Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Użytkowanie komputerów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Użytkowanie komputerów"— Zapis prezentacji:

1 Użytkowanie komputerów
Zagadnienia do omówienia opracowanie: Lucyna Lupa

2 opracowanie: Lucyna Lupa
Od kandydata na egzamin ECDL wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien posiadać umiejętność ustalenia najważniejszych parametrów konfiguracyjnych, skorzystania z funkcji pomocy i znać zasady postępowania w przypadku zawieszenia działania programu. Kandydat powinien posiadać wprawę w efektywnym korzystaniu z pulpitu, posługiwaniu się ikonami i oknami. Kandydat powinien także umieć zarządzać plikami, folderami (katalogami) i znać sposoby kopiowania, przenoszenia i usuwania plików oraz katalogów a także umieć kompresować i zdekompresować pliki. Wymagana jest także wiedza w zakresie ochrony antywirusowej i umiejętności wykorzystania oprogramowania antywirusowego. Kandydat powinien umieć wykorzystać prosty edytor tekstu oraz wykonać zadanie drukowania korzystając z funkcji systemu operacyjnego. opracowanie: Lucyna Lupa

3 opracowanie: Lucyna Lupa
Środowisko pracy Włączanie komputera. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. Procedura prawidłowego restartu komputera. Zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu. Podstawowe informacje i czynności. Wyświetlanie podstawowych informacji dotyczących komputera: rodzaj systemu operacyjnego i jego wersja, wielkość zainstalowanej pamięci RAM. Zmiana konfiguracji pulpitu: daty i czasu, ustawienie głośności, opcji wyświetlania (wybór kolorów, rozdzielczości wyświetlania, parametrów wygaszacza ekranu). Ustawianie i zmiana układu i języka klawiatury Kliknij przycisk Start, a następnie wskaż polecenie Ustawienia. Kliknij polecenie Panel sterowania lub Start/ Panel sterowania*(w systemie operacyjnym Windows XP). Innym sposobem uruchomienia Panelu sterowania jest kliknięcie ikony Mój komputer, znajdującej się na pulpicie. W kolejno otwartym oknie wybieramy Panel sterowania. W oknie Panelu sterowania znajdują się ikony, będące graficznym przedstawieniem opcji, które mogą podlegać zmianie. opracowanie: Lucyna Lupa

4 opracowanie: Lucyna Lupa
System Tutaj dowiadujemy się o ogólnych właściwościach systemu (wersja zainstalowanego systemu operacyjnego, pamięć RAM, procesor), jakie urządzenia są zainstalowane w komputerze. Możemy sprawdzić profile sprzętu oraz wydajność systemu, a także pozyskać wiele innych informacji o systemie. Informacje te uzyskamy także klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, która znajduje się na pulpicie i wybierając z menu podręcznego Właściwości. Czcionki Każda czcionka, którą wykorzystujemy w pracy z komputerem, musi być zainstalowana. Właśnie w tym miejscu wykonuje się tę czynność, można podejrzeć kroje czcionek już zainstalowanych lub usuwać czcionki. Data/Godzina Użytkownik może tu uzyskać informacje, jak dokonywać zmian oraz zmieniać datę i godzinę w systemie, jak również strefę czasową. opracowanie: Lucyna Lupa

5 opracowanie: Lucyna Lupa
Ekran Użytkownik może dostosować wygląd Pulpitu do własnych upodobań, wybrać tapetę lub deseń, wygaszacz ekranu. Może ustalić wygląd poszczególnych elementów ekranu, zastosować schematy, zmienić wybrane efekty wizualne czy kolorystykę elementów okna programu. Możliwa jest także zmiana rozdzielczości ekranu. Dźwięki W tej opcji przypisuje się dźwięki zdarzeniom lub zmienia dźwięki systemowe i programowe. Użytkownik może zmienić standardowo przypisane dźwięki systemowe, które skojarzone są z określonymi zdarzeniami. Do każdego zdarzenia użytkownik może sam przypisać dźwięk z pliku lub wykorzystać gotowe schematy. Klawiatura oraz Opcje regionalne i językowe* Użytkownik ma możliwość ustalenia układu języka klawiatury (ustalenie powinno być następujące: polski (programisty)). opracowanie: Lucyna Lupa

