Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAVA 2 w praktyce65 JAVA – kontenery: interfejsy Collection i Map import java.util.*; public class Prog57 { public static void main(String [] arg) { Collection.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAVA 2 w praktyce65 JAVA – kontenery: interfejsy Collection i Map import java.util.*; public class Prog57 { public static void main(String [] arg) { Collection."— Zapis prezentacji:

1 JAVA 2 w praktyce65 JAVA – kontenery: interfejsy Collection i Map import java.util.*; public class Prog57 { public static void main(String [] arg) { Collection c = new ArrayList(); // ArrayList jest rodzaju List c.add("one"); c.add(new Integer(3)); c.add("one"); System.out.println(c); // [one, 3, one] Collections.fill((List)c,"one"); // działa tylko dla List i pokrewnych, zastępuje istniejące elem. System.out.println(c); // [one, one, one] Collection c2 = new HashSet(); // HashSet jest rodzaju Set, będzie można dodawać tylko po jednym // elemencie każdego rodzaju c2.add("one"); c2.add("two"); c2.add(new Integer(3)); c2.add("one"); System.out.println(c2); // [two, one, 3] // odwzorowanie klucz--wartość Map m = new HashMap(); m.put("one","1"); m.put("two","2"); m.put(new Double(3.12),"3.12"); System.out.println(m); // {two=2, one=1, 3.12=3.12 } // klucz z lewej, wartość z prawej } } //Prog57

2 JAVA 2 w praktyce66 JAVA – kontenery a typy przechowywanych obiektów import java.util.*; class MyType { float f = 3.3f; } public class Prog58 { public static void main(String [] arg) { ArrayList c = new ArrayList(); c.add("one"); c.add("two"); c.add(new Integer(3)); System.out.println(" rozmiar = " + c.size()); // 4 System.out.println(c); // [one, two, 3 ] String s = (String)c.get(1); // wyjmowanie elementu o nr System.out.println(s); // two // s = (String)c.get(2); // wyjątek, niezgodne typy c.add(new MyType()); // s = (String)c.get(4); // wyjątek, niezgodne typy }} //Prog58 ArrayList można traktować jak tablicę o rozszerzalnej pojemności

3 JAVA 2 w praktyce67 JAVA – inteligentny kontener dla klasy obiektów import java.util.*; class MyType { float f = 3.3f; MyType(float t) { f = t; } public float show(int nr) { return f; } } class MyTypeList { private ArrayList a = new ArrayList(); public void add(MyType t) { a.add(t); } public MyType get(int nr) { return (MyType)a.get(nr); } public int size() { return a.size(); } public float show(int nr) { return ((MyType)a.get(nr)).f; } } public class Prog59 { public static void main(String [] arg) { MyTypeList m = new MyTypeList(); m.add(new MyType(2.1f)); m.add(new MyType(3.1f)); System.out.println(" rozmiar = " + m.size()); // 2 System.out.println(m.show(0)); // 2.1 MyType t = new MyType(0.2f); t = m.get(0); System.out.println(t.show(0)); // 2.1 } } //Prog59

4 JAVA 2 w praktyce68 JAVA –implementacja metod interfejsu Collection import java.util.*; public class Prog60 { public static void prt(Collection c) { Iterator i = c.iterator(); // iterator while(i.hasNext()) System.out.print(" - " + i.next()); System.ot.println(); } public static void main(String [] arg) { LinkedList l = new LinkedList(); ArrayList a = new ArrayList(); l.add("lin1"); l.add("lin2"); l.add("lin3"); l.add("lin1"); l.add("lin1"); a.addAll(l); // kopiuje z L - > a Prog60.prt(a); // wypisuje z użyciem iteratora System.out.println(a); // tak jak w l Object [] ob = l.toArray(); // zwraca Object [] z elem. kontenera System.out.println(ob.length); //--> 5 String [] s = (String [])l.toArray(new String [1]); // zwrot tab [] a.clear(); // usuwa wszystko z a System.out.println(a.isEmpty()); // czy jest pusta? true l.remove("lin1"); // usuń argument "lin1" System.out.println(l); // [lin2, lin3, lin1, lin1] a.add("lin1"); l.removeAll(a); // usuń wszystkie argumenty z l które są w a a.add("lin3"); l.retainAll(a); // część wspólna zbiorów pozostanie w l System.out.println(l.size() + " " + l); // -> 1 [lin3] System.out.println(l.contains("lin3")); // czy zawiera element -> true System.out.println(l.contains(a)); // czy zbiór a jest podzbiorem l? – //-> false } } //Prog60

