Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW III EDYCJI PROGRAMU WARSZAWA, 7/9 lutego 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW III EDYCJI PROGRAMU WARSZAWA, 7/9 lutego 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW III EDYCJI PROGRAMU WARSZAWA, 7/9 lutego 2011 roku

2 LICZBA PROJEKTÓW ZRELIZOWANYCH I PLANOWANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2009 - 2011 W RAMACH NPPDL

3 LICZBA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH ROZSTRZYGNIĘTYCH W ROKU 2010 POWIATYGMINY ŁĄCZNA LICZBA POSTĘPOWAŃ OSZCZĘDNOŚCI (W PLN) do 31 marca 2010 r. 22335518 684 965,00 po 31 marca 2010 r. 68143 841 002,00 Razem28416922 525 967,00

4 DŁUGOŚĆ DRÓG ZRELIZOWANYCH I PLANOWANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2009 - 2011 W RAMACH NPPDL

5 POZIOM ŚRODKÓW FINASOWYCH WYKORZYSTANYCH I PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W LATACH 2009 - 2011 RAMACH NPPDL 92 235 000,00

6 POZIOM WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH W RAMACH NPPDL W ROKU 2010 5 647 780,95 – środki niewykorzystane

7 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PODZIAŁEM NA KWARTAŁY 2010 ROKU (W PLN)

8 CELE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

9 CELE PROGRAMU wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego; wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

10 RODZAJE ZADAŃ przebudowa i remont dróg; budowa drogi; działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących.

11 MERYTORYCZNE OBSZARY OCENY wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wyższego rzędu; spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa; współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.

12 TERMINY Zgłaszana inwestycja musi być zrealizowana w roku, na który składany jest wniosek o dofinansowanie Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. 31.03.2011 r. - rozstrzygnięcie przetargów (podpisanie umowy z wykonawcą); 15.10.2011 r. – ostateczny termin na przyznanie dofinansowania kolejnym projektom z listy rankingowej (art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm); 30.11.2011 r. – ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji; 31.12.2011 r. – ostateczny termin rozliczenia inwestycji.

13 UMOWA WYKONAWCZA O DOFINANSOWANIE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

14 OBOWIĄZKI BENEFICJENTA: prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej; realizacja umów partnerskich (jeżeli dotyczy) ; systematyczne monitorowanie projektu; niezwłoczne informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu; terminowa sprawozdawczość. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

15 TABLICA INFORMACYJNA (wydatek niekwalifikowany) : elementy tablicy: logo, nazwa Programu, tytuł projektu, źródła finansowania. liczba tablic: odcinek drogi do 500 m – jedna tablica, odcinek drogi pow. 500 m lub więcej niż jeden odcinek drogi – dwie tablice. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

16 PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA UMOWY: stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy Pzp; wykorzystanie dotacji lub jej części niezgodnie z celem lub przeznaczeniem określonym w harmonogramie; odmowa poddania się kontroli; nieusunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości; opóźnienie realizacji projektu jest tak duże, że nie jest prawdopodobne zrealizowanie go w terminie wynikającym z umowy; nierozliczenie projektu do 31 grudnia 2011 roku; porozumienie stron. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

17 DOTACJA: NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia wykonania projektu. ZWROT DOTACJI PO TERMINIE Od kwot dotacji zwróconych po terminach nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

18 DOTACJA: DOTACJE WYKORZYSTANE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, POBRANE NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem odsetki naliczane są począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w przypadku pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki naliczane są od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

19 zakres rzeczowy projektu musi być zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie; harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu precyzuje: przeznaczenie dotacji, źródła finansowania, terminy realizacji kolejnych etapów projektu. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

