn zło ż ony głównie z wody, soli oraz niewielkiej ilo ś ci substancji zwalczaj ą cej bakterie. Łzy nawil ż aj ą powierzchni ę gałki ocznej, usuwaj ą z niej zanieczyszczenia i drobnoustroje. Po oczyszczeniu gałki ocznej przepływaj ą do specjalnych kanalików odprowadzaj ą cych, a nast ę pnie do jamy nosowej. (dalej) (wró ć do aparatu ochronnego) (wró ć do aparatu ochronnego)

8 Spojówka Spojówka to cienka błona, która pokrywa wewn ę trzn ą powierzchni ę powieki oraz cz ęść przedniej powierzchni gałki ocznej. Zawiera liczne komórki ś luzowe produkuj ą ce ś luz zapewniaj ą cy gałce ocznej odpowiedni ą wilgotno ść. Podra ż nienie spojówki powoduje, ż e powieki cz ęś ciej przykrywaj ą oko, rozprowadzaj ą c łzy i ś luz po jego powierzchni. Jak wida ć na zał ą czonym obrazku podczas zapalenia spojówek oczy s ą czerwone, na skutek rozszerzenia si ę naczy ń krwiono ś nych. (dalej) (wró ć do aparatu ochronnego) (wró ć do aparatu ochronnego)

9 Budowa galki ocznej Wa ż n ą cz ęś ci ą narz ą du wzroku jest ga ł ka oczna umieszczona w zag łę bieniu kostnym, w tzw. oczodole. Jej wn ę trze wype ł nia cia ł o szkliste które ma posta ć przezroczystej, galaretowatej masy. Reguluje ono ci ś nienie w ga ł ce ocznej, dzi ę ki czemu oko zachowuje kulist ą form ę i mo ż e si ę g ł adko porusza ć w oczodole. Ś ciana ga ł ki ocznej jest zbudowana z trzech b ł on: twardówki, naczyniówki i siatkówki.

10 Twardówka Błona zewnętrzna- twardówka-jest odporna na uszkodzenia, więc chroni głębiej położone elementy oka przed urazami. W przedniej części oka twardówka ma postać przezroczystej rogówki, która nie stanowi przeszkody dla promieni świetlnych wnikających do oka. Rogówka jest bardzo wrażliwa na dotyk.

11 Naczyniówka Kolejną błoną gałki ocznej jest naczyniówka. Mieszczą się w niej naczynia krwionośne, które zaopatrują gałkę oczną w tlen i substancje odżywcze. W przedniej części oka naczyniówka przechodzi w tęczówkę, która ma kształt pierścienia. To właśnie ona nadaje oczom kolor. W centralnej części tęczówki znajduje się otwór zwany źrenicą, przez który światło przedostaje się do oka. Skurcz mięśni gładkich tęczówki zmniejsza lub zwiększa średnicę źrenicy. Tęczówka działa więc jak przesłona w aparacie fotograficznym- zapobiega wniknięciu zbyt dużej ilości światła do oka, co mogłoby je uszkodzić.

12 Siatkówka Wewnętrzna błona gałki ocznej to siatkówka, która uczestniczy w odbiorze bodźców świetlnych. Znajdują się w niej receptory wzroku : czopki i pręciki. Czopki rejestrują barwę światła. Każdy z nich może odbierać tylko jeden z trzech kolorów: czerwony, zielony lub niebieski. Jak to więc możliwe, że odróżniamy dużo więcej barw? Widzimy je dzięki kombinacji trzech podstawowych kolorów, np. połączenie barw czerwonej i niebieskiej daje kolor fioletowy. Rozmieszczenie czopków w siatkówce jest nierównomierne. Najwięcej znajduje się ich w punkcie zwanym plamką, dawniej plamką żółtą. Jest to miejsce najostrzejszego widzenia. Drugi typ właściwych receptorów wzroku - pręciki - są wrażliwe na ruch oraz natężenie światła. Pozwalają na widzenie w słabym oświetleniu W czopkach i pręcikach następuje przetworzenie bodźców świetlnych na impulsy nerwowe, które następnie są przesyłane do mózgu przez nerw wzrokowy. Wychodzi on z gałki ocznej w miejscu zwanym tarczą nerwu wzrokowego. W tym miejscu nie ma receptorów wzroku, dlatego promienie świetlne, które na nią padają nie są rejestrowane. Na zdjęciu przedstawiony jest obraz siatkówki- - czopki i pręciki

