Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie systemów informacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie systemów informacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie systemów informacyjnych
Wykład 5 Model obiektowy (2) Ewa Stemposz, Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

2 Zagadnienia Asocjacja binarna Agregacja a kompozycja
Modelowanie generalizacji-specjalizacji Obejście dziedziczenia wielokrotnego Asocjacja kwalifikowana Asocjacja n-arna Ograniczenia

3 Powiązanie a asocjacja binarna
Fizyczny lub pojęciowy związek między obiektami, odwzorowywujący związek istniejący między odpowiednimi bytami w analizowanej dziedzinie przedmiotowej. Asocjacja Grupa powiązań posiadających wspólną strukturę i semantykę. Powiązanie jest wystąpieniem asocjacji. Asocjacja, która łączy dwie klasy nazywana jest binarną. :Osoba Kasia :Osoba Ewa :Osoba Jasio Osoba imię pracuje_w pracuje_w pracuje_w pracuje_w :Firma Krawiecka :Firma Szewska Firma rodzaj Klasy i asocjacja na diagramie klas Obiekty i powiązania na diagramie obiektów Asocjacje mogą też łączyć więcej niż dwie klasy, tzw. asocjacje n-arne.

4 Oznaczanie asocjacji Czarny trójkącik określa kierunek (czytania) wyznaczony przez nazwę asocjacji. W danym przypadku określa on, że osoba pracuje dla firmy, a nie firma pracuje dla osoby. Nazwy asocjacji, takie jak np. pracuje_dla, wyznaczają znaczenie tej asocjacji w modelu pojęciowym opisującym dziedzinę przedmiotową. 1 pracuje_dla 1..* Firma Osoba Asocjacje mogą być wyposażone w oznaczenia liczności. Liczność oznacza, ile obiektów innej klasy może być powiązane z jednym obiektem danej klasy; zwykle określa się to poprzez parę liczb (znaków), oznaczającą minimalną i maksymalną liczbę takich obiektów.

5 Liczność asocjacji (1) Liczność asocjacji, to cecha o dużym znaczeniu informacyjnym w analizie i modelowaniu. Jeżeli asocjacja wiąże klasy A i B, to istotne jest: jaka jest minimalna liczba obiektów B powiązana z jednym obiektem A, A --> B jaka jest maksymalna liczba obiektów B powiązana z jednym obiektem A, A --> B jaka jest minimalna liczba obiektów A powiązana z jednym obiektem B, B --> A jaka jest maksymalna liczba obiektów A powiązana z jednym obiektem B, B --> A. Zwykle, minimalna liczba jest 0 lub 1, maksymalna zaś 1 lub * (dowolnie dużo). a) b) a) b) A A A A A A A A A A A A 1,2 2,3 B B B B B B 0..1 1..3 A B: min = 0, max = 1 A B: min = 1, max = 3 B B B A: min = 1, max = 2 B A: min = 2, max = 3

6 Liczność asocjacji (2) UML znaczenie 1 1..* 2..* 3-5 2,4,18 0..1 0..*
Liczność jest oznaczana na obu końcach asocjacji. Przykłady: UML znaczenie Państwo Stolica 1 1..* 2..* 3-5 2,4,18 0..1 0..* * 1 1, 2, 3, ... 2, 3, 4, ... 3, 4, 5 2, 4, 18 1, ? 0, 1 0, 1, 2, ... 1 * Firma Pracownik 0..* 0..1 Osoba Adres Oznaczać czy nie oznaczać liczność 1?

7 Asocjacje skierowane Zamówienie dataZłożenia czyZapłacone
sumaDoZapłaty realizuj() zamknij() Klient nazwisko adres wiarygodność() * 1 1 Na diagramach UML można zaznaczać kierunek nawigacji wzdłuż danej asocjacji. W takim przypadku asocjacja jest rysowana w postaci strzałki; nawigacja jest możliwa zgodnie z jej kierunkiem, ale nie odwrotnie. * PozycjaZamówienia ilość cena czyZrealizowana * 1 Produkt

8 Role asocjacji (1) Asocjacje mogą być wyposażone w nazwy ról (przy końcach), np. pracodawca i pracownik.. Rola określa kierunek nawigowania, specyfikując klasę „cel”, np. rola pracodawca wyznacza kierunek nawigowania od obiektu klasy Osoba do powiązanych z nim obiektów klasy Firma. W tym sensie liczność asocjacji oznacza liczność roli. podwładny * pracuje_dla 1..* Firma * Osoba pracodawca pracownik 0..1 szef Role asocjacji są niezbędne, gdy powiązania łączą obiekty tej samej klasy. Jak oznaczać asocjacje binarne? (1) Można opuszczać nazwę asocjacji, gdy jest oczywista (?) i jest jedyną asocjacją łączącą dwie klasy. Firma 1 1..* Pracownik

9 jest_przewodniczącym
Role asocjacji (2) * jest_członkiem * Osoba Komitet 1 jest_przewodniczącym * Na diagramie powyżej, dwie asocjacje łączą te same klasy; w wypadku, gdy dwie klasy są połączone więcej niż jedną asocjacją, wszystkie asocjacje muszą być oznaczone. (2) Do oznaczenia asocjacji można użyć nazwy lub dwóch ról lub jednej roli. * Pracownik 0..1 szef Z diagramów, z założenia, usuwa się wszelką informację redundantną (dla zwiększenia ich czytelności) - dlatego używanie nazwy i ról asocjacji jednocześnie nie jest polecane.

