Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. 29 Listopada – 100 Łańcut

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. 29 Listopada – 100 Łańcut"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. 29 Listopada 21 37 – 100 Łańcut
im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie ul. 29 Listopada 21 37 – 100 Łańcut tel./fax (017)

2 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łańcucie
Jest szkołą publiczną; Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Łańcut; W szkole uczy się 304 uczniów w 13 oddziałach: klas ogólnych, - 2 klasy integracyjne, do których mogą uczęszczać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, W roku szkolnym 2011/2012 planujemy 2 klasy pierwsze, w tym 1 integracyjną; Nasza kadra to wykwalifikowani, kreatywni nauczyciele – z dziećmi pracuje obecnie 37 nuczycieli.

3 Szkoła dysponuje oddziałami integracyjnymi;
zespołem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli; dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi; 2 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu; Internetowy Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece;

4 Szkoła oferuje: terapię metodą Tomatisa,
zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, profilaktyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia pozalekcyjne, opiekę medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, wyjazdy na basen, j. angielski, zajęcia komputerowe od pierwszej klasy, opiekę w świetlicy, obiady w szkolnej stołówce; miejsce rozwijania talentów ucznia; uczestnictwo w realizacji projektów unijnych.

5 Oferta Specjalistyczna

6 Oferta specjalistyczne
Odziały integracyjne Rewalidacja Gimnastyka korekcyjna Logopedia Zajęcia Metodą Tomatisa

7 Oddziały integracyjne
Odziały integracyjne to zespół dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci dysfunkcyjnych; Z dziećmi pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający; uczniowie realizują ten sam program nauczania, jak dzieci w klasach ogólnych; uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizują program zmodyfikowany do ich potrzeb; Szkoła przygotowana jest pod względem architektonicznym do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych.

8 Oddziały integracyjne
Procedura naboru do klas integracyjnych: Nabór dzieci zdrowych odbywa się za zgodą rodziców; Natomiast warunkiem przyjęcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziału integracyjnego jest: - posiadanie przez nich orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (z zaleceniem nauki w klasie integracyjnej), - akceptacja rodziców tej formy uczenia i wychowania.

9 Pedagog specjalny Do zadań pedagoga specjalnego należy:
Pomoc w opracowywaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego; Opracowywanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne; Udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. poprzez zajęcia indywidualne; Budowanie integracji pomiędzy uczniami w klasie oraz całej społeczności szkolnej.

10 Co daje integracja w szkole?
Uczniowie niepełnosprawni – zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Sprawni uczniowie – zyskują możliwość nauki z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania ich zalet i walorów. Nauczyciele – wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniami niepełnosprawnymi, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi. Rodzice – zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków.

11 Rewalidacja Zajęcia rozwijające i stymulujące zaburzone procesy poznawcze uczniów; Organizowane dla uczniów u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się umożliwiające uzyskanie osiągnięć przewidzianych dla danego etapu rozwojowego;

12 Gimnastyka korekcyjna
Ma na celu: Korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz przeciwdziałanie wadom postawy; Wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym; Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, poprawa ruchomości stawów oraz doskonalenie ćwiczeń ogólnorozwojowych i oddechowych.

13 Logopedia Zajęcia usprawniające zaburzone funkcje mowy; Logopeda:
- przeprowadza badania w celu ustalenia stanu mowy ucznia; - prowadzi terapię logopedyczną indywidualną lub grupową, z dziećmi u których stwierdzono nieprawidłowości wymowy;

14 Metoda Tomatisa Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna;
Wspomaga dzieci z: - zaburzeniami mowy, - nadpobudliwością psychoruchową, - zaburzeniem głosu, - dysleksją rozwojową, - dyskalkulią, - trudnościami szkolnymi, - zaburzeniami koncentracji, - autyzmem, - niepełnosprawnością intelektualną.

15 Prawa Tomatisa ALFRED TOMATIS - francuski otolaryngolog.
PIERWSZE PRAWO TOMATISA - głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać nasz narząd słuchu - oznacza  to,  że  aby kontrolować  głos i mowę, trzeba umieć słuchać samego siebie. DRUGIE PRAWO TOMATISA - modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmiany w głosie.

16 UWAGA SŁUCHOWA - czym różni się słyszenie od słuchania?
Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu. Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. Jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji. O ile słyszenie jest funkcją, która zależy od stanu narządu słuchu, słuchanie jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie. Osoby z zaburzeniem uwagi słuchowej wydają się czasem puszczać informacje "koło uszu" - trzeba im np. kilkakrotnie powtarzać pytania lub polecenia.

17 Objawy mogące sugerować istnienie u danej osoby zaburzeń uwagi słuchowej to: zaburzenia koncentracji uwagi, nadwrażliwość na dźwięki, błędna interpretacja pytań monotonny głos, mylenie podobnie brzmiących słów, trudności z czytaniem i pisaniem, konieczność powtarzania poleceń, ubogie słownictwo, niewyraźne pismo, niemuzykalność, mylenie strony prawej z lewą, tendencje depresyjne, brak wiary w siebie, nieśmiałość, drażliwość. Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji przeprowadzanych jest w trzech sesjach (każda trwa dwa tygodnie). Po każdej sesji następuje przerwa.

18 Udzielenie Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia MEN

19 NA CZYM POLEGA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA?
rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

20 KOMU NALEŻY SIĘ POMOC? Uczniowie: szczególnie uzdolnieni,
niepełnosprawni, przewlekle chorzy, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, w sytuacji kryzysowej lub po przeżyciach traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi, zaniedbani środowiskowo, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego wcześniej kształceni za granicą.

21 KTO UDZIELA POMOCY? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
nauczyciele, specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem: w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, a także specjaliści terapii pedagogicznej. we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, np. Polskie Towarzystwo Dysleksji.

22 FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne: - korekcyjno-kompensacyjne, - logopedyczne, - oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. FORMY POMOCY DLA RODZICÓW porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia.

23 Projekty unijne w szkole

24 „Chcę, pracuje, mogę – moja droga do sukcesu”
Projekt zajęć pozalekcyjnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu uczniowie rozwijają własne kompetencje matematyczne, przyrodnicze, informatyczne i artystyczne, usprawniają umiejętność posługiwania się językiem ojczystym i językiem obcym, wszechstronnie rozwijają własne zainteresowania i wzmacniają poczucie własnej wartości.

25 „Współczesny nauczyciel kompetentny i wszechstronny”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu projektowi nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, podnosząc jakość pracy szkoły.

26 „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Celem projektu jest wdrożenie nowatorskich metod i treści kształcenia.

27 Szkolne pracownie Informatyczne i ICIMP

28 W ramach projektu MEN "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny nasza szkoła otrzymała wyposażenie do 2 pracowni informatycznych. W ramach projektu "Internetowe centra informacji w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" otrzymaliśmy sprzęt, który został zainstalowany w  bibliotece szkolnej. Nowe centrum zostało wyposażone w 4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne.

29 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. 29 Listopada – 100 Łańcut"

Podobne prezentacje


Reklamy Google