Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998r., nr 21, poz. 94 ze zmianami: - 1998r.: Dz. U. nr 66, poz. 431; nr 113, poz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998r., nr 21, poz. 94 ze zmianami: - 1998r.: Dz. U. nr 66, poz. 431; nr 113, poz."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998r., nr 21, poz. 94 ze zmianami: - 1998r.: Dz. U. nr 66, poz. 431; nr 113, poz. 717; - 1999r.: Dz. U. nr 99, poz. 1152; - 2000r.: Dz. U. nr 107, poz. 1127; - 2001r.: Dz. U. nr 28, poz. 301; nr 52 poz. 538; nr 99, poz. 1075; nr 128, poz. 1405; nr 154 poz. 1805; - 2002r.: Dz. U. nr 135, poz. 1146; - 2003r.: Dz. U. nr 213, poz. 2081; nr 229, poz. 2277; - 2006r.: Dz. U. nr 217, poz. 1587; nr 221, poz. 1615; - 2007r.: Dz. U. nr 64, poz. 426; nr 176, poz. 1239; nr 181, poz. 1288) Dział X niniejszej ustawy reguluje sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy m.in.: - określa podstawowe obowiązki pracodawcy (Rozdział I); - określa prawa i obowiązki pracownika (Rozdział II); - zakres profilaktycznej ochrony zdrowia (Rozdział VI); - obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy oraz w przypadku rozpoznania choroby zawodowej (Rozdział VII); - zasady dysponowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (Rozdział IX);

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 r., nr 115, poz. 744 ze zmianami: - 2004r.: Dz. U. nr 14, poz. 117; - 2006r.: Dz. U. nr 215, poz. 1582) Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - skład osobowy zespołu powypadkowego (§ 3 i 4); - zadania zespołu powypadkowego (§ 6); - termin sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz możliwość odstępstw od określonego terminu (§ 8); - prawa poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego pracownika (§ 10); - jakie dokumenty należy dołączyć do protokołu powypadkowego (§ 11.2); - termin zatwierdzenia przez pracodawcę protokołu powypadkowego (§ 12.1); - dane jakie powinny znaleźć się w prowadzonym przez pracodawcę rejestrze wypadków (§ 16);

3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. 2004 r., nr 227, poz. 2298) Niniejsze rozporządzenie określa: - wzór protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (§ 1.1);

4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. 2004 r., nr 269, poz. 2672) Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - wzór statystycznej karty wypadku (§ 1); - ilość egzemplarzy statystycznej karty wypadku (§ 3.1); - termin przekazania statystycznej karty wypadku do urzędu statystycznego właściwego dla województwa, na terenie, którego znajduje się siedziba pracodawcy (§ 4.1); - formę przekazywania statystycznej karty wypadku (§ 4.3);

5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. 2002 r., nr 237, poz. 2015) Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - na jakiej podstawie uznaje się zdarzenie wypadkowe za wypadek w drodze do pracy lub z pracy (§ 2); - wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy (§ 3.2); - termin sporządzenie karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy (§ 4);

6 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 r., nr 199, poz. 1673) Niniejsza ustawa określa m.in.: - rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń (art. 1, rozdział 2); - zasady i tryb przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz zasad ich wypłaty (art. 1, rozdział 2); - zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (art. 1, rozdział 4); - zasady finansowania prewencji wypadkowej (art. 1, rozdział 5); - definicję wypadku przy pracy (art. 3); - definicję choroby zawodowej (art. 4); - rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (art. 6);

7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zmianami: - 2005r.: Dz. U. nr 116, poz. 972 - 2007r.: Dz. U. nr 196 poz. 1420) Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; - zakres szkolenia; - wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia; - sposobu dokumentowania szkolenia; - przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkoleń;

8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zmianami: - 2004r.: Dz. U. nr 246, poz. 2468; - 2005r.: Dz. U. nr 117, poz. 986); Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - zakres działania służby bhp (§ 2.1); - zakres uprawnień służby bhp (§ 3); - wymagania kwalifikacyjne jakie powinni spełniać pracownicy zatrudniani w służbie bhp (§ 4.2);

