Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""— Zapis prezentacji:

34 JAVA – kompozycja a dziedziczenie
class Point { int x,y; Point() {x =0; y = 0;} Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; } boolean equals( Point p) { // przesłonięcie equals z klasy Object if ( (this.x == p.x) && (this.y == p.y) ) return true; else return false; } // porównuje współrzędne a nie adresy } class StringAtPoint { Point p; // kompozycja String s; // kompozycja StringAtPoint() {p = new Point(); s = new String(); } StringAtPoint( Point p, String s) { this.p = p; this.s = s; } void isStringAtPoint( Point p) { if ( (this.p).equals(p) ) System.out.println(" Yes "); // bez przesłonięcia equals else System.out.println(" No "); } // będzie porównywać referencje void changeStringAtPoint( String s) { this.s = s; } JAVA 2 w praktyce

35 JAVA – kompozycja a dziedziczenie
Obiekt klasy X zawiera w sobie obiekt klasy Y dziedziczenie Obiekt klasy X jest rodzajem obiektu klasy Y public class Prog27 { public static void main(String [] arg) { StringAtPoint first = new StringAtPoint(); Point p1 = new Point(); // domyślny a więc x == 0 i y == 0 Point p2 = new Point(2,3); System.out.println(p1 == first.p); // false, porównuje referencje StringAtPoint second = new StringAtPoint(p2,"second"); first.changeStringAtPoint("first"); second.isStringAtPoint(p1); // bez przesłonięcia No z przesłonięciem-> No second.isStringAtPoint(p2); // bez przesłonięcia Yes z przesłonięciem-> Yes first.isStringAtPoint(p1); // bez przesłonięcia No z przesłonięciem-> Yes } } //Prog27 JAVA 2 w praktyce

36 JAVA – dziedziczenie, składnia
class Point { int x,y; Point() {x =0; y = 0;} Point(int x, int y) {this.x = x; this.y = y; } Point(Point p) {this.x = p.x; this.y = p.y; } // konstruktor kopiujący void name() {System.out.println("klasa Point");} } class StringAtPoint extends Point{ // teraz dziedziczy z Point String s; // kompozycja StringAtPoint() {super(); s = new String(); } // super woła konstruktora klasy macierzystej // Point(), super() może być dołożony automatycznie StringAtPoint(int x, int y, String s) {super(x,y); this.s = s; } StringAtPoint( Point p, String s) {super(p); this.s = s; } // super woła konstruktora kopiującego Point(Point) StringAtPoint(String s) {this(); this.s = s; } // this() to wywołanie konstruktora StringAtPoint(); void isStringAtPoint( Point p) { if ( (x == p.x) && (y == p.y) ) System.out.println(" Yes "); else System.out.println(" No "); } void changeStringAtPoint( String s) { this.s = s; } void name() {super.name(); // przesłonięcie i odwołanie do metody name System.out.println("klasa StringAtPoint");} // klasy macierzystej JAVA 2 w praktyce

37 JAVA – dziedziczenie super class (klasa macierzysta, bazowa)
subclass (klasa pochodna) public class Prog28 { public static void main(String [] arg) { StringAtPoint first = new StringAtPoint(); Point p1 = new Point(); Point p2 = new Point(2,3); StringAtPoint second = new StringAtPoint(p2,"second"); StringAtPoint third = new StringAtPoint(" third "); first.changeStringAtPoint("first"); second.isStringAtPoint(p1); //-> No second.isStringAtPoint(p2); //-> Yes first.isStringAtPoint(p1); //-> Yes third.isStringAtPoint(p1); //-> Yes second.name(); }} //Prog28 class One { void s() { System.out.println(" I'm One");}} class Two extends One{ void s() { super.s(); System.out.println(" I'm Two");}} class Three extends Two{ void s() { super.s(); System.out.println(" I'm Three");}} public class HowThis { public static void main(String [] arg) { Three t = new Three(); t.s(); // I'm One, I'm Two, I'm Three }} JAVA 2 w praktyce

