Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesy biznesowe Windows Workflow Foundation. Proces Biznesowy PB jest zbiorem jednej lub wielu powiązanych ze sobą procedur lub aktywności, których.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesy biznesowe Windows Workflow Foundation. Proces Biznesowy PB jest zbiorem jednej lub wielu powiązanych ze sobą procedur lub aktywności, których."— Zapis prezentacji:

1 Procesy biznesowe Windows Workflow Foundation

2 Proces Biznesowy PB jest zbiorem jednej lub wielu powiązanych ze sobą procedur lub aktywności, których wykonanie prowadzi do osiągnięcia celu biznesowego. PB jest inicjowany przez pewne zdarzenie biznesowe. W czasie wykonywania PB wykorzystywane są zasoby organizacji oraz dostarczane są produkty (wyniki biznesowe) do wszystkich zainteresowanych stron (pracownicy, klienci, dostawcy, właściciele organizacji, itd.). PB posiada mierniki efektywności, dzięki czemu proces można oceniać, porównywać z innymi procesami i w dalszej konsekwencji ulepszać.

3 Pojęcia Model vs. instancja Aktywność Środowisko uruchomieniowe Dostępne zasobyBrak wolnych zasobów Zgłoszenie zapotrzebowania Rezerwacja zasobów Zamówienie zasobów Pobranie zasobów

4 Business Process Execution Language for Web Services Język opisu opracowany przez BEA Systems, IBM, Microsoft, SAP AG, Siebel Syst Wspiera wykorzystywanie usług sieciowych kontrolując ich wywoływanie i koordynację Jest interpretowany i wykonywany przez silnik (ang. Workflow Engine) Wspiera wykonywanie długich transakcji (dni, tygodnie, miesiące) Zapewnia obsługę wyjątków pojawiających się w takcie wykonywania procesu

5 Business Process Execution Language for Web Services Język BPEL4WS jest oparty na XML Do korzystania z BPEL4WS stworzono narzędzia graficzne. Podstawowe elementy, które wykorzystuje się podczas modelowania to: Punkty graniczne procesu (inaczej porty) – miejsca, w których proces biznesowy styka się z systemami za pośrednictwem wywoływanych usług sieciowych Wiadomości – informacje przesyłane pomiędzy poszczególnymi portami Aktywności – elementy, które mają wpływ na sposób przepływu wiadomości pomiędzy portami.

6 Business Process Modelling Notation Standard stworzony przez Business Process Management Initiative - BPMI, obecnie rozwijany przez Object Managament Group Notacja, która byłaby zrozumiała dla wszystkich użytkowników: od analityków biznesowych, poprzez programistów, aż po osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesów Prezentacja modelu (np. BPEL4WS) użytkownikom biznesowym. Etap pośredni pomiędzy modelowaniem i implementacją. Graficzne narzędzia dostępne wraz z WF przedstawiają procesy biznesowe w odmienny sposób, zapewniając większą ilość szczegółowych informacji dla programisty.

7 Microsoft BizTalk Server integracja aplikacji w ramach organizacji – EAI (ang. Enterprise Application Integration) integracja aplikacji między różnymi organizacjami – B2B (ang. Business to Business) Wykorzystanie specjalizowanego serwera uruchamieniowego dla procesów biznesowych pozwala tworzyć skalowalne i odporne na awarie rozwiązania. Wszystkie moduły wchodzące w skład produktu mogą być uruchamiane na wielu fizycznych maszynach realizujących ten sam, logiczny proces biznesowy.

8 Microsoft BizTalk Server Orchestration Designer BizTalk Schema Editor BizTalk Mapper Adapter Framework oraz zestaw gotowych adapterów Środowisko uruchomieniowe

9 Orchestration Designer Graficzne modelowanie PB Dostępny jako plugin do MSVisio lub uruchamianiy z VS Stała grupa aktywności m.in.: przygotowanie komunikatu (construct message) przypisanie komunikatu (message assignment) transformacja komunikatu (transform). Model procesu może obejmować również elementy odpowiedzialne za monitorowanie zdarzeń ważnych z punktu widzenia biznesu

10 Orchestration Designer

11 BizTalk Schema Editor Tworzenie schematów XML (XSD) definiujących komunikaty przetwarzane przez orkiestrację Na tej podstawie komunikat może być stworzony np. poprzez aktywność przypisania komunikatu.

12 BizTalk Schema Editor

13 BizTalk Mapper definiowania mapowania wykorzystywanego przez aktywność transformacji Aktywność transformacji zmienia komunikat na inny (dokument XML -> dokument XML) Na tej podstawie komunikat może być stworzony np. poprzez aktywność przypisania komunikatu.

