Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jest nowoczesnym systemem bibliotecznym ułatwiającym pracę bibliotekarzy i obsługę czytelników. Automatyzuje prace związane z katalogowaniem i gromadzeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jest nowoczesnym systemem bibliotecznym ułatwiającym pracę bibliotekarzy i obsługę czytelników. Automatyzuje prace związane z katalogowaniem i gromadzeniem."— Zapis prezentacji:

1

2 jest nowoczesnym systemem bibliotecznym ułatwiającym pracę bibliotekarzy i obsługę czytelników. Automatyzuje prace związane z katalogowaniem i gromadzeniem dokumentów, śledzeniem wpływów wydawnictw ciągłych, wyszukiwaniem i udostępnianiem książek; opracowuje różne dane statystyczne i raporty. Horizon składa się z szeregu modułów, z których każdy odpowiada za odrębne czynności, wykorzystując przy tym rekordy z baz danych i tablic.

3 System HORIZON został oparty na bazie architektury klient-serwer. Klientami systemu mogą być wszystkie PC pracujące pod systemami operacyjnymi aplikacji HORIZON-a. Ważnym jego atutem jest wykorzystanie standardu MARC, przede wszystkim UNIMARC i USMARC oraz interfejsu Z39.50 do komunikacji z innymi systemami. System HORIZON umożliwia pełne uwierzytelnianie użytkowników na podstawie ich identyfikatorów i haseł umieszczonych w bazie danych. HORIZON udostępnia zarówno dane multimedialne jak i pełnotekstowe baz danych.

4 1996 r. powołano komórkę organizacyjną mającą bezpośrednio zajmować się wdrożeniem systemu bibliotecznego, Samodzielną Sekcję do Spraw Komputeryzacji. W 1997 zainstalowano w Bibliotece Uniwersyteckiej serwer, na którym oprócz bazy Biblioteki umieszczono bazy Biblioteki Akademii Muzycznej, Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych oraz Biblioteki Raczyńskich.

5 1. W 1998 r. rozpoczęto prace w module katalogowania od opracowywanie wydzielonego księgozbioru dydaktycznego, udostępnianego bezpośrednio w wypożyczalni. Przeprowadzono selekcję księgozbioru głównego, zgromadzonego w magazynach zamkniętych pod kątem wyodrębnienia z niego podręczników i umieszczenia ich w księgozbiorze wypożyczalni.

6 Od 1 stycznia 1999 r. zakończono opracowywanie księgozbioru w sposób tradycyjny, na kartach katalogowych i rozpoczęto katalogowanie nowych nabytków w systemie komputerowym. Uruchomiono również moduł gromadzenia zbiorów oraz częściowo moduł czasopism skupiając się głównie na tworzeniu opisów bibliograficznych czasopism bieżąco wpływających do biblioteki.

7 W 1999 r. w module gromadzenia komputerowo opracowywane będą jedynie druki zwarte. Równolegle z pracami związanymi z wdrożeniem katalogowania wydawnictw zwartych postępowały prace dotyczące wdrożenia modułu czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wdrożenie modułu czasopism przebiegało dużo wolniej.

8 Od początku roku 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie do bazy opisów wydawnictw ciągłych na bieżąco wpływających do biblioteki. Wdrażanie modułu udostępniania zbiorów rozpoczęto w lipcu 1999 r. Pracownicy bibliotek systemu bibliotecznego we wrześniu 1999 roku zarejestrowali, posługując się listami dostarczonymi z dziekanatów, konta dla około 4 tys. studentów pierwszego roku studiów.

9 W październiku 1999 roku, po oddaniu do użytku nowych pomieszczeń wypożyczalni, rozpoczęto w Bibliotece Uniwersyteckiej udostępnianie zbiorów w oparciu o system komputerowy. Na początku roku 2000 rozpoczęto wydruki monitów. Na początek roku akademickiego 2000/2001 przewidziano uruchomienie możliwości samodzielnego zamawiania przez czytelników wypożyczonych pozycji. Postanowiono opracowywać księgozbiór aktywny - zamawiany przez czytelników.