38 JAVA – dziedziczenie JAVA 2 w praktyce class BoxInt { int x;
BoxInt() { this(0); } BoxInt(int x) { this.x = x;} int returnFromBoxInt() { return x; } } class NboxInt extends BoxInt { static int i; int nr; NboxInt() { super(); nr = i++; } NboxInt(int x) { super(x); nr = i++; } int returnFromBoxInt(int n) { return nr; } // przeciążenie metody klasy bazowej class SboxInt extends NboxInt { String s; SboxInt() { super(); s = new String(); } SboxInt(int x, String s) { super(x); this.s = s; } String returnFromBoxString() { return s; } public class Prog29 { public static void main(String [] arg) { SboxInt a = new SboxInt(); SboxInt b = new SboxInt(3,"b"); System.out.println(a.returnFromBoxInt()); // - > 0 System.out.println(b.returnFromBoxInt()); // - > 3 System.out.println(a.returnFromBoxInt(0)); // - > 0 System.out.println(b.returnFromBoxInt(0)); // - > 1 System.out.println(a.returnFromBoxString()); // - > System.out.println(b.returnFromBoxString()); // - > b } } //Prog29 JAVA 2 w praktyce

39 JAVA – dziedziczenie, kolejność inicjalizacji
// zmienna statyczna a klasy bazowej jest inicjalizowana jako pierwsza // ponieważ wartości pól w klasie pochodnej mogą zależeć od pól klasy bazowej class First { static int a; First() {a = 5;} int getValue() { return a+2;} } class Second extends First { static int b; Second() { b = getValue(); } // można jawnie this.getValue(); public class Prog32 { public static void main(String [] arg) { Second s = new Second(); System.out.println(s.a); // - > 5 System.out.println(s.b); // - > 7 }} //Prog32 JAVA 2 w praktyce

40 JAVA – dziedziczenie i dostęp protected
package kb.ath.library; public class XY { protected int x,y; public XY() { this(0,0);} public XY(int x, int y) { this.x = x; this.y = y;} protected void clearXY() {x=0; y=0;} } import kb.ath.library.XY; class XYZ extends XY{ private int z; public XYZ() { this(0,0,0);} public XYZ(int x, int y, int z) { super(x,y); this.z = z;} private void clearXYZ() {super.clearXY(); z=0;} void showXYZ() { System.out.println(x + " " + y + " " + z); } void eraseXYZ() { clearXYZ(); } } import kb.ath.library.XY; public class Prog33 { public static void main(String [] arg) { XY p1 = new XY(1,2); // p1.clearXY(); // brak dostępu XYZ p2 = new XYZ(1,2,4); p2.showXYZ(); // p2.clearXYZ(); // brak dostępu p2.eraseXYZ(); p2.showXYZ(); }} //Prog33 JAVA 2 w praktyce

41 JAVA – kiedy nie działa dostęp protected
import kb.*; public class Prog34 { public static void main (String [] arg) { XYbis a = new XYbis(); a.changeXY(); // też działa } } //Prog34 //pakiet domyślny class XY { protected int x,y; public XY() { this(0,0);} public XY(int x, int y) { this.x = x; this.y = y;} protected void clearXY() {x=0; y=0;} } public class Prog34 { public static void main(String [] arg) { XY p1 = new XY(1,2); p1.clearXY(); // działa p1.x = 5; // działa System.out.println(" End"); } } //Prog34 package kb; public class XY { protected int x,y; public XY(int x, int y) { this.x = x; this.y = y;} protected void clearXY() {x=0; y=0;}} package kb; public class XYbis { XY a = new XY(2,3); public void changeXY() { a.x = 5; }} JAVA 2 w praktyce

