Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty jako dowód w postępowaniu administracyjnym mgr Jakub Szremski przedmiot – Postępowanie administracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5 – Studia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty jako dowód w postępowaniu administracyjnym mgr Jakub Szremski przedmiot – Postępowanie administracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5 – Studia."— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty jako dowód w postępowaniu administracyjnym mgr Jakub Szremski przedmiot – Postępowanie administracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5 – Studia Stacjonarne Administracji I stopnia

2 Pojęcie dokumentu  pod pojęciem dokumenty należy rozumieć akt pisemny, stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości – takim rozumieniu dokumentem jest każde pismo utrwalające wolę sporządzającego je, bez względu na treść i przyjętą konwencję.  w doktrynie prawa karnego istnieje definicja legalna dokumentu. Wyrażona jest ona w art. 115 § 14 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku – Kodeks karny, zgodnie z którą dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.  dla pojęcia dokumentu jest bez znaczenia materiał, z którego został sporządzony ten przedmiot, a także rodzaj pisma. Jednak w sensie ścisłym do dokumentów nie możemy zaliczyć planu, fotografii, czy rysunku, które są jednak osobnymi środkami dowodowymi, związanymi z przedmiotem oględzin

3 Dokument w postępowaniu administracyjnym  dowód z dokumentu jest dowodem najczęściej stosowanym środkiem dowodowym w postępowaniu administracyjnym – wszelkie postępowania urzędowe (administracyjne, sądowe itp.) są oparte na zasadzie pisemności. Dlatego też dowody z dokumentów stanowią jeden z podstawowych środków dowodowych, szczególnie w postępowaniu administracyjnym, które w większości przypadków ma charakter gabinetowy  zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jednymi z nazwanych środków dowodowych są dokumenty – dokumenty dzielimy na dokumenty urzędowe oraz dokumenty prywatne  jeszcze niedawno za dokument uważano jedynie przedmiot pokryty pismem w celu utrwalenia myśli, obecnie jednak pod pojęciem dokumentu należy rozumieć również dokument elektroniczny, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Oprócz wymienionych rodzajów dokumentów należy wskazać także dokumenty urzędowe zagraniczne

4 Dokumenty urzędowe  zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, dokumenty urzędowe po spełnieniu określonych warunków, mają szczególna moc dowodową, to znaczy stanowią dowód prawdziwości tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone  Dokumenty urzędowe zatem muszą spełnić kilka określonych przepisami warunków:  Po pierwsze, muszą one zostać sporządzone przez organy państwowe, samorządu terytorialnego i inne podmioty, które mogą prowadzić postępowanie administracyjne, co potwierdza przepis art. 76 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego  Po drugie, organy te zaświadczają w dokumencie urzędowym w kwestii wszelkich spraw należących do zakresu działania danego organu  Po trzecie, dokumenty urzędowe muszą być sporządzone w określonej prawem formie

5 Domniemania dokumentów urzędowych  dokumenty urzędowe posiadają dwa domniemania: domniemanie prawdziwości oraz domniemanie zgodności z prawdą  domniemanie prawdziwości oznacza, że dokument pochodzi od organu, który go wystawił. Natomiast domniemanie zgodności z prawdą oznacza zgodność z prawdą oświadczenia organu, od którego dokument pochodzi, moc dowodową dokumentów urzędowych wyraża się w mocy formalnej dotyczącej tego, że wystawca dokumentu rzeczywiście zaświadczył urzędowo oraz w mocy materialnej (wewnętrznej), która dotyczy znaczenia, skuteczności prawnej zawartego w dokumencie zaświadczenia, jego relewantności z punktu widzenia tematu dowodowego  organ administracji publicznej zatem nie może dowolnie odrzucić, bez przeprowadzenia przeciwdowodu, istnienia faktu stwierdzonego w dokumencie urzędowym, co potwierdza przepis art. 76 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, nieuznanie faktu stwierdzonego w takim dokumencie stanowi naruszenie prawa procesowego

6 Dokumenty prywatne i dokumenty zagraniczne  Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera regulacji dotyczących pozostałych rodzajów dokumentów, które można nazwać dokumentami prywatnymi, dokument prywatny, analogicznie jak w postępowaniu cywilnym, stanowi jedynie dowód na to, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie w nim zawarte  w przeszłości zgodnie z art. 52 i 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnym, istniało rozróżnienie na dokumenty publiczne i prywatne. Wówczas dokumenty prywatne określane były jako bądź podpisane przez wystawcę, bądź zaopatrzone znakiem ręcznym należycie uwierzytelnionym, stanowią zupełny dowód na to, że zawarte w nich oświadczenia pochodzą od wystawcy. Obecnie jednak dokumenty prywatne podlegają swobodnej ocenie dowodów dokonywanej przez organ orzekający. Ich moc dowodowa nie różni się od mocy innych środków dowodowych  specyficznym rodzajem dokumentów są dokumenty urzędowe zagraniczne. Te, podobnie jak dokumenty prywatne, podlegają swobodnej ocenie organu orzekającego, chyba, że przypisy szczególne lub międzynarodowe stanowią inaczej


Pobierz ppt "Dokumenty jako dowód w postępowaniu administracyjnym mgr Jakub Szremski przedmiot – Postępowanie administracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5 – Studia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google