Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11-2-18 Nasze miasto w liczbach. Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11-2-18 Nasze miasto w liczbach. Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 11-2-18 Nasze miasto w liczbach

2

3 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

4 11-2-18 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) Nazwa szkoły: III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim ID grupy: 97/27_mf_g1 Opiekun : Krystyna Chmielewska Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące,,Computer College ID grupy: 97/12_mf_g1 Opiekun : Maria Felchner Kompetencja: Matematyczno- fizyczna……………………………………….. Temat projektowy: Nasze miasto w liczbach Semestr/rok szkolny: 2010/2011

5 Wprowadzenie Celem naszej pracy było poznanie miasta własnego i miasta współpracującej z nami grupy. Jednocześnie doskonaliliśmy nasze umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz komunikowania się z grupą partnerską przy wykorzystaniu wielu dróg komunikacji internetowej. 11-2-18

6 LICZBA I RODZAJ SZKÓŁ W OSTROWIE WLKP., LICZBA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW.

7 LICZBA I RODZAJ SZKÓŁ W OSTROWIE WLKP., LICZBA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW.

8 TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OSTROWIE WLKP. Spośród wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się najwięcej liceów ogólnokształcących, najmniej – liceów profilowanych. Dominantą szkół ponadgimnazjalnych są technika, szkoły zawodowe oraz szkoły policealne.

9 LICZBA UCZNIÓW W OSTROWSKICH SZKOŁACH Rodzaj szkółLiczba uczniów Przedszkola2292 Szkoły podstawowe 4009 Gimnazja2713 Szkoły ponadgimnazjalne 6674 Szkoły wyższe1511

10 LICZBA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Typ szkółLiczba uczniów Licea ogólnokształcące2809 Licea profilowane219 Technika2460 Szkoły zawodowe1223 Szkoły policealne200

11 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA LICZBY UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH OSTROWSKICH SZKÓŁ Rodzaj szkół /Typ szkół Średnia arytmetyczna Przedszkola143 Szkoły podstawowe401 Gimnazja543 Szkoły ponadgimnazjalne: Licea ogólnokształcące 401 Licea profilowane73 Technika492 Szkoły Zawodowe225 Szkoły Policealne40 Szkoły wyższe504

12 LICZBA ABSOLWENTÓW OSTROWSKICH SZKÓŁ Rodzaj szkółLiczba absolwentów Przedszkola1320 Szkoły podstawowe 2540 Gimnazja2000 Szkoły ponadgimnazjalna 2063 Szkoły wyższe485

13 LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OSTROWIE WLKP. Typ szkółLiczba absolwentów Licea ogólnokształcące 840 Licea profilowane50 Technika640 Szkoły zawodowe455 Szkoły policealne78

14 WNIOSKI Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że największą grupę szkół w Ostrowie Wielkopolskim stanowią szkoły ponadgimnazjalne (25 szkół), najmniejszą natomiast szkoły wyższe (3 szkoły). Spośród szkół ponadgimnazjalnych liczbą szkół wyróżniają się licea ogólnokształcące (7 szkół). Z badań wynika również, że najwięcej uczniów uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych, a najliczniejszym typem tego rodzaju szkół są licea ogólnokształcące, które także kończy największa grupa absolwentów. Najmniej liczną grupę absolwentów stanowią absolwenci szkół wyższych, których liczba uczniów spośród ostrowskich szkół także jest najmniejsza.

15

16 1939 - 32 000 1946 - 30 808 1950 - 32 787 1955 - 39 199 1960 - 42 579 1961 - 43 700 1962 - 44 300 1963 - 44 800 1964 - 45 500 1965 - 46 056 1966 - 46 600 1967 - 47 900 1968 - 48 700 1969 - 49 300 1970 - 49 705 1971 - 50 266 1972 - 51 200 1973 - 52 300 1974 - 53 075 1975 - 54 057 1990 - 73 324 1991 - 73 965 1992 - 74 075 1993 - 74 397 1994 - 74 664 1995 - 74 612 1996 - 74 724 1997 - 74 813 1998 - 74 728 1999 - 74 635 2000 - 74 606 2001 - 74 560 2002 - 73 442 2003 - 73 278 2004 - 73 096 2005 - 72 672 2006 - 72 492 2009 - 72 387 1976 - 55 100 1977 - 56 000 1978 - 56 300 1979 - 61 400 1980 - 62 525 1981 - 63 983 1982 - 65 193 1983 - 66 066 1984 - 67 113 1985 - 68 431 1986 - 69 469 1987 - 70 447 1988 - 71 382 1989 - 72 311