6 opracowanie: Lucyna Lupa
Multimedia Właściwości multimediów pozwalają dokonać najważniejszych ustawień związanych z: audio, wideo, midi, muzyką CD oraz sterownikami urządzeń multimedialnych. Użytkownik może zdecydować, czy chce mieć regulator głośności na pasku zadań, czy nie. Opcje internetowe Użytkownik może dokonać wyboru sposobu połączenia z siecią Internet, ustalić poziom zabezpieczenia, wybrać programy dla usług internetowych. Znajdują się tam również informacje o plikach tymczasowych, odwiedzanych stronach czy adres strony domowej (możemy jako stronę główną wybrać dowolną stronę, często stroną domową jest strona portalu informacyjnego). Mysz Ustawienia myszy uwzględniają preferencje osób praworęcznych i leworęcznych, bowiem dają możliwość przełączania przycisków myszy. Dodatkowo można ustalić szybkość podwójnego kliknięcia, wygląd wskaźnika, szybkość ruchu oraz pokazywanie śladu wskaźnika. Dodaj/Usuń programy W tym miejscu możemy instalować i odistalować programy, które znajdują się w naszym komputerze, dodawać nowe składniki systemu operacyjnego, a w systemach operacyjnych Windows 9x i Windows Millennium także tworzyć dysk startowy opracowanie: Lucyna Lupa

7 opracowanie: Lucyna Lupa
Sieć bądź Połączenia sieciowe* Możliwość konfiguracji komputera w sieci lokalnej. Użytkownicy Możliwa jest konfiguracja więcej niż jednego użytkownika. Każdy użytkownik może ustawić swoje własne hasło oraz indywidualny wygląd pulpitu, ikon itp. Dodaj nowy sprzęt Użytkownik chcąc dodać nowy sprzęt, np. drukarkę, skaner, modem lub inne, włącza kreator, który pomaga zainstalować oprogramowanie wybranego sprzętu. Opcje zasilania W tym ustawieniu przedstawiony jest schemat zasilania o ustawieniach optymalnych dla naszego komputera. Użytkownik może ustawić przedział czasu, po którym nastąpi wyłączenie monitora czy twardego dysku Opcje ułatwień dostępu Dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozwalają na łatwiejszą obsługę systemu dzięki możliwości sygnalizowania klawiszy dźwiękiem, lub kierowania wskaźnikiem myszy z klawiatury. opracowanie: Lucyna Lupa

8 opracowanie: Lucyna Lupa
Formatowanie dysków, dyskietek Formatowanie dysku (dyskietki, dysku ZIP) to podział obszaru danego nośnika na sektory oraz utworzenie systemu plików. W trakcie formatowania sprawdzana jest powierzchnia nośnika pod kątem istnienia na niej uszkodzonych miejsc, tzw. złych sektorów (ang. bad sector). Należy pamiętać, że niesformatowany dysk nie nadaje się do użytku. Innym powodem formatowania może być potrzeba usunięcia niepotrzebnej lub niepożądanej zawartości (wirusy). W procesie formatowania wszystkie dane (pliki, foldery (katalogi)) zawarte na nośniku zostaną usunięte. W oknie Mój komputer kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stacji dysków Dyskietka 3,5(A:) i z listy menu podręcznego wybierz Formatuj. W oknie dialogowym Formatowanie w systemie operacyjnym Windows 98, ME, mamy możliwość wyboru typu formatowania: Szybkie (wymazywanie) – polega na usunięciu zawartości folderów (katalogów), plików bez sprawdzenia i kontroli nośnika magnetycznego. Pełne – to proces, w którym prócz usunięcia danych następuje odtworzenie struktury ścieżek i sektorów, oraz dokonuje się testowanie nośnika magnetycznego. Kopiuj tylko pliki systemowe – polega na skopiowaniu na dyskietkę plików potrzebnych do uruchomienia systemu z dyskietki. opracowanie: Lucyna Lupa

9 opracowanie: Lucyna Lupa
Instalowanie i odinstalowanie programów Użycie funkcji klawiaturowej Print Screen i wklejanie ekranu do dokumentu Klawisz Print Screen jest bardzo przydatny w sytuacji, gdy chcemy naszą pracę udokumentować, bądź za pomocą zrzutów ekranowych pokazać sposób wykonania danej czynności. Print Screen służy do "ściągania" obrazu całego ekranu do schowka. Często owo "ściąganie" nazywa się zrzutem ekranowym. Uzyskany w ten sposób obraz możemy bezpośrednio wkleić do dokumentu tekstowego (np. Microsoft Word) lub edytora grafiki (Microsoft Paint). Jeżeli chcemy wykonać zrzut tylko aktywnego okna, korzystamy z kombinacji klawiszy Alt + PrintScreen Wykorzystanie dostępnej funkcji Pomoc. Spis treści jest uporządkowanym spisem tematów dostępnych w opcjach pomocy; pozwala on łatwo nauczyć się poszczególnych funkcji danego programu. Indeks – służy do szybkiego wyszukiwania informacji na konkretny temat. W prostokątnym polu tekstowym wpisujemy hasło, np. mysz. Po wpisaniu pierwszej litery, np. "m", ukazują się tematy zaczynające się od tej litery, po dopisaniu "y" pojawią się tematy zaczynające się od "my", itd. opracowanie: Lucyna Lupa

