Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogumiła Skórska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 42 w Rzeszowie 27 listopad 2012r. Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogumiła Skórska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 42 w Rzeszowie 27 listopad 2012r. Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 Bogumiła Skórska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 42 w Rzeszowie 27 listopad 2012r. Rzeszów

2 Warunki lokalowe Przedszkole Publiczne nr 42 w Rzeszowie - rok założenia 1952 Do 1991 r. przedszkole przyzakładowe WSK nr 2 Ilość miejsc grupy wiekowe -3, 4, 5, 6 l atków

3 4 sale zajęć i zabaw, sala ruchu wyodrębniona z części szatni, 2 pomieszczenia z toaletami i umywalkami Kuchnia Ogród przedszkolny Zatrudnienie: 9 nauczycieli, główna księgowa, intendentka, 4 woźne, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne, pracownik gospodarczy. czas pracy od 6:30 do 17:00

4 Sala zajęć i zabaw dla dzieci 6 l.

5 Sala zajęć dla dzieci 5 letnich

6 Warunki lokalowe Sala ruchu i szatnia

7 Toaleta dla dzieci

8 Teren do zabawy ogród

9 Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. Art.14 1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art.14 a ust.5.( uchylony).

10 Wychowanie przedszkolne i obowiązek szkolny cz.2 1 a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.

11 obowiązki i prawa rodzica cz.3 3.Dziecko wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego (Dla dzieci 5 i 6 - letnich te same treści z podstaw programowych ale odpowiednio rozszerzone)

12 Obowiązki i prawa rodzica cz.4 art.16 1.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej (lub po zapoznaniu się z informacją o gotowości szkolnej)

13 Obowiązki i prawa rodziców cz.5 3.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 4.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej

14 Przepisy przejściowe z dn. 19 marca 2009r. i 19 sierpnia 2012r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 56, poz.458 z 2011r. Nr 205,poz.1206; z 2012.; z 2012r. poz. 176 art. 9,10,12 13 dawały rodzicom możliwość odroczenia obowiązku szkolnego Art.13a 1. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 2.Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

15 Kwalifikacje nauczycieli do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole rozporządzenie MEN z dn. 12 marca 2009r. Dz. U. Nr 50 z 2009, poz.400 w przedszkolu i klasach I - III 1. Studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 2. Studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 3. Ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonych zajęć 4. Ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż w pkt. 3, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć Studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub Ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

16 Cele wychowania przedszkolnego: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

17 cele wychowania przedszkolnego cz.2 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o różnych możliwościach fizycznych i intelektualnych 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

18 cele wychowania przedszkolnego cz.3 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

19 cele wychowania przedszkolnego cz.4 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

20 Realizacja celów wychowania przedszkolnego w 15 obszarach edukacyjnych 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków, higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

21 obszary edukacyjne 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

22 Obszary edukacyjne 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

23 Obszary edukacyjne 7. Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem. 8. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. 9. Wychowanie przez sztukę –muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

24 Obszary edukacyjne 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikania zagrożeń. 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

25 obszary edukacyjne 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie, i patriotyczne.

26 Co potrafi dziecko 6 letnie –sprawność ruchowa Potrafi się sprawnie ruszać, stoi na jednej nodze, przechodzi stopkami po linii Uczy się skakać na skakance, zwinnie biega, lekko skacze, jeździ na hulajnodze i jest w stanie jeździć na dwukołowym rowerze

27 Zajęcia ruchowe

28 sprawnie się ubiera i rozbiera

29 Samodzielnie je

30 Samodzielnie myje ręce

31 Czynności grafomotoryczne Potrafi prawidłowo chwytać narzędzie pisarskie, opierając się przedramieniem o stół wykonuje płynne ruchy ręki w nadgarstku, znika schematyzm w rysunku postaci, używa prawidłowo barw, rysunki zawierają charakterystyczne elementy krajobrazu Lubi kreślić znaki literopodobne i rysować szlaczki

32 Spostrzeganie wzrokowe Układa puzzle z od 50 do 100 elementów Rozpoznaje wszystkie figury Rozpoznaje i odwzorowuje litery i cyfry Próbuje pisać litery i cyfry

33 Kryteria dojrzałości sporządzone na podstawie opracowań Pani psycholog Bożeny Janiszewskiej wykładowcy akademickiego, autorki książki Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań. Wyd. Seventh Sea Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli, a także książeczek dla dzieci. Warszawa – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

34 Zalecane warunki i sposób realizacji podstaw programowych Pobyt dziecka w przedszkolu trwa od 7 do 9 godzin dziennie W trakcie realizacji podstaw programowych tj. od 8:00 do 14:00 działania nauczycieli opierają się na zasadach: 1/5 to czas przeznaczony na zabawę 1/5 zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, gry i zabawy także w sali zajęć 1/5 zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego 2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje w sposób dowolny; czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe i inne

