Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Welcome to my place.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Welcome to my place."— Zapis prezentacji:

1 Welcome to my place

2 NASZA GMINA OUR MUNICIPALITY
INFORMACJE PODSTAWOWE BASIC INFORMATION NASZA GMINA OUR MUNICIPALITY TAJEMNICE NATURY: SECRETS OF NATURE: - Mieszkańcy lasów i łąk Inhabitants of the forests and meadows Geografia Geography - Zbiornik wodny i jego lokatorzy - Water tank and their inhabitants WAŻNE BUDYNKI, POMNIKI I KAPLICZKI IMPORTANT BUILDINGS AND OBJECTS QUIZ O GMINIE QUIZ OF THE MUNICIPALITY MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCE MATERIALS Strona główna Home

3 Informacje podstawowe Basic information
gmina Raniżów leży na wyżynnych terenach Płaskowyżu Kolbuszowskiego, we wschodniej części powiatu kolbuszowskiego, - Raniżów commune lies on the upland areas Kolbuszowski Plateau in the eastern part of the district of Kolbuszowa, siedziba gminy mieści się w Raniżowie, seat of the municipality is located in Raniżów, - w jej skład, oprócz Raniżowa, wchodzi: Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Posuchy, Poręby Wolskie, Korczowiska, The municipality except Raniżów includes: Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Posuchy, Poręby Wolskie, Korczowiska, gmina Raniżów ma obszar km², w tym: - Raniżów municipality has area of km ² , including: użytki rolne: 74% arable land: 74% użytki leśne: 18% forest land: 18% inne: 8% other: 8% gmina stanowi 12.5% powierzchni powiatu, municipality covers 12.5% of the district. obecnym wójtem jest Daniel Fila, present mayor is Daniel Fila, liczba ludności-7292 osoby. - population-7292 people. Herb gminy Coat of arms of the municipality

4 Tajemnice natury Secrets of nature
Rośnie tutaj dużo grzybów… …zarówno prawdziwych jak i sztucznych Wystarczy wyjść na dwór, aby zobaczyć piękno otaczającego nas świata. Wszystko dookoła budzi się do życia. Nawet nie wiemy ile różnych gatunków owadów czy zwierząt może zamieszkiwać pobliski las czy łąkę. Here grows a lot of mushrooms… …both real and artificial Mieszkańcy lasów i łąk naszej gminy Inhabitants of the forests and meadows our commune Geografia Geography Just go outside to see the beauty of the surrounding world us. All around wakes up to life. We don't even know how many different species of insects and animals can live in the nearby forest or meadow. Zbiornik wodny… Water tank…

5 Położenie gminy Position of the municipality
Nasza gmina otoczona jest lasami, będącymi pozostałościami dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jej tereny leżą też w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego. W dolinach rzecznych, głównie w dolinie rzeki Zyzogi, występują osady rzeczne. Our community is surrounded by forests, which are remnants of the old Forest of Sandomierz. The area also lies within the Carpathian Foredeep. In the valleys, mainly in the river valley Zyzoga are present fluvial deposits.

6 Mieszkańcy lasów i łąk Inhabitants of the forests and meadows
Obfitość zwierzyny żyjącej w lesie czy na polach powoduje, że gmina jest uczęszczanym terenem łowieckim. Oprócz zwierząt takich jak sarny, dziki, zające, bażanty, bociany, jastrzębie występują też rzadkie okazy, takie jak orzeł bielik. Abundance of animals living in the forest or on the field makes the municipality great hunting ground. In addition to animals such as deer, wild boar, hares, pheasants, storks, hawks there are also some really rare, such as white-tailed eagle.

7 Zbiornik wodny… Water tank …
… i jego lokatorzy …and its tenants Zalew Maziarnia Maziarnia artificial lake Płoć Okoń Szczupak Roach Perch Pike

8 Ważne budynki, pomniki i kapliczki
Important buildings Kościół p.w. Św. Wojciecha w Woli Raniżowskiej Church of the St. Wojciech in Wola Raniżowska Kościół Wniebowzięcia NMP w Raniżowie Church of the Assumption in Raniżów

9 Kapliczka w Stecach The chapel in Stece
Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mazurach The chapel in Stece Church of Our Lady of Perpetual Help in Mazury

10 Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Porębach Wolskich
Figura Pana Jezusa Miłosiernego Branch church of Exaltation of the Holy Cross in Poręby Wolskie The figure of Christ the Merciful

11 Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego w Zielonce
The chapel of the Sacred Heart of Jesus in Zielonka Kapliczka w Woli Raniżowskiej The chapel in Wola Raniżowska

12 Sprawdź swoją wiedzę na temat swojej gminy!
Test your knowledge about your municipality! 1.Raniżów municipality is located in the western part of the kolbuszowski district. TRUE FALSE 2. The coat of arms of the municipality is a deer on a green background. 3. The main river flowing through its territory is Zyzoga. 4. The forests around municipality , are ​​the remains of the Sandomierz Woods. 5. Maziarnia lake is home of pikes, perches and roaches. TRUE FALSE 6. St. Wojciech is the patron saint of the parish of Wola Raniżowska. Gmina Raniżów leży w zachodniej części powiatu kolbuszowskiego. PRAWDA FAŁSZ 2. Herbem gminy jest jeleń na zielonym tle. PRAWDA FAŁSZ 3. Główna rzeka przepływająca przez jej tereny to Zyzoga. PRAWDA FAŁSZ 4. Lasy otaczające gminę to pozostałości Puszczy Sandomierskiej. PRAWDA FAŁSZ 5. Zalew Maziarnia jest siedliskiem m.in. szczupaków., okoni i płoci. 6. Św. Wojciech jest patronem parafii Wola Raniżowska. PRAWDA FAŁSZ

13 Dobra odpowiedź Good answer

14 Zła odpowiedź Wrong answer

15 Materiały źródłowe Source materials
W prezentacji użyłam również zdjęć własnego wykonania.


Pobierz ppt "Welcome to my place."

Podobne prezentacje


Reklamy Google