10 opracowanie: Lucyna Lupa
Pulpit Praca z ikonami Rozpoznawanie podstawowych ikon reprezentujących pliki, katalogi (foldery), aplikacje, drukarki, kosz Wybór i przenoszenie ikon. Otwieranie plików, katalogów (folderów), uruchamianie aplikacji z pulpitu. Tworzenie na pulpicie lub w menu ikony skrótu opracowanie: Lucyna Lupa

11 opracowanie: Lucyna Lupa
Praca z oknami Identyfikacja elementów składowych okna: pasek tytułowy, pasek menu, pasek narzędzi, pasek stanu, paski przewijania Zwijanie, powiększanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna. Poruszanie się pomiędzy otwartymi oknami. Okno programu Okno systemu Okna komunikatów opracowanie: Lucyna Lupa Okno dialogowe

12 opracowanie: Lucyna Lupa
Zarządzanie plikami Podstawy Plik – zbiór logicznie powiązanych informacji zapisanych w pamięci komputera Nazwa pliku – nazwa podstawowa (255 znaków bez :/\*?”<>|) kropka rozszerzenie informujące o rodzaju pliku Katalog/folder – porządek na dysku Znajomość sposobów wizualizacji napędów dysków, folderów/katalogów i plików w strukturach hierarchicznych. Wiedza na temat sposobów przechowywania danych (plików, katalogów) przez system operacyjny: dyski twarde, dyskietki, dyski CD i dyski sieciowe opracowanie: Lucyna Lupa

13 opracowanie: Lucyna Lupa
Katalogi/foldery Tworzenie katalogów/folderów i kolejnych podkatalogów/podfolderów Poruszanie się po drzewie katalogów (przejście do pliku lub katalogu). Wyświetlenie okna z informacją o nazwie i wielkości katalogu/folderu oraz jego położeniu na dysku. Opcje folderów – menu Narzędzia w oknie Mój Komputer opracowanie: Lucyna Lupa

14 opracowanie: Lucyna Lupa
Praca z plikami Rozpoznawanie głównych typów plików: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki obrazów, pliki dźwiękowe i filmy, pliki skompresowane, pliki tymczasowe Określanie liczby wszystkich plików lub plików określonego typu w folderze/katalogu (łącznie z plikami w podkatalogach). Sortowanie plików wg nazwy, rozmiaru, typu, daty modyfikacji Zmiana atrybutów pliku: tylko do odczytu, archiwalny opracowanie: Lucyna Lupa

15 II sposób kopiowania – poprzez przeciąganie
Znajomość znaczenia właściwego rozszerzenia nazw plików w czasie zmiany ich nazwy. Zmiana nazw plików, katalogów/folderów. Kopiowanie, przenoszenie Zaznaczanie plików, katalogów/folderów pojedynczo lub grupami w sposób ciągły lub dowolnie wybranych z wyświetlanej listy Kopiowanie plików, katalogów/folderów pomiędzy katalogami/folderami i dyskami I sposób kopiowania – poprzez Schowek II sposób kopiowania – poprzez przeciąganie Przenoszenie plików, katalogów/folderów pomiędzy katalogami/folderami i dyskami. Znajomość powodów tworzenia zapasowych kopii plików na przenośnych nośnikach i ważności tego działania. Usuwanie, odzyskiwanie Usuwanie plików, katalogów/folderów do folderu plików usuniętych (kosza). Odzyskiwanie plików, katalogów/folderów z folderu plików usuniętych (kosza). Usuwanie zawartości folderu plików usuniętych (opróżnianie kosza). opracowanie: Lucyna Lupa