14 BizTalk Mapper

15 Integracja Biztalka Komunikacja pomiędzy różnymi systemami za odbywa się za pomocą różnych protokołów komunikacyjnych Porty używane w orkiestracjach wykorzystują elementy zwane adapterami Adaptery: predefiniowane (m.in. Adapter Web Services, Adapter plików, Adapter HTTP/SMTP/POP3, Adapter SQL ) dedykowane do konkretnych aplikacji (m.in. Adapter WebSphere MQ lub Adapter Windows SharePoint Services) dostarczone przez fimy zewnętrzne stworzone z wykorzystaniem Adapter Framework

16 Środowisko uruchomieniowe Elementy wchodzące w skład orkiestracji są kompilowane do postaci bibliotek DLL. Procesy przed uruchomieniem należy umieścić (ang. deploy) na serwerze BizTalk Server oraz połączyć z odpowiednimi portami. Porty są tworzone na serwerze (np. np. BizTalk Administration Console) jako oddzielne elementy - niezależność procesu biznesowego od zewnętrznych systemów.

17 Business Rules Engine Definiowanie i obliczanie reguł logicznych wykorzystywanych do odpowiedniego przetwarzania procesów biznesowych. Przydatny zwłaszcza, gdy podczas implementowania procesu należy brać pod uwagę dużą ilość parametrów mających wpływ na przebieg procesu. Możliwość modyfikacji reguł bez konieczności zmieniania orkiestracji, (tj. bez zmiany modelu, rekompilacji oraz wdrażania). Do modyfikacji reguł można używać narzędzia Business Rule Composer.

18 BizTalk Administration Console Podstawowe narzędzie służące do zarządzania silnikiem BizTalk Server. Informacje przydatne do monitorowania działania wszystkich składników serwera. Konfiguracja i wdrażanie wszystkich elementów (tj. m.in. procesy biznesowe, porty, powiązania pomiędzy portami i orkiestracjami oraz wymagane biblioteki DLL), np.: ustawianie adresu URL dla portu wykorzystującego adapter HTTP - Logika działania procesu jest niezależna od środowiska wykonywania.

19 Business Activity Monitoring Śledzenie informacji ważnych z punktu widzenia użytkowników biznesowych. Orkiestracje muszą udostępniać odpowiednie dane i zdarzenia (musi to być uwzględnione na etapie implementacji procesu). Odpowiednio przygotowana orkiestracja w trakcie wykonywania, zapisuje dane w bazie danych (ang. tracking database), Businnes Activity Monitoring może być wykorzystany do monitorowania zdarzeń nie tylko orkiestracji ale także dowolnych aplikacji stworzonych w oparciu o platformę.NET.

20 IBM WebSphere WebSphere Business Modeler: graficzny edytor umożliwiający modelowanie PB możliwość przeprowadzenia symulacji stworzonego PB i jego analizy za pomocą stworzonych wskaźników biznesowych. WebSphere Integration Developer implementacja modelu PB. wykorzystanie wizualnych elementów, odpowiadających elementom znanym z języka BPEL możliwość zaimplementowania maszyny stanów (ang. state machine). WebSphere Process Server serwer aplikacji oraz silnik odpowiedzialny za uruchamianie procesów biznesowych oparty o Enterprise Service Bus wspiera dynamiczne modyfikowanie reguł biznesowych wykorzystywanych przez procesy. WebSphere Business Monitor

21 Inne rozwiazania Jboss i Flux Oracle: workflow package, WF_Engine wraz z Java API

22 Dziedziny zastosowań Szybka zmiennosc wymagań (np. plany taryfowe oeratorów t. Komórkowych) Duże zindywidualizowanie wymagań – planowanie obsługi klientów, sposobów przetwarzania danych itd. Powtarzalność definicji

23 .NET Framework 3.x Workflow Foundation – pierwsze wydanie.NET Framework 4.x Workflow Foundation – zupełnie zmieniona implementacja

24 Windows Workflow Foundation Rodzaje przepływów Proces sekwencyjny Proces stanowy Aktywności Środowisko uruchomieniowe

25 Proces sekwencyjny Proces sekwencyjny składa się z punktu wejscia, punktu wyjścia oraz kolejnych aktywności wykonywanych jedna po drugiej. Klasa definiująca ten typ procesu dziedziczy po klasie SequentialWorkflowActivity. Na przebieg wykonania procesu mają wpływ aktywności zmieniające przepływ procesu. Przebieg procesu może zostać zmieniony w wyniku wystąpienia wyjątków, które mogą być przechwytywane na poziomie pojedynczej aktywności lub całego procesu.