5 JAVA 2 w praktyce69 JAVA – List : LinkedList i ArrayList Interfejs List – zachowuje kolejność elementów i dodaje nowe metody do interfejsu Collection, między innymi ListIterator pozwalający na przeglądanie listy w obu kierunkach i wstawiania i wyjmowania ze środka listy (zalecane dla LinkedList) ArrayList – najlepsza (szybka) w przypadku dostępu swobodnego do elementów LinkedList – szybkie wstawianie i usuwanie elementów,optymalny dostęp sekwencyjne do środka listy, posiada dodatkowe metody addFirst(), addLast(), getFirst(), getLast(), removeFirst(), removeLast() import java.util.*; public class Prog61{ public static void main(String [] arg) { LinkedList l = new LinkedList(); ArrayList a = new ArrayList(); l.add("lin3"); l.add("lin1"); l.add("lin2"); a.addAll(l); l.add(1,"lin1"); // na pozycję 1 int poz = l.indexOf("lin2"); // pozycja elementu ListIterator it = a.listIterator(); // start od początku it = a.listIterator(1); // start od pozycji 1 poz = a.lastIndexOf("lin1"); l.remove(2); //usuń element na pozycji 2 l.set(0,"mig"); // ustaw pozycje 0 na "mig" if(it.hasNext()) { Object t = it.next(); poz = it.nextIndex(); } if(it.hasPrevious()) { Object t = it.previous(); poz = it.previousIndex(); } it.add("su22"); it.set("tu154"); it.remove(); // usuń element } } //Prog61

6 JAVA 2 w praktyce70 JAVA – Set : HashSet i TreeSet Interfejs Set – te same metody co interfejs Collection, ale różne zachowanie. Nie można przechowywać więcej niż jednego egzemplarza wartości każdego z obiektów. Elementy umieszczone w Set muszą definiować metodę equals() w celu możliwości ustalenia ich unikatowości. Set nie zapewnia utrzymywania obiektów w żadnym ustalonym porządku. (*)HashSet – dla zbiorów wymagających szybkiej lokalizacji elementu.Elementy muszą definiować metodę hashCode(). TreeSet – zbiór uporządkowany typu SortedSet, posiada metody comparator(), first(), last(), subSet(), headSet(), tailSet(). import java.util.*; class MyType implements Comparable { float f; String s; MyType(float a, String s) { this.s = s; f=a;} public boolean equals(Object o){ return (o instanceof MyType) && (f == ((MyType)o).f ) ; } public int hashCode() {return (int)f; } public int compareTo(Object o) { float ff = ((MyType)o).f ; return (ff > f? -1: (ff==f? 0:1) );} } equals - do ustalenia niepowtarzalności compareTo - do sortowania (kolejność) hashCode - dla tablic HashSet + equals public class Prog62{ public static void main(String [] arg) { Set a = new HashSet(); // Set a = new TreeSet(); a.add(new MyType(1.0f,"jeden")); a.add(new MyType(2.0f,"dwa")); a.add(new MyType(3.0f,"dwa")); // zgodnie z naszą //compareTo nie są te same a.add(new MyType(1.0f,"jeden")); // próba dodania tego //samego.. System.out.println(a.size()); // --> 3 } } //Prog62

7 JAVA 2 w praktyce71 JAVA – TreeSet import java.util.*; class MyType implements Comparable { float f; String s; MyType(float a, String s) { this.s = s; f=a;} public boolean equals(Object o){ return (o instanceof MyType) && (f == ((MyType)o).f ) ; } public int hashCode() {return (int)f; } public int compareTo(Object o) { float ff = ((MyType)o).f ; return (ff > f? -1: (ff==f? 0:1) ); } public String toString(){ return s + f; } } public class Prog63{ public static void main(String [] arg) { SortedSet a = new TreeSet(); a.add(new MyType(1.0f,"jeden")); a.add(new MyType(2.0f,"dwa")); a.add(new MyType(3.0f,"trzy")); a.add(new MyType(4.0f,"cztery")); System.out.println(a.size()); // --> 4 System.out.println(a); // [ jeden 1.0, dwa 2.0, trzy 3.0, cztery 4.0 ] Object o1 = a.first(); // zwraca najmniejszy element Object o2 = a.last(); // zwraca największy element Iterator i = ((Collection)a).iterator(); Object m2 = i.next(); i.next(); Object m3 = i.next(); System.out.println(o1); System.out.println(o2); SortedSet a2 = a.subSet(m2,m3); // podzbiór od elem. do elem. < m3 System.out.println(a2); // [jeden 1.0, dwa 2.0 ] a2 = a.headSet(m3); // zwraca zbiór elementów < od podanego System.out.println(a2); // [jeden 1.0, dwa 2.0 ] a2 = a.tailSet(m3); // zwraca zbiór elementów > bądź == System.out.println(a2); // [trzy 3.0, cztery 4.0] } } //Prog63

