Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prof. Dr Franciszek Kubiczek Rok akademicki 2010/2012 11 REGRESJA LINIOWA - PREDYKCJA (LINEAR REGRESSION - PREDICTION)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prof. Dr Franciszek Kubiczek Rok akademicki 2010/2012 11 REGRESJA LINIOWA - PREDYKCJA (LINEAR REGRESSION - PREDICTION)"— Zapis prezentacji:

1 1 Prof. Dr Franciszek Kubiczek e-mail:fkub@onet.eu Rok akademicki 2010/2012 11 REGRESJA LINIOWA - PREDYKCJA (LINEAR REGRESSION - PREDICTION)

2 2 STATYSTYCZNA TEORIA KORELACJI I REGRESJI Rak płuc jest powiązany z paleniem papierosów – im więcej pali się papierosów, tym bardziej jest prawdopodobne, że zachoruje się na raka!! Narzędzie do dokładnego określania stopnia, w jakim zmienne są ze sobą powiązane. Pozwala zweryfikować (także negatywnie) rozpoznane powiązanie, jak również wykryć nierozpoznane dotychczas współzależności. Podstawowym problemem statystyki korelacji i regresji jest stwierdzenie, czy między zmiennym (zjawiskami, procesami, zdarzeniami) występuje jakiś związek, jakaś zależność i czy związek ten jest mniej lub bardziej ścisły.

3 3 Sir Francis Galton (kuzyn Darwina) – 1822-1911, twórca eugeniki, daktyloskopii, prekursor badań nad inteligencją, statystyk, meteorolog, antropolog, kryminolog. Pisarz, lekarz. Opracował metody statystyczne badania rozkładu uzdolnień w populacjach, wprowadził pojęcie testu umysłowego (składały się z zadań psychofizycznych). Za odpowiedzialne za inteligencję i zdolności umysłowe uważał dwie zmienne: energię działania i wrażliwość zmysłową. W 1899 r. w pracy Naturalna dziedziczność ogłosił, że rozmiary nasion groszku pachnącego mają tendencję w kolejnych generacjach do powracania (to regress) do swego średniego rozmiaru, podobnego związku dopatrzył się także między wzrostem syna i ojca itd. Dopasowywał do tych par liczb linię prostą opisującą tę zależność GALTON – TWÓRCA STATYSTYCZNEJ TEORII REGRESJI

4 4 KORELACJA (Correlation) daje możliwość stwierdzenia, czy istnieje związek (niekoniecznie przyczynowo-skutkowy) miedzy badanymi cechami (zmiennymi) oraz jaka jest jego siła i kierunek REGRESJA (Regression) daje możliwość oszacowania (estymacji) wartości jednej cechy (zmiennej zależnej, objaśnianej) na podstawie wartości przyjmowanych przez drugą cechę (zmienną niezależną, objaśniającą) FUNKCJA REGRESJI (Function of regression) której parametry można oszacować przy pomocy metody najmniejszych kwadratów (MNK). Równanie opisujące związek statystyczny między zmiennymi nazywa się równaniem lub modelem regresji. ISTOTA REGRESJI

5 5 METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW MNK LEAST SQUARES METHOD K. F. Gauss – twórca metody (1809 r., w wieku 25 lat) Metoda powstała w kontekście estymacji sześciu stałych w czasie parametrów określających położenie ciała niebieskiego na orbicie eliptycznej Początek szerszego stosowania 1950-1960 Najmniejszy błąd kwadratowy jako kryterium oceny, stąd nazwa metody najmniejszych kwadratów Metoda najmniejszych kwadratów polega na estymacji parametrów modelu regresji zapisanego w postaci addytywnej (sumarycznej), która pozwala na znalezieniu takich wartości tych parametrów, że suma kwadratów odchyleń pomiędzy rzeczywistymi (empirycznymi) a teoretycznymi (obliczonymi z równania regresji) wartościami zmiennej objaśnianej jest najmniejsza. Model jest tym lepiej dopasowany do danych rzeczywistych, im różnice miedzy zaobserwowanymi wartościami zmiennej objaśnianej (Y) a jej wartościami teoretycznymi są mniejsze.

