Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa obywatelskie.. Plan prezentacji Międzynarodowe akty prawne Międzynarodowe akty prawne Katalog praw obywatelskich Katalog praw obywatelskich 1. Prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa obywatelskie.. Plan prezentacji Międzynarodowe akty prawne Międzynarodowe akty prawne Katalog praw obywatelskich Katalog praw obywatelskich 1. Prawa."— Zapis prezentacji:

1 Prawa obywatelskie.

2 Plan prezentacji Międzynarodowe akty prawne Międzynarodowe akty prawne Katalog praw obywatelskich Katalog praw obywatelskich 1. Prawa osobiste 2. Prawa polityczne 3. Prawa ekonomiczne Ochrona praw człowieka (instytucje) Ochrona praw człowieka (instytucje) 1. Komitet Helsiński 2. Komitet Praw Człowieka 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Shasburgu 4. Amnesty International Prawa utworzone w Polsce – konstytucja RP z 1997r. rozdział II Prawa utworzone w Polsce – konstytucja RP z 1997r. rozdział II Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA. Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

3 Międzynarodowe akty prawne Akty prawne: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 10 XII 1948r Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 10 XII 1948r Europejska Komisja Praw Człowieka Europejska Komisja Praw Człowieka Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Konwencje międzynarodowe (np. w jakiej sprawie) Konwencje międzynarodowe (np. w jakiej sprawie)

4 Międzynarodowe akty prawne Cechy praw: nie zbywalne - nie można się ich zrzec nie zbywalne - nie można się ich zrzec nienaruszalne - istnieją niezależnie od wladzy nienaruszalne - istnieją niezależnie od wladzy naturalne i niepodzielne naturalne i niepodzielne

5 Katalog praw obywatelskich – Prawa osobiste Prawa do: –prawo do życia –nietykalności osobistej –wolność słowa i druku –Wolność sumienia i wyznania –rzetelnego sądu –decydowania o swoim życiu –Tajemnica korespondencji –wyboru miejsca do zamieszkania

6 Katalog praw obywatelskich – Prawa polityczne Prawo do: –obywatelstwa –możliwości uczestniczenia w życiu publicznym –zrzeszania się –uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji –składania wniosków, petycji, skarg –dostępu do informacji o działaniach władz i osób publicznych –równego dostępu do służby publicznej

7 Katalog praw obywatelskich – Prawa ekonomiczne Prawo do: –pracy –własności –wynagrodzenia –strajku –zasiłku ze strony państwa –wypoczynku –nauki

8 Ochrona Praw człowieka (instytucje) - Komitet Helsiński Komitet Helsiński w Polsce – niezależna organizacja obywatelska, powołana w 1982 do kontroli przestrzegania praw człowieka i wolności gwarantowanych w przyjętych przez PRL umowach międzynarodowych w podpisanym w 1975 w Helsinkach akcie końcowym KBWE. Jego współpracownicy rejestrowali przypadki łamania praw człowieka przez władze komunistyczne, na podstawie czego powstawały raporty na temat praworządności i przestrzegania w PRL norm międzynarodowych, sporządzane na potrzeby organizacji międzynarodowych, takich jak np. Komitet Praw Człowieka ONZ. W 1983 w oparciu o prace Biura Interwencji powstał raport Polska w okresie stanu wojennego, przemycony na zachód i przedstawiony delegacjom rządowym uczestniczącym w Konferencji Madryckiej KBWE. W 1989 Komitet Helsiński przekształcił się w Helsińską Fundację Praw Człowieka. Członkami Komitetu Helsińskiego byli m.in. jego założyciel Stefan Starczewski, Jarosław Kaczyński, Marek Nowicki, Tadeusz Zieliński, oraz Jerzy Ciemniewski, Jadwiga Zakrzewska, Piotr Ł. J. Andrzejewski, Zofia Wasilkowska, Jan Rosner, Marek Antoni Nowicki, Danuta Przywara. W okresie działalności podziemnej, z Komitetem współpracowali m.in. Alina Trębackia, Bogdan Ofierski, Elżbieta Petrajtis O'Neill i Adam Romaniuk. Zbigniew Romaszewski był szefem Komisji Helsinskiej KSS KOR, a w latach 80-tych wspólpracował z Komitetem Helsinskim w Polsce.

