Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o płatność

2 Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o płatność: przynajmniej raz na 3 miesiące, licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność Wniosek rozliczający zaliczkę: 1 miesiąc od dnia jej otrzymania Wniosek rozliczający ostatnią transzę zaliczki przekazanej w danym roku budżetowym: do 31 października danego roku Wniosek końcowy rozliczający otrzymane zaliczki: 14 dni od daty finansowego zakończenia projektu

3 Zasady rozliczania zaliczek (1) Beneficjenci są zobowiązani do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania Rozliczenie zaliczki polega na złożeniu wniosku o płatność do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym będą ujęte wydatki kwalifikowalne, w których udział EFRR odpowiada co najmniej otrzymanej zaliczce lub zwrocie środków niewykorzystanych w całości lub w części. Np. jeżeli beneficjent otrzymał zaliczkę w wysokości 850 000,00 zł, przy dofinansowaniu projektu 85%, wówczas należy przedstawić faktury opiewające na kwotę 1 000 000,00 zł celem rozliczenia przedmiotowej zaliczki.

4 Zasady rozliczania zaliczek (2) Nieterminowe złożenie wniosku o płatność bądź nieterminowy zwrot kwoty niewykorzystanej skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność lub zwrotu niewykorzystanych środków. Rozliczenie zaliczki dotyczy wydatków poniesionych przez beneficjenta od dnia otrzymania zaliczki. W związku z powyższym, do rozliczenia zaliczki mogą być przedkładane tylko i wyłącznie faktury opłacone po otrzymaniu środków w ramach zaliczki. Faktury opłacone przed tą datą nie będą uznawane, jako faktury rozliczające pobraną zaliczkę. Faktury te będą podlegały refundacji, a od kwoty nierozliczonej zaliczki - w przypadku niedokonania jej zwrotu - będą naliczane odsetki

5 Zasady rozliczania zaliczek (3) W przypadku ubiegania się o pierwszą transzę zaliczki zaleca się składanie wniosków o płatność, w którym beneficjent wnioskuje tylko i wyłącznie o zaliczkę. Pozwoli to na skrócenie okresu weryfikacji takiego wniosku o płatność i szybszą jej wypłatę Każdy wydatek kwalifikowany powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. W przypadku wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie należy je ująć w pierwszym wniosku o płatność składanym do IZ RPO WP Za datę dostarczenia wniosku o płatność uważa się dzień jego wpływu do Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

6 Funkcje wniosku o płatność

7 Wniosek beneficjenta o płatność służy (cz.1): wnioskowaniu o przyznanie pierwszej płatności zaliczkowej (beneficjent wypełnia poz. 1 - 10, 13, 14, 19, 22, 24. Beneficjent ma również możliwość przekazania we wniosku o płatność zaliczkową informacji o postępie rzeczowym z realizacji projektu, (jeżeli projekt jest już rozpoczęty), wówczas dodatkowo wypełnia poz. 18, 20, 21, 23; rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach zaliczki (beneficjent wypełnia poz. 1 - 12 i 15 - 25);

8 Wniosek beneficjenta o płatność służy (cz.2): rozliczenie środków przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25). wnioskowanie o przyznanie płatności pośredniej lub końcowej stanowiącej refundację części lub całości wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25 z wyłączeniem pkt 11, natomiast jeżeli w ramach przyznanego dofinansowania otrzymał zaliczkę przed złożeniem wniosku o płatność pośrednią lub końcową, wypełnia również pkt 11, przy wniosku o płatność końcową nie wypełnia pkt 19 i 22 wniosku);

9 Wniosek beneficjenta o płatność służy (cz.3): rozliczenie wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 13 z wyłączeniem pkt 11 oraz poz. 15 - 25); przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza). Beneficjent wypełnia poz. 1 - 9 i 18 – 24 - w tym wypadku wniosek stanowi narzędzie umożliwiające monitorowanie postępu rzeczowego projektu i pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji programu gromadzonych w KSI (SIMIK 07-13).