8 JAVA 2 w praktyce72 JAVA – Map: HashMap i TreeMap Interfejs Map – przechowuje pary klucz-wartość, można więc odnaleźć wartość podając klucz (*) HashMap – zalecana implementacja Map oparta na tablicy haszującej, wszystkie elementy muszą udostępniać metodę hashCode() TreeMap – zbiór typu SortedMap uporządkowany, posiada metody firstKey(), lastKey(), subMap(), headMap(), tailMap() import java.util.*; class Licznik { int i; public String toString(){ return " "+ i; } } public class Prog64{ public static void main(String [] arg) { HashMap ht = new HashMap(); Random ra = new Random(); for(int i = 0; i < 1000; i++) // losowanie liczby z zakresu 0-10 { Integer r = new Integer( Math.abs(ra.nextInt()%10) ); if ( ht.containsKey(r) ) // jeżeli jest klucz ((Licznik)ht.get(r)).i++; // zwiększ wartość else ht.put(r, new Licznik()); // jak nie ma załóż nowy klucz } System.out.println(ht); } } //Prog64

9 JAVA 2 w praktyce73 JAVA – implementacja Map dla kluczy własnych typów import java.util.*; class Subject implements Comparable { String s; float wsp; static int i; int nr ; Subject(String s, float w) {this.s = s; wsp = w; nr = i++; } public int hashCode() { return (int)wsp + s.hashCode() ; } public boolean equals(Object o) { return ((o instanceof Subject) && (s == ((Subject)o).s)); } public int compareTo(Object o) { String ss =( ((Subject)o).s); return( s.compareTo(ss)); } public String toString() { return " \n Subject["+ nr +"] " + s + "(" + wsp +")"; } } class Teacher { String s; int i; Teacher(String s, int i ) { this.s = s; this.i = i;} public String toString() { return s + " "+ i; } public boolean equals(Object o) { return ((o instanceof Teacher) && (s == ((Teacher)o).s) && (i == ((Teacher)o).i)); } }

10 JAVA 2 w praktyce74 JAVA – implementacja Map dla kluczy własnych typów public class Prog65{ public static void main(String [] arg) { HashMap ht = new HashMap(); //TreeMap ht = new TreeMap(); ht.put(new Subject("C++ ",4.0f), new Teacher("assistant",1)); ht.put(new Subject("Java ",5.0f), new Teacher("assistant",1)); ht.put(new Subject("Pascal ",3.0f), new Teacher("lecturer ",3)); ht.put(new Subject("Fortran",2.0f), new Teacher("professor",4)); ht.put(new Subject("Pascal ",4.0f), new Teacher("lecturer ",2)); // inny kod haszujący System.out.println("odwzorowanie klucz-wartosc "); System.out.println(ht); System.out.println("wartosci:\n "); // sprawdzenie czy zawiera wartość if (ht.containsValue(new Teacher("assistant",1))) // działa dzięki przesłonięciu equals() { Collection value = ht.values(); //wartości mogą się powtarzać stąd Collection System.out.println(value); } System.out.println("klucze:\n "); if (ht.containsKey(new Subject("Fortran",2.0f))) // działa dzięki przesłonięciu equals() { Set key = ht.keySet(); // klucze są unikatowe zatem - Set System.out.println(key); key.removeAll(key); // zmiana kluczy zmienia odwzorowanie System.out.println("odwzorowanie klucz-wartosc "); System.out.println(ht); // teraz puste }} } //Prog65

11 JAVA 2 w praktyce75 JAVA – implementacja Map dla kluczy własnych typów Wersja Prog65 dla HashMap() Wersja Prog65 dla TreeMap() TreeMap() korzysta z compareTo(), i porządkuje elementy według String stąd Pascal 4.0 nie może być nowym kluczem

12 JAVA 2 w praktyce76 JAVA – implementacja Map dla kluczy własnych typów import java.util.*; class Subject implements Comparable { String s; float wsp; static int i; int nr ; Subject(String s, float w) {this.s = s; wsp = w; nr = i++; } public int compareTo(Object o) { String ss =( ((Subject)o).s); return( s.compareTo(ss)); } public String toString() { return " \n Subject["+ nr +"] " + s + "(" + wsp +")"; } } public class Prog66{ public static void main(String [] arg) { TreeMap ht = new TreeMap(); ht.put(new Subject("C++ ",4.0f),1); ht.put(new Subject("Java ",5.0f), 2); ht.put(new Subject("Pascal ",3.0f), 3); ht.put(new Subject("Fortran",2.0f), 4); ht.put(new Subject("Algol ",4.0f), 5); System.out.println("odwzorowanie klucz-wartość "); System.out.println(ht); Object small = ht.firstKey(); //pierwszy klucz System.out.println(small); Object high = ht.lastKey(); // ostatni klucz System.out.println(high); high = new Subject("Java ",5.0f); small = new Subject("C++ ",4.0f); System.out.println(small); System.out.println(high); SortedMap m1 = ht.subMap(small,high); // odwzorowanie o podzbiorze kluczy System.out.println(m1); // odwzorowanie o kluczach < od podanego m1 = ht.headMap(high); System.out.println(m1); // odwzorowanie o kluczach > = od podanego m1 = ht.tailMap(small); System.out.println(m1); }} //Prog66