6 6 MODELE REGRESJI Model ekonometryczny (Econometric model): równanie (lub układ równań) opisujące zależność pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi - przyczynowo-skutkowe (cause and effect model): w których między zmiennymi objaśnianymi a zmiennymi objaśniającymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy - symptomatyczne: bez związku przyczynowo-skutkowego, ale w których zachodzi statystyczny silny związek korelacyjny; może to oznaczać, że inne zmienne (tzw. symptomatyczne) oddziałują silnie na zmienne objaśniające włączone do modelu - autoregresyjne (autoregression): w których w roli zmiennych objaśniających występują opóźnione w czasie zmienne objaśniane - tendencji rozwoju: opisują rozwój zjawisk w czasie (bez analizy przyczyny zjawisk bądź związków miedzy zmiennymi)

7 7 ETAPY BUDOWY MODELU (RÓWNANIA) REGRESJI Określenie istoty zjawiska, które jest badane; wybór modelu Wybór zmiennych objaśniających (x), spośród wielu czynników wpływających na zmienną objaśnianą (y); informacje o tym zdobywamy w rezultacie analizy korelacji miedzy zmiennymi. Jeżeli modelujemy zjawisko, które ma swoją rozwiniętą teorię, wtedy z tej teorii możemy uzyskać informację o potencjalnych zmiennych objaśniających, a niekiedy nawet o analitycznej postaci funkcji regresji. Zdarza się, że zmienne uważane za przyczynę nie mogę zostać zmierzone lub informacja o nich nie jest osiągalna. Wtedy sięgamy do innych zmiennych, pośrednio mówiące o pierwotnych przyczynach. Takie zmienne nazywamy symptomatycznymi i ich wykorzystanie w modelu jest uzasadnione.

8 8 ETAPY BUDOWY MODELU (RÓWNANIA) REGRESJI W wielu zjawiskach, liczba potencjalnych zmiennych objaśniających jest bardzo duża i nie możemy ich wszystkich zamieścić w równaniu regresji. Ograniczeniem jest jednak zwykle liczba posiadanych (lub możliwych do zdobycia) informacji liczbowych o wartościach tych zmiennych. Wnioskowanie przyczynowo-skutkowe wymaga nie tylko spełnienia formalnych wymagań poprawności równania regresji, lecz przede wszystkim logicznej i merytorycznej analizy modelowanego zjawiska.

9 9 ETAPY BUDOWY MODELU (RÓWNANIA) REGRESJI Wybór postaci analitycznej modelu: określenie postaci funkcji matematycznych opisujących zależność zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających; Najczęściej stosowanym modelem regresji jest model liniowy oraz jednorównaniowy Oszacowanie (estymacja) parametrów modelu (równania) Weryfikacja modelu: sprawdzenie czy model adekwatnie opisuje badaną rzeczywistość ekonomiczną Wnioskowanie na podstawie modelu: analiza ekonomiczna i prognozowanie

10 10 RÓWNANIE REGRESJI LINIOWEJ (LINEAR REGRESSION EQUATION) Y = a x + b [Y – (a x + b)] 2 = minimum Y – zmienna objaśniana (dane rzeczywiste) Y – zmienna objaśniana (dane teoretyczne z równania regresji) x – zmienna objaśniająca a, b – parametry strukturalne równania regresji a - współczynnik regresji (regression coefficient) b - wyraz wolny (tzw. parametr skali); podaje wartość zmiennej y, gdy zmienna x przybiera wartość zero. ^

11 11 RÓWNANIE REGRESJI LINIOWEJ (LINEAR REGRESSION EQUATION) Parametry tej funkcji (a i b) muszą być tak dobierane, aby wartość sumy kwadratów odchyleń wartości rzeczywistych cechy (Y) od wartości tej cechy, obliczonej na podstawie tego równania (Y) była jak najmniejsza, czyli:

12 12 RÓWNANIE REGRESJI Gdy obliczymy parametry równania a i b i wstawimy je do równania otrzymamy empiryczne równanie regresji wyprowadzone z konkretnego szeregu danych statystycznych. Estymacja parametrów liniowej funkcji regresji polega na znajdowaniu takich wartości, aby model regresji jak najlepiej pasował do danych rzeczywistych. Mając to równanie możemy obliczyć zmienną zależną (objaśnianą) podstawiając konkretną wartość zmiennej niezależnej (objaśniającej) Wyniki te możemy wykorzystać do prognozowania kształtowania się konkretnego zjawiska w konkretnej przyszłości, badania wariantów rozwojowych; Współczynnik regresji: informuje, o ile, średnio biorąc, zmieni się przeciętny poziom zmiennej zależnej (objaśnianej - Y), jeśli wartość zmiennej niezależnej (objaśniającej – X), przy której stoi współczynnik, wzrośnie (spadnie) o jednostkę, natomiast wartości pozostałych zmiennych objaśniających nie ulegną zmianie.