10 Omówienie poszczególnych punktów wniosku o płatność

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Popełniane błędy (1): 1)Nieprawidłowo podany % dofinansowania z EFRR (niespójny z umową o dofinansowanie) 2)Numer rachunku oraz nazwa banku niezgodna z umową o dofinansowanie 3)Pkt. 15 W kolumnie Nr dokumentu – błędne numery dokumentów, np. wpisywane wyrażenia Faktura VAT, Rachunek, niepełny numer dokumentu Kolumna 2 – brak nr księgowych lub ewidencyjnych na dokumentach potwierdzających wydatek; Kolumna 4 – data zapłaty, nie ujmowanie wszystkich dat zapłaty za daną fakturę;

34 Popełniane błędy (2): Kolumna 9 – błędnie wpisywana kwota podatku VAT wynikająca z faktury, a nie kwota podatku VAT wynikająca z wydatków kwalifikowanych wykazanych w kolumnie 8. 4)Pkt. 18 Nazwy etapów oraz terminy realizacji poszczególnych etapów nie są zgodne z pkt C1 wniosku o dofinansowanie, Nieprawidłowo podany % realizacji (źle zaokrąglony) 5)Pkt. 20 Niepełne nazwy wskaźników

35 Popełniane błędy (3): 6)Pkt. 21 Brak wypełnienia w przypadku opóźnienia rozpoczęcia lub zakończenia danego etapu z pkt 18 7)Pkt. 22 Błędnie wypełniony harmonogram – wpisywane są kwoty odpowiadające dofinansowaniu w danym kwartale, a nie wydatkom kwalifikowanym Harmonogram jest nieprawidłowo wypełniany – ujmowane są dane dotyczące kwartału, w którym składany jest wniosek 8)Pkt. 23 Odpowiedzi udzielane niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Pyt. 4 zaznaczanie checkboxu TAK, pomimo braku wskaźników dotyczących nowo powstałych miejsc pracy

36 Popełniane błędy (4): 9)Pkt. 24 Brak skreślenia nieprawidłowej odpowiedzi odnośnie finansowania przez Europejski Bank Inwestycyjny 10)Pkt.25 Brak wyszczególnienia w punkcie Inne dokumenty w przypadku załączonych dodatkowych dokumentów np.; wyjaśnienia, oświadczenia

37 Popełniane błędy (5): Brak numeru porządkowego (zgodnego z pozycją w pkt.15 wniosku) oraz brak numerów księgowych na fakturach Nieprawidłowe dane beneficjenta na fakturach (NIP, dane adresowe) Niepełny opis faktury Brak zgodności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, umowie i we wniosku o płatność np.: niezgodność w nazewnictwie kategorii wydatków między wnioskiem o dofinansowanie (pkt D3), a nazwą kategorii podaną w opisie faktury

38 Popełniane błędy (6): Brak protokołów odbioru robót Brak umowy z wykonawcą oraz dokumentów ZUS w przypadku umów cywilno-prawnych przedstawienie jako wydatek kwalifikowany dokumentacji (dokumentacja projektowa, raport oddziaływania na środowisko) obejmującej zakres szerszy niż zakres rzeczowy określony we wniosku o dofinansowanie przedstawianie jako wydatek kwalifikowany wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem realizacji projektu lub po zakończeniu finansowym

39 Popełniane błędy (7): Nieujawnione na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie dodatkowe źródła finansowania projektu, Niezgodności z Prawem zamówień publicznych A) dzielenie zamówienia – naruszenie art. 32 B) nieuprawnione stosowanie trybu zapytania o cenę

40 Popełniane błędy (8): brak zastosowania procedur wynikających z Wytycznych IZ RPO WP 207-2013 w sprawie procedur udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedstawienie jako wydatek kwalifikowany operatu szacunkowego obejmującego działki nie uwzględnione w zakresie rzeczowym różnica pomiędzy wartością gruntów wynikającą z operatu szacunkowego, a kwotą faktycznie zapłaconą

41 Popełniane błędy (9): przedstawienie jako wydatek kwalifikowany raportu oddziaływania na środowisko w sytuacji, gdy nie był wymagany decyzją przedstawienie jako wydatek kwalifikowany wycinki drzew i krzewów nie przewidzianej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia niepełne wykonanie zakresu rzeczowego (np. wykonanie mniej poboczy niż założono we wniosku o dofinansowanie)

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google