13 JAVA 2 w praktyce77 JAVA – niemodyfikowalne kontenery Collections i Map import java.util.*; class Subject implements Comparable { String s; float wsp; static int i; int nr ; Subject(String s, float w) {this.s = s; wsp = w; nr = i++; } public int compareTo(Object o) { String ss =( ((Subject)o).s); return( s.compareTo(ss)); } public String toString() { return " \n Subject["+ nr +"] " + s + "(" + wsp +")"; } } public class Prog67{ public static void main(String [] arg) { Map ht = new TreeMap(); ht.put(new Subject("C++ ",4.0f),"1"); ht = Collections.unmodifiableMap(ht); // ht.put(new Subject("C ",1.0f),"6"); zabronione }} //Prog67 Składnia dla Collection, Set i List: Collections. unmodifiableCollection(Collection c) Collections. unmodifiableList(List c) Collections. unmodifiableSet(Set c)

14 JAVA 2 w praktyce78 JAVA – obsługa błędów try { // blok chroniony (tu może powstać wyjątek) } catch( Typwyjątku identyfikator) { } finally { czynności wykonywane za każdym razem } !! catch wykonywane jest tylko dla pierwszego pasującego import java.util.*; // własna klasa wyjątku class MyException extends Exception { MyException() {} MyException(String message) { super(message);} } public class Prog68{ // definicja metody w której może wystąpić public static void function (int i) throws MyException { if (i == 1) throw new MyException(" jestem z f "); } public static void main(String [] arg) { try { Prog68.function(1); } catch (MyException e) { System.out.println(" zlapalem swój"); // najpierw klasa pochodna } catch (Exception e) { System.out.println(" zlapalem "); // bazowa nie może być wcześniej } finally { // bo kod dla błędu typu MyException nie // byłby wykonywany System.out.println(" zlapalem czy nie to koniec"); } } //Prog68

15 JAVA 2 w praktyce79 JAVA – klasa Exception Exception dziedziczy z Throwable zwracanie komunikatu: String getMessage() String getLocalizedMessage() opis Throwable łącznie dostępnymi szczegółami: String toString() ślad stosu wywołań: void printStackTrace() //std. wyjście void printStackTrace(PrintStream) // na podany strumień void printStackTrace(PrintWriter) // na podany strumień zapis w obiekcie Throwable informacje o stanie stosu: Throwable fillInStackTrace() import java.util.*; public class Prog69{ public static void main(String [] arg) { try { throw new Exception ("jestem wyjątkiem "); } catch (Exception e) { System.err.println(" getMessage = " + e.getMessage()) ; System.err.println(" getLMessage = " + e.getLocalizedMessage()); System.err.println(" toString = " + e); e.printStackTrace(System.err); } } //Prog69

16 JAVA 2 w praktyce80 JAVA –wyrzucenie wyjątku na inny poziom import java.util.*; public class Prog70{ public static void f() throws Exception{ throw new Exception(" wygenerowany w f "); } public void fowner() throws Throwable { try{ f(); }catch (Exception e) { System.err.println("wewnątrz fowner "); e.printStackTrace(System.err); // przekazanie na wyższy poziom lub nowy Throwable A) throw e; B) // throw e.fillInStackTrace(); //nowy } } public static void main(String [] arg) throws Throwable{ try { Prog70 m = new Prog70(); m.fowner(); } catch (Exception e) { System.err.println("mam wyjątek w main"); e.printStackTrace(System.err); // ślad pamięta że e pochodzi z f() } }} //Prog70 A B

17 JAVA 2 w praktyce81 JAVA – wyjątki a przeciążanie W metodzie przeciążonej można zgłaszać jedynie wyjątki z klasy podstawowej lub wyjątki które dziedziczą po wyjątkach klasy bazowej import java.util.*; class AException extends Exception{} class BException extends Exception{} class CException extends Exception{} class SException extends AException{} interface First { void set() throws AException,BException; //void move() throws AException,BException; void open() throws AException; } class Second implements First { public void set() {System.out.println("");} // ok nic nie trzeba //zgłaszać // public void move() throws CException {} // nie można //dodawać niedziedziczących wyjątków public void open() throws SException {}; // taki można } public class Prog71{ public static void main(String [] arg) { try { Second f = new Second(); f.set(); // f.move(); f.open(); } catch (Exception e) { System.err.println("mam wyjatek "); } } //Prog71