42 JAVA – rzutowanie w górę
class Shape { float area,perim; Shape() {} Shape(float x, float y) { area = x; perim = y; } void describeShape() { System.out.println(" area = " + area + " perim = " + perim); } } class Rectangle extends Shape { String color; Rectangle() {} // sam wywoła Shape() Rectangle(float x, float y, String s) { super(x,y); color = s; } void describeRectangle() { System.out.println(area + " " + perim + " " + color); } public class Prog30 { static void isShape(Shape s) { System.out.println(" jest typu shape ? " + (s instanceof Shape) ); } public static void main(String [] arg) { Shape s = new Shape(3.1f,4.2F); Rectangle r = new Rectangle(2.1f,5.2F, " blue "); s.describeShape(); r.describeRectangle(); r.describeShape(); // rzutowanie w górę Prog30.isShape(s); //-> true Prog30.isShape(r); // rzutowanie w górę //-> true s = r; // rzutowanie w górę }} //Prog30 JAVA 2 w praktyce

43 JAVA – modyfikator final
public class Prog31 { public static void main(String [] arg) { int [] tab = {0,1,0,2}; Third th = new Third(3.14,tab); System.out.println(th.t2[3]); // -> 2 //th.a = 2; // nie można System.out.println(th.d); // -> 3.14 th.t1[0] = 9; // można zmienić wartość //th.t1 = tab; // referencja jest stała } } //Prog31 przed nazwą zmiennej class Third { final int a = 5; public static final float F_CONST = 3.5f; final double d; final double g = Math.random(); final int [] t1 = {1,2,3,4,5}; final int [] t2; // inicjalizacja zmiennych ostatecznych Third(double x, int [] y) {d = x; t2 = y; } przed argumentem metody void changeT(final int x) { // x++; } // argument ostateczny nie podlega zmianie } a, F_CONST – stałe czasu kompilacji; d-pusta zmienna ostateczna; t1-stała referencja F_CONST musi być definiowana i inicjalizowana jednocześnie JAVA 2 w praktyce

44 JAVA – modyfikator final
przed definicją klasy final class Shape { // //} //class Rectangle extends Shape { // nie można dziedziczyć z klasy final // // //} przed definicją metody class First { final void getFirst() {} // zadziała podobnie jak inline w C++ ale nie można jej przesłonić } class Second extends First { // void getFirst() {} // nie można przesłonić Metody prywatne klasy stają się pośrednio final JAVA 2 w praktyce

45 JAVA – polimorfizm JAVA 2 w praktyce class Shape {
public double area() { return 0.0;} public double perim() { return 0.0;} } class Square extends Shape { double b; Square(double x) { b = x; } public double area() { return b*b; } public double perim() { return 4 * b; } class Rectangle extends Shape { double a,b; Rectangle(double x, double y) { a = x; b =y;} public double area() { return a*b; } public double perim() { return 2*a+2*b; } public class Prog35 { public static void main (String [] arg) { Shape [] tab = {new Square(3), new Rectangle(1,2)}; System.out.print(" Square : "); System.out.println(" area = " + tab[0].area() + " perim = " + tab[0].perim()); System.out.print(" Rectangle : "); System.out.println(" area = " + tab[1].area() + " perim = " + tab[1].perim()); } } //Prog35 JAVA 2 w praktyce

46 JAVA – polimorfizm JAVA 2 w praktyce class Animals {
boolean hungry = true; Animals() {} public String song() { if (hungry) return " ???????? "; else return " OK " ;} public void change() { hungry = !hungry; } } class Dog extends Animals { public String song() {//przesłonięcie if (hungry) return " wow wow wow "; else return " woooooow " ;} class Cat extends Animals { public String song() { //przesłonięcie if (hungry) return " miau miau miau "; else return " miauuuuu " ;} public class Prog36 { public static void main (String [] arg) { Animals [] collection = new Animals [6]; collection [0] = new Dog(); collection [1] = new Cat(); collection [2] = new Animals(); for(int i =0; i< 3; i++) System.out.println( collection[i].song() ); // " wow wow wow „ // " miau miau miau „ // " ?????????????? " System.out.println(" teraz zmiana "); for(int i =0; i< 3; i++) { collection[i].change(); System.out.println( collection[i].song() ); } // " woooooooow „ // " miauuuuuuu „ // " OK " } } //Prog36 JAVA 2 w praktyce

