Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2013 roku.1 Egzamin maturalny w 2013 roku Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2013 roku.1 Egzamin maturalny w 2013 roku Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2013 roku.1 Egzamin maturalny w 2013 roku Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka

2 Egzamin maturalny w 2013 roku.2 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

3 Egzamin maturalny w 2013 roku.3 Co jest podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego? Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są standardy wymagań egzaminacyjnych – zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra edukacji narodowej mocą rozporządzenia.

4 Egzamin maturalny w 2013 roku.4 Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego? Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci następujących szkół ponadgimnazjalnych: Liceów ogólnokształcących, Liceów profilowanych, Techników, Uzupełniających liceów ogólnokształcących, Techników uzupełniających. Rys. Ewa Olejnik [w: Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce].

5 Egzamin maturalny w 2013 roku.5 Z jakich części składa się matura? Egzamin maturalny składa się z dwóch części: Pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

6 Egzamin maturalny w 2013 roku.6 Część ustna egzaminu maturalnego a) Co się zdaje na maturze ustnej? b) Kto przygotowuje pytania na egzamin ustny?

7 Egzamin maturalny w 2013 roku.7 Część ustna a) Co się zdaje na maturze ustnej? Język polski – nie określa się poziomu (prezentacja) Język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu Język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – nie określa się poziomu (prezentacja ) Język obcy nowożytny – (ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy) zdawany na poziomie podstawowym/ rozszerzonym. Język obcy nowożytny- inny niż wybrany jako obowiązkowy, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Język mniejszości etnicznej – nie określa się poziomu (prezentacja). Język regionalny – język kaszubski – nie określa się poziomu (prezentacja). Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.

8 Egzamin maturalny w 2013 roku.8 Część ustna b) Kto przygotowuje pytania? Listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego – także listę tematów z danego języka, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

9 Egzamin maturalny w 2013 roku.9 Część pisemna egzaminu maturalnego a) Co zdaje się na maturze pisemnej? b) Kto przygotowuje zadania na maturę pisemną?

10 Egzamin maturalny w 2013 roku.10 Część pisemna a) Co zdaje się na maturze pisemnej? Na maturze pisemnej zdaje się: 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym od 1 do 6 przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

11 Egzamin maturalny w 2013 roku.11 Część pisemna Przedmioty obowiązkowe w roku szkolnym 2012/2013 Język polski zdawany na poziomie podstawowym Język obcy nowożytny – jeden wybrany z następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (ten sam co w części ustnej) zdawany na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości. Matematyka zdawana na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo dwujęzycznym:

12 Egzamin maturalny w 2007 roku.12 Część pisemna Przedmioty dodatkowe w roku szkolnym 2012/2013 Do sześciu przedmiotów, wybranych spośród: - Biologia - podstawowy lub rozszerzony - Chemia – jw. - Filozofia - jw - Fizyka i astronomia - jw - Geografia - jw - Historia - jw - Historia muzyki - jw - Historia sztuki - jw - Matematyka – wyłącznie rozszerzony - Wiedza o społeczeństwie – podstawowy lub rozszerzony - Wiedza o tańcu- jw - Język obcy nowożytny -ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy- poziom rozszerzony lub inny niż wybrany jako obowiązkowy, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - - Język polski- poziom rozszerzony - Informatyka – podstawowy lub rozszerzony - Język łaciński i kultura antyczna- jw - Język mniejszości etnicznej- nie określa się poziomu (prezentacja) - Język regionalny – język kaszubski- nie określa się poziomu(prezentacja) Zdawane na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym:

13 Egzamin maturalny w 2013 roku.13 Część pisemna b) Kto przygotowuje zadania? W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce.

14 Egzamin maturalny w 2007 roku.14 Czy można egzaminu maturalnego nie zdać lub do niego nie przystąpić? Egzamin ten nie jest obowiązkowy i można do niego nie przystąpić. Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na wybranym poziomie z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. Egzamin maturalny zda więc osoba, która przystąpi do egzaminu, i uzyska min. 30% punktów możliwych do zdobycia ze wszystkich zdawanych przedmiotów obowiązkowych.

15 Egzamin maturalny w 2013 roku.15 Kto może być zwolniony z matury? Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

16 Egzamin maturalny w 2013 roku.16 Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego? Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.

17 Egzamin maturalny w 2013 roku.17 Kiedy przystępuje się do matury? Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do sierpnia. maj-sierpień Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

18 Egzamin maturalny w 2013 roku.18 Gdzie przystępuje się do matury? Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

19 Harmonogram egzaminu maturalnego Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina 09:00 Godzina 14:00 7 majawtorekJęzyk polski ppWiedza o tańcu pp i pr 8 majaśrodaMatematyka ppHistoria muzyki pp i pr 9 majaczwartekJęzyk angielski ppJęzyk angielski pr 10 majapiątekMatematyka prJęzyk polski pr 13 majaponiedziałekWiedza o społeczeństwie pp i pr Filozofia pp i pr 14 majawtorekChemia pp i prGeografia pp i pr 17 majapiatekBiologia pp i prHistoriapp i pr Egzamin maturalny w 2013 roku.19

20 Harmonogram egzaminu maturalnego Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina 09:00 Godzina 14:00 20 majaponiedziałekFizyka i astronomia pp i pr 21 majawtorekJęzyk niemiecki pp Język niemiecki pr 22 majaśrodaInformatyka pp i pr 23 majaczwartekJęzyk rosyjski ppJęzyk rosyjski pr 24 majapiątekJęzyk francuski ppJęzyk francuski pr Egzamin maturalny w 2013 roku.20

21 Część ustna egzaminu maturalnego Część ustna egzaminu maturalnego: 0d 7 maja 2013 r do 28 maja 2013 r ( w naszej szkole rozpoczyna się od 13 maja 2013 r. ) Egzamin maturalny w 2011 roku.21

