Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.2/11 Szczecin, 21 marca 2011 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.2/11 Szczecin, 21 marca 2011 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.2/11 Szczecin, 21 marca 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 28.02.2011 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 *Stan na dzień 28.02.2011 r. r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.1.2/11

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs zamknięty Alokacja: 14 825 385,00 zł Termin ogłoszenia konkursu: 15.03.2011 r. Nabór wniosków: 15.03.2011 r. – 26.04.2011 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, - doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa), umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki), - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, - rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, -wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: - szkoły, placówki oświatowe (instytucje, kadra) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące; -uczniowie i wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); - osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 2.Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych. 3.Projekt jest realizowany w szkołach lub placówkach oświatowych, w których w 2010 r. uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach egzaminów zewnętrznych niższy od średniej województwa zachodniopomorskiego z danego egzaminu (z poszczególnej jego części). 4.Projektodawca zobligowany jest do założenia w projekcie w stosunku do ogólnej liczby realizowanych godzin zajęć w danej szkole: -w przypadku Sześcioletniej szkoły podstawowej - minimum 30% zajęć z zakresu matematyki i przyrody oraz minimum 20% zajęć z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. -w przypadku Trzyletniego gimnazjum - minimum 50% godzin zajęć z zakresu matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii. -w przypadku Szkoły ponadgimnazjalnej realizującej kształcenie ogólne - minimum 50% godzin zajęć z zakresu matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 5.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego); 6.Projektodawcą jest jeden z następujących podmiotów: - szkoła, placówka oświatowa (instytucje, kadra) i ich organ prowadzący realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); - organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową; 7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1. Projekt jest realizowany w szkołach, placówkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne mających swoją siedzibę na obszarach wiejskich ; Waga punktowa : 20 2.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi/ realizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł innych niż EFS. Jako planowane należy traktować inwestycje, w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie Beneficjent dysponuje oficjalnym stanowiskiem instytucji przyznającej dofinansowanie, o którym mowa w kryterium o zakwalifikowaniu inwestycji do otrzymania dofinansowania. Waga punktowa : 10 3.Projekt zakłada objecie wsparciem i uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Waga punktowa : 10

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 6.4; Dokumentacja konkursowa; Ważne dokumenty;

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkty 3.6 i 3.7

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.2/11 Szczecin, 21 marca 2011 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google