47 JAVA – klasy i metody abstrakcyjne
abstract class Shape { abstract public double area(); abstract public double perim(); } class Square extends Shape { double b; Square(double x) { b = x; } public double area() { return b*b; } // każda metoda abstrakcyjna public double perim(){ return 0.0;} // musi być implementowana } // w klasie pochodnej public class Prog37 { public static void main (String [] arg) { // Shape s = new Shape(); //klasa abstrakcyjna nie ma instancji Shape tab = new Square(3); // można rzutować System.out.println(tab.area()); } //Prog37 abstract class Shape { public double area(){ return 0.0;} public double perim(){ return 0.0;} } klasa abstrakcyjna nie musi posiadać metod abstrakcyjnych abstract public double perim(); w klasie abstrakcyjnej mogą być metody zwykłe klasa posiadająca metodę abstrakcyjną musi być definiowana jako abstrakcyjna JAVA 2 w praktyce

48 JAVA – interfejsy JAVA 2 w praktyce interface Shape {
double area(); // automatycznie public double perim(); String whoI(); } class Square implements Shape { private double a; Square(double n ) { a = n;} public double area() {return a*a;} // wymagane public public double perim() {return 4*a;} // dla metod public String whoI() {return "Square";} // dziedziczonych } // z intefejsu class Rectangle implements Shape { private double a,b; Rectangle(double x, double y){a = x; b = y;} public double area() {return a*b;} public double perim() {return 2*a+2*b;} public String whoI() {return "Rectangle";} public class Prog41 { public static void main(String [] arg) { Square s = new Square(2); Rectangle r = new Rectangle(3,1); Shape t = s; // na interfejs można rzutować System.out.println(t.whoI()); // późne wiązanie // dalej działa } } //Prog41 JAVA 2 w praktyce

49 JAVA – dziedziczenie interfejsów
interface OriginPoint { double originX = 0.0d; // automatycznie static i final double originY = 0.0d; public double distanceToOrigin(); } interface Shape { public double area(); public double perim(); public String whoI(); //dziedziczenie interfejsu interface ShapeCP extends Shape { public void setCP(double x, double y); public void viewCP(); // implementacja wielu interfejsów class Square implements ShapeCP, OriginPoint { private double a,xc,yc; Square(double n ) { a = n;} public double area() {return a*a;} public double perim() {return 4*a;} public String whoI() {return "Square";} public void setCP(double x, double y){xc = x; yc = y; }; public void viewCP(){ System.out.println("Center at " + xc + " : " + yc); } public double distanceToOrigin() { return Math.sqrt(Math.pow(xc-originX,2.0)+ Math.pow(yc-originY,2.0));}; } JAVA 2 w praktyce

50 JAVA – interfejsy JAVA 2 w praktyce public class Prog42 {
public static void main(String [] arg) { Square s = new Square(2); Rectangle r = new Rectangle(3,1); s.setCP(1,1); r.setCP(5,5); ShapeCP t1 = s; // na interfejs można rzutować t1.viewCP(); // późne wiązanie ShapeCP t2 = r; t2.viewCP(); // późne wiązanie // t1 i t2 nie można użyć bo ShapeCP nie zna metody // distanceToOrigin() if (s.distanceToOrigin() > r.distanceToOrigin()) System.out.println(r.whoI() + " jest bliżej niż " + s.whoI()); else System.out.println(s.whoI() + " jest bliżej niż " + r.whoI()); } } //Prog42 class Rectangle implements ShapeCP, OriginPoint { private double a,b,xc,yc; Rectangle(double x, double y){a = x; b = y;} public double area() {return a*b;} public double perim() {return 2*a+2*b;} public String whoI() {return "Rectangle";} public void setCP(double x, double y){xc = x; yc = y; } public void viewCP(){ System.out.println("Center at " + xc + " : " + yc); } public double distanceToOrigin() { return Math.sqrt(Math.pow(xc-originX,2.0)+ Math.pow(yc-originY,2.0));} } JAVA 2 w praktyce