20 Roboty oraz usługi realizowane w ramach projektu LpWykaz robót oraz usług Termin zakoń- czenia Koszt realizacji (w zł) Mierzalny efekt rzeczowy/wskaźnik produktu I. Koszty kwalifikowane: Przedmiotem dofinansowania wyżej wymienionego projektu będzie realizacja m.in.: - drogi o przebudowy/remontu/budowy drogi długości, - chodnika o długości, - ścieżki rowerowej o długości, - 20 zjazdów, - 1 skrzyżowania, - 1 ronda. 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym: - odtworzenie punktów trasy, - roboty pomiarowe, - wycinka drzew. czerwiec 2011 3.416,00 Odtworzenie punktów trasy na odcinku 800 mb oraz wycinka 10 drzew. 2. Roboty rozbiórkowe, w tym: - rozebranie krawężnika oraz chodnika, - obcięcie nawierzchni jezdni, - rozebranie zjazdów bramowych. czerwiec 2011 19.510,24 Wykonanie robót rozbiórkowych na odcinku o długości.

21 3. Nawierzchnia drogi, w tym wykonanie: - podbudowy, - warstwy wiążącej, - wiązania międzywarstwowego, - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. lipiec 2011 158.755,26 Wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni (o długości i szerokości zmiennej 4,50÷5,50 m). 4. Chodniki oraz zjazdy, w tym wykonanie: - podbudowy chodników oraz zjazdów, - nawierzchni chodnika z kostki betonowej, - nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego. sierpień 2011 292.734,12 Wykonanie chodników o powierzchni (o długości i szerokości ) oraz 20 zjazdów (o łącznej powierzchni ). 5. Ścieżka rowerowa, w tym wykonanie: - podbudowy, - nawierzchni z kostki betonowej. sierpień 2011 16.150,35 Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o powierzchni (o długości i szerokości ).

22 6. Pobocza, w tym wykonanie formowania, profilowania, zagęszczania poboczy. sierpień 2011 17.019,22 Wykonanie poboczy na odcinku o długości. 7. Parking, w tym wykonanie: - podbudowy, - nawierzchni z kostki betonowej. sierpień 2011 18.160,85 Wykonanie nawierzchni parkingu o powierzchni (8 miejsc parkingowych). Razem:622.840,39 II. Koszty niekwalifikowane: 1.Dokumentacja techniczna październik 2010 47.0000,00 Wykonanie 4 egz. dokumentacji technicznej. 3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej wrzesień 2011 503.000,00 Wykonanie kanalizacji sanitarnej (28 przyłączy). Razem:575.025,00 Razem (I+II):1.197.865,39 w tym: I. Koszty kwalifikowane: 1. dotacje celowa z budżetu państwa, 2. środki udostępnione przez Beneficjenta, z tego: - środki własne, - środki z innych źródeł publicznych (partner:.........), - środki prywatne. II. Koszty niekwalifikowane: 622.840,39 311.420,00 311.420,39 211.420,39 100.000,00 0,00 575.025,00

23 ROZLICZENIE PROJEKTU

24 ostateczny termin złożenia wniosku o płatność - 2 grudnia 2011 roku; dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 21 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o płatność; jednak nie później niż do 31 grudnia 2011 roku; przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji, wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

25

26

27

28

29

30

31

32

33 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: faktury, rachunki; protokoły odbioru robót; umowy z wykonawcami; druki ZP-2; kosztorysy powykonawcze (w przypadku rozliczenia kosztorysowego) ; wyciągi bankowe, przelewy bankowe; harmonogram. Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

34 NIE WIĘCEJ NIŻ 2 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ZASADA PROPORCJONALNOŚCI WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

35 MONITOROWANIE PROJEKTU ANKIETA SPRAWOZDANIE ROZLICZENIE

36 POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE: informacja o liczbie postępowań przetargowych; informacja o stopniu zaawansowania planowanych postępowań przetargowych; informacja o planowanym terminie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych; informacja o zawartych umowach z wykonawcami. ELEMETY ANKIETY

37 STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU: informacja o podpisanych aneksach z wykonawcami robót np. dotycząca robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych; informacja o stopniu zaawansowania projektu; informacja o przewidywanym terminie zakończenia poszczególnych etapów robót; informacja o opóźnieniach i przyczynach ich powstania; informacja o planowanym terminie złożenia wniosku o płatność; informacja o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację projektu. ELEMETY ANKIETY