13 Przekrój oka

14 Jak powstaje obraz? Promienie ś wietlne przedostaj ą si ę do oka przez rogówk ę. Nast ę pnie przez ź renic ę docieraj ą do soczewki. Dzi ę ki swojemu specyficznemu kształtowi zmienia ona kierunek promieni ś wietlnych tak, ż e skupiaj ą si ę one na siatkówce. Zjawisko to nosi nazw ę załamania ś wiatła. Na siatkówce powstaje obraz dwuwymiarowy. Ka ż de oko rejestruje nieco inny obraz. Mózg odbiera informacje z oczu, nakłada je na siebie i analizuje. Dzi ę ki temu człowiek widzi trójwymiarowo, czyli przestrzennie i potrafi oceni ć jak daleko znajduje si ę dany przedmiot. Ma te ż wi ę ksze pole widzenia

15 Akomodacja oka Zmiana kształtu soczewki, czyli akomodacja pozwala nam na ostre widzenie przedmiotów znajduj ą cych si ę w du ż ej odległo ś ci. Kiedy soczewka zmienia kształt, zwi ę ksza si ę lub zmniejsza k ą t, pod którym załamuje ona ś wiatło.

16 Z ł udzenia optyczne Czasami nasze oczy widz ą obrazy inaczej ni ż wygl ą daj ą one w rzeczywisto ś ci. Zjawisko to nazywamy złudzeniem optycznym. Na przykład lini ę prost ą widzimy tylko wtedy, gdy jej obraz przebiega dokładnie przez plamk ę ż ółt ą, pionowo lub poziomo wzgl ę dem oka. W przeciwnym wypadku odbieramy j ą jako łuk.

17 Wystarczy skupić się na jednej linii aby zobaczyć jak inne się oddalają

18 Patrz z odległości na obrazek

19

20

21 Ciekawe efekty można także uzyskać manipulując perspektywą

22 Linia po środku jest w rzeczywistości jednego koloru. Jest to reakcja oka na kontrastowe barwy.

23 Policz półki prawej i z lewej strony

24 Wpatruj się w punkt na środku okręgu oraz stopniowo oddalaj i przybliżaj wzrok.

25 Higiena oka Czasem zdarza się, że pieką Cię oczy, a w uszach słyszysz dziwny szum. Jeśli podobne objawy występują często, oznacza to że pracujesz zbyt ciężko lub w nieodpowiednich warunkach. Za pomocą oczu zdobywamy większość informacji o otaczającym świecie. Musimy chronić te narządy zmysłów ponieważ są one narażone na działanie wielu szkodliwych czynników. Na przykład długie patrzenie na źródło silnego światła uszkadza komórki światłoczułe w oku.