35 Potrzeby każdego dziecka i dorosłego wg Abrahama Maslowa Potrzeby niższego rzędu Potrzeby fizjologiczne Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby przynależności i miłości Potrzeba szacunku i godności Potrzeby wyższego rzędu Potrzeba poznawcze i uczenia się Potrzeby estetyczne Potrzeba samorealizacji

36 Działania nauczyciela Prowadzenie obserwacji pedagogicznej od 3 do 6 r. życia. Informowanie rodzica o postępach dziecka w tym przekazanie w formie pisemnej informacji o gotowości podjęcia nauki w szkole. ( rozporządzenie MEN z dn. 28 V 2010r.) Informowanie rodzica o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na które natrafiają. Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. współorganizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

37 Metody i formy pracy w przedszkolu Podstawową i dominującą formą aktywności dziecka jest ZABAWA. Dziecko bawiąc się uczy i ucząc się bawi. Proces nauczania powinien więc być zabawą; manipulacyjną, konstrukcyjną, tematyczną, ruchową, dydaktyczną.

38 Metody i formy pracy z dziećmi – W. Okoń Metody asymilacji wiedzy oparte na aktywności poznawczej o charakterze re produktywnym. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy oparte na aktywności poznawczej związanej z rozwiązywaniem problemów. Metody waloryzacji( eksponujące) cechujące się przewagą aktywności emocjonalnej i artystycznej. Metody praktyczne oparte na aktywności praktyczno technicznej

39 Przez formy organizacyjne pracy pedagogicznej rozumie się rozplanowane w czasie i przestrzeni powiązane ze sobą wzajemne czynności nauczyciela i dzieci. W systemie wychowania przedszkolnego formy te odnoszą się do całości sytuacji związanych z trybem życia dzieci i podstawowymi rodzajami ich działalności.

40 Formy pracy w przedszkolu obejmują typowe sytuacje wychowawcze, naturalne i celowo zorganizowane, powtarzające się systematycznie lub okolicznościowo w rozkładzie dnia przedszkola.

41 Ramowy rozkład dnia 6:30 - 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne pod opieką nauczyciela, praca indywidualna 8:00 - 8:30 zajęcia z grupa planowanie dnia, utrwalanie piosenek i treści programowych z dnia poprzedniego, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania 8:30 - 8:50 przygotowanie do zajęć zorganizowanych Zajęcia dzieci 5-6 letnich trwają od 30 do 45 min

42 Zajęcia plastyczne

43 Kształtowanie gotowości do pisania i czytania

44 Ramowy układ dnia c.d. 9:30 II śniadanie ( czynności samoobsługowe) Ok. 10:00 zabawy w Sali i wyjście na spacer lub do ogrodu przedszkolnego zabawy indywidualne Ok. 11:00 czytanie bajek, zabawy dydaktyczne Około 11:30 obiad ( zupa) 12:00 odpoczynek ( relaks na karimatach )słuchanie muzyki, opowiadań lub bajek z płyt CD

45 Ramowy rozkład dnia c.d. 12:30 - praca indywidualna i praca w grupie ( mała motoryka) 13:00 – 14:20 zabawy indywidualne, wyjście do ogrodu 14:10 -14:35 przygotowanie do obiadu II danie 14:35 -15:30 zajęcia dodatkowe 15:30 – 17:00 czas zagospodarowany przez dzieci wraz z paniami ( w okresach letnich zabawy w ogrodzie)

46 Zajęcia popołudniowe

47 Kontakty z rodzicami spotkania adaptacyjne

48 uroczystość na zakończenie roku

49 Współpraca z rodzicami i instytucjami – Panie policjantki z drogówki.

50 studio radiowe

51 w siedzibie Straży Pożarnej

52 Alima – Gerber

53 gość w przedszkolu żołnierz wojska polskiego, podhalańczyk

54 Współpraca z rodzicami Spotkanie z ratownikiem medycznym i jego psem ratownikiem

55 Port lotniczy w Jasionce

56 zajęcia cykliczne w bibliotece

57 Podsumowanie i już kończymy

58 Atuty przedszkola Szkoły … sala zabaw i zajęć dostosowane do potrzeb i aktywności dziecka, wyposażona w odpowiednie meble, krzesełka, kąciki zabaw i zainteresowań brak dzwonków, przyswojony rytm dnia w przedszkolu plan zajęć dostosowany do potrzeb dzieci urozmaicona oferta zajęć dla dzieci w przedszkolu i poza nim ciągłe dostosowywanie metod pracy do potrzeb rozwojowych dzieci dobra znajomość dzieci i ich potrzeb współpraca z rodzicami

59 Bogumiła Skórska


Pobierz ppt "Bogumiła Skórska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 42 w Rzeszowie 27 listopad 2012r. Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google