Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty przesyłki a podatek VAT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty przesyłki a podatek VAT"— Zapis prezentacji:

1 Koszty przesyłki a podatek VAT

2 Daniel Skoczyński nick: DanielS. (1016) Data rejestracji w serwisie: Zawód: mgr ekonomii Obecne zatrudnienie: Izba Skarbowa w Warszawie Obszary działalności na Allegro: Pocztówki, Muzyka, Książki Zainteresowania poza Allegro: astronomia, fizyka, geografia

3 Koszt przesyłki a podatek od towarów i usług
Obrót jako podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług – art. 29 ustawy o VAT (2 min.) Trzy koncepcje opodatkowania kosztów przesyłki Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Refakturowanie Wiążące interpretacje urzędowe

4 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.

5 Treść ustaw można znaleźć pod adresem:

6 Art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług
Podstawą opodatkowania jest obrót [...]. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

7 Trzy możliwości opodatkowania kosztów przesyłki podatkiem od towarów i usług
stawka „zw” na podstawie załącznika 4 do ustawy w związku z art. 43 ustawy o VAT stawka podstawowa, określona w art. 41 ustawy (22%) stawka uzależniona od stawki towaru, będącego przedmiotem wysyłki

8 Zwolnienie z opodatkowania
Art. 43 ust. 1 ustawy o VAT: Zwalnia się od podatku: usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy Załącznik 4: WYKAZ USŁUG ZWOLNIONYCH OD PODATKU Pkt 2. Usługi świadczone przez pocztę państwową (PKWiU 64.11)

9 Opodatkowanie stawką podstawową
Art. 41 ust. 1 ustawy o VAT Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

10 Opodatkowanie wg stawki, którą opodatkowany jest towar będący przedmiotem wysyłki
Koszt wysyłki należy opodatkować taką stawką, jaką opodatkowany jest wysyłany towar. Oznacza to, że wysyłając np. nową książkę z nadanym numerem ISBN, której sprzedaż do końca 2007 r. opodatkowana jest stawką 0%, koszt przesyłki takiej książki należy również opodatkować stawką 0%.

11 Uwaga! Stawka 0% nie oznacza tego samego co zwolnienie z podatku

12 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 października 2005 r
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 (Levob Verzekeringen BV) 19. Jak to wynika z orzecznictwa Trybunału, jeżeli transakcja składa się z zespołu świadczeń i czynności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich dokonywana jest rozpatrywana transakcja celem określenia, po pierwsze, czy są to dwa lub więcej niż dwa świadczenia odrębne, czy też jednolite świadczenie, a po drugie, czy w tym ostatnim przypadku owo jednolite świadczenie powinno zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług (zob. podobnie wyrok z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C‑231/94 Faaborg‑Gelting Linien, Rec. str. I‑2395, pkt 12–14, oraz ww. wyrok w sprawie CPP, pkt 28 i 29).

13 Wyrok ETS z 27 października 2005 r
Wyrok ETS z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 (Levob Verzekeringen BV) - ciąg dalszy 20. Mając na uwadze dwie okoliczności, a mianowicie że, po pierwsze, z art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy wynika, iż każda transakcja powinna być zwykle uznawana za odrębną i niezależną, a po drugie, że transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu podatku VAT, należy w pierwszej kolejności poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej transakcji celem określenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi, rozumianemu jako przeciętny konsument, kilka odrębnych świadczeń głównych, czy jednolite świadczenie (por. przez analogię ww. wyrok w sprawie CPP, pkt 29).

14 Wyroki ETS można znaleźć pod adresem:

15 Warunki refakturowania
Nie zmieniona cena netto wynikająca z faktury faktycznego usługodawcy Nie doliczona jakakolwiek marża Nie zmieniony charakter (symbol PKWiU) odprzedawanego towaru/usługi Nie zmieniona stawka podatku od towarów i usług

16 W sytuacji braku pewności odnośnie interpretacji danego przepisu prawa podatkowego, należy złożyć wniosek o wiążącą interpretację urzędową w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)

17 Niezbędne elementy wniosku
Brak postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania przed sądem administracyjnym w sprawie (art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej) Wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego (art. 14a § 2) Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa (art. 14a § 3) Opłata skarbowa – 5 zł + 50 gr od załącznika (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz ze zm.)

18 Skutki zastosowania się do interpretacji:
Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej) W przypadku zastosowania się do niej organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia Interpretacja jest wiążąca dla organu podatkowego, który ją wydał (art. 14b § 2) Zastosowanie się podatnika do interpretacji nie może mu szkodzić (art. 14c § 1)

19 BARDZO ISTOTNE! Interpretacje wiążą organy podatkowe tylko i wyłącznie w stosunku do podatnika, który wystąpił z wnioskiem o interpretację

20 Udzielenie interpretacji następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia do dyrektora właściwej izby skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał interpretację

21 Elementy zażalenia (na podstawie art. 222 w związku z art
Elementy zażalenia (na podstawie art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej) Zarzuty przeciwko postanowieniu Istota i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania Dowody uzasadniające żądanie Opłata skarbowa (5 zł + 50 gr od załącznika)

22 Zażalenie na postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektor właściwej izby skarbowej rozpatruje w drodze decyzji

23 Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania?
Kontakt:


Pobierz ppt "Koszty przesyłki a podatek VAT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google