Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady finansowania Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady finansowania Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuska Szkoła Równych Szans

2 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Środki na realizację projektu są przekazywane po podpisaniu umowy jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu. Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz tj. wykazanie przez Partnera wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości i zatwierdzeniu przez Lidera oraz IP. Planowany jest termin I rozliczenia finansowego i merytorycznego na dzień 05 grudnia 2008r za m-c wrzesień, październik i listopad.

3 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O ile to możliwe, płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. Odsetki bankowe od przekazywanych transz dotacji rozwojowej lub inne przychody wygenerowane w trakcie realizacji projektu są wykazywane i podlegają zwrotowi lub pomniejszają kwotę kolejnych płatności.

4 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH PO KL

5 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL wydatki są kwalifikowalne, o ile: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; zostały faktycznie poniesione; zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu; są efektywne i konkurencyjne tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami;

6 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner stosuje zasadę konkurencyjności podczas realizacji transakcji związanych z odpłatnym nabywaniem towarów; Partner zobowiązuje się do wysyłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców; zapytanie ofertowe powinno zawierać opis przedmiotu transakcji oraz kryteria oceny, np.: cena, termin płatności, termin realizacji, parametry techniczne; Dokonując wyboru wykonawcy partner stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów; transakcja powinna zostać dokonana z tym z wykonawców, którego oferta jest najbardziej korzystna zgodnie z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym

7 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozliczany wydatek kwalifikowalny winien być w całości poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego lub z kasy. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej partner przedstawia dowody księgowe poniesienia wydatku, ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. Dodatkowo na potrzeby składanego rozliczenia należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych.

8 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się: dokonanych przelewem –datę obciążenia rachunku bankowego; dokonanych gotówką –datę faktycznego dokonania płatności. W ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn: zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych.

9 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL uczestnicy projektu mają obowiązek posiadania wyodrębnionej ewidencji księgowej tj: dodatkowych rejestrów, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem umożliwiających uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości i kontroli. Rozliczanie projektu

10 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozliczając poniesione wydatki Partner nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, z zachowaniem limitów wydatków wskazanych w odniesieniu do każdej pozycji w budżecie.

11 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każdy Partner jest zobowiązany do wykonywania zestawień potwierdzających poniesione wydatki, na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych, a nie na podstawie dokumentów pozostających w postaci roboczej. Zestawienie należy przedkładać u Lidera Projektu do dnia 5 miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym wraz ze sprawozdaniem finansowym w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD oraz jednym kompletem kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

12 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki LP Nr dokumentu Nr księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia dokumentu Data zapłaty Nazwa towaru lub usługi Cross- finanacing (T/N) Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto Kwota wydatków kwalifikowalnyc h W tym VAT Źródła finans. 1234567891011 Zadanie nr : Realizacja programu rozwojowego w (nazwa szkoły) 1R-k do um/zlec. 2/LSRS UZ- 10 01.10.2008 14.10. 2008 Wynagrodz enie koordynato ra projektu N300,00 0,00BP 2Fv 3/10/ZG/ 2008 RKZ- 10 01.10 2008 10.10. 2008 Pisaki, papier ksero, N 122,00100,00122,0022,00BP 3 Zadanie ogółem w PLN 422,0022,00

13 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner ma obowiązek kompletowania i opisywania dokumentów księgowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Wszystkie dokumenty księgowe projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu; informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego; nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie kwotę kwalifikowalną

15 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać podpisy osób weryfikujących poprawność merytoryczną i formalno –rachunkową, oraz podpis osoby zatwierdzającej do zapłaty.

16 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z każdego dokumentu w całości powinna być wykonana kopia, na której muszą się znajdować wszystkie elementy i zapisy jakie widnieją na oryginale dokumentu. Ksero dokumentu (zarówno faktury, rachunku, umów, potwierdzenia zapłaty - wyciągu bankowego,raportu kasowego) powinno być wykonane czytelnie.

17 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokumenty powinny być ułożone według zestawienia dokumentującego wydatki tzn: wg pozycji budżetowych i według daty wystawienia dokumentu Na poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentach należy umieścić numery odpowiadające pozycjom z zestawienia Dokumenty dotyczące jednego wydatku trwale łączymy ze sobą

18 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na wyciągach bankowych w sposób jednoznaczny, tj. najlepiej kolorowym flamastrem zaznaczamy pozycję, która informuje o poniesieniu wydatku Wyciąg bankowy powinien być podłączony pod każdy dokument źródłowy Jeżeli jedna pozycja z wyciągu bankowego dotyczy kilku faktur to w sposób jednoznaczny opisujemy których wydatków dotyczy

19 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostarczanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości finansowej Rozliczane dokumenty będą przyjmowane przez Lidera projektu wyłącznie w segregatorach. Każdy z segregatorów powinien być opisany. W opisie tym powinny się znaleźć informacje odnośnie nazwy szkoły, nazwy projektu, numeru szkoły w projekcie, informacje jakiego okresu dotyczą dokumenty jak również informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady korygowania i poprawiania sprawozdań finansowych W przypadku stwierdzenia przez FRDL braków lub błędów formalno – rachunkowych w złożonym wniosku o płatność lub dokumentach, które mają wpływ na ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków, FRDL informuje w formie elektronicznej Partnera o brakach lub błędach formalno-rachunkowych.

22 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poprawy dokumentów należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu braków lub błędów formalno-rachunkowych. Za datę otrzymania informacji uznaję się datę otrzymania elektronicznego zawiadomienia.

23 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Sylwia Świderska Ekspert ds. rozliczeń finansowych Tel: 068/ 453-22-25, e-mail: s.swiderska@frdl.org


Pobierz ppt "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady finansowania Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google