26 Proces sekwencyjny Przykład

27 Aktywności kontrolujące przepływ IfElseActivity IfElseBranchActivity

28 Aktywności kontrolujące przepływ WhileActivity

29 Aktywności kontrolujące przepływ SequenceActivity ParallelActivity

30 Proces stanowy Zaniechany w WF 4.0/ ponownie udostepniony w WF 4.5 Proces stanowy jest procesem, który można porównać do skończonej maszyny stanowej. Składa się z specjalnych aktywności typu StateActivity, które reprezentują stan procesu połączeń określających możliwe przejścia między stanami. Spośród aktywności odpowiadających stanom można wyróżnić aktywność początkową oraz opcjonalną aktywność, która symbolizuje zakończenie procesu. Proces stanowy jest realizowany jako klasa dziedzicząca po StateMachineWorkflowActivity.

31 Proces stanowy. Przykład

32 Środowisko uruchomieniowe Aplikacja Środowisko uruchomieniowe Usługi Instancja procesu

33 WF4.0 Wszystko jest aktywnością Workflow jest również aktywnością Activity CodeActivity AsyncCodeActivity NativeActivity DynamicActivity

34 Dynamiczne aktywności WF4.0 Foo.dll C# (DynamicActivity) Activity x = ActivityXamlServices.Load(xamlFile); WorkflowInvoker.Invoke(x, new Dictionary … );

35 Foo WorkflowInvokerWF4.0 WorkflowInvoker.Invoke(new foo)

36 WorkflowApplication WF 4.0 var wa = new WorkflowApplication(new Foo) Foo wa.Run() wa.Unload()

37 Otoczenie procesuWF4.0 Foo

38 WF PersistenceWF 4.0

39 Tracking Participant Workflow Events Workflow Runtime Tracking Provider Tracking Profile add notify Tooling

40 Tworzenie WF WF jest aktywnością może być napisany w postaci kodu lub zdefiniowany w XAML – lub dowolnym innym formacie (np w jęz. dynamicznym) Aktywność może zawierać inne aktywności Aktywność może mieć argumenty we i wy (jak również zmienne) Aktywności zwracajace warość mają oddzielne klasy bazowe n.p. CodeActivity, NativeActivity WF jest definicją, wg której można utworzyć wiele instancji Każda instancja ma indywidualne środowisko (zmienne, argumenty) InArgument

41 Wykonanie WF runtime widzi aktywności, aktywności, aktywności (nie Sequence, Parallel, Recurrence) WF runtime jest sędzią pilnuje reguł CacheMetadata sposób auto-opisu aktywności WF runtime wie o zakończeniu aktywności Aktywność może zlecić wykonanie aktywności potomnej (i. ew. poczekać na jej zakończenie) Mozliwych jest wiele różnych działań (pulses of work) dla jednej aktywności Możliwe jest wyrażenie dowolnych, złożonych rodzajów przepływów (control flow) Możliwe jest wiele scieżek wykonania…

42 Scheduler while !EmptyList Execute(next WorkItem) while !EmptyList Execute(next WorkItem) Work items are executed one at a time within a single workflow instance Some work items are added to the front of the list, others to the back

43 PARALLEL SEQUENCE 1 SEQUENCE 2 Workflow Instance Complete!

44 Scheduler Jedna instancja Scheduler-a na proces Zarządza uporządkowana listą zadań jednostkowych Zadania mogą być dodwane przez aktywności ale również przez hosta lub zewnętrzny kod Niektóre zdania sa dodawane na poczatek inne na koniec kolejki Wykonywane jest jedno zadnie na raz Zadania nie sa przerywane Pomiędzy zadaniami mogą być realizowane różne operacje np. tracking, persistence

45 Threading Model Dla pojedynczej instancji programu jest wykorzystywany jeden wątek na raz Upraszcza model programowania aktywności Do poszczegolnych zadań mogą zostać przypisane rózne wątki (jeden na raz)w ramach tej samej instancji WF runtime korzysta z dostarczonego przez hosta SynchronizationContext System.Threading.SynchronizationContext Można wykorzystać dla utworzenia własnych mechanizmów zarzadzania wątkami Nie mozna wykorzystać TLS dla WF WF Execution Properties – nazwane własciwośc i widoczne dla poddrzewa WF WF runetime odpowiada za dołączanie / odłaczanie środowiska brzed/po wykonaniu zadania Aktywności nie powinny blokować wątku WF programs coordinate work

