Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwencje Genewskie Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwencje Genewskie Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura."— Zapis prezentacji:

1 Konwencje Genewskie Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

2 Historia 29.06.1859 bitwa pod Solferino 1962 „Wspomnienie Solferino”
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (Komitet Pięciu) 1864 Pierwsza Konwencja Genewska 1949 Cztery Konwencje Genewskie 1977 Dwa Dodatkowe Protokoły Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

3 Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

4 Kiedy stosowane są Konwencje?
w razie wypowiedzenia wojny lub zatargu zbrojnego między stronami w czasie okupacji całości lub części terytorium jednej ze stron również wobec państwa nie będącego stroną Konwencji Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

5 Pierwsza Konwencja Genewska
polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

6 Druga Konwencja Genewska
polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

7 A dokładniej? Zasady: Uczestnicy działań zbrojnych wyłączeni z walki wskutek zranień lub choroby oraz rozbitkowie na morzu, jeżeli nie podejmują wrogich działań, powinni być szanowani i traktowani w sposób humanitarny. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

8 Cd 1 ranni, chorzy i rozbitkowie korzystają z ochrony przewidzianej w prawie międzynarodowym, powinni być szanowani we wszelkich okolicznościach, leczeni oraz traktowani w sposób humanitarny, w przypadku dostania się w ręce nieprzyjaciela korzystają z ochrony należnej jeńcom, ludność cywilna oraz statki cywilne mają prawo nieść pomoc rannym, chorym i rozbitkom, Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

9 Cd 2 formacje sanitarne oraz statki szpitalne podlegają ochronie i w żadnych okolicznościach nie mogą być atakowane, personel sanitarny i duchowny powinien być szanowany i chroniony; w razie wzięcia do niewoli korzysta co najmniej z ochrony przysługującej jeńcom, Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

10 Znak Znak rozpoznawczy Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca może być używany jedynie przez osoby upoważnione do niesienia pomocy rannym, chorym i rozbitkom (personel sanitarny i duchowny) oraz umieszczany na obiektach i sprzęcie przeznaczonym do tego celu. Jest to znak konwencyjny i podlega ochronie! Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

11 Trzecia Konwencja Genewska
traktowaniu jeńców wojennych. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

12 A dokładniej? Zapewnia ona jeńcom podstawowe prawa humanitarne.
Zasada: Wzięcie do niewoli jest formą wyłączenia z walki zbrojnej jej uczestników. Jeniec jest we władzy państwa nieprzyjacielskiego (zatrzymującego), a nie osób lub oddziałów, które go pojmały. Z chwilą ustania powodów zatrzymania w niewoli oraz po faktycznym ustaniu działań zbrojnych jeńcy powinni być zwolnieni. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

13 Statut jeńca: Uprawnienia i Obowiązki
w razie wzięcia do niewoli jeniec zobowiązany jest jedynie podać swoje nazwisko i imiona, datę urodzenia, stopień wojskowy oraz numer posiadanej legitymacji; jeniec nie ma obowiązku wierności wobec mocarstwa zatrzymującego, za próbę ucieczki z niewoli może być karany tylko dyscyplinarnie; obozy jenieckie powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od strefy walki; Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

14 Cd 1 jeńcy mają prawo do poszanowania ich czci, godności osobistej i wyznania, do warunków bytowania i wyżywienia zapewniających im zachowanie zdrowia i dobrej kondycji psychicznej, do wymiany korespondencji z najbliższymi i do praktyk religijnych; jeńcy nie mogą być wykorzystywani do działań zbrojnych ani zatrudniani do prac niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

15 Czwarta Konwencja Genewska
ochronie osób cywilnych podczas wojny Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

16 A dokładnie? Zapewnia ochronę ludności cywilnej w czasie działań zbrojnych oraz podczas okupacji wojennej. Otacza szczególną ochroną dzieci, kobiety, osoby starsze i upośledzone. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

17 Zasady Osoby cywilne będące we władzy strony przeciwnej, mają we wszelkich okolicznościach prawo do poszanowania ich osoby, honoru, praw rodzinnych i praktyk religijnych, zwyczajów i obyczajów. Żadne zarządzenie władz okupacyjnych nie może pozbawić ludności terytorium okupowanego praw zagwarantowanych przez konwencję.   Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

18 Konwencja Zabrania zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby wojskowej w siłach zbrojnych przeciwnika; przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych; deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

19 Konwencja Zobowiązuje
do zapewnienia ludności cywilnej podstawowego minimum warunków egzystencji (bytowania i wyżywienia); do traktowania jej w sposób humanitarny; do otoczenia szczególną opieką osób potrzebujących pomocy; do poszanowania dóbr i urządzeń niezbędnych  ludności cywilnej do przetrwania. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

20 Zasady ogólne, wspólne dla 4 Konwencji
Konwencje mają zastosowanie, gdy tylko istnieje konflikt zbrojny. Zakazuje się w każdym czasie i w każdym miejscu brania zakładników, egzekucji bez legalnego wyroku, tortur, podobnie jak wszelkiego traktowania okrutnego lub poniżającego. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

21 Cd 1 Nikt nie może być zmuszany do rezygnacji ani nie może dobrowolnie zrezygnować z ochrony przyznanej przez konwencje. Osoby chronione powinny zawsze móc korzystać z opieki mocarstwa opiekuńczego (państwo neutralne obowiązane do ochrony ich interesów) oraz opieki Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

22 Protokół Dodatkowy I dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

23 Protokół Dodatkowy II dotyczy ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

24 Protokoły dodatkowe Strony konfliktu są ograniczone w stosowaniu metod i środków szkodzenia nieprzyjacielowi. stanowią rozwinięcie postanowień Konwencji Genewskich (I IV) Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura

25 Dziękuję za uwagę!!! Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura


Pobierz ppt "Konwencje Genewskie Konwencje Genewskie, Garczyn 2005, Martyna Skura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google