18 JAVA 2 w praktyce82 JAVA – System wejścia - wyjścia : klasa File import java.io.*; import java.util.*; class DirFilter implements FilenameFilter{// to klasa reprezentująca filtr String s; DirFilter(String s) { this.s = s;} public boolean accept(File dir, String name) {// obcięcie informacji o ścieżce String f = new File(name).getName();// inaczej File x = new File(name); f = x.getName(); return f.indexOf(s) != -1; } // jeżeli dany podciąg nie występuje indexOf zwraca -1 }// zatem wynik false public class Prog72{ public static void main(String [] arg) { File path = new File(".");// ustawia na bieżący katalog String [] list; if( arg.length == 0 ) list = path.list(); // wszystkie pliki i katalogi else list = path.list(new DirFilter(arg[0])); // jeśli arg np "java w list będą tylko // katalogi i pliki z takim ciągiem znaków w nazwie for(int i = 0; i < list.length; i++) // list używa funkcji accept System.out.println(list[i]); }} //Prog72

19 JAVA 2 w praktyce83 JAVA – System wejścia - wyjścia: klasa File public class Prog73{ public static void fileHistory(String name) { File f = new File(name); System.out.println( " \nFile location: " + f.getAbsolutePath() + " \nRead ready ?: " + f.canRead() + " \nReadOnly ? : " + !(f.canWrite()) + " \nName : " + f.getName() + " \nParent ? : " + f.getParent() + " \nLength ? : " + f.length() + " \nModified ? : " + f.lastModified()); } public static void main(String [] arg) { File path; if (arg.length != 0) path = new File(arg[0]); // pobranie ścieżki katalogu else path = new File("."); // domyślnie bieżący String [] list; File current; list = path.list(); System.out.println(" Listing of " + path.getAbsolutePath()); for(int i = 0; i < list.length; i++){ current = new File(list[i]); if (current.isDirectory()) System.out.println("directory "+ list[i]); if (current.isFile()) Prog73.fileHistory(list[i]); } } } //Prog73

20 JAVA 2 w praktyce84 JAVA – System wejścia - wyjścia: klasa File import java.io.*; import java.util.*; class DirFilter implements FilenameFilter{ String s; DirFilter(String s) { this.s = s;} public boolean accept(File dir, String name) { String f = new File(name).getName(); return f.indexOf(s) != -1; } } public class Prog74{ public static void main(String [] arg) { File dpath, f1path, f2path; String [] list; if (arg.length == 3) { dpath = new File(arg[0]); f1path = new File(arg[0]+"\\"+arg[1]); f2path = new File(arg[0]+"\\"+arg[2]); try{ if (!dpath.exists()) dpath.mkdirs(); // tworzy katalog f1path.createNewFile(); File f3path = new File(arg[0]+"nowy.dat"); f3path.createNewFile(); // nowy plik f3path.renameTo(f2path); // zmiana nazwy } catch (IOException e ) { // wymagana obsługa System.err.println(" Error occur in block 1 " ); } try{ System.out.println("listing:"); list = dpath.list(); for(int i =0; i< list.length;i++) System.out.println(list[i]); f1path.delete(); System.out.println("usunięte"); list = dpath.list(); for(int i =0; i< list.length;i++) System.out.println(list[i]); }catch (Exception e ) { System.err.println(" Error occur in block 2 " ); } }}} //Prog74

21 JAVA 2 w praktyce85 JAVA – System wejścia - wyjścia: hierarchia klas dla strumieni bajtowych InputStream (abstrakcyjna) OutputStream (abstrakcyjna) ByteArrayInputStream (tablica jako źródło) ByteArrayOutputStream(tworzy bufor w pamięci) StringBufferInputStream (string jako źródło) Deprecated!! FileInputStream (plik jako źródło) FileOutputStream PipedInputStream (potok w wielowątkowych) PipedOutputStream (potok w wielowątkowych) SequenceInputStream(konwersja dwóch strumieni w jeden) klasy dekoratory (zapewniające użyteczny interfejs): FilterInputStream (abstrakcyjna)FilterOutputStream(abstrakcyjna) DataInputStream (dla danych typu podstawowego)DataOutputStream BufferedInputStream (dla strumieni buforowanych)BufferedOutputStream PrintStream (formatuje dane wyjściowe) LineNumberInputStream (śledzi numery wierszy) PushbackInputStream (umożliwia cofanie do strumienia ostatniego znaku) System.out jest opakowany w PrintStream !!!