22 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym DataDzień tygodnia Godzina 09:00 Godzina 14:00 3 czerwcaponiedziałekJęzyk polski ppJęzyk polski pr 4 czerwcawtorekMatematyka ppMatematyka pr 5 czerwcaśrodaJęzyk angielski pp Język angielski pr 6 czerwcaczwartekWos pp,prChemia pp, pr 7 czerwcapiątekBiologia pp, prHistoria, wiedza o tańcu pp,pr Egzamin maturalny w 2013 roku.22

23 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym DataDzień tygodnia Godzina 09:00 Godzina 14:00 10 czerwcaponiedziałekJęzyk francuski pp Język francuski pr 11 czerwcawtorekGeografia, filozofia pp, pr Informatyka pp,pr 12 czerwcaśrodaJęzyk rosyjski pp Język rosyjski pr 14 czerwcapiątekFizyka i astronomia pp,pr 17 czerwcaponiedziałekJęzyk niemiecki pp Język niemiecki pr Egzamin maturalny w 2013 roku.23

24 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym- część ustna Egzamin maturalny w 2011 roku.24 Od 06 do 17 czerwca 2013 r.

25 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym * Egzamin pisemny w dniu 23 sierpnia 2013 r ( wtorek), godz.09:00 Egzamin ustny – od 22 do 26 sierpnia 2013 r * - dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych Egzamin maturalny w 2013 roku.25

26 Czasy trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego PrzedmiotArkuszCzas trwania w min Język polski, Matematyka Język mniejszości narodowych podstawowy170 rozszerzony180 Języki obce nowożytne Podstawowy120 Rozszerzony cz I120 Rozszerzony cz II70 InformatykaPodstawowy cz I75 Podstawowy cz II120 Rozszerzony cz I90 Rozszerzony cz II150 Egzamin maturalny w 2013 roku.26

27 Czasy trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego PrzedmiotArkuszCzas trwania w min Filozofia Historia Historia muzyki Historia sztuki Język łaciński i kultura antyczna WOS Wiedza o tańcu Język kaszubski podstawowy120 rozszerzony180 Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia podstawowy120 rozszerzony150 Egzamin maturalny w 2011 roku.27

28 Harmonogram egzaminu zawodowego Etap pisemny 17 czerwca 2013 r ( poniedziałek), godz. 12:00 Etap praktyczny od 18 czerwca do 21 czerwca 2013 r- szczegółowy harmonogram będzie ogłoszony do dnia 06 kwietnia 2013 r. Egzamin maturalny w 2013 roku.28

29 Wydane komunikaty dyrektora CKE Komunikat z 31 sierpnia 2011 w sprawie zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jego doprecyzowanie O egzaminie maturalnym z informatyki W sprawie listy olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów W sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013 r Egzamin maturalny w 2011 roku.29

30 Wydane komunikaty dyrektora CKE W sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 r. Egzamin maturalny w 2011 roku.30

31 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta 01 września 2012 r. Ogłoszenie harmonogramu egzaminów maturalnych Ogłoszenie komunikatu o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego 30 września 2012 r. Termin składania do dyrektora deklaracji wstępnych Wybór tematu z listy tematów Wybór języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego Wybór przedmiotów dodatkowych na egzaminie Wybór środowiska komputerowego, programu użytkowego i języka programowania Egzamin maturalny w 2013 roku.31

32 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta 31 grudnia 2012 r. ostateczny termin dostarczenia do dyrektora szkoły opinii, orzeczenia…….o dysfunkcjach 04 lutego 2013 r. (prawdopodobny) Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracji Termin składania do dyrektora szkoły wniosku o dostosowanie warunków egzaminu wraz z opinią/ orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim 04 marca 2013 r. Ogłoszenie w szkole harmonogramu matur ustnych Ogłoszenie na stronie CKE komunikatu o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzamin 26 kwietnia 2013 r. Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych Egzamin maturalny w 2013 roku.32

33 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta 07 maja 2013 r. Rozpoczęcie egzaminu maturalnego do 07 lipca 2013 r. Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego 27 sierpnia 2013 r. godz 9:00 Egzamin pisemny w sesji poprawkowej 26 - 30 sierpnia 2013 r. Egzamin ustny w sesji poprawkowej Egzamin maturalny w 2013 roku.33

34 Odbiór ważnych dokumentów 28 czerwca 2013 r. Przekazanie do szkoły przez OKE świadectw dojrzałości. 30 sierpnia 2013 r. Przekazanie przez OKE do szkoły dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 13 września 2013 r. Przekazanie przez OKE do szkoły świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej Egzamin maturalny w 2013 roku.34

35 Matura próbna OPERON 20 listopada, godz. 9:00, język polski, pp, 170 min 21 listopada, godz. 9:00, matematyka, pp, 170 min 22 listopada, godz.9:00, języki obce nowożytne, pp, 120 min oraz pr, cz.I 120 min i cz.II 70 min 23 listopada, godz.9:00 matematyka i język polski pr oraz przedmioty dodatkowe w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (bez informatyki) Egzamin maturalny w 2013 roku.35

36 Egzamin maturalny w 2013 roku.36 Bibliografia: E. Goźlińska, K. Koletyńska, H. Sitko Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce WSiP 2003 E. Goźlińska, K. Koletyńska, H. Sitko Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce WSiP 2003 Oficjalna strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl Oficjalna strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl Oficjalna strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej- www.oke.waw.pl Oficjalna strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej- www.oke.waw.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami)


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2013 roku.1 Egzamin maturalny w 2013 roku Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google