46 Asynchroniczne Aktywności

47 Parallel + asynchroniczne a. = równoległość

48 Bookmarks Co się dzieje gdy program musi czekać (i czekac i czekać) na wejście? Być może czeka również 1000 innych instancji Potrzebny nieobciążajacy systemu WaitForInput() Zakładka! Nazwany punkt wznowienia w WF Wznowienie wskazuje metodę zwrotną aktywności WF runtime zarządza wznowieniem – instancja nie musi być w pamięci Gotowa do użycia aktywność WCF Receive

49 Bookmark Resumption Please deliver [data] to instance [id] at bookmark [name]

50 Persystencja Persystencja pozwala wstrzymywać instancję WF, zapisać ją gdzieś i wznowić później Zachowana instancja nie jest związana z konkretnym WF hostem, komputerem, CLR, wątkiem czy procesem Zalety skalowalność, odporność na upadki Instancje WF są serializowalne Stos CLR nie jest serializowalny, ale instancja WF ma stos tylko w trakcie wykonania pojedynczego zadania Czasem nie chcemy możliwości persystencji - no persist zone Automatyczne założenie podczas asynchronicznych aktywności Szczegóły implementacji persystencji są niezależne od silnika WF

51 Co jest w utrwalonej instancji Zserializowana instancja zawiera: Listę zadań (pustą jeśli instyancja jest wolna) Bookmark-i Dane (argumenty and zmienne) Środowisko dla wszystkich aktualnie wykonywanych aktywności Informacje o instancji (callbacks, execution props) Dodatkowe dane od uczestników procesu persystencji Nie zawiera definicji WF Milion instancji może współdzielic tą samą definicję Zarządzanie definicjami leży w gestii hosta

52 [ Przykład: zserializowana instancja WF ] PARALLEL DateTime d int n string s private int index

53 [ Przykład: zserializowana instancja WF ] PARALLEL DateTime d int n string s private int index hello 3 Bookmark:x

54 Aktywności kontrolujące przepływ Definiują sposób wykonania dla złożonych aktywności Dowolna aktywność może być rdzeniem Aktywności można zagłębiać Activity 1 Activity 3 B B C C Parallel Activity 4 Activity 1 Activity 2 Activity 3 Delay (TimeOut) Approve Action A Reject Action B PickBranch Action C

55 Przegląd aktywności Assign Compensate Persist ReceiveMessage SendMessage Throw TryCatch Flowchart DoWhile While ForEach If Pick Switch Sequence Parallel

56 Przepływ sekwencyjn

57 Przepływ typu Workflow

58 Rrozszerzanie WF Tworzy mechanizm pozwalający wstrzykiwać zewnętrzną logike w predefiniowane miejsca głównego WF WF są rozszerzane w naturalny sposób przez kolejne WF

59 Tworzenie i uruchamianie WF Tworzenie WF: new MyVeryImportantWorkflow() ActivityXamlServices.Load(MyVeryImportant Workflow.xaml") Uruchamianie WF: WorkflowInvoker.Invoke(wf); WorkflowApplication app = new WorkflowApplication(a); app.Run();

60 Hierarchia aktywności WF AsyncCode Activity Activity Code Activity Activity Native Activity Code Activity AsyncCode Activity

61 Aktywność WF Należy przeciążyć Execute public class SayHelloInCode : CodeActivity { protected override void Execute(CodeActivityContext context) { Console.WriteLine("Hello Workflow 4 in code"); }

62 Asynchroniczna Aktywność WF Należy przeciążyć BeginExecute i EndExecute public class SayHelloInAsyncWay : AsyncCodeActivity { protected override IAsyncResult BeginExecute( AsyncCodeActivityContext context, AsyncCallback callback, object state) {... return stream.BeginWrite(bytes,0,bytes.Length,callback,state); } protected override void EndExecute(AsyncCodeActivityContext context, IAsyncResult result) {... FileStream stream = (FileStream)context.UserState; stream.EndWrite(result); }

63 Zakładki WF Bookmark wskazuje na f. aktywności public class ReadLine : NativeActivity { protected override void Execute(NativeActivityContext context) { context.CreateBookmark("ReadLine", new BookmarkCallback(BookmarkResumed)); } private void BookmarkResumed(NativeActivityContext context, Bookmark bk, object state) { Result.Set(context, state); }

64 Aktywacja zakładki WorkflowApplication app = new WorkflowApplication(MyWorkflow); app.Run(); app.ResumeBookmark(" ReadLine", "... something...");