51 JAVA – interfejsy definiowane wewnątrz klas
class Point { double x,y; interface OriginPoint { double originX = 0.0; double originY = 0.0; public double distanceToOrigin(); void f(); } Point(double a, double b) { x = a; y = b;} double distanceToOrigin() { return Math.sqrt(Math.pow(x-OriginPoint.originX,2.0) // pełny dostęp +Math.pow(y-OriginPoint.originY,2.0));} // jest wymagany // void f(){}  // nie trzeba definiować metod !!! public class Prog43 { public static void main(String [] arg) { Point p = new Point(3,0); System.out.println(p.distanceToOrigin()); } //Prog43 JAVA 2 w praktyce

52 JAVA – interfejsy wewnątrz interfejsów poza klasami
interface OriginPoint { interface Origin{ boolean isInOrigin(); void f(); } double originX = 0.0; double originY = 0.0; public double distanceToOrigin(); } class Point implements OriginPoint{ double x,y; Point(double a, double b) {x = a; y = b;} public double distanceToOrigin() { // musi być publiczna return Math.sqrt(Math.pow(x-originX,2.0) + Math.pow(y-originY,2.0));} boolean isInOrigin() { return( (x==originX) && (y==originY));} //void f() {} // dla interfejsów wewnątrz interfejsów nie trzeba } // definiować wszystkich metod public class Prog44 { public static void main(String [] arg) { Point p = new Point(3,0); System.out.println(p.distanceToOrigin()); Point s = new Point(0,0); if(s.isInOrigin()) System.out.println("Yes"); else System.out.println("No"); }} //Prog44 JAVA 2 w praktyce

53 JAVA – interfejsy wewnątrz interfejsów w klasach
class Point { double x,y; interface OriginPoint { interface Origin{ boolean isInOrigin(); void f(); } double originX = 0.0; double originY = 0.0; public double distanceToOrigin(); } Point(double a, double b) { x = a; y = b;} double distanceToOrigin() { // teraz !!! może być chroniona!!! return Math.sqrt(Math.pow(x-OriginPoint.originX,2.0) // pełny dostęp +Math.pow(y-OriginPoint.originY,2.0));} // jest wymagany boolean isInOrigin() { return( (x==OriginPoint.originX) && (y==OriginPoint.originY));} //void f() {} // dla interfejsów wewnątrz klasy nie trzeba } // definiować wszystkich metod public class Prog45 { public static void main(String [] arg) { Point p = new Point(3,0); System.out.println(p.distanceToOrigin()); Point s = new Point(0,0); if(s.isInOrigin()) System.out.println("Yes"); else System.out.println("No"); }} //Prog45 JAVA 2 w praktyce

54 JAVA – klasy wewnętrzne
interface Setvalue { void setvalue(int x); } class OutClass { int a = 2; public void setvalue(int x){a=10*x;} // zwykła metoda, wersja 1 IntClass k = new IntClass(); class IntClass implements Setvalue{ public void setvalue(int x){a=x;} // metoda klasy wewnętrznej } // zgodnie z interfejsem } // wersja 2 public class Prog46 { OutClass2 o = new OutClass2(); public static void main(String [] arg) { OutClass p = new OutClass(); System.out.println(p.a); p.setvalue(3); // wersja1 p.k.setvalue(1); // wersja 2 } } //Prog46 klasa wewnętrzna ma dostęp do pól klasy w której została zdefiniowana JAVA 2 w praktyce

55 JAVA – klasy wewnętrzne prywatne i dziedziczące
class OnlyInt{ int a = 2; } class OutClass2 { int x; private class IntClass { int value; class IntClass2 extends OnlyInt{ void setInt(int v){a=v;} IntClass i = new IntClass(); // instancja klasy wewnętrznej }// OutClass2 public class Prog47 { OutClass2 o = new OutClass2(); public static void main(String [] arg) { OutClass2 p2 = new OutClass2(); p2.i.value = 2; // klasa zewnętrzna może dostać się do składnika nie private klasy wewnętrznej Prog47 g = new Prog47(); g.o.i.value = 2; // !!!!!! klasa z tego samego pakietu też !!!!!! OutClass2.IntClass2 w = p2.new IntClass2(); // dla nie private // instancja klasy wewnętrznej w.setInt(8); // metoda tej klasy System.out.println(w.a); // pole tej klasy // OutClass2.IntClass s = p2.new IntClass(); // prywatna, nie można }} //Prog47 JAVA 2 w praktyce