17

18 Obliczamy wzrost liczby ludno ś ci na podstawie danych z wykresu na przestrzeni lat od 1939, a ż do roku 2009 : Liczba ludno ś ci w roku 1939 wynosiła 32 000 Liczba ludno ś ci w roku 2009 wynosiła 72 387 32 000 --> 100% 72 387 --> x % X = 226,209375 ~ 226 % Liczba ludno ś ci w roku 2009 w porównaniu z rokiem 1939 wzrosła o ponad 126 %.

19 ( suma n elementów podzielona przez n) Dane pobrane z wykresu : Suma ludno ś ci od roku 1939 – 2009 wynosiła : 3 141 022 Przedział lat wynosi : 70 lat Obliczamy ś redni ą arytmetyczn ą ludno ś ci dla miasta Ostrów Wielkopolski : ā = 3 141 022 / 70 lat ~ 44 872 Ś rednia arytmetyczna ludno ś ci dla miasta Ostrów Wielkopolski w latach 1939 - 2009 wynosiła 44 872.

20 (uporz ą dkowany w kolejno ś ci niemalej ą cej zbiór n danych liczb) Obliczamy median ę liczby ludno ś ci w Ostrowie Wielkopolskim na przestrzeni lat od 1939- 2009 : Median ę musieli ś my obliczy ć dla n parzystych. (obliczenia w MicrosoftExcel) Median ą liczby ludno ś ci na przestrzeni lat od 1939-2009 roku jest liczba 64588.

21 (najcz ęś ciej powtarzaj ą ca si ę warto ść w zbiorze n ) W zbiorze liczb ludno ś ci Ostrowa Wielkopolskiego nie ma dominanty.

22 Wariancj ą liczby ludno ś ci Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat od 1939 do 2009 jest liczba 185 924 120. (Obliczenia w MicrosoftExcel) Wzór :

23 Odchylenie standardowe dla liczby ludno ś ci Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat od 1939 do 2009 roku wynosiła 13 635,4. (obliczenia w MicrosoftExcel)

24 Liczba ludno ś ci od roku 1939 do 2009 w Ostrowie Wielkopolskim wzrosła o ponad 126 %. Ś redni ą arytmetyczn ą liczby ludno ś ci na przestrzeni lat od 1939 do 2009 w tej miejscowo ś ci jest liczba 44 872. Ż adna z liczby ludno ś ci w tym przedziale lat nie jest dominant ą. Mediana wynosi 64 588. Wariancj ą liczby ludno ś ci Ostrowa Wielkopolskiego jest liczba 185 924 120, a odchylenie standardowe dla tych samych danych jest liczba równa 13 635,4. Wielkopolska jest trzecim co do wielko ś ci województwem w Polsce, zaraz po województwie Mazowieckim i Ś l ą skim.

25 11-2-13,,Liczba i rodzaj instytucji i zakładów pracy według różnych branż oraz liczba pracowników

26 Liczba i rodzaj pracowników w danych branżach w Ostrowie Wielkopolskim

27 Liczba i rodzaj instytucji w Ostrowie Wielkopolskim

28 11-2-13 Płace Przeciętne wynagrodzeni e miesięczne w gospodarce narodowej (brutto) w zł 2002200320042005200620072008 W województwie wielkopolskim 2 047,582 113,532 204,282 263,602 389,002 610,752 868,81 W powiecie ostrowskim 1 736,061 782,561 878,001 945,192 086,692 303,282 510,43

29 11-2-13 MEDIANA I ŚREDNIA ARYTMETYCZNA: NA PRZEŁOMIE LAT 2002-2008 MEDIANA PŁAC W POWIECIE OSTROWSKIM WYNIOSŁA: 1 945,19 zł. NATOMIAST WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM: 2 263,60 zł. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA PŁAC NA JEDNEGO PRACOWNIKA W POWIECIE WIELKOPOLSKIM WYNOSI: 1 955,30 zł. A ŚREDNIA WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM JEST RÓWNA: 2 271,46 zł.

