Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa obywatelskie..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa obywatelskie.."— Zapis prezentacji:

1 Prawa obywatelskie.

2 Plan prezentacji Międzynarodowe akty prawne Katalog praw obywatelskich
Prawa osobiste Prawa polityczne Prawa ekonomiczne Ochrona praw człowieka (instytucje) Komitet Helsiński Komitet Praw Człowieka Europejski Trybunał Praw Człowieka w Shasburgu Amnesty International Prawa utworzone w Polsce – konstytucja RP z 1997r. rozdział II Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet, Kosowo, USA.

3 Międzynarodowe akty prawne
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 10 XII 1948r Europejska Komisja Praw Człowieka Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Konwencje międzynarodowe (np. w jakiej sprawie)

4 Międzynarodowe akty prawne
Cechy praw: nie zbywalne - nie można się ich zrzec nienaruszalne - istnieją niezależnie od wladzy naturalne i niepodzielne

5 Katalog praw obywatelskich – Prawa osobiste
Prawa do: prawo do życia nietykalności osobistej wolność słowa i druku Wolność sumienia i wyznania rzetelnego sądu decydowania o swoim życiu Tajemnica korespondencji wyboru miejsca do zamieszkania

6 Katalog praw obywatelskich – Prawa polityczne
Prawo do: obywatelstwa możliwości uczestniczenia w życiu publicznym zrzeszania się uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji składania wniosków, petycji, skarg dostępu do informacji o działaniach władz i osób publicznych równego dostępu do służby publicznej

7 Katalog praw obywatelskich – Prawa ekonomiczne
Prawo do: pracy własności wynagrodzenia strajku zasiłku ze strony państwa wypoczynku nauki

8 Ochrona Praw człowieka (instytucje) - Komitet Helsiński
Komitet Helsiński w Polsce – niezależna organizacja obywatelska, powołana w 1982 do kontroli przestrzegania praw człowieka i wolności gwarantowanych w przyjętych przez PRL umowach międzynarodowych w podpisanym w 1975 w Helsinkach akcie końcowym KBWE. Jego współpracownicy rejestrowali przypadki łamania praw człowieka przez władze komunistyczne, na podstawie czego powstawały raporty na temat praworządności i przestrzegania w PRL norm międzynarodowych, sporządzane na potrzeby organizacji międzynarodowych, takich jak np. Komitet Praw Człowieka ONZ. W 1983 w oparciu o prace Biura Interwencji powstał raport Polska w okresie stanu wojennego, przemycony na zachód i przedstawiony delegacjom rządowym uczestniczącym w Konferencji Madryckiej KBWE. W 1989 Komitet Helsiński przekształcił się w Helsińską Fundację Praw Człowieka. Członkami Komitetu Helsińskiego byli m.in. jego założyciel Stefan Starczewski, Jarosław Kaczyński, Marek Nowicki, Tadeusz Zieliński, oraz Jerzy Ciemniewski, Jadwiga Zakrzewska, Piotr Ł. J. Andrzejewski, Zofia Wasilkowska, Jan Rosner, Marek Antoni Nowicki, Danuta Przywara. W okresie działalności podziemnej, z Komitetem współpracowali m.in. Alina Trębackia, Bogdan Ofierski, Elżbieta Petrajtis O'Neill i Adam Romaniuk. Zbigniew Romaszewski był szefem Komisji Helsinskiej KSS KOR, a w latach 80-tych wspólpracował z Komitetem Helsinskim w Polsce.

9 Ochrona Praw człowieka (instytucje) - Komitet Praw Człowieka
Komitet Praw Człowieka - powołany na mocy artykułu 28. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 roku. Jego celem jest monitorowanie przestrzegania postanowień Paktu oraz jego dwóch Protokołów Fakultatywnych. Komitet składa się z 18 niezależnych ekspertów, o nieposzlakowanej opinii i uznanych w świecie kompetencjach w dziedzinie praw człowieka. Osoby te wybierane są spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa, które ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w głosowaniu tajnym. Kadencja członków Komitetu trwa 4 lata, przy czym ta sama osoba, może zostać wybrana ponownie, jeśli zostanie zgłoszona jako kandydat. Komitet zbiera się 3 razy w roku, na sesje trwające około 3 tygodni. W marcu odbywają się one w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w lipcu i listopadzie w siedzibie ONZ w Genewie. Osoby znajdujące się pod jurysdykcją państwa polskiego, na mocy Pierwszego Protokołu Fakultatywnego, mają możliwość bezpośredniego składania skarg o naruszenie postanowień Paktu do Komitetu Praw Człowieka. Skarga do Komitetu może być złożona jedynie po wyczerpaniu dróg prawnych w kraju skarżącego, chyba, że procedura przedłuża się. Wniosek będzie także odrzucony jeśli sprawę rozpatruje jednocześnie inny trybunał (np. Europejski Trybunał Praw Człowieka). Po precedensowej sprawie Toonen v. Australia w 1994 można też złożyć skargę "actio popularis", czyli na hipotetyczne naruszenie swoich praw np. poprzez odbiegające od standardów paktów prawodawstwo krajowe. Choć Komitet przypomina w swoim działaniu trybunał, to jego decyzje nie wiążą państwa-strony Pierwszego Protokołu i Paktu. Jest to głos niejako doradczy, więc od państwa zależy dostosowanie się do decyzji. Komitet przyjmuje także wnioski od państw-stron przeciwko krajom, które łamią prawa człowieka, jednak jest to praktyka niestosowana (skarga międzypaństwowa). Kolejną kompetencją Komitetu jest przyjmowanie i rozpatrywanie informacji przedkładanych przez państwa-strony Paktu na temat ochrony praw człowieka na ich terytorium. Komitet zgodnie z mechanizmem zawartym w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych uprawniony jest do przyjmowania i rozpatrywania sprawozdań dotyczących postępów jakich państwa-strony Paktu dokonały w dziedzinie zawartych w pakcie regulacji prawno-człowieczych. Większość z państw zwleka ze zdawaniem sprawozdań, część z nich nie zdało nawet pierwszego sprawozdania. Komitet poza ponaglaniem państw nie jest w stanie w tej kwestii nic zrobić.