38 Pytanie: Jak wykazać stopień zaawansowania robót i usług? (pkt.5) Odpowiedź: Na dzień ……….. zostały wykonane następujące roboty: roboty przygotowawcze – 61%, prace rozbiórkowe - 10%, roboty ziemne – 50 %, podbudowa - 20%, nawierzchnia – 0%, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 0%, na ogólną kwotę ……zł (brutto), co stanowi...% wartości inwestycji. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

39 Pytanie: Jak wykazać przewidywane terminy zakończenia poszczególnych etapów robót? (pkt.6) Odpowiedź: roboty przygotowawcze - prace zakończone w kwietniu 2011 r., roboty ziemne - czerwiec 2011 r., podbudowa - lipiec 2011 r., nawierzchnia - wrzesień 2011 r., oznakowanie - październik 2011 r. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

40 BENEFICJENT MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH OPÓŹNIENIACH W REALIZACJI PROJEKTU LUB NAPOTKANYCH PRZESZKODACH, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA JEGO REALIZACJĘ.

41 TERMIN ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA 31 stycznia 2012 r. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM okres obowiązywania umowy SPRAWOZDANIE

42 ROZLICZENIE TERMIN ZŁOŻENIA ROZLICZENIA 60 dni od dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji FORMA ROZLICZENIA zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1579)

43 Podstawy i zasady kontroli projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

44 PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240), dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę wykorzystania dotacji udzielonych ` z budżetu państwa.

45 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMOWY WYKONAWCZEJ Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji projektu; kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, zarówno w siedzibie Beneficjenta jak i w miejscu realizacji projektu; w celu stwierdzenia faktycznego postępu realizacji projektu, kontrolujący przeprowadzają wizję lokalną; ustalenia z wizji lokalnej zamieszczane są wraz z wynikami kontroli w protokole kontroli; Beneficjent zobowiązany jest do: zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli; udostępnienia dokumentów i innych nośników informacji; udzielenia wyjaśnień oraz przygotowania i dostarczenia dokumentów w terminach określonych przez kontrolujących.

46 PODSTAWY WSZCZĘCIA KONTROLI roczny plan kontroli zewnętrznych Wojewody Mazowieckiego; informacje z bieżącego monitoringu projektu; nieprawidłowości stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosków o płatność; informacje ze sprawozdań; skargi i wnioski o przeprowadzenie kontroli; doniesienia medialne.

47 ETAPY KONTROLI informacja o kontroli; przekazanie wykazu dokumentów do przygotowania na dzień rozpoczęcia kontroli; kontrola w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji projektu; sporządzenie protokołu kontroli (w tym ewentualne zapytania i wyjaśnienia) ; przekazanie protokołu kontroli w celu jego podpisania; ewentualne zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu; ewentualna odmowa podpisania protokołu przez Beneficjenta.

48 TRYBY KONTROLI Kontrola problemowa: obejmuje wszystkie obszary realizacji projektu; zapowiadana jest na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrola doraźna: może obejmować jeden lub więcej obszarów realizacji projektu; zapowiadana jest na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

49 ZAKRES KONTROLI kontrola dokumentacji związanej z realizacją projektu; sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie; stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. Obszary merytoryczne protokołu kontroli I.Zakres rzeczowy; II.Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych; III.Zakres finansowy.

50 ZAKRES RZECZOWY KONTROLI kontrola dokumentacji techniczno – budowlanej dotyczącej realizacji projektu; sprawdzenie realizacji umowy partnerskiej, zgodnie z jej zapisami; wizja lokalna w miejscu realizacji projektu; sprawdzenie realizacji zapisów umowy wykonawczej dotyczących ustawienia tablic informacyjnych.