56 JAVA – klasy wewnętrzne
import kb.OutClass2; public class Prog48 { OutClass2 o = new OutClass2(); public static void main(String [] arg) { OutClass2 p2 = new OutClass2(); // p2.i.value = 2; // nie ma dostępu do instancji klasy // wewnętrznej – chroniona pakietem Prog48 g = new Prog48(); // g.o.i.value = 2; // chroniona pakietem // OutClass2.IntClass w = p2.new IntClass(); // klasa wewnętrzna jest prywatna } } //Prog48 // plik kb\OutClass2 package kb; public class OutClass2 { int x; private class IntClass { int value; } IntClass i = new IntClass(); JAVA 2 w praktyce

57 JAVA – klasy wewnętrzne przykład
public class Prog49 { public static void main(String [] arg) { Master m = new Master(3); m.viewSlave(); //--> 3 m.giveMaster(5); m.rememberSlave(); m.viewSlave(); //--> 5 } } //Prog49 class Master { int aM; Slave s; Master(int x) { aM = x; s = new Slave();} void giveMaster(int x) { aM = x;} void viewSlave() {System.out.println("Slave a = " + s.aS);} class Slave { int aS; Slave() {aS = aM;} } void rememberSlave() {s.aS = aM;} JAVA 2 w praktyce

58 JAVA – klasy wewnętrzne w metodach i blokach
import java.util.*; class BC { int baytcode; int give() { return baytcode;} } class Command { int code; Command(int x) { code = x; } BC c; void runCommand() { class CommandHandle extends BC{ CommandHandle() {baytcode = code*10; c = this;} } new CommandHandle(); void whatIsRunning() { CommandHandle() {baytcode = c.give()/10; System.out.println("CmRun " + baytcode + " started at " + new Date()); } } new CommandHandle(); public class Prog50 { public static void main(String [] arg) { Command m = new Command(30); m.runCommand(); m.whatIsRunning(); { tutaj też można zdefiniować klasę } }} //Prog50 JAVA 2 w praktyce

59 JAVA – anonimowe klasy wewnętrzne
public class Prog51 { public Enumerator make() { return new Enumerator() { // anonimowa klasa wewnętrzna int j = 5; int Jamp() {return ++j;} //przysłonięcie }; //koniecznie !!!! } public Nothing use(final int x) { // argument musi być final return new Nothing(x) { int n = x; }; //koniecznie !!!! public static void main(String [] arg) { Prog51 a = new Prog51(); Enumerator e = a.make(); System.out.println(e.Jamp()); //--> 6 Nothing n = a.use(2); //--> 2 System.out.println(n.give()); } } //Prog51 class Enumerator { int f =0; int Jamp() {return f;} } class Nothing { int n; Nothing(int x) { n = x;} int give() {return n;} JAVA 2 w praktyce

60 JAVA – klasy anonimowe JAVA 2 w praktyce class Enumerator { int f =0;
int Jamp() {return f;} } public class Prog52 { public static void main(String [] arg) { Prog52 a = new Prog52(); Enumerator e = new Enumerator() { int j = 5; int Jamp() {return ++j;} //przysłonięcie }; //koniecznie !!!! Enumerator c = new Enumerator(); System.out.println(c.Jamp()); // 0 System.out.println(e.Jamp()); //  6 System.out.println(e.f); //  0 } //Prog52 JAVA 2 w praktyce