10 Atrybuty asocjacji Plik Prawo dostępu dostęp Osoba Firma nazwisko
* dostępny dla Prawo dostępu dostęp zatrudnia Osoba nazwisko pesel adres Firma nazwa adres 1..* 0..1 { dostęp oznacza: czytanie lub czytanie-pisanie} * szef Użytkownik Zatrudnienie zarobek stanowisko 0..1 kieruje * pracownik Ocena wydajności ocena Jeśli klasa asocjacji nie zawiera metod ani asocjacji do innych klas to jej nazwa może być opuszczona dla podkreślenia faktu, że chodzi tu wyłącznie o atrybuty asocjacji.

11 Kiedy stosować atrybuty asocjacji?
pracuje_w Zalecane jest, by przypisywać do klasy tylko te atrybuty, które są dla tej klasy stabilne. Eksperyment myślowy: co będzie, jeżeli liczność asocjacji się zmieni? Dość często okazuje się wtedy, że atrybut jest atrybutem asocjacji, a nie klasy. Osoba nazwisko pesel adres Firma nazwa adres 1..* 0..1 Zatrudnienie zarobek stanowisko pracuje_w Osoba nazwisko pesel adres zarobek stanowisko Firma nazwa adres 1..* 0..1 Forma nie zalecana, mniej elastyczna: np. po zmianie powiązania na wiele-do-wielu trzeba zmieniać położenie atrybutów.

12 Atrybuty i asocjacje pochodne
Cecha pochodna jest zdefiniowana poprzez funkcję działającą na jednym lub więcej bytach modelu, które też mogą być pochodne. Cecha pochodna oznaczana jest ukośnikiem /. atrybut pochodny: /wiek data_urodzenia /wiek Osoba {wiek = data_bieżąca - data_urodzenia} zatrudnia Wydział * Sekcja * Pracownik * * zlokalizowana_w /pracuje_w Budynek asocjacja pochodna: /pracuje_w Asocjacja pracuje_w jest asocjacją pochodną, którą można wyznaczyć poprzez asocjacje zatrudnia i zlokalizowana_w. Asocjację pochodną można oznaczyć poprzedzając ukośnikiem nazwę lub rolę asocjacji.

13 Przykładowy diagram klas
Osoba poprzedza zapisany_na Student Pracownik 1..* 0..1 Kurs 1 * Profesor zawiera prowadzi 1 następuje_po 1..* 1..* Wykład *

14 Agregacja Agregacja jest szczególnym przypadkiem asocjacji wyrażającym zależność część-całość. Np. silnik jest częścią samochodu. Nie istnieje jednak powszechnie akceptowana definicja agregacji. P. Coad podaje przykład agregacji jako związek pomiędzy organizacją i jej pracownikami; dla odmiany J. Rumbaugh twierdzi, że firma nie jest agregacją jej pracowników. W wielu przypadkach związki agregacji są oczywiste. Jednakże wątpliwości powstają nawet w przypadku samochodu i silnika. Np. silnik może być towarem w sklepie nie związanym z żadnym samochodem. Ponadto, czy chodzi o konkretny samochód i silnik, czy też o typ samochodu i typ silnika? Mętlik dookoła pojęcia agregacji wynika również z tego, że jest ona nadużywana w celu usprawiedliwienia pewnych ograniczeń modelu obiektowego. Np. popularne wyjaśnienie powodów braku (wielo) dziedziczenia podaje, że można je „obejść przez agregację”, co jest nonsensem z punktu widzenia celów modelowania pojęciowego, tak samo jak zdanie: „asocjacje są zbędne, bo można je obejść przez atrybuty”. Wszysto można obejść .... w assemblerze!

15 Kompozycja jako mocna postać agregacji
Pojęcie agregacji jest rozumiane na dwa sposoby: Jako związek część-całość pomiędzy obiektami świata rzeczywistego; np. silnik jest częścią samochodu. Jako pomocniczy środek do modelowania dowolnej innej sytuacji, kiedy trzeba wydzielić podobiekty w pewnych obiektach. np. informacja o ubezpieczeniach wewnątrz obiektów pracowników. W UML te dwie sytuacje zostały rozdzielone. Pierwszą formę nazwano kompozycją. Kompozycja oznacza, że cykl życiowy składowej zawiera się w cyklu życiowym całości, oraz że składowa nie może być współdzielona. K Ks K 1 Ks * * * agregacja kompozycja

16 Agregacja a kompozycja; przykład
{ordered} Punkt 3..* 0..1 0..1 Wielobok Okrąg promień * * Styl kolor czyWypełniony W przedstawionym rozwiązaniu, punkt na płaszczyźnie, w którym przecinają się okrąg i wielobok, jest odwzorowywany w dwa (?) obiekty klasy Punkt.