51 DOKUMENTY PODLEGAJĄCE KONTROLI zgłoszenia robót budowlanych / pozwolenia na budowę wraz z załącznikami; projekty budowlane i branżowe dot. realizowanego projektu; kosztorysy ( inwestorskie, ofertowe i powykonawcze ); dzienniki budowy ( jeśli był obowiązek ich prowadzenia ); protokoły odbioru robót ( cząstkowe i końcowe ); projekty organizacji ruchu; certyfikaty i atesty; wyniki badań dotyczących nawierzchni; inwentaryzacja powykonawcza; protokoły konieczności w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych; decyzja o dopuszczeniu do użytkowania (jeśli była wymagana).

52 L. p. Wykaz robót oraz usług Mierzalny efekt rzeczowy /wskaźnik produktu Weryfikacja 1.Roboty pomiarowe i przygotowawcze. Wykonanie pomiarów na dł. 800 mb oraz wycinka 10 drzew. - Kosztorys powyk.; - Protokół odbioru. 2.Nawierzchnia drogi / chodniki / ścieżki rowerowe. Wykonanie nawierzchni jezdni / ścieżki rowerowej / chodnika o powierzchni 5.000 m2 (o dł. 1.000 m i szerokości zmiennej 4,50÷5,50 m / 1,50÷2,00 m ). - Wizja lokalna; - Kosztorys powyk.; - Protokół odbioru; - Projekt budowlany. 3.Pobocza / renowacja rowów / roboty towarzyszące. Wykonanie poboczy / renowacji rowów / robót towarzyszących na odcinku o długości 1.000 mb. - Wizja lokalna; - Protokół odbioru; - Projekt budowlany. 4.Przepusty / zjazdy / roboty wykończeniowe / oświetlenie. Wykonanie 6 przepustów / zjazdów / punktów świetlnych i regulacji 4 zasuw gazowych. - Wizja lokalna; - Projekt budowlany. 5.Oznakowanie.Wykonanie oznakowania pionowego (12 znaków) i poziomego (na dł. 500 m, w tym 3 przejścia dla pieszych). - Wizja lokalna; - Projekt organizacji ruchu; - Projekt budowlany.

53 CELE I OBSZARY KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

54 OBOWIĄZEK STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ. 1240, zm. DZ.U. Z 2010 r. NR 28, POZ. 146) Art. 44 ust. 4 - Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. UMOWA WYKONAWCZA § 8 - Beneficjent zobowiązuje się do: stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 133, poz. 759, z późn. zm.).

55 KONTROLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2010

56 KONTROLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2010

57 KONTROLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2010

58 KONTROLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2010

59 KONTROLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2010

60 OBSZARY KONTROLI planowanie i szacowanie zamówienia (art. 32 – 35 Pzp); przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 29 – 38 Pzp); wybór trybu (art. 39 – 81 Pzp); warunki udziału w postępowaniu (art. 22 Pzp); kryteria oceny ofert (art. 91 Pzp); przeprowadzenie postępowania (ogłoszenie o zamówieniu, pytania, modyfikacja, itp.); dokumentowanie postępowań (art. 96 – 98 Pzp); wstępne badanie ofert, ocena formalna, wybór najkorzystniejszej oferty (art. 82 – 95 Pzp); umowa (art. 139 – 151a Pzp).

61 OBSZARY RYZYKA W OPARCIU O NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA USTAWY PZP przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym ustalenie wartości zamówienia bez zachowania należytej staranności; wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego; wstępne badanie ofert; naruszenie zasad uczciwej konkurencji; naruszenie przepisów Pzp na etapie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; zawarcie lub zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem ustawy.

62 OBSZARY RYZYKA W OPARCIU O NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA USTAWY PZP PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA W TYM USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA BEZ ZACHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI naruszenia art. 32 poprzez nienależyte szacowanie wartości zamówienia brak uwzględniania robót uzupełniających w szacowaniu wartości zamówienia; naruszenie art. 36 i 41 w zakresie zgodności treści SIWZ i ogłoszenia.

63 OBSZARY RYZYKA W OPARCIU O NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA USTAWY PZP ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE podstawa udzielenia; konieczność przeprowadzenia procedury właściwej dla trybu zamówienia z wolnej ręki.