65 Hostowanie WF Dedykowany proces Workflow services Windows Application Server (codename Dublin) + IIS

66 WorkflowService

67 Windows Application Service

68 ASP.NET vs WorkflowService

69 ASP.NET vs WorkflowServices / Dublin

70 WF Service – data kontrakt [DataContract] public class ExpenseReport { [DataMember] public DateTime FirstDateOfTravel { get; set; } [DataMember] public double TotalAmount { get; set; } [DataMember] public string EmployeeName { get; set; } }

71 WF Service - Konfiguracja aktyw.

72 WF Service - podgląd serwisu

73 WF Service - host WorkflowServiceHost host = new WorkflowServiceHost( XamlServices.Load("ExpenseReportService.xamlx"), new Uri("http://localhost:9897/Services/Expense") ); host.AddDefaultEndpoints(); host.Description.Behaviors.Add( new ServiceMetadataBehavior { HttpGetEnabled = true }); //dodatkowy end point WorkflowControlEndpoint wce = new WorkflowControlEndpoint( new NetNamedPipeBinding(), new EndpointAddress("net.pipe://localhost/Expense/WCE")); host.Open(); Console.WriteLine("Host is open"); Console.ReadLine();

74 Persystencja - baza Przygotowanie bazy 1. %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.21006\sql\ 2. SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql 3. SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql

75 Persystencja – konfiguracja providera WorkflowApplication application = new WorkflowApplication(activity); InstanceStore instanceStore = new SqlWorkflowInstanceStore( @"Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True"); InstanceView view = instanceStore.Execute( instanceStore.CreateInstanceHandle(), new CreateWorkflowOwnerCommand(), TimeSpan.FromSeconds(30)); instanceStore.DefaultInstanceOwner = view.InstanceOwner; application.InstanceStore = instanceStore;

76 Persystencja WorkflowApplication application = new WorkflowApplication(activity); InstanceStore instanceStore = new SqlWorkflowInstanceStore( @"Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True"); InstanceView view = instanceStore.Execute( instanceStore.CreateInstanceHandle(), new CreateWorkflowOwnerCommand(), TimeSpan.FromSeconds(30)); instanceStore.DefaultInstanceOwner = view.InstanceOwner; application.InstanceStore = instanceStore; wf.PersistableIdle = (waie) => PersistableIdleAction.Persist Konfiguracja providera Wymuszanie utrwalania workflow-u

77 WF Tracking Po zakończeniu WF jest likwidowany – oczywiscie można zareagować na odpowiednie zdarzenie... Tracking: TrackingParticipant (standardowo dostępny EtwTrackingParticipant ETW = Enterprise Trace for Windows )) TrackingProfile

78 Tracking profile ActivityStateQuery WorkflowInstanceQuery CustomTrackingQuery TrackingProfile profile = new TrackingProfile { Name = "SimpleProfile", Queries = { new WorkflowInstanceQuery { States = { "*" } }, new ActivityStateQuery { ActivityName = "WriteLine", States={ "*" }, Variables = {"Text" } } };

79 Activity Designer Kontrolki WPF: ActivityDesigner WorkflowItemPresenter WorkflowItemsPresenter ExpressionTextBox

80 WF: Model programowy Activity wf = new Sequence { Activities = { new WriteLine { Text = "Hello" }, new WriteLine { Text = "World." } } }; WorkflowInvoker.Invoke(wf);

81 WF: Zmienne Sequence wf = new Sequence { Variables = { new Variable {Default = "Hello", Name = "greeting"}, new Variable { Default = "Bill", Name = "name" } }, Activities = { new WriteLine { Text = new VisualBasicValue ("greeting) }, new WriteLine { Text = new VisualBasicValue ("name + \"Gates\"")} } } }; WorkflowInvoker.Invoke(wf);

82 WF: Przekazywanie parametrów IDictionary results = WorkflowInvoker.Invoke(wf, new Dictionary { {"name", "Bill" } } ); string outValue = results["fullGreeting"].ToString();

83 WF: Przekazywanie parametrów IDictionary results = WorkflowInvoker.Invoke(wf, new Dictionary { {"name", "Bill" } } ); string outValue = results["fullGreeting"].ToString(); //{… // public InArgument Name {get; set;} //


Pobierz ppt "Procesy biznesowe Windows Workflow Foundation. Proces Biznesowy PB jest zbiorem jednej lub wielu powiązanych ze sobą procedur lub aktywności, których."

Podobne prezentacje


Reklamy Google