10 Od stycznia 1999 roku zaplanowano cykl wdrożeń do modułu katalogowania w bibliotekach systemu. Dalsze wdrożenia w sieci bibliotek systemu uzależnione są w dużym stopniu od następujących elementów: - uzupełnienie lub modernizacja sprzętu komputerowego; - podłączenie kolejnych bibliotek do sieci uniwersyteckiej; - dokończenie instalacji lub aktywacja zamontowanych gniazd komputerowych; - dalsze szkolenia pracowników systemu bibliotecznego.

11 Nastąpiło ujednolicenie zasad katalogowania i klasyfikowania księgozbioru oraz powstanie wspólnej bazy katalogowej dla wszystkich bibliotek systemu bibliotecznego Uczelni. Umożliwiono przejmowania opisów bibliograficznych z innych systemów katalogowych. Powołano stanowisko zastępcy dyrektora do spraw komputeryzacji systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu.

12 Utworzono zespół do spraw komputeryzacji oraz przeorganizowano Oddział Czasopism i Wydawnictw Ciągłych. Wprowadzono regulamin udostępniania zbiorów przewiduje możliwość wypożyczania książek z księgozbioru głównego wydanych po 1970 roku.

13 Na kolejne lata planowane jest podjęcie następujących działań: - Wdrożenie w całości modułu czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej; - Wdrożenie systemu HORIZON w Oddziale Zbiorów Specjalnych; - Uruchomienie systemu zamawiania przez PAC; - Uruchomienie modułu zamawiania z magazynu zamkniętego; - Uruchomienie rejestracji wypożyczeń w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej; - Dokończenie konwersji księgozbiorów z systemu SOWA; - Uruchomienie modułu udostępniania zbiorów w kolejnych bibliotekach systemu bibliotecznego; - Wdrożenie podsystemu LEKTURY w oparciu o system HORIZON.

14

15 Za całość wdrożenia uczyniono odpowiedzialnym bibliotekarza systemowego. Do pracy w systemie HORIZON przystąpiło wraz z Biblioteką Uniwersytecką dwadzieścia osiem bibliotek systemu bibliotecznego Uczelni i niebawem przystąpią kolejne. Kontrolę wprowadzanych opisów bibliograficznych oraz opiekę merytoryczną powierzono pracownikom Oddziału Opracowania Alfabetycznego Zbiorów.

16 Pracownicy Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów udzielają konsultacji i kontrolują hasła przedmiotowe tematycznie odpowiadające ich zakresowi pracy. Ważnym aspektem było ustalenie drogi książki w bibliotece, rozpoczynając od momentu jej wpływu do biblioteki aż do ustawienia jej na półce w magazynie.

17 Postanowiono o zaniechaniu wypełniania tzw. druków obiegu książki, które okazały się zbyteczne. Postanowiono o zaniechaniu wypełniania ręcznego inwentarzy bibliotecznych. Od początku roku 1999 rejestracja majątku biblioteki odbywa się już tylko w systemie komputerowym. Powołano w ramach Oddziału Katalogów Zespół do spraw retrokonwersji powierzając mu wraz z początkiem roku akademickiego 1999/2000 bardzo odpowiedzialne i pracochłonne zadanie opracowywania pozycji zwartych zamawianych przez czytelników. Wprowadzono komputerową rejestrację wypożyczeń dla studentów oraz dla osób, które uporządkowały zaległości w wypożyczeniach w starym systemie rewersowym. Kolejnym krokiem było przekształcenie Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych w Oddział Czasopism i Wydawnictw Ciągłych.

18 INSTRUKCJE TWORZENIA REKORDÓW BIBLIOGRAFICZNYCH WYDAWNICTW ZWARTYCH W SYSTEMIE HORIZON: tworzenie i wypełnianie rekordu zasobu kontrola rekordów po konwersji z Biblioteki Instytutu Historii kopiowanie rekordów z bazy UMK w Toruniu pole 008 prace współwydane wydawnictwa seryjne wydawnictwa wielotomowe zasady doboru haseł

19


Pobierz ppt "jest nowoczesnym systemem bibliotecznym ułatwiającym pracę bibliotekarzy i obsługę czytelników. Automatyzuje prace związane z katalogowaniem i gromadzeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google