13 13 Estymacja: zastosowanie odpowiednich metod statystycznych w celu otrzymania jak najlepszych wartości występujących w modelu parametrów w oparciu o rzeczywiste dane liczbowe. Weryfikacja: sprawdzenie, czy otrzymane oszacowania (estymacje) wytrzymują konfrontację z teorią (równaniem regresji) oraz czy dane potwierdzają poprawność przyjętego modelu. Szacujemy istotność otrzymanych parametrów równania (równań). Jeżeli model nie spełnia stawianym wymaganiom możemy opracować nowy: zmienić postać funkcji, zebrać nowe dane, wykorzystać inną teorię. ESTYMACJA I WERYFIKACJA

14 14 OBLICZANIE PARAMETRÓW RÓWNANIA REGRESJI (Estimate of the parameters) a, b – parametry (współczynniki) równania regresji x i, y i – wartości rzeczywiste zmiennych x, y - wartości średnie zmiennych r xy – współczynnik korelacji S x, S y – odchylenia standardowe lub

15 15 WERYFIKACJA OSZACOWANIA PARAMETRÓW ( VERIFICATION OF THE ESTIMATION) S to odchylenie standardowe wartości rzeczywistych (empirycznych) cechy y od jej wartości teoretycznych uzyskanych z liniowej funkcji regresji dla tych samych wartości cechy x; im mniejsze S tym większa precyzja dopasowania linii regresji do danych rzeczywistych V to współczynnik zmienności, miara natężenia odchyleń V = x 100 S y

16 16 WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI (DETERMINATION COEFFICIENT) Współczynnik determinacji informuje, jaka część zmienności zjawiska (Y) jest wyjaśniana przez zaobserwowane zmiany w wartościach zmiennych objaśniających. R 2 jest miarą siły liniowego związku między zmiennymi, czyli miarą dopasowania linii regresji do danych rzeczywistych i przyjmuje wartości od 0 do 1 i oznacza w skrajnych wypadkach: – 0 - zupełny brak dopasowania funkcji regresji do danych rzeczywistych – 1 - idealne dopasowanie funkcji regresji do danych rzeczywistych Im większe R 2 tym dopasowanie jest lepsze i tym większe można mieć zaufanie do regresji

17 17 WSPÓŁCZYNNIK ZBIEŻNOŚCI (CONVERGENCE COEFFICIENT) Z = 1 – R 2 -Informuje, jaka część całkowitej zmienności cechy y nie jest wyjaśniana regresją liniową względem cechy x; -Jeżeli funkcja regresji jest idealnie dopasowana to R 2 = 1, czyli Z b = 0 i odwrotnie, -Jeżeli funkcja regresji zupełnie odbiega od danych rzeczywistych to R 2 = 0, czyli Z b = 1

18 18 TABLICA KORELACYJNA Tablicę budujemy porządkując szeregi danych wg wartości zmiennej niezależnej, np. wg czasu, wartości PKB na mieszkańca, wysokości wynagrodzenia, Z oglądu tablicy wnioskujemy intuicyjnie, czy istnieje jakiś związek (choćby liczbowy) pomiędzy zmiennymi, np. wraz ze wzrostem PKB na mieszkańca wydłuża się długość życia, wraz ze wzrostem ceny spada popyt Jako specjaliści w danej dziedzinie może stwierdzić lub przyjąć hipotezę, że pomiędzy zmiennymi istnieje związek przyczynowo-skutkowy Dopiero obliczenie współczynników korelacji i determinacji pozwoli określić kierunek i siłę ewentualnej korelacji pomiędzy danymi zmiennymi Po stwierdzeniu korelacji, jej siły i kierunku przystępujemy do wyboru rodzaju krzywej regresji. Pomocny jest w tym celu diagram (wykres) korelacji. Układ punktów na wykresie powinien wskazać na rodzaj krzywej (lub prostej) regresji