9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 r., nr 148, poz. 973) Na podstawie niniejszego rozporządzenia pracodawca jest zobowiązany m.in.: - przeprowadzać ocenę warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (§ 5); - zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie przepracowanej przy monitorze ekranowym (§ 7 pkt 2); - zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (§ 8.1); - zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych prowadzonych w ramach badań profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą konieczność ich stosowania przy pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 8.2);

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 1996 r., nr 60, poz. 279) Na podstawie niniejszego rozporządzenia m.in.: - pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki oraz napoje (§ 1); - pracodawca jest zobowiązany zapewnić posiłki pracownikom zatrudnionym w warunkach określonych w § 3.1; - pracodawca jest zobowiązany zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym w warunkach określonych w § 4.1; - pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy (§ 4.2); - posiłki i napoje wydaje się pracownikom w dniach wykonywania pracy uzasadniających ich wydanie (§ 6.1); - pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje (§ 8);

11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 ze zmianami: -2007r.: Dz. U. nr 49, poz. 330) Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności ( § 1) : - obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładu pracy; - procesów pracy; - pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych; - definicje terminów stosowanych w rozporządzeniu ( § 2); - szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa (załącznik nr 1); - szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej (załącznik nr 2); - wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych (załącznik nr 3);

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r., nr 6, poz. 69) Na podstawie niniejszego rozporządzenia m.in.: - Dyrektor zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także podczas zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (§ 2); - dokonuje się kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów po przerwie w działalności oświatowej (§ 3); - w razie zaistnienia wypadku, któremu uległ uczeń powołuje się zespół powypadkowy oraz sporządza się dokumentację powypadkową (§ 43); - prowadzi się rejestr wypadków uczniów (§ 50); - Dyrektor jest zobowiązany omówić z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków oraz ustalić środki niezbędne do zapobiegania im (§ 51);

13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. 2002 r., nr 132, poz. 1115) Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - wykaz chorób zawodowych (§ 1); - czynniki jakie należy uwzględnić podczas oceny narażenia zawodowego (§ 2.3); - osoby mogące przeprowadzać ocenę narażenia zawodowego (§ 2.5); - osoby mogące zgłaszać podejrzenie choroby zawodowej (§ 3.1 i § 3.2); - komu należy zgłaszać podejrzenie choroby zawodowej (§ 3.3); - osoby i jednostki orzecznicze właściwe do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania (§ 5); - procedury postępowania w przypadku nie zgadzania się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej (§ 7);

14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996 r., nr 69, poz. 332 ze zmianami: - 1997r.: Dz. U. nr 60, poz. 375; - 1998r.: Dz. U. nr 159, poz. 1057; - 2001r.: Dz. U. nr 37, poz. 451); Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, ich częstotliwość oraz wskazówki metodyczne w sprawie ich przeprowadzania (§ 1 i § 2.1); - informacje niezbędne jakie należy umieścić na skierowaniu na badania profilaktyczne (§ 4.2); - zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy (§ 6); - kwalifikacje jakie muszą posiadać lekarze, aby mogli przeprowadzać badania profilaktyczne oraz sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy (§ 7); - wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników (załącznik nr 1); - wzory zaświadczeń lekarski (załącznik nr 2 i nr 3); - wzór pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne (załącznik nr 6);

15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. 2002 r., nr 132, poz. 1121) Niniejsze rozporządzenie określa m.in.: - sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (§ 1); - sposób prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, w tym wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym chorób (§ 1): - zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (załącznik nr 1); - skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (załącznik nr 2 i nr 3); - karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (załącznik nr 4); - orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej (załącznik nr 5); - orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej (załącznik nr 6); - decyzja o stwierdzenie choroby zawodowej (załącznik nr 7); - decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (załącznik nr 8); - karta stwierdzenie choroby zawodowej (załącznik nr 9); - zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej (załącznik nr 10); - dane objęte rejestrem chorób zawodowych (§ 1);


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998r., nr 21, poz. 94 ze zmianami: - 1998r.: Dz. U. nr 66, poz. 431; nr 113, poz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google