22 JAVA 2 w praktyce86 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie bajtowe import java.io.*; import java.util.*; public class Prog75{ public static void main(String [] arg) { boolean zapis = true; try { FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("c:\\jdk\\moj.dat"); int [] dane = { 2, 45, 158 }; for(int i = 0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/60937/1/slides/slide_21.jpg", "name": "JAVA 2 w praktyce86 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie bajtowe import java.io.*; import java.util.*; public class Prog75{ public static void main(String [] arg) { boolean zapis = true; try { FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream( c:\\jdk\\moj.dat ); int [] dane = { 2, 45, 158 }; for(int i = 0; i

23 JAVA 2 w praktyce87 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie bajtowe import java.io.*; import java.util.*; public class Prog76{ public static void main(String [] arg) { boolean zapis = true; boolean eof = false; byte [] tablica = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; try { ByteArrayInputStream inp = new ByteArrayInputStream(tablica); FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("c:\\jdk\\moj.dat"); BufferedOutputStream bufOut = new BufferedOutputStream(fileOut); // fileout będzie buforowany bufOut.write(tablica[0]); //-> 1 bufOut.write(tablica,1,2);// z tablicy od elementu 1 zapisze 5 bajtów --> 2,3 eof = false; while(!eof) {byte value = (byte)inp.read(); // read zwraca w formacie int if (value != -1) bufOut.write(value); //-> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 else eof = true; } bufOut.close(); } catch (IOException e ) { zapis = false; System.err.println("blad zapisu"); } if(zapis) { try { ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream(30); // tworzy 30 bajtowy bufor w pamięci BufferedInputStream bufInp = new BufferedInputStream(new FileInputStream("c:\\jdk\\moj.dat")); eof = false; while(!eof) { int value = bufInp.read(); if (value != -1) out.write(value) ; // zapis do bufora else eof = true; } bufInp.close(); byte [] tab = out.toByteArray();// utworzenie tablicy o zawartości bufora for(int i =0; i < tab.length; i++) System.out.println(tab[i]); } catch (IOException e ) { System.err.println("błąd odczytu"); } } } } //Prog76

24 JAVA 2 w praktyce88 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie bajtowe import java.io.*; import java.util.*; public class Prog77{ public static void main(String [] arg) { boolean zapis = true; try { FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("c:\\jdk\\moj.dat"); BufferedOutputStream bufOut = new BufferedOutputStream(fileOut); DataOutputStream dataOut = new DataOutputStream(bufOut); dataOut.writeInt(2); dataOut.writeBoolean(zapis); dataOut.writeUTF(" To koniec zawartości pliku"); dataOut.close(); } catch (IOException e ) { zapis = false; System.err.println("błąd zapisu"); } if(zapis) { try { DataInputStream dataInp = new DataInputStream(new BufferedInputStream(new FileInputStream("c:\\jdk\\moj.dat"))); if (dataInp.available() != 0){ // jeżeli plik zawiera jakieś bajty (nie jest pusty) int x = dataInp.readInt(); boolean b = dataInp.readBoolean(); String s = dataInp.readUTF(); System.out.println(" " + x + " " + b + " " + s); } dataInp.close(); } catch (IOException e ) { System.err.println("błąd odczytu"); } } }} //Prog77 readBoolean() writeBoolean(); readByte() writeByte() readShort()writeShort() readInt()writeInt() readLong()writeLong() readFloat()writeFloat() readDouble()writeDouble() readUTF()writeUTF()

25 JAVA 2 w praktyce89 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie bajtowe import java.io.*; import java.util.*; public class Prog78{ public static void main(String [] arg) { boolean zapis = true; boolean eof = false; try { StringBufferInputStream st = new StringBufferInputStream("jestem strumieniem"); BufferedOutputStream bufOut = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream("c:\\jdk\\moj.dat")); eof = false; while(!eof) { char znak = (char)st.read(); if (znak != (char)-1 ) bufOut.write((byte)znak); else eof = true; } bufOut.close(); } catch (IOException e ) { zapis = false; System.err.println("blad zapisu"); } if(zapis) { try { BufferedInputStream bufInp = new BufferedInputStream(new FileInputStream("c:\\jdk\\moj.dat")); eof = false; while(!eof) { char znak = (char)((byte)bufInp.read()); if (znak != (char)-1) System.out.println(znak); else eof = true; } bufInp.close(); } catch (IOException e ) { System.err.println("blad odczytu"); } } } } //Prog78 Uwaga ta klasa ma znacznik Deprecated!!

26 JAVA 2 w praktyce90 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie bajtowe import java.io.*; import java.util.*; public class Prog79{ public static void main(String [] arg) { boolean zapis = true; try { PrintStream pout = new PrintStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream("c:\\jdk\\moj.dat"))); pout.println(2.0); pout.println(3); pout.println('z'); pout.print(" to jest dobre "); pout.close(); } catch (IOException e ) { zapis = false; System.err.println("blad zapisu"); } if(zapis) { try { BufferedReader bufInp = new BufferedReader(new FileReader("c:\\jdk\\moj.dat")); // strumień znakowy !!! // zgodny z UNICODE String a,b,c,d; a = bufInp.readLine() ; b = bufInp.readLine() ; c = bufInp.readLine() ; d = bufInp.readLine() ; System.out.println(a + " " + b + " " + c + " " +d ); bufInp.close(); } catch (IOException e ) { System.err.println("blad odczytu"); } } }} //Prog79 Strumienie wyjścia powiązane z plikami nadpisują istniejące pliki !!!!!