16 EFEKT ZASTOSOWANIA KOMBINACJI Ctrl (w trakcie przeciągania)
Klawisze skrótów KOMBINACJA KLAWISZY EFEKT ZASTOSOWANIA KOMBINACJI F1 Wyświetlenie pomocy dla zaznaczonego elementu. Alt + F4 Zakończenie pracy programu. Ctrl + Esc Wyświetlenie menu Start. Ctrl + X Wycinanie zaznaczonego obiektu. Ctrl + C Kopiowanie zaznaczonego obiektu. Ctrl + V Wklejanie zawartości schowka. Ctrl + Z Cofanie ostatnio wykonanej operacji. Shift + Del Usuwanie zaznaczonego obiektu bez umieszczania w koszu. F2 Zmiana nazwy zaznaczonego obiektu. Ctrl (w trakcie przeciągania) Kopiowanie pliku. Ctrl + Shift (w trakcie przeciągania) Tworzenie skrótu. opracowanie: Lucyna Lupa

17 opracowanie: Lucyna Lupa
Szukanie Użycie narzędzia Znajdź w celu lokalizacji plików, katalogów/folderów Poszukiwanie plików wg ich zawartości, daty ostatniej modyfikacji, daty utworzenia. Umiejętność posługiwania się znakami globalnymi * - zastępuje dowolny ciąg znaków ? - zastępuje jeden znak w wyszukiwaniu plików. Wyświetlanie listy ostatnio używanych plików. Kompresja plików Znajomość pojęcia kompresja plików Kompresja czyli spakowanie pliku jest to zmniejszenie jego rozmiaru bez utraty danych zawartych w tym pliku. Najbardziej rozpowszechnionym narzędziem kompresującym jest WinZip, WinRar opracowanie: Lucyna Lupa

18 Kompresja bezstratna:
Kompresja stratna: Dane mogą być pozbawione pewnych mniej lub bardziej ważnych szczegółów na rzecz poprawienia stopnia kompresji. Znajduje ona zastosowanie głównie w multimediach – do kompresji dźwięku oraz obrazu. Kompresja bezstratna: Po dekompresji dane są niezmienione w stosunku do oryginału. Stosuje się ją tam, gdzie wymagane jest, by nie został zmieniony ani zagubiony każdy bit informacji. Stosuje się np. w celu: (przenoszenia danych przez dyskietki, przesyłanie danych poprzez modem, tworzenie wersji instalacyjnych). Kompresowanie plików w określonym katalogu/folderze na określonym dysku. Dekompresowanie pliku skompresowanego do określonego katalogu/folderu na określonym dysku. opracowanie: Lucyna Lupa

19 opracowanie: Lucyna Lupa
Wirusy Znajomość pojęcia wirus komputerowy i możliwych skutków jego działania. Znajomość sposobów przenikania wirusów do systemu komputerowego. Znajomość korzyści wynikających ze stosowania programów antywirusowych. Znajomość pojęcia plik wyleczony. Stosowanie programów antywirusowych do wykrywania wirusów we wskazanych dyskach, folderach, plikach. Rozumienie znaczenie regularnego uaktualniania baz danych wirusów i wersji programów antywirusowych. Wirus komputerowy to celowo napisany przez człowieka program, którego głównym zadaniem jest powielanie własnego kodu (samego siebie) i umieszczanie go w nowych miejscach na dysku lub programach. Nie może on jednak istnieć samodzielnie, czym przypomina wirusy znanych nam chorób, potrzebuje nosiciela. opracowanie: Lucyna Lupa

20 opracowanie: Lucyna Lupa
Realizuje następujące zadania: generuje komunikaty i dźwięki. niszczy pliki. przejmuje nad nimi kontrolę. kasuje dane. może uszkodzić fizycznie sprzęt. Są dwie ważne grupy wirusów komputerowych: wirusy zarażające pliki, rozmnażające się poprzez dołączenie się do plików z rozszerzeniem *.exe , *.com , *.sys , *.dll , *.bin , *.doc. wirusy zarażające całe dyski, instalujące się na obszarach dysku wykorzystywanego do ładowania systemu operacyjnego. Najważniejsze typy wirusów i programów wirusopodobnych: Łańcuch szczęścia - jest to program zawarty w komunikacie wysyłanym pocztą elektroniczną, który po uruchomieniu wysyła kopie do wielu użytkowników Bomba logiczna - wirus który uaktywni się gdy zostaną spełnione określone warunki logiczne (np. dojdzie do załamania sytemu gdy usuniemy określony plik) Bomba czasowa - wirus który uaktywnia się np. o ustalonych dniach Koń trojański - Dowolny program który zawiera kod realizujący funkcje inne niż spodziewa się tego użytkownik lub inne niż zawiera dokumentacja Robak - Program który wysyła swoje kopie przez połączenia sieciowe do innych systemów komputerowych. W odróżnieniu od wirusa, robak nie potrzebuje programu nosiciela, a jest samodzielnym programem wykonywalnym. opracowanie: Lucyna Lupa