17 Modelowanie generalizacji-specjalizacji
zastosowano dziedziczenie zastosowano kompozycję Osoba Osoba 0..1 {xor} 0..1 Student Pracownik Student Pracownik Osoba Osoba {overlapping} 0..1 0..1 Student Pracownik Student Pracownik Dzięki kompozycji, podobiekty Student czy Pracownik są mocniej związane z obiektem Osoba, niż gdyby do użyto modelowania asocjacji.

18 Obejście dziedziczenia wielokrotnego
Osoba Osoba nie polecane Student Pracownik Student Pracownik 1 1 0..1 Student/Pracownik Student/Pracownik Osoba 0..1 0..1 Student Pracownik

19 Asocjacja kwalifikowana (1)
Bank Osoba nr konta 0..1 1..* 0..1 Bank nr konta kwalifikator asocjacji 1 Osoba Bank Osoba * * Bank nr konta * Bank/Osoba nr konta 0..1 Osoba Kwalifikator jest atrybutem asocjacji (lub zestawem atrybutów), którego wartości służą do podziału zbioru obiektów definiowanych przez klasę znajdującą się na jednym z końców tej asocjacji.

20 Asocjacja kwalifikowana (2)
Zamówienie WierszZamówienia nazwa produktu ilość 1 * pozycja Zamówienie WierszZamówienia ilość 1 0..1 nazwa produktu pozycja

21 Asocjacja n-arna Notacja
Asocjacja n-arna to asocjacja, której wystąpienia łączą n obiektów, będących instancjami co najwyżej n klas: 3-arna - 3 obiekty (inna nazwa dla tej asocjacji to ternarna), 4-arna - 4 obiekty, itd. Dana klasa może pojawić się na więcej niż jednej pozycji w asocjacji. Asocjacja binarna ze swoją uproszczoną notacją i pewnymi dodatkowymi własnościami (takimi jak możliwość ustalania kierunku nawigowania, kwalifikatorów, związków agregacji czy kompozycji) jest specjalnym rodzajem asocjacji n-arnej (dla n=2). Asocjacja binarna i 2-arna są równoważne, nie istnieje między nimi różnica semantyczna, inny jest tylko sposób reprezentowania. Wymienione wyżej dodatkowe własności asocjacji binarnych są zabronione dla asocjacji n-arnych, gdzie n > 2. asocjacja 3-arna asocjacja 4-arna Notacja K1 K3 K1 nazwa asocjacji K3 K2 K2

22 Asocjacja n-arna; liczności
Specyfikowanie liczności dla asocjacji n-arnych nie jest tak oczywiste, jak dla asocjacji binarnych i różni autorzy wygłaszają na ten temat różne zdania. UML odrzuciła poglądy, że liczność danej roli powinna być ustalana w odniesieniu do liczności pozostałych ról, traktowanych oddzielnie. Przyjęto zasadę, że liczność n-tej roli jest opisana przez zbiór możliwych wartości liczności, gdy sytuacja na n-1 końcach asocjacji jest ustalona. Np. dla ternarnej asocjacji łączącej klasy A,B i C liczność roli C specyfikuje, ile obiektów klasy C jest powiązanych z każdą możliwą parą obiektów klas A i B. Taka reguła jest zgodna z regułą przyjętą dla specyfikowania liczności asocjacji binarnych. Atrybuty Rok * sezon * Zespół Gracz * bramkarz Zapis Mecz gole nasze gole ich

23 Obejście asocjacji n-arnej
Asocjacje n-arne mają sens wtedy, gdy do identyfikacji powiązania (n-arnego) potrzebne są wszystkie obiekty, tzn. gdy liczność każdej z ról jest “wiele”. W pozostałych przypadkach asocjację n-arną warto jest zastępować asocjacjami binarnymi, które są łatwiejsze do implementacji i wyposażone w dodatkowe własności, o których była mowa poprzednio. Niestety traci się informację o związku, łączącym grupę obiektów w pewną całość. K1 K3 K2 KA a1 a2 m1 A K1 K3 K2 KA a1 a2 m1 Asocjacja n-arna zostaje zamieniona na klasę i n asocjacji binarnych.

24 Ograniczenia; przykład (1)
ograniczenie statyczne Pracownik dane osobowe stanowisko pensja {pensja <= 5000} {pensja nigdy nie maleje} Ograniczenia stanowią kolejny z mechanizmów rozszerzalności w UML (po stereotypach i wartościach etykietowanych). ograniczenie dynamiczne (ważny jest poprzedni stan) 0..1 Firma Osoba 1 Konto {xor} 1 0..1

25 Ograniczenia; przykład (2)
jest_członkiem * * Osoba Komitet {podzbiór} jest_przewodniczącym * podwładny Osoba zatrudnia * * 0..1 Firma pracownik pracodawca 0..1 szef Ograniczenie lub adnotacja {Osoba.pracodawca = Osoba.szef.pracodawca}


Pobierz ppt "Projektowanie systemów informacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google