27 JAVA 2 w praktyce91 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie znakowe InputStream (abstrakcyjna) Reader (abstrakcyjna) ByteArrayInputStream (tablica jako źródło) CharArrayReader StringBufferInputStream (string jako źródło) Deprecated!!StringReader FileInputStream (plik jako źródło) FileReader PipedInputStream (potok w wielowątkowych) PipedReader OutputStream (abstrakcyjna)Writer (abstrakcyjna) ByteArrayOutputStream(tworzy bufor w pamięci) -brak -StringWriter FileOutputStream FileWriter PipedOutputStream (potok w wielowątkowych) PipedWriter (potok w wielowątkowych) Konwersja: InputStream (InputStreamReader Reader OutputStream (OutputStreamWriter) Writer

28 JAVA 2 w praktyce92 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie znakowe klasy dekoratory (zapewniające użyteczny interfejs): FilterInputStream (abstrakcyjna)FilterReader BufferedInputStream (dla strumieni buforowanych)BufferedReader LineNumberInputStream (śledzi numery wierszy)LineNumberReader PushbackInputStream (umożliwia cofanie ostatniego znaku) PushbackInputReader FilterOutputStream(abstrakcyjna)FilterWriter(abstrakcyjna) BufferedOutputStream (dla strumieni buforowanych)BufferedWriter PrintStream (formatuje dane wyjściowe) PrintWriter

29 JAVA 2 w praktyce93 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie znakowe import java.io.*; import java.util.*; public class Prog80{ public static void main(String [] arg) { boolean zapis = true; try { PrintWriter bufOut = new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("c:\\jdk\\moj2.dat"))); for(int i = 0; i < 5; i++) bufOut.println("nr " + i); bufOut.close(); } catch (IOException e ) { zapis = false; System.err.println("blad zapisu"); } if(zapis) { try { BufferedReader bufInp = new BufferedReader(new FileReader("c:\\jdk\\moj2.dat")); String [] tab = new String[100]; int i = 0; while((tab[i++] = bufInp.readLine()) != null);// czytanie liniami for(i = 0; tab[i]!=null ; i++) System.out.println(tab[i] ); bufInp.close(); } catch (IOException e ) { System.err.println("blad odczytu"); } } } } //Prog80 Strumienie wyjścia powiązane z plikami nadpisują istniejące pliki !!!!!

30 JAVA 2 w praktyce94 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie znakowe import java.io.*; import java.util.*; public class Prog81{ public static void main(String [] arg) { boolean zapis = true; File fname = new File("c:\\jdk\\moj2.dat"); if (fname.exists() && fname.isFile()){ // sprawdzamy czy jest taki plik try { BufferedReader strInp = new BufferedReader(new StringReader(" jestem komunikatem ")); PrintWriter bufOut = new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter(fname))); bufOut.println(strInp.readLine()); bufOut.close(); } catch (IOException e ) { zapis = false; System.err.println("blad zapisu"); } if(zapis) { try { BufferedReader bufInp = new BufferedReader(new FileReader("c:\\jdk\\moj2.dat")); String [] tab = new String[100]; int i = 0; while((tab[i++] = bufInp.readLine()) != null); for(i = 0; tab[i]!=null ; i++) System.out.println(tab[i] ); bufInp.close(); } catch (IOException e ) { System.err.println("blad odczytu"); } } } //if }} //Prog81 FileWriter(String, ovveride Yes = true, No = false) FileWriter(mój.dat) - nadpisze plik FileWriter(mój.dat,false) - nadpisze plik FileWriter(mój.dat,true) - dopisze na koniec pliku

31 JAVA 2 w praktyce95 JAVA – System wejścia - wyjścia: System.in import java.io.*; import java.util.*; public class Prog83{ public static void main(String [] arg) { try{ // system.in to obiekt InputStream BufferedReader input = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); // konwertujemy na Reader String s,s1=new String(); System.out.println(" pisz co chcesz, pusty wiersz przerywa wczytywanie " ); while((s = input.readLine()).length() != 0 ) s1+=s+" "; System.out.println(s1); // system.out jest już opakowany w PrintStream System.out.print(" Podaj wiek : "); s =input.readLine(); int w = Integer.parseInt(s); System.out.print(" Podaj wzrost w metrach : "); s =input.readLine(); double r = Double.parseDouble(s); System.out.println(" Masz lat: " + w + " i wzrostu " + r + " metra "); } catch (IOException e ) { System.err.println("czytaj polecenia !!");} }} //Prog83