19 19 KORELACJA I REGRESJA RYNEKCENY zł/szt. x i ILOŚCI SPRZEDANE w szt. y i 123 19951 0501 200 19961 0501 250 19991 1001 200 19931 150 1 100 20001 150 19981 2001 150 20011 200 950 19921 2501 000 19941 300 900 19971 350 800 RAZEM 11 800 10 700 TABLICA KORELACYJNA (Correlation table) REGRESJA 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 02004006008001 0001 2001 4001 600 Ilości sprzedane Z oglądu tablicy i wykresu widać intuicyjnie, że występuje korelacja, gdyż wraz ze wzrostem ceny maleje sprzedaż oraz, że dobrym przybliżeniem będzie regresja liniowa.

20 20 OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI I DETERMINACJI Współczynnik determinacji r 2 = (- 0,93 ) 2 = 0,87 tzn., że w 87% zmiana ceny wpływa na zmianę sprzedaży r =r = Współczynnik korelacji SILNA KORELACJA UJEMNA

21 21 OBLICZANIE PARAMETRÓW RÓWNANIA REGRESJI Współczynnik regresji Równanie regresji Błąd standardowy Współczynnik zmienności

22 22 REGRESJA 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 02004006008001 0001 2001 4001 600 Równanie regresjiIlości sprzedane WYKRES KORELACYJNY (DIAGRAM OF CORRELATION)

23 23 NAZWA KRAJUNR KRAJU i PKB X i ŻYCIE y i 0123 INDIE35. 1 70057,70 EGIPT34. 3 13062,86 BUŁGARIA4. 3 86067,11 BIAŁORUŚ3. 4 84062,87 BRAZYLIA32. 6 16063,81 MEKSYK40. 7 85867,84 ARGENTYNA30.10 20068,42 KOREA3913 44767,66 IZRAEL36.17 31075,49 NOWA ZELANDIA41.17 77773,40 CHINY33.22 00066,70 AUSTRALIA31.22 70475,04 BELGIA2.23 56973,88 JAPONIA37.23 88076,36 AUSTRIA1.23 88473,54 KANADA38.24 35974,55 USA42.30 58872,50 RAZEM632 420 2 925 TABLICA KORELACYJNA

24 24 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W LATACH W RELACJI DO PKB NA 1 MIESZKAŃCA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2 0004 0006 0008 000 10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 00028 00030 00032 00034 000 WYKRES KORELACYJNY

25 25 WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI I DETERMINACJI KORELACJI (Correlation coefficient) R = 0,85, tzn. że korelacja jest silna i jednokierunkowa, tzn. że związek między poziomem PKB na mieszkańca a długością życia jest silny oraz że wzrost PKB powoduje wydłużanie życia ludności DETERMINACJI (Determination coefficient) R 2 = 0,85 2 = 0,72, tzn. że w 72% poziom PKB na mieszkańca wyjaśnia (określa) poziom długości życia INTERDETERMINACJI (Indetermination coefficient) 1 – R 2 = 1 - 0,72 = 0,28, tzn. że w 28% poziom długości życia zależy od innych czynników niż poziom PKB na mieszkańca Po obliczeniu tych współczynników i stwierdzeniu istnienia korelacji przystępujemy do dalszych kroków mających na celu wypracowanie równania regresji

26 26 a = 1 589 587 : 3 081 243 874 = 0,00052 $/rok co oznacza, że każde 1000$ PKB na mieszkańca wydłuża życie o 0,52 roku b = 70 – 0,52 15,1 = 62,2 lata (70 = średnia trwania życia, 15,1 = średni PKB) Równanie regresji liniowej: Y = 0,52 x i + 62,2 (PKB w tys. USD) OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW RÓWNANIA REGRESJI

27 27 WYKRES KORELACYJNY Trzeba się dobrze przyjrzeć (wzrokowo – dosłownie) wykresowi pod kątem wybory formy regresji: liniowej bądź nieliniowej, jeśli nieliniowej to wg jakiej krzywej Wybierając formę regresji (rodzaj funkcji) przystępujemy do obliczeń współczynników równania regresji

28 28 WYKRES FUNKCJI REGRESJI I DANYCH RZECZYWISTYCH PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W LATACH W RELACJI DO PKB NA 1 MIESZKAŃCA 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 0 1 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000 10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 000