9 Ochrona Praw człowieka (instytucje) - Komitet Praw Człowieka Komitet Praw Człowieka - powołany na mocy artykułu 28. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 roku. Jego celem jest monitorowanie przestrzegania postanowień Paktu oraz jego dwóch Protokołów Fakultatywnych. Komitet składa się z 18 niezależnych ekspertów, o nieposzlakowanej opinii i uznanych w świecie kompetencjach w dziedzinie praw człowieka. Osoby te wybierane są spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa, które ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w głosowaniu tajnym. Kadencja członków Komitetu trwa 4 lata, przy czym ta sama osoba, może zostać wybrana ponownie, jeśli zostanie zgłoszona jako kandydat. Komitet zbiera się 3 razy w roku, na sesje trwające około 3 tygodni. W marcu odbywają się one w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w lipcu i listopadzie w siedzibie ONZ w Genewie. Osoby znajdujące się pod jurysdykcją państwa polskiego, na mocy Pierwszego Protokołu Fakultatywnego, mają możliwość bezpośredniego składania skarg o naruszenie postanowień Paktu do Komitetu Praw Człowieka. Skarga do Komitetu może być złożona jedynie po wyczerpaniu dróg prawnych w kraju skarżącego, chyba, że procedura przedłuża się. Wniosek będzie także odrzucony jeśli sprawę rozpatruje jednocześnie inny trybunał (np. Europejski Trybunał Praw Człowieka). Po precedensowej sprawie Toonen v. Australia w 1994 można też złożyć skargę "actio popularis", czyli na hipotetyczne naruszenie swoich praw np. poprzez odbiegające od standardów paktów prawodawstwo krajowe. Choć Komitet przypomina w swoim działaniu trybunał, to jego decyzje nie wiążą państwa-strony Pierwszego Protokołu i Paktu. Jest to głos niejako doradczy, więc od państwa zależy dostosowanie się do decyzji. Komitet przyjmuje także wnioski od państw-stron przeciwko krajom, które łamią prawa człowieka, jednak jest to praktyka niestosowana (skarga międzypaństwowa). Kolejną kompetencją Komitetu jest przyjmowanie i rozpatrywanie informacji przedkładanych przez państwa-strony Paktu na temat ochrony praw człowieka na ich terytorium. Komitet zgodnie z mechanizmem zawartym w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych uprawniony jest do przyjmowania i rozpatrywania sprawozdań dotyczących postępów jakich państwa-strony Paktu dokonały w dziedzinie zawartych w pakcie regulacji prawno-człowieczych. Większość z państw zwleka ze zdawaniem sprawozdań, część z nich nie zdało nawet pierwszego sprawozdania. Komitet poza ponaglaniem państw nie jest w stanie w tej kwestii nic zrobić.

10 Ochrona Praw człowieka (instytucje) - Europejski Trybunał Praw Człowieka w Stasburgu Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights, franc. Cour Européenne des Droits de lHomme) - europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1998r na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka do kontroli przestrzegania praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu we Francji.

11 Ochrona Praw człowieka (instytucje) - Amnesty International Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. Irene Khan sekretarz generalny Amnesty International od 2001.

12 Prawa utworzone w Polsce – konstytucja RP z 1997r. rozdział II Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym 243 artykułów.

13 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA. Polska : jedynie incydenty zatrzymywanie i maltretowanie nietrzeźwych w Izbach Wytrzeźwień zatrzymywanie i maltretowanie nietrzeźwych w Izbach Wytrzeźwień armia - znęcanie się nad rekrutami armia - znęcanie się nad rekrutami mniejszości narodowe - Romowie USA mniejszości narodowe - Romowie USA nie ratyfikowali wielu umów i konwencji międzynarodowych nie ratyfikowali wielu umów i konwencji międzynarodowych areszty i więzienia - gwałty, pobicia areszty i więzienia - gwałty, pobicia utrudnienia dla obywateli USA wnoszących skargi do instytucji międzynarodowych utrudnienia dla obywateli USA wnoszących skargi do instytucji międzynarodowych wycieńczenie łamanie praw przez policjantów; pobicia, zabójstwa, gwałt wycieńczenie łamanie praw przez policjantów; pobicia, zabójstwa, gwałt

14 Chiny: brutalne traktowanie więźniów brutalne traktowanie więźniów sądy bez obrońcy sądy bez obrońcy brak informacji i danych o więźniach brak informacji i danych o więźniach cenzura i zakaz krytyki władz cenzura i zakaz krytyki władz Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