32 JAVA 2 w praktyce96 JAVA – System wejścia - wyjścia: strumienie bajtowe- pliki o dostępie swobodnym import java.io.*; import java.util.*; public class Prog82{ public static void main(String [] arg) { try { RandomAccessFile file = new RandomAccessFile("test.dat","rw"); // rw read and write for(int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(file.getFilePointer()); // 0,4,8,12,16 file.writeInt(i);} file.close(); RandomAccessFile file2 = new RandomAccessFile("test.dat","rw"); // rw read and write System.out.println(file2.getFilePointer()); // -> 0 pokazuje pozycje file2.seek(8); // -> ustaw od 8 bajtu int i = file2.readInt(); System.out.println(" odczytalem = " + i); // -> 2 file2.seek(20); file2.writeUTF("text"); file2.seek(20); String s = file2.readUTF(); System.out.println(" odczytalem = " + s); // -> text file2.close(); RandomAccessFile file3 = new RandomAccessFile("test.dat","r"); // r - read only file3.seek(12); i = file3.readInt(); System.out.println(" odczytalem ponownie= " + i); // - > 3 file3.close(); }catch(IOException e ) { System.err.println("blad"); } }} //Prog82

33 JAVA 2 w praktyce97 JAVA – zmiana standardowych strumieni (przekierowanie) import java.io.*; import java.util.*; public class Prog84{ public static void main(String [] arg) throws IOException { BufferedInputStream input = new BufferedInputStream(new FileInputStream("Prog84.java")); PrintStream output = new PrintStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream("wyniki.dat"))); System.setIn(input); System.setOut(output); System.setErr(output); BufferedReader read = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String s; while((s=read.readLine())!= null) System.out.println(s); // czytamy z wejściowego i zapisujemy do wyjściowego output.close(); } } //Prog84 metody statyczne: System.setIn(InputStream); System.setOut(PrintStream); System.setErr(PrintStream);

34 JAVA 2 w praktyce98 JAVA – kompresja GZIP import java.io.*; import java.util.*; import java.util.zip.*; public class Prog85{ public static void main(String [] arg) throws IOException { BufferedInputStream input = new BufferedInputStream(new FileInputStream("Prog85.java")); BufferedOutputStream output = new BufferedOutputStream ( new GZIPOutputStream ( new FileOutputStream ("Prog85.gz"))); int bajt; while ((bajt = input.read()) != -1 ) output.write(bajt); input.close(); output.close(); BufferedReader input2 = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( new GZIPInputStream ( new FileInputStream ("Prog85.gz")))); String s; while((s=input2.readLine())!= null) System.out.println(s); input2.close(); }} //Prog85 GZIPOutputStream(OutputStream) GZIPInputStream(InputStream)

35 JAVA 2 w praktyce99 JAVA – kompresja Zip: dodawanie do archiwum import java.io.*; import java.util.*; import java.util.zip.*; public class Prog86{ public static void main(String [] arg) throws IOException { FileOutputStream fileout = new FileOutputStream("testuj.zip"); // plik archiwum CheckedOutputStream sumaout = new CheckedOutputStream(fileout, new Adler32()); // dla sumy kontrolnej ZipOutputStream zipfileout = new ZipOutputStream( new BufferedOutputStream( sumaout)); String [] files = new String [] {new String("Prog85.java"), new String("Prog86.java") }; int bajt; for(int i = 0; i < files.length; i++) { BufferedInputStream inp = new BufferedInputStream( new FileInputStream(files[i])); ZipEntry ze = new ZipEntry(files[i]); zipfileout.putNextEntry(ze);// dodawanie do archiwum while ((bajt = inp.read())!= -1 ) zipfileout.write(bajt); inp.close(); } // for zipfileout.close(); System.out.println(" suma kontrolna = " + sumaout.getChecksum().getValue() );// suma kontrolna }} //Prog86

36 JAVA 2 w praktyce100 JAVA – kompresja Zip: odczyt z archiwum import java.io.*; import java.util.*; import java.util.zip.*; public class Prog87{ public static void main(String [] arg) throws IOException { FileInputStream fileinp = new FileInputStream("testuj.zip"); CheckedInputStream sumainp = new CheckedInputStream(fileinp, new Adler32()); ZipInputStream zipfileinp = new ZipInputStream( new BufferedInputStream( sumainp)); int bajt; ZipEntry ze; while((ze = zipfileinp.getNextEntry())!=null) {// odczyt składników (plików) System.out.println(" Rozpakowuje plik o nazwie " + ze); BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream ( new FileOutputStream(ze.getName())); // nazwa składnika(pliku) while((bajt = zipfileinp.read()) != -1) out.write(bajt); out.close(); } System.out.println(" suma kontrolna = " + sumainp.getChecksum().getValue() ); } } //Prog87


Pobierz ppt "JAVA 2 w praktyce65 JAVA – kontenery: interfejsy Collection i Map import java.util.*; public class Prog57 { public static void main(String [] arg) { Collection."

Podobne prezentacje


Reklamy Google