29 29 PROGNOZY SZEREGÓW CZASOWYCH (Time series forecating) Wyrównywanie szeregów czasowych przy pomocy średniej ruchomej nazywaliśmy metodą mechaniczną Wyrównywanie szeregów czasowych przy pomocy równań regresji liniowej (lub nieliniowej) i MNK nazywamy metodą analityczną W tych równaniach zmienną niezależną (x) jest czas (lata, miesiące itp.), najczęściej oznaczana jako zmienna t. Równania regresji mogą służyć prognozowaniu szeregów czasowych, zwłaszcza w perspektywie średnio i długookresowej (time specific regression). Równanie: y = b + a t

30 30 TYPOWE POSTACI ZWIĄZKÓW DWÓCH ZMIENNYCH FUNKCJA LINIOWA (Linear)FUNKCJA WYKŁADNICZA (potential) Y = ab x Y = aX + b

31 31 TYPOWE POSTACI ZWIĄZKÓW DWÓCH ZMIENNYCH FUNKCJA HIPERBOLICZNAFUNKCJA PARABOLOCZNA (parabolic) KWADRATOWA Y = a + b 1 X Y = a + bX + cX 2

32 32 TYPOWE POSTACI ZWIĄZKÓW DWÓCH ZMIENNYCH FUNKCJA LOGARYTMICZNAFUNKCJA WIELOMIANOWA (polynominal) Y = a 0 + a 1 X + a 2 X 2 + a 3 X 3 + …+a n X n Y = a + blnX

33 33 TYPOWE POSTACI ZWIĄZKÓW DWÓCH ZMIENNYCH FUNKCJA LOGISTYCZNA (logistic) FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA (sine) Y = a0a0 1 + a 1 e -x Y = a sinX + b

34 34 PROBLEM WYBORU KRZYWEJ DO REGRESJI Aby wybrać właściwą dla danego zjawiska postać krzywej musimy sporządzić wykres punktowy i dobrze się przyjrzeć kształtowi rozmieszczenia się punktów x i y i Mając do dyspozycji wiele postaci krzywych (parabolicznych, wykładniczych, logistycznych, trygonometrycznych itp.) musimy sami wybrać tę, która jest najbliższa zjawisku ukazanemu na wykresie Tę właśnie wybraną krzywą dopasowujemy do zjawiska poszukując parametry równania funkcji jej odpowiadającej przy pomocy MNK Jeśli dla wybranej krzywej błąd standardowy okaże się zbyt duży, poszukujemy innej postaci krzywej lub zrezygnować z metody regresji na rzecz metod mechanicznych (średnia ruchoma, wyrównanie wykładnicze Browna)

35 35 Ocenę dokładności prognozy opartej o równanie regresji prowadzimy przy pomocy tzw. błędu predykcji Jeśli wielkość błędu (stopnia precyzji) jest akceptowalna pozostajemy przy wybranej formie regresji (np. liniowej) Jeśli jest zbyt wysoki, poszukujemy innej krzywej bądź innej formy regresji, np. wielorakiej, gdyż być może na zmienną zależną ma wpływ więcej niż jedna – dotychczas brana pod uwagę - zmienna BŁĄD PREDYKCJI

36 36 BŁĄD PREDYKCJI (PREDICTION ERROR) Y p,n = wartość cechy y dla ustalonej wartości cechy x równej x k

37 37 W analizie regresji często się zdarza, że zmienna (y) zależy od więcej niż jednej zmiennej niezależnej (x), które ją objaśniają przyczynowo Często w modelach posługujemy się układem wielu równań, a nie tylko jednym równaniem z wieloma zmiennymi Jeśli do równania regresji włączymy kilka takich zmiennych powstaje model regresji wielorakiej Y = b + a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a k x k + e gdzie: x i – zmienne niezależne wpływające na y a i - współczynniki regresji wiążące daną zmienną x i ze zmienną zależną y b - wielkość stała e – współczynnik losowy REGRESJA WIELORAKA (MULTIPLES REGRESION)

