Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NETWORKING tworzenie połączeń sieciowych gniazda UDP, TCP klasy transportowe klasy protokółów programowanie asynchroniczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NETWORKING tworzenie połączeń sieciowych gniazda UDP, TCP klasy transportowe klasy protokółów programowanie asynchroniczne."— Zapis prezentacji:

1 NETWORKING tworzenie połączeń sieciowych gniazda UDP, TCP klasy transportowe klasy protokółów programowanie asynchroniczne

2 gniazda UDP - odbiorca Socket listener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint localEP = // adres odbiorcy new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5001); listener.Bind(localEP);

3 IPEndPoint tempRemoteEP = // adres nadawcy new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5002); EndPoint trEP = (EndPoint)tempRemoteEP; listener.Poll(-1, SelectMode.SelectRead); listener.ReceiveFrom(buffer, ref trEP);

4 - nadawca string listener = "localhost"; Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint localEP = // adres nadawcy new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5002); client.Bind(localEP);

5 buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(message); ipaddress = Dns.GetHostEntry(listener).AddressList[0]; IPEndPoint remoteEP = // adres odbiorcy new IPEndPoint(ipaddress, 5001); client.SendTo(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, remoteEP); UDPSocket

6 gniazda TCP - odbiorca Socket GetListenerSocket(string host, int port) { Socket s = null, ts; IPEndPoint lep; IPHostEntry iphe = Dns.GetHostEntry(host); foreach(IPAddress ipa in iphe.AddressList) { lep = new IPEndPoint(ipa, port); ts = new Socket(lep.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

7 try { ts.Bind(lep); ts.Listen(2); // max 2 waiting connections s = ts; break; } catch (... ) {... } return s; }

8 Socket server = GetListenerSocket("localhost", 5010); Socket s = server.Accept(); byte[] responseData = new byte[128]; int bytesRead; try { bytesRead = s.Receive(responseData);... } catch... {... }

9 - nadawca Socket GetSocket(string host, int port) { Socket s = null, ts; IPEndPoint ipe; IPHostEntry iphe = ns.GetHostEntry(host); foreach(IPAddress ipa in iphe.AddressList) { ipe = new IPEndPoint(ipa, port); ts = new Socket(ipe.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

10 try {ts.Connect(ipe); s = ts; break; } catch (...) {...} } return s; } Socket s = GetSocket("localhost", 5010); if(s == null) return; s.Send(buffer); TCPSocket

11 klasa transportowa UDP UdpClient - odbiorca UdpClient listener = new UdpClient(port); IPEndPoint remoteEp = new IPEndPoint(IPAddress.Any, port); byte[] buffer = listener.Receive(ref remoteEp);

12 - nadawca UdpClient client = new UdpClient(port); byte[] buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(message); client.Send(buffer, buffer.Length, listener, port); client.Close(); UDPClass

13 klasy transportowe TCP TcpListener TcpClient - odbiorca TcpListener listener = new TcpListener(port); listener.Start(); if (listener.Pending()) { TcpClient s = listener.AcceptTcpClient(); NetworkStream stream = s.GetStream(); } // int bytesRead = stream.Read(responseData, 0, responseData.Length); // byte[]

14 - nadawca TcpClient client = new TcpClient(); client.Connect(listener, port); NetworkStream stream = client.GetStream(); stream.Write(buffer, 0, buffer.Length); // if (stream.DataAvailable) bytesRead = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length); TCPClasses

15 przesyłanie z wykorzystaniem protokółu SOAP - odbiorca NetworkStream ns = tcpclient.GetStream(); SoapFormatter channel = new SoapFormatter(); message = (string)channel.Deserialize(ns); - nadawca SoapFormatter channel = new SoapFormatter(); channel.Serialize(tcpclient.GetStream(), message); TCPSOAP

16 klasy protokółów - FTP - klasa WebClient Uri libra = new Uri if (libra.Scheme != Uri.UriSchemeFtp) return; WebClient request = new WebClient(); request.Credentials = new NetworkCredential(name, pass); // // Get1

17 - klasy FtpWebRequest FtpWebResponse Uri libra = new FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(libra); request.Credentials = new NetworkCredential(name, pass); request.UseBinary = false; request.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectory; FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse(); Stream responseStream = response.GetResponseStream(); Get2

18 klasy protokółów - HTTP, HTTPS, FILE - WebClient string address WebClient wc = new WebClient(); // Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString (wc.DownloadData(address))); // wc.DownloadFile(address, "HTcopy.html"); Get1

19 - WebRequest WebResponse string address WebRequest request = WebRequest.Create(address); WebResponse response = request.GetResponse(); StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.ASCII); Console.WriteLine(reader.ReadToEnd()); Get2, HTTPpage

20 programowanie asynchroniczne - TCP Socket Server ManualResetEvent AcceptEvent = new ManualResetEvent(false); // ManualResetEvent ReceiveEvent = new ManualResetEvent(false); // synchronizacja wątków za pomocą zgłaszania // zdarzeń i oczekiwania na zdarzenia: //.WaitOne().Set().Reset()

21 void Start() { Socket srv = GetLisSocket ("localhost", port); AcceptEvent.Reset(); ReceiveEvent.Reset(); srv.BeginAccept( new AsyncCallback(AcceptCallback), srv); AcceptEvent.WaitOne(); // oczekiwanie na sygnał }

22 void AcceptCallback(IAsyncResult result) {Socket temp = (Socket) result.AsyncState; Socket a = temp.EndAccept(result); asyncData.socket = a; IAsyncResult recres = a.BeginReceive(ad.RecBytes, 0, 256, 0, new AsyncCallback(ReceiveCallback), ad); ReceiveEvent.WaitOne();// oczekiwanie AcceptEvent.Set(); // sygnał dla Start }

23 void ReceiveCallback(IAsyncResult result) { int bytes = ad.socket.EndReceive(result); if (bytes > 0) { string data = Encoding.ASCII.GetString(ad.RecBytes, 0, bytes); Console.WriteLine("Odebrano: [" + data + "]\n"); } ReceiveEvent.Set(); // sygnał dla AcceptCallback } AsyTCP

24 - HTTP string address WebRequest request = WebRequest.Create(address); AsyncResponseData ad = new AsyncResponseData(request); IAsyncResult responseResult = request.BeginGetResponse (new AsyncCallback(ResponseCallback), ad);

25 void ResponseCallback(IAsyncResult result) {AsyncResponseData ar = (AsyncResponseData)result.AsyncState; WebRequest request = ar.Request; WebResponse response = request.EndGetResponse(result); Stream stream = response.GetResponseStream(); AsyncReadData ad = new AsyncReadData(stream); IAsyncResult readResult = stream.BeginRead(ad.Buffer, 0, ad.Buffer.Length, new AsyncCallback(ReadCallback), ad);... } AsyPage


Pobierz ppt "NETWORKING tworzenie połączeń sieciowych gniazda UDP, TCP klasy transportowe klasy protokółów programowanie asynchroniczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google