15 Korea Północna: Tortury i inne okrutne, nieludzkie lub degradujące traktowanie lub karanie, publiczne egzekucje, przetrzymywanie w więzieniu bez decyzji sądu lub na podstawie arbitralnej decyzji, brak rzetelnych procesów sądowych i jasnych zasad prawych, wykonywanie kary śmierci w procesach politycznych, utrzymywanie dużej liczby obozów więziennych oraz wykorzystywanie na dużą skalę przymusowej siły roboczej; Tortury i inne okrutne, nieludzkie lub degradujące traktowanie lub karanie, publiczne egzekucje, przetrzymywanie w więzieniu bez decyzji sądu lub na podstawie arbitralnej decyzji, brak rzetelnych procesów sądowych i jasnych zasad prawych, wykonywanie kary śmierci w procesach politycznych, utrzymywanie dużej liczby obozów więziennych oraz wykorzystywanie na dużą skalę przymusowej siły roboczej; Sankcje obejmujące obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej repatriowanych spoza jej granic, traktowanie opuszczenia przez nich kraju jako zdrady, co skutkuje uwięzieniem, torturami, nieludzkim i degradującym traktowaniem oraz karą śmierci; Sankcje obejmujące obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej repatriowanych spoza jej granic, traktowanie opuszczenia przez nich kraju jako zdrady, co skutkuje uwięzieniem, torturami, nieludzkim i degradującym traktowaniem oraz karą śmierci; Wszechobecne i surowe ograniczenia wolności myśli, sumienia, wyznania, opinii i wypowiedzi, prawa do pokojowych zgromadzeń i do zrzeszania się, prawa do informacji oraz ograniczenia nałożone na każdą osobą pragnącą swobodnie poruszać się po kraju, jak i poza jego granicami; Wszechobecne i surowe ograniczenia wolności myśli, sumienia, wyznania, opinii i wypowiedzi, prawa do pokojowych zgromadzeń i do zrzeszania się, prawa do informacji oraz ograniczenia nałożone na każdą osobą pragnącą swobodnie poruszać się po kraju, jak i poza jego granicami; Nieustające łamanie praw człowieka i podstawowych wolności kobiet, w szczególności handel kobietami w celu zmuszania ich do uprawiania prostytucji, zmuszanie do wstępowania w związki małżeńskie, przymusowe aborcje motywowane przynależnością etniczną, włączając w to stosowanie zastrzyków wywołujących sztuczne poronienie, a także zabijanie dzieci repatriowanych matek w takich miejscach jak areszty policyjne lub obozy pracy; Nieustające łamanie praw człowieka i podstawowych wolności kobiet, w szczególności handel kobietami w celu zmuszania ich do uprawiania prostytucji, zmuszanie do wstępowania w związki małżeńskie, przymusowe aborcje motywowane przynależnością etniczną, włączając w to stosowanie zastrzyków wywołujących sztuczne poronienie, a także zabijanie dzieci repatriowanych matek w takich miejscach jak areszty policyjne lub obozy pracy; Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

16 Rosja: tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) dzieci przetrzymywanie w aresztach przez lata dzieci przetrzymywanie w aresztach przez lata Czeczenia - gwałty na ludności cywilnej Czeczenia - gwałty na ludności cywilnej Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

17 Białoruś: tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) Cenzura w mediach Cenzura w mediach Brutalne rozpędzanie manifestacji Brutalne rozpędzanie manifestacji Więzienie przeciwników politycznych Więzienie przeciwników politycznych Fałszowanie wyborów Fałszowanie wyborów Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

18

19

20

21

22 Kuba: tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) Więźniowie polityczni Więźniowie polityczni Brak wolności słowa i druku Brak wolności słowa i druku Zakaz opuszczanie kraju Zakaz opuszczanie kraju Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

23 Tybet: najpoważniejsze gwałty na prawach człowieka w ostatnich kilku latach najpoważniejsze gwałty na prawach człowieka w ostatnich kilku latach Odmowa podstawowych praw Tebańczykom przez rząd Chin Odmowa podstawowych praw Tebańczykom przez rząd Chin Krwawe tłumienie przez wojsko demonstracji politycznych Krwawe tłumienie przez wojsko demonstracji politycznych Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

24

25

26

27 Kosowo: maltretowanie i tortury stosowane przez policję często na tle rosowym maltretowanie i tortury stosowane przez policję często na tle rosowym Walki o charakterze etnicznym i narodowościowym Walki o charakterze etnicznym i narodowościowym Gwałty na ludności cywilnej Gwałty na ludności cywilnej Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

28

29

30

31

32 USA: nie ratyfikowały wielu umów i konwencji międzynarodowych nie ratyfikowały wielu umów i konwencji międzynarodowych areszty i więzienia – gwałty, pobicia areszty i więzienia – gwałty, pobicia utrudnienia dla obywateli USA wnoszących skargi do instytucji międzynarodowych utrudnienia dla obywateli USA wnoszących skargi do instytucji międzynarodowych wyciszanie łamanie praw przez policjantów; pobicia, zabójstwa, gwałty wyciszanie łamanie praw przez policjantów; pobicia, zabójstwa, gwałty Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

33 Adolf Hitler

34 Józef Stalin

35 Fidel Castro - dyktator Kuby

36 Dalej Lama

37 Guantanamo na Kubie - amerykańskie więzienie dla terrorystów.

38 Dyktator Białorusi - Łukaszenko

39 Kin Dzong II

40 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Prawa obywatelskie.. Plan prezentacji Międzynarodowe akty prawne Międzynarodowe akty prawne Katalog praw obywatelskich Katalog praw obywatelskich 1. Prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google