30 Koszalin

31

32 Jesteśmy z grupy 97/12_MF_G1 z Koszalina z Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego Computer College W prezentacji przedstawiamy wyniki statystycznej rzeczywistości naszego miasta.

33 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH 2008R WIEKOGÓŁEMMĘŻCZYŹN I KOBIETY wiek przedprodukcyjny 1679686648132 wiek produkcyjny714053633235073 wiek poprodukcyjny 18944587913065

34 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH 2007R WIEKOGÓŁEMMĘŻCZYŹN I KOBIETY wiek przedprodukcyjny 1721888528366 wiek produkcyjny718813638335498 wiek poprodukcyjny 18277580712470

35 Bezrobocie według wieku miasta Koszalin w latach 2007/9009

36 Bezrobotni wg wieku: Pod względem liczebności największą grupę stanowią bezrobotni w wieku 45-54 lata. Populacja ta to -30,8% ogóły zarejestrowanych w PUP bezrobotnych. WIEKMIASTO KOSZALIN- 2007 OGÓLEM% WIEK W LATACH 5 429100,0 15-245269,7 25-341 29023,8 35-4499018,2 45-541 82933,7 55- I WIĘCEJ79414,6

37 Szkoły w Koszalinie w latach 2007/2010

38 Szkoły w Koszalinie w roku szkolnym 2008/2009 rok. Rodzaje szkółIlość uczniów w roku 2008/2009 Ilość absolwentów w roku 2008/2009 Szkoły podstawowe 5312908 Szkoły gimnazjalne 33061099 Licea ogólnokształcące 1004878 Technika784420 Zespoły szkół1452753 Licea profilowane 345163

39 Szkoły w Koszalinie w roku szkolnym 2007/2008 rok. Rodzaje szkółIlość uczniów w roku 2007/2008 Ilość absolwentów w roku 2007/2008 Szkoły podstawowe 69281015 Szkoły gimnazjalne 43191206 Licea ogólnokształcące 2329932 Technika1082434 Zespoły szkół529179 Licea profilowane512126

40 W tej prezentacji chcieliśmy ukazać jak zmienia się rzeczywistość naszego miasta Koszalina na przestrzeni lat 2007/2009. Nasza grupa 97/12_MF_G1 dziękuje za współprace grupie 97_27_MF_G2 z Ostrowa Wielkopolskiego.

41 Autorzy z Koszalina: Milena Barycka Angelika Boluk Magdalena Ćwik Anita Dudek Jagoda Glegoła Adriana Jaworksa Daniela Karasińska Paulina Kilianek Milena Korgiel Paweł Lesiak

42 11-2-13 Autorzy z Ostrowa Wielkopolskiego: Michał Walkowiak Arkadiusz Derwich Jakub Kamzol Natalia Kasprzak Patrycja Kołowrotkiewicz Iwona Trzmiel Sandra Otmianowska Marcin Leja Monika Porębiak Julia Laudowicz Sandra Agata Monika Pawłowska

43 Podsumowanie Z różnych źródeł dowiedzieliśmy się wielu nowych, ciekawych rzeczy o naszych miastach. W obu miastach funkcjonują podobne instytucje i występują podobne problemy. Nawiązaliśmy wiele interesujących znajomości przy wykorzystaniu komunikacji internetowej. Powstała idea wzajemnych odwiedzin w wakacje

44 11-2-13 BIBLIOGRAFIA: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna http://www.google.pl/#sclient=psy&hl=pl&q=liczba+instytucji+w+ostrowie+wlkp &aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=bfa0a43073a43b04 http://www.google.pl/#sclient=psy&hl=pl&q=liczba+instytucji+w+ostrowie+wlkp &aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=bfa0a43073a43b04 L. Filist, A. Malina, A. Solecka, Słownik encyklopedyczny – matematyka, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 1998; W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, MATeMAtyka 3, Wydawnictwo NOWA ERA, Warszawa 2010; http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl http://www.stat.gov.pl

45 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "11-2-18 Nasze miasto w liczbach. Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google