21 używać legalnie zakupionego oprogramowania
Głównym celem każdego programu antywirusowego jest, wykrycie, rozpoznanie (praca detektywa) i usunięcie wirusa komputerowego z zarażonych plików czy też dysków. Drugim celem jest zabezpieczenie danych i komputera przed zarażeniem wirusem. Programy antywirusowe MKS Vir, Norton AntiVirus, Anty Viren Kit, Panda itp.. Profilaktyka antywirusowa używać legalnie zakupionego oprogramowania nie korzystać z obcych dyskietek bez sprawdzenia ich zabezpieczać dyskietki ze sprawdzonymi programami sporządzać kopie zapasowych dyskietek z danymi lub bardzo ważnymi programami przechowywać zapasowe kopie w bezpiecznym miejscu unikać pożyczania dyskietek okresowe zaopatrzenie się w najnowszy program antywirusowy opracowanie: Lucyna Lupa

22 opracowanie: Lucyna Lupa
Drukowanie Ustawienia wydruku Zmiana drukarki domyślnej na liście drukarek zainstalowanych w systemie. Instalacja nowej drukarki na komputerze. Drukowanie dokumentu w programie edytora tekstów. Wyświetlanie informacji o postępie drukowania w programie zarządzającym drukowanie (kolejka drukowania). Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie zadania drukowania przy użyciu programu zarządzającego drukowaniem. opracowanie: Lucyna Lupa

23 opracowanie: Lucyna Lupa
Przykładowy test do modułu II Na dyskietce lub dysku twardym odszukaj katalog o nazwie ECDLTEST 1. W katalogu ECDLTEST utwórz 4 nowe podkatalogi o nazwach: ROZNE, DUZY, MALY, TEST 2. W katalogu ECDLTEST utwórz plik tekstowy (przy pomocy dowolnego narzędzia) używając jako jego nazwy twojego numeru EKUK poprzedzonego literą „A” np. A XXX jeśli numer twojego EKUK jest Wpisz swój numer EKUK i dzisiejszą datę w pierwszej linii pliku. Ten plik będzie później Twoim „plikiem odpowiedzi”. 3. Opisz sposób zmiany drukarki domyślnej. Zapisz odpowiedz w swoim „pliku odpowiedzi”. 4. Ile plików jest w katalogu ECDLTEST/MODUL2? Zapisz odpowiedz w swoim „pliku odpowiedzi”. 5. Skopiuj pliki o rozszerzeniu typu *.TXT z katalogu ECDLTEST/MODUL2 do katalogu ROZNE. 6. Przenieś plik TEST3 z ECDLTEST/MODUL4 do ECDLTEST/MODUL5. 7. Który z pięciu plików jest najmniejszy w ECDLTEST/MODUL3? Zapisz odpowiedz w swoim „pliku odpowiedzi”. 9. Podaj liczbę plików (nie katalogów) w katalogu ECDLTEST (łącznie z podkatalogami), które zaczynają się na literę „T”. Zapisz odpowiedz w swoim „pliku odpowiedzi”. 10. Zmień nazwę najstarszego pliku w ECDLTEST/MODUL2 na NAJSTAR. 11. Zapisz i/lub wydrukuj Twój „plik odpowiedzi”. opracowanie: Lucyna Lupa

