Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków masowego przekazu Semestr IV / rok szkolny 2011/2012

3 Gimnazjum im. E. Bojanowskiego w Lubsku

4 Znaczenie środków masowego przekazu

5 Środki masowego przekazu
Są to środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino.

6 Rodzaje współczesnych mediów
Telewizja Radio Internet Publikacje książkowe Filmy Prasa Fonografia

7 Telewizja Telewizja, TV – dziedzina komunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość.

8 Radio  Radio – środek masowego przekazu, rozpowszechnia audycje adresowane do różnorodnego i nieograniczonego kręgu radiosłuchaczy, odbierane przez odbiorniki radiowe. Radio góruje nad prasą szybkością informowania, równoczesnością nadawania i odbioru.

9 Publikacje książkowe Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym.

10 Prasa Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie.

11 Prasa – cd. Czasopismo – periodyk, wydawnictwo ciągłe, ukazujące się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem , zawierające ustaloną szatę graficzną.

12 Internet Jest jednym z głównych środków masowego przekazu.

13 Formy przekazu używane w mediach
Materiały drukowane Materiały audiowizualne Internet

14 Główne zadanie mediów Głównym zadaniem środków masowego przekazu jest przede wszystkim dostarczanie informacji o wydarzeniach, jakie mają miejsce w kraju i na świecie oraz w całym społeczeństwie. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – społeczeństwo. Mówi się, że media są tak zwaną „czwarta władzą”.

15 Czwarta władza Czwarta władza (mass media) – ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż siła mediów jest tak wielka, że może kształtować społeczeństwo i politykę. Spełnia również funkcję kontrolną poprzednich trzech władz.

16 Media jako IV władza: Aktywizują społeczność
Oceniają funkcjonowanie instytucji rządowych Wpływają na zmiany na stanowiskach politycznych i gospodarczych Przekazują informacje Narzucają styl życia politycznego Sprzyjają utrwalaniu się praworządności Mogą oddziaływać na ludzka podświadomość Ukierunkowują zainteresowania

17 Funkcje mediów Informacyjna Komunikacyjna Kontrolna Opiniotwórcza
Interwencyjna Rozrywkowa Dydaktyczna Edukacyjna Integracyjna

18 Funkcje mediów – cd. Informacyjna – środki masowego przekazu zajmują się zbieraniem i upowszechnianiem informacji na temat ważnych wydarzeń politycznych, kulturalnych, ekonomicznych. Przekazywane wiadomości mają wielki wpływ na stan nastrojów społecznych, dlatego niezwykle istotny jest tu dziennikarski obiektywizm oraz poziom profesjonalny przekazywanych komunikatów.

19 Funkcje mediów – cd. Komunikacyjna – ułatwiają komunikację społeczną.
Media uczestniczą w procesie przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami oraz organizacjami społecznymi. Oddziałując na odbiorców mogą modyfikować ich wiedzę, postawy i zachowania.

20 Funkcje mediów – cd. Kontrolna – dziennikarze mają prawo i moralny obowiązek śledzić uważnie poczynania władz, instytucji i osób publicznych pełniących odpowiedzialne funkcje. Śledząc ich poczynania mogą zapobiegać nadużyciom, a w przypadku ich odkrycia – doprowadzić do ukarania osób winnych.

21 Funkcje mediów – cd. Opiniotwórcza – wpływając na swoich widzów, czytelników i słuchaczy media kształtują szeroko pojętą opinię publiczną. Dotyczy to zarówno tych instytucji medialnych, które przejawiają swego rodzaju ambicje intelektualne (np. dzienniki i czasopisma prestiżowe, publiczna radiofonia i telewizja), jak i gazet popularnych i komercyjnych stacji radiowych oraz telewizyjnych.

22 Funkcje mediów – cd. Interwencyjna – dziennikarstwo śledcze uprawiają dziennikarze opisujący i wyjaśniający sprawy, które najczęściej powinny być przedmiotem dochodzenia odpowiednich organów, np. policji, prokuratury lub sądu. Często dają początek śledztwu i wymuszają zdecydowaną reakcję polityczną.

23 Funkcje mediów – cd. Rozrywkowa – wszystkie media starają się realizować tę funkcję w możliwie najszerszym zakresie, bowiem to przede wszystkim decyduje o ich atrakcyjności dla odbiorcy.