38 38 ANALIZA REGRESJI WIELORAKIEJ (Multiple regression analysis) Zadaniem analizy regresji wielorakiej jest: Budowa właściwego równania (liniowego lub nieliniowego), jako modelu zjawiska Oszacowanie wartości parametrów (oraz składnika losowego) równania przy pomocy MNK Obliczenie standardowego błędu oszacowania parametrów wg wzoru RMSE oraz współczynników korelacji, determinacji i regresji wielorakiej. Uwaga: współczynnik regresji wielorakiej mierzy część zmienności zmiennej zależnej (objaśnianej), która została wyjaśniona oddziaływaniem zmiennych niezależnych (objaśniających) występujących w danym modelu regresji

39 39 REGRESJA WIELORAKA - PRZYKŁAD Firma Alka-Seltzer nasiliła kampanię promocji swoich produktów chemicznych. W ciągu 10 tygodni firma śledziła swoje wydatki na reklamę radiowo-telewizyjną (zmienna x 1 ) oraz wydatki na pokazy w sklepach (zmienna x 2 ). Wielkość sprzedaży to zmienna zależna Y. Analityk przeprowadził badania statystyczne modelu liniowej regresji wielorakiej wg równania: Y = b + a 1 x 1 + a 2 x 2 + e wiążącego wielkość sprzedaży z dwiema zmiennymi.

40 40 REGRESJA WIELORAKA - PRZYKŁAD Rezultat analiz to równanie regresji (miano w tys. $): Y = 47,2 + 1,6 x 1 + 1,15 x 2 a 1 = 1,6 oznacza, że każdy 1 000$ wydatków (w danym okresie) na reklamę radiowo-telewizyjną przynosi wzrost sprzedaży o 1 600$ w dłuższym okresie czasu a 2 = 1,15 oznacza, że każdy 1 000$ wydatków (w danym okresie) na pokazy w sklepach przynosi wzrost sprzedaży o 1 150$ w dłuższym okresie czasu

41 41 REGRESJA WIELORAKA - PROGNOZOWANIE Prognozowanie: x 1 = 10 000$ (wydatki na reklamę) x 2 = 5 000$ (wydatki na pokazy w sklepach) Y = b + a 1 x 1 + a 2 x 2 Y = 47,2 + 1,6 x 10 000 + 1,15 x 5 000 = 68 900$

42 42 REGRESJA NIELINIOWA (NONLINEAR REGRESSION) W praktyce czasami między zmienną zależną (Y) a zmiennymi niezależnymi (x i ) zachodzą nieliniowe związki korelacyjne; najlepiej informuje o tym wykres korelacyjny (rozrzutu). W wielu przypadkach model nieliniowy można przekształcić w liniowy (modele linearyzowane), który jest znacznie prostszy w analizie i oszacowaniu parametrów Gdy to przekształcenie jest zbytnim uproszczeniem zjawiska, poszukujemy modeli wykładniczych, logarytmicznych, logistycznych, trygonometrycznych itd., które lepiej (bardziej adekwatnie do rzeczywistości) opisują badane zjawisko.

43 43 REGRESJA LINIOWA I NIELINIOWA Jeżeli chcemy sprawdzić, czy linia prosta nadaje się do wyrównania szeregu (przy pomocy MNK), badamy pierwsze przyrosty wyrazów danego szeregu Jeśli te przyrosty są mniej więcej równe, to dla wyrównania szeregu można (w pierwszej przymiarce) przyjąć linię prostą (regresję liniową) wg równania y = a x + b Jeśli przyrosty stale wzrastają lub maleją to należy posłużyć się wielomianem wyższego stopnia np. y = b + a x + c x 2 Jeśli przyrosty względne są stałe to można się posłużyć wzorem na funkcję wykładniczą: y = a (1+p) t, gdzie a=wartość wyjściowa, p=stopa przyrostu, t= czas

44 44 MODELE EKONOMETRYCZNE (Econometric models) Modele rozwoju gospodarki narodowej Langego, Kaleckiego, Pajestki itd., w których interesują nas głównie trendy Modele koniunktury gospodarek lub branż, w których interesują nas cykle i wahania sezonowe Modele rynkowo-produktowe, w których interesują nas elastyczności cenowo- dochodowe w kontekście popytu i podaży W modelach tych wielkie znaczenie ma właściwe statystyczne oszacowanie parametrów równań. Wtedy modele te nabierają wartości analityczno-prognostycznych