64 OBSZARY RYZYKA W OPARCIU O NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA USTAWY PZP NARUSZENIE ZASAD UCZCIWEJ KONKURENCJI I RÓWNEGO TRAKTOWANIA WYKONAWCÓW : określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób ograniczający wykonawcom dostęp do zamówienia; zaniechanie wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy; modyfikacja SIWZ w sposób sprzeczny z ustawą w szczególności jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, a zamawiający nie wypełni swojego obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP.

65 OBSZARY RYZYKA W OPARCIU O NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA USTAWY PZP NARUSZENIE PRZEPISÓW PZP NA ETAPIE OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ bezpodstawne odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz zaniechanie odrzucenia oferty podlegającej odrzuceniu na mocy przepisu art. 89, bądź niewykluczenie wykonawcy z postępowania, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wybór oferty z naruszeniem kryteriów oceny ofert,

66 OBSZARY RYZYKA W OPARCIU O NAJCZESTSZE NARUSZENIA USTAWY PZP ZAWARCIE LUB ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z NARUSZENIEM USTAWY zawarcie umowy w oparciu o bezpodstawnie zastosowanie trybu niekonkurencyjnego; dokonywanie (istotnych) zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, których zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu lub SIWZ oraz nie określił warunków tych zmian.

67 OBSZARY RYZYKA W OPARCIU O NAJCZĘSTSZE NARUSZENIE USTAWY PZP NAJWIĘKSZYM RYZYKIEM OBARCZONE SĄ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWANE: POD PRESJĄ CZASU W OPARCIU O NIEZWERYFIKOWANE I NIEKOMPLETNE INFORMACJE Z NADUŻYCIEM ZASADY KOPIUJ / WKLEJ

68 NARUSZENIA NIE MAJĄCE WPŁYWU NA WYNIK POSTĘPOWANIA braki w treści ogłoszenia o zamówieniu (brak opisu warunków udziału w postępowaniu, brak wskazania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak przewidzenia robót uzupełniających w sytuacji, gdy przewidziano je w SIWZ); brak sprostowania ogłoszenia o zamówieniu po dokonaniu modyfikacji SIWZ, (najczęściej przy przedłużeniu terminu składania ofert lub przy zmianie opisu warunków udziału w postępowaniu); żądanie od wykonawców dokumentów zbędnych do przeprowadzenia postępowania, np. dokumentów, które nie potwierdzają spełnienia żadnego warunku, bo warunek nie został opisany;

69 NARUSZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK POSTĘPOWANIA naruszenia dotyczące oceny formalnej ofert; naruszenia dotyczące oceny merytorycznej - za pomocą kryteriów oceny ofert; określenie warunków udziału w postępowaniu; zawarcie w SIWZ opisu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w sposób sprzeczny z ustawą lub wydanymi do niej aktami wykonawczymi;

70 NARUSZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK POSTĘPOWANIA wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; niezgodnego z przepisami ustawy Pzp zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; niezgodnego z przepisami ustawy Pzp odrzucenia najkorzystniejszej oferty; niezasadne stosowanie trybów niekonkurencyjnych, np. przy robotach dodatkowych (najczęściej brak spełnienia przesłanki nieprzewidywalności robót).

71 SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZWIAZĄNIE UMOWY WYKONAWCZEJ (§ 10 ust. 1 lit. a) ; ZWROT CAŁOŚCI BĄDŹ CZĘŚCI DOFINANSOWANIA WYKORZYSTANEGO BEZ ZACHOWANIA OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW (§ 10 ust. 5); ZAWIADOMIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH art. 93 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

72 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH USTAWA Z DNIA 17 grudnia 2004 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2005 NR 14, poz.114 z późn. zm.) art. 5 – 18a

73 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH USTAWA Z DNIA 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. 2010 NR 113, poz.759 z późn. zm.) art. 18 ust. 1

74 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO FUNKCJĘ KIEROWNIKA ZAWSZE SPRAWUJE ORGAN WYKONAWCZY GMINA WÓJT / BURMISTRZ / PREZYDENT MIASTA POWIAT ZARZĄD POWIATU STAROSTA

75 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH (art. 17 ust. 3 u.o.n.d.f.p) OSOBY ODPOWIEDZIALNE: KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO LUB PRACOWNIK JEDNOSTKI ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREMU POWIERZONO W TYM ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZASTRZEŻONE DLA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO.