24 Funkcje mediów – cd. Dydaktyczna – zajęcia, na przykład kursy nauki języka obcego, prowadzone są za pomocą elektronicznych środków przekazu. Takie działanie mediów dało się szczególnie zauważyć przy okazji wprowadzania nowych form szkolenia i nauczania, zwłaszcza tzw. nauczania na odległość.

25 Funkcje mediów – cd. Edukacyjna – efekty jej realizacji są widoczne na łamach niektórych kategorii prasy drukowanej – przede wszystkim czasopism naukowych i popularnonaukowych. Są one przeznaczone dla stosunkowo wąskiego kręgu czytelników. Również duży wkład mają tutaj stacje telewizji kablowej lub satelitarnej, np. kilka kanałów Discovery.

26 Funkcje mediów – cd. Integracyjna – w historycznym procesie jednoczenia się nie tylko małych społeczności lokalnych, mniejszości narodowych a nawet całych narodów media odegrały istotną rolę. Także obecnie środki masowego przekazu pełnią rolę integrującą zróżnicowane religijnie, etnicznie czy też językowo społeczeństwa.

27 Znaczenie mass mediów Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świece lub w naszym państwie, ale także dzięki mediom możemy się rozerwać, odpocząć po pracy. Środki masowego przekazu są także potężna bronią używaną przez wiele środowisk, nie tylko przez władzę, do kierowania i kształtowania opinii publicznej.

28 Znaczenie mass mediów – cd.
To one kształtują nasze upodobania i postawy. Dzięki mediom, a zwłaszcza telewizji, ludzie wiedzą coraz więcej, zwiększają swój udział w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym.

29 Znaczenie mass mediów – cd.
Media zmieniły styl życia, system wartości i wzorce zachowań ludzi, grup społecznych i całych społeczeństw. Wywarły i nadal wywierają ogromny wpływ na pracę, wypoczynek, życie publiczne i polityczne, na system kształcenia i wychowania.

30 Klasyfikacja mediów wizualne audialne audiowizualne

31 Media wizualne Media wizualne oddziałują na zmysł wzroku, a ich tworzywem podstawowym jest obraz: statyczny lub dynamiczny. Wizualne media statyczne to: książka, prasa, fotografia, przeźrocza, plakat, naklejki, pocztówka, znaczek pocztowy, a nawet banknoty Dynamicznym medium jest film nie dźwiękowy.

32 Media audialne Media audialne oddziałują na zmysł słuchu. Ich tworzywem podstawowym są: słowo, muzyka, hałas, cisza. Należą do tej grupy radio, taśma magnetofonowa, płyta gramofonowa i kompaktowa , a nawet telefon.

33 Media audiowizualne Media audiowizualne oddziałują na dwa zmysły człowieka wzrok i słuch. Tworzywem podstawowym tych mediów są: słowo, obraz, muzyka, hałas, cisza. Do grupy tych mediów należą: film udźwiękowiony, telewizja, taśma magnetowidowa, przeźrocza udźwiękowione. Nową postacią mediów audiowizualnych są multimedia. Ich specyfika polega na tym, że zgodnie z nazwą łączą w sobie kilka różnych środków komunikowania: tekst, obraz, animację, narrację, wideo, muzykę.

34 Wpływ środków masowego przekazu na społeczeństwo
Środki masowego przekazu są potężna bronią używaną przez wiele środowisk (nie tylko przez władzę) do kierowania i kształtowania opinii publicznej.

35 Opinia publiczna To poglądy, nastawienia, oceny, sądy dotyczące aktualnego, ale określonego przedmiotu lub określonej osoby i jej sposobu zachowania się. Dodatkową korzyścią w kreowaniu opinii za pomocą mediów, jest umacnianie stereotypów.

36 Negatywny wpływ mass mediów
Środki masowego przekazu działają bezosobowo, w oderwaniu od potrzeb indywidualnego człowieka, nie uwzględniając osobowości, psychiki i sytuacji danej jednostki. Często prowadzi to do rozmywania granic pomiędzy dobrem a złem, prawdą i fałszem, nie pozwala na w pełni krytyczne przyjmowanie informacji czy opinii i co za tym idzie - zwiększa podatność na wszelkie wpływy.

37 Prezentacje przygotowali:
Kacper Gola Damian Błażewicz Martyna Hajn Hubert Grabowski Jakub Mól Pamela Wegnerska Kamil Rynkowski Emilia Klóska Daniela Modrzejewska Aleksandra Warcholak Filip Kuca Mateusz Pytko

38 Dziękujemy za uwagę

39 Bibliografia http://www.wosna5.pl http://www.bryk.pl/teksty

40


Pobierz ppt "Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google