45 45 MODELE EKONOMETRYCZNE (Econometric models) W sferze finansów zaproponowano modelowanie zjawisk wysokiej częstotliwości; dotyczy to głównie kursów walut, kursów akcji, które zmieniają się niezmiernie często. Do analizowania takich procesów powstała nowa klasa modeli o nazwie ARCH. Jej twórca Robert Engle otrzymał za to Nagrodę Nobla w 2003 r. W innych obszarach ekonomii, gdzie posługujemy się danymi o niskiej częstotliwości, a więc miesięcznych, kwartalnych czy rocznych zaproponowano nowe podejście modelowe, które złożyło się na teorię kointegracji. Za nią Nagrodę Nobla otrzymał Clive Granger.

46 46 MODEL Langego Model Oskara Langego: STOPA PRZYROSTU PRODUKTU KRAJOWEGO = iloczyn stopy inwestycji i efektywności inwestycji D/D = I /D x D/ I R = a x b STOPA INWESTYCJI = iloraz wydatków na inwestycje i produktu krajowego (udział inwestycji w produkcie krajowym) – a = I /D EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI = iloraz przyrostu produktu i wydatków na inwestycje (przyrost produktu na 1 zł inwestycji) – b = D/ I

47 47 PROBLEMY Dla polityka gospodarczego: - ustalić stopę inwestycji Dla analityka-statystyka: - oszacować statystycznie (na podstawie długiego szeregu czasowego i prognoz) przy pomocy MNK współczynnik makroekonomicznej efektywności inwestycji Przykład: a = 0,15 (15% produktu krajowego) b = 0,3 R = a b = 0,15 0,3= 0,045 Przy założonym a = 0,15 i oszacowanej efektywności 0,3 produkt krajowy wzrasta o 4,5% rocznie

48 48 MODEL I. Kudryckiej PKB t = - 102,98 + 1,529 K t + 0,485 Z t gdzie: PKB t - indeks dynamiki PKB w cenach stałych (1990=100) K t - indeks dynamiki majątku trwałego w cenach stałych (1990=100) Z t - indeks dynamiki przeciętnej liczby pracowników (1990=100) R 2 = 97,69 !

49 49 Historia modelu logistycznego sięga końca XIX w.: P.F. Verhulst i R.F.Pearl Pierwsze zastosowania: prognoza wzrostu populacji Podstawy modelu: J. Berkson 1944 r. – Application of the logistic function to bio-assay Pełny model regresji logistycznej zastosowany po raz pierwszy w 1972 r. przez D.J. Finneya – Probit analysis REGRESJA LOGISTYCZNA (LOGISTIC REGRESSION)

50 50 KRZYWA LOGISTYCZNA (Logistic curve) Y t = a/(1+b e – ct ) gdzie: Y t - wartość funkcji logistycznej w punkcie t a, b i c – to parametry funkcji logistycznej wartość a – odpowiada poziomowi nasycenia e – podstawa logarytmu naturalnego t - czas Funkcja logistyczna wzrasta najpierw powoli, potem w tempie coraz bardziej przyspieszonym i osiągnąwszy punkt przegięcia tempo maleje i wreszcie niemal całkowicie ustaje zbliżając się do punktu nasycenia

51 51 KRZYWA LOGISTYCZNA (Krzywa Gompertza) PRZYKŁAD Tendencja rozwoju zasobów produkcyjnych linii automatycznie sterowanych a = 8 000 – oszacowany poziom nasycenia, z pewnością zmieni się w miarę upływu czasu i za kilka lat wzrośnie

52 52 KRZYWA WYKŁADNICZA (Exponential regression) Y t = a b t gdzie: Y t – wartość funkcji wykładniczej w punkcie t a i b to parametry funkcji a – to punkt wyjściowy (startu) funkcji wzrostu b – współczynnik przyrostu np. PKB Funkcja wykładnicza wzrasta w tempie stałym wg współczynnika b Przydatna w analizach i prognozowaniu procesów rozwojowych

53 53 KRZYWA WYKŁADNICZA - PRZYKŁAD Tendencja rozwoju w kraju x Parametry (świat): a = 6 490 $ (PKB na 1 mieszkańca świata) b = 1,02 (dynamika wzrostu) Równanie: Y = 6 490 1,02 t Parametry (Polska): a = 10 309 $ PKB na 1 mieszkańca w 2002r. b = 1,035 (dynamika wzrostu) Równanie: Y = 10 309 1,035 t dla t=10 Y=10 309 1,035 10 =10 309 1,41=14 541 Y = 10 309 1,05 t dla t=10 Y=10 309 1,05 10 = 10 309 1,63=16 792