76 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH NIEZŁOŻENIE DRUKU ZP – 11 (art. 17 ust. 4 u.o.n.d.f.p) OSOBY ODPOWIEDZIALNE: KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ PRACOWNICY JEDNOSTKI ZAMAWIAJĄCEJ WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

77 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH ZANIECHANIE WYŁĄCZENIA Z POSTĘPOWANIA OSOBY PODLEGAJĄCEJ WYŁĄCZENIU (art. 17 ust. 5 u.o.n.d.f.p) OSOBY ODPOWIEDZIALNE: KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO LUB PRACOWNIK JEDNOSTKI ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREMU POWIERZONO W TYM ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZASTRZEŻONE DLA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO.

78 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAWARCIE LUB ZMIANA UMOWY Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH (art. 17 ust. 6 u.o.n.d.f.p) OSOBY ODPOWIEDZIALNE: KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO LUB PRACOWNIK JEDNOSTKI ZAMAWIAJĄCEJ UMOCOWANY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI.

79 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH WYBÓR WYKONAWCY NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI UZP (art. 17 ust. 1 u.o.n.d.f.p) OSOBY ODPOWIEDZIALNE: KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO LUB PRACOWNIK JEDNOSTKI ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREMU POWIERZONO W TYM ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZASTRZEŻONE DLA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO.

80 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH NARUSZENIE PRZESŁANEK WYBORU TRYBU (art. 17 ust. 2 lit. a) u.o.n.d.f.p); NARUSZENIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA LUB ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA (art. 17 ust. 2 LIT. b) u.o.n.d.f.p); NARUSZENIE OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (art. 17 ust. 2 LIT. c) u.o.n.d.f.p).

81 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH OKREŚLENIE PRZEDMIOTU LUB WARUNKÓW W SPOSÓB NARUSZAJĄCY ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 17 ust. 1 pkt 3 u.o.n.d.f.p)

82 NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH INNE NARUSZENIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK POSTĘPOWANIA (art. 17 ust. 4 u.o.n.d.f.p) WYBÓR OFERTY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE W SIWZ (art. 91 ust. 1 Pzp); NIEODRZUCENIE OFERTY, KTÓREJ TREŚĆ NIE ODPOWIADA TREŚCI SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp).

83 KONTROLA FINANSOWA

84 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 40) jst prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, które określają m.in.: obowiązek stosowania przyjętych zasad rachunkowości (art. 4, 5, 6, 8); zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierających zapisy o zdarzeniach (art. 15, 17, 24); zasady dokonywania zapisów w księgach (art.20); wymogi dotyczące dowodów księgowych (art. 21, 22); koszt wytworzenia środka trwałego w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy (art. 28 ust.8).

85 OBOWIĄZEK WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI Zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych jednostki którym udzielono dotacji są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

86 ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona (art. 168). Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji; w planie wydatków majątkowych jst wyodrębnia się wydatki na inwestycję wg działu, rozdziału (art. 236 ust. 4 pkt.1).

87 Ewidencja dochodów, kosztów i wydatków oraz środków trwałych przyjętych do użytkowania sporządzana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) ; rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

88 Przepisy regulujące obszar objęty zakresem kontroli finansowej Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.223 z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);

89 ZAKRES KONTROLI FINANSOWEJ zgodność kserokopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność z oryginałami znajdującymi się w jednostce; ujęcie dokumentów w ewidencji kosztów inwestycji, wyodrębnionej ewidencji wydatków; ujęcie w ewidencji przekazanych środków dotacji; zgodność zapłaty za faktury z umowami z wykonawcami oraz protokołami odbioru; udokumentowanie przyjęcia środka trwałego do użytkowania (OT) oraz ujęcie go w ewidencji majątkowej.


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW III EDYCJI PROGRAMU WARSZAWA, 7/9 lutego 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google