Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolizja a wypadek drogowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolizja a wypadek drogowy"— Zapis prezentacji:

1 Kolizja a wypadek drogowy
Penalizacja w tym zakresie obejmuje: • wykroczenie kolizji drogowej z art. 86 k.w. • przestępstwo wypadku drogowego z art.177 k.k. Wskazane wykroczenie i przestępstwo stanowią tzw. obszar styczny.

2 Wykroczenie z art. 86 k.w.: § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

3 Przestępstwo z art. 177 k.k.: § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

4 Zakres odesłania do art. 157 § 1:
Art. 157 k.k.: § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 (średni uszczerbek na zdrowiu) § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni (lekki uszczerbek na zdrowiu) Art. 156 § 1 k.k. dotyczy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

5 Zakres wykroczenia z art. 86 k.w.:
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym powstanie szkody w mieniu (pojazdach) powstanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby niż sprawca

6 Zakres przestępstwa z art. 177 k.k.:
powstanie średniego uszczerbku na zdrowiu innej osoby niż sprawca (§ 1) śmierć lub powstanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby niż sprawca (§ 2) – kwalifikowany wypadek drogowy (komunikacyjny)

7 Penalizacja w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji:
Wykroczenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizji drogowej) z art. 86 k.w. Wykroczenie zagrożenia bezpieczeństwa poza drogą publiczną z art. 98 k.w. Przestępstwo wypadku komunikacyjnego z art. 177 § 1 k.k. Przestępstwo kwalifikowane wypadku komunikacyjnego z art. 177 § 2 k.k. Przestępstwo katastrofy komunikacyjnej z art. 173 k.k. Przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy z art. 174 k.k.

8 Podział przestępstw i wykroczeń ze względu na skutek:
formalne (bezskutkowe) – karalne jest samo zachowanie sprawcy materialne (skutkowe) – karalne jest zachowanie sprawcy, o ile wywołało opisany w danym przepisie skutek

9 Podział przestępstw i wykroczeń ze względu na podmiot:
indywidualne – tylko podmiot wyraźnie określony w danym przepisie powszechne – każdy (dowolny podmiot)

10 Okoliczność miejsca: • Art. 177 k.k.:
- w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (czyli wszędzie) • Art. 86 k.w.: na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (czyli część ruchu lądowego) • Art. 98 k.w.: - na drodze wewnętrznej (poza drogą publiczną)

11 Okoliczność miejsca – c.d.
Droga publiczna - drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, lokalne, drogi dojazdowe do autostrad Droga wewnętrzna – drogi poza drogami publicznymi, drogi polne, dukty leśne, place przed dworcami i portami, drogi prowadzące do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców

12 Okoliczność miejsca – c.d.
Strefa zamieszkania: prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami, możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej, prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h, zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Strefa ruchu – na drogach wewnętrznych stosowanie przepisów obowiązujących na drogach publicznych

13 Treść art. 177 § 3 k.k. a art. 86 k.w.: Art. 177 k.k.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek. • Osoba najbliższa zgodnie z art. 115 § 11 k.k. to: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

14 Wykroczenie z art. 86 k.w. – podsumowanie:
Szeroki zakres strony przedmiotowej: - zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - powstanie szkody w mieniu (pojazdach) - powstanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby niż sprawca Wykroczenie skutkowe - niezachowanie ostrożności musi wywołać konkretne zagrożenie bezpieczeństwa innego uczestnika ruchu Wykroczenie powszechne - może je popełnić każdy (nie tylko uczestnik ruchu)


Pobierz ppt "Kolizja a wypadek drogowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google