10 Ochrona Praw człowieka (instytucje) - Europejski Trybunał Praw Człowieka w Stasburgu
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights, franc. Cour Européenne des Droits de l’Homme) - europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1998r na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka do kontroli przestrzegania praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu we Francji.

11 Ochrona Praw człowieka (instytucje) - Amnesty International
Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. Irene Khan sekretarz generalny Amnesty International od 2001.

12 Prawa utworzone w Polsce – konstytucja RP z 1997r. rozdział II
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym 243 artykułów.

13 Polska: jedynie incydenty
Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. Polska: jedynie incydenty zatrzymywanie i maltretowanie nietrzeźwych w Izbach Wytrzeźwień armia - znęcanie się nad rekrutami mniejszości narodowe - Romowie USA nie ratyfikowali wielu umów i konwencji międzynarodowych areszty i więzienia - gwałty, pobicia utrudnienia dla obywateli USA wnoszących skargi do instytucji międzynarodowych wycieńczenie łamanie praw przez policjantów; pobicia, zabójstwa, gwałt

14 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. Chiny: brutalne traktowanie więźniów sądy bez obrońcy brak informacji i danych o więźniach cenzura i zakaz krytyki władz

15 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. Korea Północna: Tortury i inne okrutne, nieludzkie lub degradujące traktowanie lub karanie, publiczne egzekucje, przetrzymywanie w więzieniu bez decyzji sądu lub na podstawie arbitralnej decyzji, brak rzetelnych procesów sądowych i jasnych zasad prawych, wykonywanie kary śmierci w procesach politycznych, utrzymywanie dużej liczby obozów więziennych oraz wykorzystywanie na dużą skalę przymusowej siły roboczej; Sankcje obejmujące obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej repatriowanych spoza jej granic, traktowanie opuszczenia przez nich kraju jako zdrady, co skutkuje uwięzieniem, torturami, nieludzkim i degradującym traktowaniem oraz karą śmierci; Wszechobecne i surowe ograniczenia wolności myśli, sumienia, wyznania, opinii i wypowiedzi, prawa do pokojowych zgromadzeń i do zrzeszania się, prawa do informacji oraz ograniczenia nałożone na każdą osobą pragnącą swobodnie poruszać się po kraju, jak i poza jego granicami; Nieustające łamanie praw człowieka i podstawowych wolności kobiet, w szczególności handel kobietami w celu zmuszania ich do uprawiania prostytucji, zmuszanie do wstępowania w związki małżeńskie, przymusowe aborcje motywowane przynależnością etniczną, włączając w to stosowanie zastrzyków wywołujących sztuczne poronienie, a także zabijanie dzieci repatriowanych matek w takich miejscach jak areszty policyjne lub obozy pracy;

16 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. Rosja: tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) dzieci przetrzymywanie w aresztach przez lata Czeczenia - gwałty na ludności cywilnej

17 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. Białoruś: tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) Cenzura w mediach Brutalne rozpędzanie manifestacji Więzienie przeciwników politycznych Fałszowanie wyborów

18 Wojna na Białorusi

19 Wojna na Białorusi

20 Terroryzm na Białorusi

21 Terroryzm na Białorusi

22 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. Kuba: tortury zatrzymanych (pobicia, porażenia prądem, gwałty) Więźniowie polityczni Brak wolności słowa i druku Zakaz opuszczanie kraju

23 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. Tybet: najpoważniejsze gwałty na prawach człowieka w ostatnich kilku latach Odmowa podstawowych praw Tebańczykom przez rząd Chin Krwawe tłumienie przez wojsko demonstracji politycznych

24 Wojna w Tybecie

25 Wojna w Tybecie

26 Terroryzm w Tybecie

27 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. Kosowo: maltretowanie i tortury stosowane przez policję często na tle rosowym Walki o charakterze etnicznym i narodowościowym Gwałty na ludności cywilnej

28 Wojna w Kosowie

29 Wojna w Kosowie

30 Terroryzm w Kosowie

31 Terroryzm w Kosowie

32 Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie: Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś, Kuba, Tybet , Kosowo, USA. USA: nie ratyfikowały wielu umów i konwencji międzynarodowych areszty i więzienia – gwałty, pobicia utrudnienia dla obywateli USA wnoszących skargi do instytucji międzynarodowych wyciszanie łamanie praw przez policjantów; pobicia, zabójstwa, gwałty

33 Adolf Hitler

34 Józef Stalin

35 Fidel Castro - dyktator Kuby

36 Dalej Lama

37 Guantanamo na Kubie - amerykańskie więzienie dla terrorystów.

38 Dyktator Białorusi - Łukaszenko

39 Kin Dzong II

40 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Prawa obywatelskie.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google