24 opracowanie: Lucyna Lupa
Na dyskietce lub dysku twardym odszukaj katalog o nazwie ECDLTEST 1. W katalogu ECDLTEST utwórz 4 nowe podkatalogi o nazwach: ROZNE, DUZY, MALY, TEST 2. W katalogu ECDLTEST utwórz plik tekstowy (przy pomocy dowolnego narzędzia) używając jako jego nazwy twojego numeru EKUK poprzedzonego literą „A” np. A XXX jeśli numer twojego EKUK jest Wpisz swój numer EKUK i dzisiejszą datę w pierwszej linii pliku. Ten plik będzie później Twoim „plikiem odpowiedzi”. 3. Ile plików w katalogu ECDLTEST (łącznie z podkatalogami ) ma rozszerzenie typu *.TXT? Zapisz odpowiedz w swoim „pliku odpowiedzi”. 4. Skopiuj wszystkie pliki o rozszerzeniu typu *.TAB z katalogu ECDLTEST/MODUL2 do katalogu ROZNE. 5. Przenieś plik TEST2 z ECDLTEST/MODUL2 do ECDLTEST/MODUL7. 6. Które z pięciu plików są najmniejsze w katalogu ECDLTEST/MODUL3? Zapisz odpowiedz w swoim „pliku odpowiedzi”. 8. Podaj liczbę plików w ECDLTEST/MODUL2 które zostały zmienione przed 1 września Zapisz odpowiedz w swoim „pliku odpowiedzi”. 10. Zmień nazwę najstarszego pliku w ECDLTEST/MODUL2 na NAJSTAR. 11. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera? Zapisz odpowiedz w swoim „pliku odpowiedzi”. 12. Zapisz i/lub wydrukuj Twój „plik odpowiedzi”. opracowanie: Lucyna Lupa

25 opracowanie: Lucyna Lupa
Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - przykładowy test * 1. W notatniku utwórz plik ZADANIE w którym: Wpisz w pierwszym wierszu swój numer EKUK i zapisz plik w folderze wskazanym przez egzaminatora. 2. Sprawdź następujące dane Twojego komputera: nazwa komputera: _____________________________________________ ilość wolnego miejsca na dysku twardym wynosi: ______________________ system operacyjny to: __________________________________________ ilość pamięci RAM wynosi: _______________________________________ odpowiedzi wpisz do pliku ZADANIE 3. W folderze wskazanym przez egzaminatora utwórz drzewo: KURS--- KOPIE PRACE RYSUNKI TEKSTY opracowanie: Lucyna Lupa

26 opracowanie: Lucyna Lupa
a. Napisz jakie pliki znajdziesz stosując nazwy: z*.txt ? b. Wymieńi podaj definicję i skrót jednostek informacji c. Opisz różnice miedzy plikiem i folderem d. Jakie znaczenie ma klawisz CTRL podczas kopiowania? e. Co to jest menu podręczne? f. Wszystkie odpowiedzi wpisz do pliku ZADANIE. Podpisz swoja pracę 4. Skopiuj plik ZADANIE.txt do katalogu kopie 5. Zmień nazwę skopiowanego pliku na drugi.txt i nadaj mu atrybut tylko do odczytu 6. Narysuj w Paint rysunek i zapisz pod nazwą Lato w folderze Rysunki 7. Wyszukaj pliki excela lub Worda mniejsze niż 60 KB i skopiuj je do KOPIE 8. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące drukowania. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o drukowaniu i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku ZADANIE 9. Odszukaj najmniejszy plik na dysku. Skopiuj go do folderu PRACE. Wpisz jego nazwę do pliku ZADANIE 10. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje się na twoim dysku? Wstaw swoją odpowiedź do pliku ZADANIE, wybrane dwa pliki skopiuj do foldera teksty 11. Przekopiuj dwa pliki z folderu Moje dokumenty do folderu PRACE. 12. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1,2,3 lub 4) do pliku ZADANIE 1. gif 2. mdb 3. doc 4. ppt 13. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC? Wstaw swoją odpowiedź do pliku ZADANIE. opracowanie: Lucyna Lupa

27 opracowanie: Lucyna Lupa
14. Które ze zdań dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku: a. jest operacją, którą należy wykonać na każdym dysku c. przygotowuje dysk do zapisywania danych d. usuwa dane, które się na nim znajdują b. zabezpiecza dane przed usunięciem Wstaw swoją odpowiedź do pliku ZADANIE. 15. Którego z poleceń menu użyjesz, aby zamknąć okno z programem? 1. Widok 2. Pomoc 3. Edycja 4. Plik Wstaw odpowiedź do pliku ZADANIE. 16. Utwórz dwa nowe foldery na dysku. Nazwij je klasyka i rock. 17. Zdefiniuj w folderze rock strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem ROCK AMERYKA, ANGLIA, IRLANDIA 18. Wybierz podfolder Anglia w folderze rock. Zmień jego nazwę na WBrytania 19. Wydrukuj dwie kopie pliku ZADANIE na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do Egzamin z modułu II złożony jest z 24 zadań. łącznie za rozwiązanie całego testu można otrzymać 32 punkty. Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut. opracowanie: Lucyna Lupa


Pobierz ppt "Użytkowanie komputerów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google