26 Wady wzroku Je ś li oko ma prawidłow ą budow ę, soczewka załamuje promienie ś wietlne tak, ż e skupiaj ą si ę one na siatkówce. U niektórych ludzi siatkówka le ż y zbyt daleko od soczewki lub promienie s ą zbyt mocno załamywane i skupiaj ą si ę przed siatkówk ą. Ich soczewka nie mo ż e zmieni ć kształtu na tyle, by umo ż liwi ć widzenie przedmiotów le żą cych daleko. Skutkiem jest krótkowzroczno ść. Typowym objawem tej wady jest wypełnianie wzroku i mru ż enie oczu by przeczyta ć oddalony napis. Rzadziej spotykana jest dalekowzroczno ść. W tym wypadku siatkówka znajduje si ę w zbyt małej odległo ś ci od soczewki albo promienie ś wietlne s ą załamywane za słabo, by skupi ć si ę na siatkówce. To powoduje ż e widzi si ę słabo i niewyra ź nie przedmioty le żą ce blisko. Cz ę st ą chorob ą oczu jest te ż zez. Choroba ta polega na tym, ż e mi ęś nie oczu nie s ą tak samo naci ą gni ę te. Powoduje to rozbie ż no ść oczu Je ś li oko ma prawidłow ą budow ę, soczewka załamuje promienie ś wietlne tak, ż e skupiaj ą si ę one na siatkówce. U niektórych ludzi siatkówka le ż y zbyt daleko od soczewki lub promienie s ą zbyt mocno załamywane i skupiaj ą si ę przed siatkówk ą. Ich soczewka nie mo ż e zmieni ć kształtu na tyle, by umo ż liwi ć widzenie przedmiotów le żą cych daleko. Skutkiem jest krótkowzroczno ść. Typowym objawem tej wady jest wypełnianie wzroku i mru ż enie oczu by przeczyta ć oddalony napis. Rzadziej spotykana jest dalekowzroczno ść. W tym wypadku siatkówka znajduje si ę w zbyt małej odległo ś ci od soczewki albo promienie ś wietlne s ą załamywane za słabo, by skupi ć si ę na siatkówce. To powoduje ż e widzi si ę słabo i niewyra ź nie przedmioty le żą ce blisko. Cz ę st ą chorob ą oczu jest te ż zez. Choroba ta polega na tym, ż e mi ęś nie oczu nie s ą tak samo naci ą gni ę te. Powoduje to rozbie ż no ść oczu

27 Daltonizm Daltonizm to wada polegaj ą ca na nieodró ż nianiu barw najcz ęś ciej zielonej lub czerwonej. W niektórych wypadkach daltoni ś ci w ogóle nie odró ż niaj ą barw – postrzegaj ą ś wiat w czerni, bieli i odcieniach szaro ś ci. Za to kszta ł ty przedmiotów widz ą wyra ź nie, niejednokrotnie lepiej ni ż osoby zdrowe. Do wykrywania daltonizmu stosuje si ę specjalne tablice, na których s ą cyfry u ł o ż one z kolorowych plamek. Daltonista nie potrafi rozpozna ć liczby znajduj ą cej si ę na tablicy, natomiast widzi cyfr ę tam, gdzie zdrowy cz ł owiek nie zauwa ż y ż adnego wzoru.

28 Badanie wzroku Dalekowzroczność i krótkowzroczność można wykryć dzięki specjalnej tablicy. Znajduje się na niej kilka rzędów liter lub cyfr. W każdym znaki są jednakowej wielkości. Kolejne rzędy zawierają coraz mniejsze znaki. Obok rzędu znaków jednakowej wielkości czasem jest informacja z jakiej odległości powinniśmy je widzieć.

29 Choroby oczu

30 Spis tresci

31 Za co odpowiada spojówka? 1.ZZa nawilżanie gałki ocznej 2.ZZa odżywianie oka 3.ZZa akomodację oka

32 Zła odpowiedź Wró ć do pytania 1 2 3

33 Co to jest daltonizm? 1. Nieprawidłowe ustawienie mięśni oka 2. Nieodróżnianie niektórych barw 3. Powstanie bielma

34 Co to jest akomodacja oka? 1. Wada wzroku 2. Uraz oka 3. Zmiana kształtu soczewki

35 Dziekuje za obejrzenie ;D


Pobierz ppt "Czym s ą zmysły? Ka ż dego dnia dociera do Ciebie ogromna ilo ść informacji z otoczenia. Mo ż esz zobaczy ć inne osoby lub usłysze ć ich głos. Mo ż esz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google