61 JAVA – statyczne klasy wewnętrzne
public class Prog53 { public static void main(String [] arg) { // wywołanie metody statycznej , klas wewnętrzna jest rzutowana do Side Side ob = Out.giveIner(); System.out.println(ob.returnI()); // --> 10 int whatIsK = (ob.giveInSide()).returnS(); System.out.println(whatIsK); // --> 20 } } //Prog53 interface Side { static class InSide { // klasa taka może być definiowana int k = 20; // w przestrzeni nazwy interfejsu; int returnS() { return k;} } InSide giveInSide(); int returnI(); class Out { int value = 5; static class Iner implements Side{ int i = 10; //int j = value; // wewnętrzna klasa statyczna nie ma dostępu do zewnętrznej public int returnI () { return i ;} // implementacja funkcji z interfejsu public InSide giveInSide() { return new InSide();} // funkcja zwracająca referencję do obiektu klasy wewnętrznej public static Iner giveIner() {return new Iner();} JAVA 2 w praktyce

62 JAVA – kolekcje obiektów, klasa Arrays
import java.util.Arrays; public class Prog54 { static void print(int [] x) { for(int i =0; i < x.length; i++) System.out.print(x[i]); System.out.println(); } public static void main( String [] arg) { int a[] = {5,3,2,4,6,9,0}; int b[] = new int [7]; System.arraycopy(a,0,b,0,a.length); // kopiowanie szybsze niż własna implementacja boolean isEqual = Arrays.equals(a,b); System.out.println(isEqual); //--> true Arrays.sort(a); Prog54.print(a); //--> 0,2,3,4,5,6,9 isEqual = Arrays.equals(a,b); System.out.println(isEqual); // --> false Arrays.fill(a,2); Prog54.print(a); //--> 2,2,2,2,2,2,2 Arrays.sort(b); int position = Arrays.binarySearch(b,4); // można korzystać dopiero po sort System.out.println(position); //--> 3 } } //Prog54 JAVA 2 w praktyce

63 JAVA –Arrays a tablice obiektów własnych typów
import java.util.Arrays; class Duo implements Comparable{ // pierwszy sposób rozwiązania problemu porównywania obiektów int i; int j; // rozwiązanie jako metoda klasy Duo(int x, int y) { i = x; j = y;} public int compareTo (Object t) { // - 1 jeśli mniejszy, 0 jeśli są równe, 1 jeśli większy int ti = ((Duo)t).i; int tj = ((Duo)t).j; return ( (i*j) < (ti*tj) ? -1 : ( ((i == ti) && (j == tj)) ? 0 : 1 )); } public void print(Duo [] f) { for(int i = 0; i < f.length; i++) System.out.print("\t"+ f[i].i + ":" + f[i].j); System.out.println(); }}//Duo public class Prog55 { public static void main(String [] arg) { Duo [] d1 = new Duo [] { new Duo(4,4), new Duo(2,2), new Duo(1,1), new Duo(3,3)}; Duo [] d2 = new Duo [] { new Duo(1,1), new Duo(2,2), new Duo(3,3), new Duo(4,4)}; d1[0].print(d1); //--> 4:4 2:2 1:1 3:3 Arrays.sort(d1); d1[0].print(d1); //--> 1:1 2:2 3:3 4:4 boolean isEqual = Arrays.equals(d1,d2); System.out.println(isEqual); // false bo porównuje referencje, można przesłonić }} //Prog55 JAVA 2 w praktyce

64 JAVA – Arrays a tablice obiektów własnych typów
import java.util.Arrays; import java.util.Comparator; // drugi sposób rozwiązania problemu porównywania obiektów // dodatkowa klasa definiująca komparator class DuoComparator implements Comparator { public int compare (Object t1, Object t2) { int i = ((Duo)t1).i; int j = ((Duo)t1).j; int ti = ((Duo)t2).i; int tj = ((Duo)t2).j; return ( (i*j) < (ti*tj) ? -1 : ( ((i == ti) && (j == tj)) ? 0 : 1 )); } class Duo { int i; int j; Duo(int x, int y) { i = x; j = y;} public void print(Duo [] f) { for(int i = 0; i < f.length; i++) System.out.print("\t"+ f[i].i + ":" + f[i].j); System.out.println(); }}//Duo public class Prog56 { public static void main(String [] arg) { //.....jak wcześniej w Prog55 Arrays.sort(d1,new DuoComparator()); } //Prog56 JAVA 2 w praktyce


Pobierz ppt ""

Podobne prezentacje


Reklamy Google