54 54 FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA (Sine curve) y t = a + b sin( 2 t /p+c) gdzie: a, b, p i c - parametry równania a – średnia w danym okresie b – amplituda wahań liczona od średniej danego okresu p – długość okresu c – faza liczona od początku układu współrzędnych Przydatna w analizach wahań sezonowych i cykli koniunkturalnych

55 55 FUNKCJA PRODUKCJI (Production function) Najpopularniejsza: funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa, model dwuczynnikowy nieliniowy Podstawowe narzędzie analizy rozwoju procesu produkcyjnego Funkcja pozwala określić, jakiego poziomu produkcji można oczekiwać w określonym w przyszłości okresie, przy danych czynnikach produkcji: kapitale i pracy bądź przy różnych ich kombinacjach

56 56 FUNKCJA PRODUKCJI Ogólna postać funkcji produkcji Cobba-Douglasa: V t – produkcja K t – kapitał L t - praca a, b i c - parametry równania, d – czynnik losowy t - czas Szacowanie parametrów i czynnika losowego wg MNK lub K t – środki trwałe L t - środki obrotowe

57 57 FUNKCJA PRODUKCJI O postaci logarytmicznej typu Cobba-Douglasa w przemyśle przetwórczym: ln PKB P t = 0,225 + 0,173 ln ZP t + 0,817 ln MP t gdzie: PKB P t - wartość PKB wytworzona w przemyśle przetwórczym w cenach 2000 r. ZP t - przeciętna liczba zatrudnionych w przemyśle przetwórczym MP t - wartość majątku trwałego w przemyśle przetwórczym w cenach 2000 r. R 2 = 94,59 !

58 58 PROBLEMY PRAKTYCZNE Zbudować właściwy model: a. dobór czynników (zmiennych niezależnych) b. wybór postaci funkcji Szacowanie parametrów: a. zebranie danych statystycznych b. zastosowanie MNK Interpretacja modelu: a. ograniczenia danych statystycznych b. świadomość krzywej

59 59 ŚWIAT: Korelacja między wskaźnikiem przedsiębiorczości i czasem niezbędnym na rozpoczęcie działalności y = - 0,21x + 36,7

60 60 Cost to start a business vs. # of SMEs 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 010203040506070 Cost to start a business (% of income per capita) # of SMEs per 1.000 people ŚWIAT: Korelacja między wskaźnikiem przedsiębiorczości i nakładami niezbędnymi dla rozpoczęcia działalności y = - 0,28x + 33,3

61 61 ŚWIAT: Korelacja między wskaźnikiem przedsiębiorczości i dostępnością do kredytu y = 0,14x + 21,7

62 62 ŚWIAT: Korelacja między wskaźnikiem przedsiębiorczości i klimatem inwestycyjnym y = 0,45x + 11

63 63 POLSKA: Tendencje zmian w umieralności niemowląt w latach 1970 - 2002 Liczba zgonów lata y = -595,4 x + 22496,49 Wartości empiryczne Wartości teoretyczne

64 64 POLSKA: Przeobrażenia struktury społeczno-ekonomicznej ludności migrującej w latach 1975-2001 Trend empiryczny i teoretyczny napływu ludności z wyższym wykształceniem Liczba osób lata y = 104,94 t 2 – 3044,7t + 61394 S y = 5084,01 R 2 = 0,5894 Wartości empiryczne Wartości teoretyczne

65 65 Liczba osób lata Wartości empiryczne Wartości teoretyczne POLSKA: Przeobrażenia struktury społeczno-ekonomicznej ludności migrującej w latach 1975-2001 Trend empiryczny i teoretyczny napływu ludności z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym y = 452,44 t 2 – 20813t + 321383 S y = 30418,55 R 2 = 0,849


Pobierz ppt "1 Prof. Dr Franciszek Kubiczek Rok akademicki 2010/2012 11 REGRESJA LINIOWA - PREDYKCJA (LINEAR REGRESSION - PREDICTION)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google